Quyết định số 47/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 47/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2002/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở tại xã Mễ Trì - huyện Từ Liêm, Hà Nội - Tỉ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 47/2002/Q -UB Hà N i, ngày 01 tháng 04 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ T I XÃ M TRÌ - HUY N T LIÊM, HÀ N I - T L 1/500 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c quy t nh s 46/2002/Q -UB ngày 01 tháng 4 năm 2002 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu nhà t i xã M Trì, huy n T Liêm, Hà N i - T l 1/500; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph ; QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu nhà t i M Trì, huy n T Liêm, Hà N i - T l 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3 : Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND xã M Trì; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
  2. I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ T I XÃ M TRÌ, HUY N T LIÊM, HÀ N I T L 1/500 (Ban hành theo Quy t nh s 47/2002/Q -UB ngày 01 tháng 4 năm 2002 c a UBND Thành ph Hà N i Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1 : i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t t l Khu nhà t i xã M Trì, huy n T Liêm, Hà N i - t l 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh 46/2001/Q -UB, ngày 01 tháng 4 năm 2002 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i. i u 2 : Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu t xây d ng nhà t i M Trì còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3 : Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4 : UBND Thành ph giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Ch t ch UBND huy n T Liêm giám sát qu n lý xây d ng t i khu t xây d ng nhà t i xã M Trì và ph i h p v i các S , ngành Ch c năng hư ng d n các t ch c, các Ch u tư th c hi n u tư xây d ng theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5 : V trí, ranh gi i và ph m vi nghiên c u, l p quy ho ch : * V trí : Xã M Trì, huy n T Liêm, Hà N i. * Ph m vi, ranh gi i : - Phía B c và ông B c giáp khu dân cư hi n có c a thôn M Trì Thư ng, xã M Trì, và khu nhà do Công ty kinh doanh nhà s 3 làm ch u tư. - Phía Nam giáp ư ng Láng - Hoà L c. - Phía Tây là ru ng canh tác xã M Trì. i u 6 : T ng di n tích t quy ho ch : 76.904 m2. Bao g m :
  3. t ư ng khu v c : 16.482 m2. - t hành lang b o v và d tr m ư ng cao t c Láng - Hoà L c : 21.829 m2. - t tr m c p nư c s ch : 520 m2. - t tr s HTX 1- 5 M Trì Thư ng : 1.330 m2. - t nhà tr , m u giáo : 3.085 m2. - t xây nhà : 33.658 m2. Toàn b di n tích t xây d ng trong ph m vi khu t ư c chia thành 14 ô tv i các ch c năng như sau : - t hành lang cách ly và d tr m ư ng Láng - Hoà L c, g m 1 ô t (ký hi u CX). - t tr s HTX1 - 5 M Trì Thư ng g m 1 ô t (ký hi u CQ). - t tr m c p nư c s ch g m 1 ô t (ký hi u KT). - t xây d ng nhà tr , m u giáo, g m 1 ô t (ký hi u NT). - t xây d ng nhà g m9ô t. Bao g m : +5ô t xây d ng nhà chung cư cao t ng (có ký hi u CT1, CT2, CT3, CT4, CT5). +4ô t xây d ng nhà bi t th (có ký hi u BT1, BT2, BT3, BT4). i u7: - t xây d ng nhà có t ng di n tích 33.658 m2 g m 9 ô t. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy ho ch c th như sau : Ký Ch c Di n Di n Di n M t H s T ng S hi u năng ô tích tích xây tích sàn SDD cao BQ ngư i t t d ng XD 2 (m ) (l n) (t ng) (ngư i) (m2) (m2) CT1 Nhà 4692 1870 7670 39,9 1,63 4 166 cao t ng CT2 Nhà 2767 870 4350 31,4 1,57 5 99 cao t ng BT1 Nhà 5467 1570 4710 28,7 0,86 3 104 bi t th ,
  4. nhà vư n CT3 Nhà 7322 3820 24180 52,2 3,3 6,3 582 cao t ng BT2 Nhà 3571 890 2670 24,9 0,75 3 80 bi t th , nhà vư n BT3 Nhà 646 240 720 37,2 1,11 3 12 bi t th , nhà vư n BT4 Nhà 3680 1480 4440 40,2 1,21 3 80 bi t th , nhà vư n CT4 Nhà 2034 1180 8170 58 4,02 6,9 200 cao t ng CT5 Nhà 3479 1690 11050 48,6 3,18 6,5 267 cao t ng T l chung : + Nhà cao t ng chi m 81,5% t ng di n tích sàn nhà . + Nhà bi t th , nhà vư n chi m 18,5% t ng di n tích sàn nhà . - D ki n dành 2 ô t CT1 và CT2 (nhà cao t ng) v i t ng di n tích t 6.726 m2 chi m 20% t c a toàn b d án, ph c v i tư ng chính sách. - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t : + Khi thi t k , xây d ng công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. + Các nhà cao t ng, t ng 1 s d ng làm d ch v công c ng k t h p ch xe, ph c v cho b n thân công trình. + Hình th c ki n trúc các công trình ph i p, hi n i, m u s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng. T ch c cây xanh, sân vư n và ư ng n i b k t h p v i vi c b trí nơi xe, c p i n, c p nư c... m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c. i u 8: - t xây d ng nhà tr , m u giáo có t ng di n tích 3.085 m2 g m 1 ô t. Các ch tiêu cho ô t ư c quy nh c th như sau :
