Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
68
lượt xem
7
download

Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 1015, có xét đến năm 2025 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 47/2008/QĐ-BCT Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CH BI N VÀ S D NG NHÓM KHOÁNG CH T NGUYÊN LI U ĐÁ VÔI TR NG (ĐÁ HOA), FELSPAT, CAO LANH VÀ MAGNEZIT Đ N NĂM 2015, CÓ XÉT Đ N NĂM 2025 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp x lý nh ng vư ng m c trong ho t đ ng đ u tư xây d ng và c i cách m t s th t c hành chính đ i v i doanh nghi p; Căn c Ngh đ nh s 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n; Th c hi n ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 3174/VPCP-CN ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph v vi c giao cho B Công nghi p (nay là B Công thương) phê duy t Quy ho ch phân vùng thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng nhóm khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit đ n năm 2015, có xét đ n năm 2025; Xét T trình s 488/TTr-NCPT ngày 01 tháng 10 năm 2008 c a Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Chi n lư c, Chính sách công nghi p; Xét đ ngh c a V trư ng các V : K ho ch và Công nghi p n ng, QUY T Đ NH Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch phân vùng thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng nhóm khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đ n năm 1015, có xét đ n năm 2025 v i n i dung ch y u sau đây: I. QUAN ĐI M PHÁT TRI N 1. Phát tri n thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n nhóm khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit phù h p v i quy ho ch phát tri n công nghi p Vi t Nam, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a các đ a phương, b o đ m hài hòa l i ích qu c gia và đ a phương, t o đi u ki n phát tri n cơ s h t ng, góp ph n n đ nh và c i thi n đ i s ng nhân dân đ a phương nơi có khoáng s n đư c khai thác, ch bi n. 2. Phát tri n thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng nhóm khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit phù h p v i yêu c u c ng c an ninh qu c phòng, b o v các công trình văn hóa có giá tr và b o v môi trư ng sinh thái t