  5. Ký Ch c Di n Di n Di n M t H s T ng S hi u năng ô tích t tích xây tích SDD cao BQ ngư i t d ng sàn XD 2 (m ) (l n) (t ng) (ngư i) (m2) (m2) NT Nhà tr , 3085 810 1620 33,1 0,66 2 163 m u giáo Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t : Khi thi t k , xây d ng các công trình ph i m b o các ch tiêu kinh t k thu t ã ư c kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... cũng như tuân theo các Quy chuNn, tiêu chuNn hi n hành. Hình th c ki n trúc công trình ph i p, m b o hài hoà v i các công trình lân c n. i u9:- t tr s HTX 1-5 M Trì Thư ng có t ng di n tích 1.330 m2 g m 1 ô t. Các ch tiêu cho ô t ư c quy nh c th như sau : Ký Ch c năng ô Di n Di n Di n M t H s T ng hi u t tích t tích xây tích sàn XD SDD cao BQ d ng (m2) (m2) (l n) (t ng) 2 (m ) CQ Cơ quan 1330 220 440 16,5 0,33 2 - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t : Khi thi t k xây d ng các công trình ph i m b o các ch tiêu kinh t k thu t ã ư c kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Khi thi t k c th t ng cao có th cao hơn. Hình th c ki n trúc công trình ph i p, m b o hài hoà v i các công trình lân c n. i u 10 : - Tr m x lý nư c có t ng di n tích 520 m2. Các ch tiêu c th s ư c xác nh theo d án riêng. i u 11 : - Các công trình u m i và h th ng h t ng k thu t : - Cao n n kh ng ch ư c xác nh t i các tim ư ng và các i m giao nhau c a m ng ư ng trong khu v c. - H th ng thoát nư c mưa là h th ng riêng hoàn toàn gi a thoát nư c mưa và thoát nư c bNn. - H th ng c p nư c ư c xác nh như sau : + i v i nhà và các công trình dư i 5 t ng ư c c p nư c tr c ti p t các tuy n phân ph i chính.
  6. + i v i các công trình cao t 5 t ng tr lên ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a c c b (s ư c tính toán riêng tuỳ thu c vào d án u tư xây d ng các công trình ó). - B trí các h ng c u ho t i các ngã ba, ngã tư ư ng giao thông thu n ti n cho vi c l y nư c khi có cháy. Các h ng c u ho ư c u n i v i ư ng ng c p nư c ư ng kính D>110mm và bán kính ph c v gi a các h ng c u ho kho ng 150 m. - Ngu n i n c p l y t tr m bi n th d ki n xây d ng và b trí trong khu t. - Ngu n trung th c p cho các tr m h th s d ng c p i n áp 22KV. - M ng lư i cáp ng m trung th 22KV ư c thi t k theo phương pháp m ch vòng v n hành h . - H th ng thoát nư c bNn là h th ng c ng riêng hoàn toàn gi a nư c mưa và nư c th i, ư c x lý sơ b trư c khi ch y vào h th ng c a Thành ph . - i v i các nhà cao t ng ph i xây d ng h th ng rác t trên cao xu ng b rác cho t ng ơn nguyên. - i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng : + t các thùng rác nh d c hai bên các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng rác kho ng 50m/1 thùng thu n ti n cho dân rác. + Xe ch rác thu gom theo gi c nh, các h dân tr c ti p rác vào xe. - i v i các công trình công c ng, rác ư c thu gom, v n chuy n thông qua h p ng tr c ti p v i doanh nghi p có ch c năng th c hi n công tác v sinh môi trư ng ô th c a Thành ph . - i v i các y u t môi trư ng khác ph i ư c x lý m b o v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. i u 12 : H th ng giao thông : - M ng ư ng thành ph và khu v c : - Phía Nam khu t là tuy n ư ng Láng - Hoà L c ( ã xây d ng t u) và hành lang d tr và b o v ư ng m r ng theo quy ho ch. - M ng ư ng nhánh bên trong khu t có m t c t ngang B = 13,5 n 17,5 v i b r ng lòng ư ng 7,5 m, v a hè r ng t 3 ¸ 5 m. - ư ng n i b và l i vào nhà có m t c t ngang B£ 11,5 m và ư c tính trong ch tiêu t xây d ng công trình. Bãi xe :
  7. + Yêu c u i v i các công trình công c ng, các khu nhà chung cư cao t ng và các bi t th khi thi t k , xây d ng ph i m b o nhu c u xe cho b n thân các công trình này, ch tiêu t dành cho nhu c u này ư c tính vào t xây d ng công trình. + i v i nhu c u xe công c ng t nơi khác n v i th i gian ng n (dư i 6 gi ) thì t xây d ng các bãi này ư c tính là t bãi xe công c ng. Các bãi xe công c ng có t ng di n tích là 3.435 m2. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 13 : i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày ký. i u 14 : M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 15 : Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c th c a i u l này, qu n lý và hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 16 : án quy ho ch chi ti t khu nhà t i xã M Trì, huy n T Liêm, Hà N i t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây : - UBND thành ph Hà N i. - S Xây d ng Hà N i. - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph . -S a chính - Nhà t. - UBND huy n T Liêm.
Đồng bộ tài khoản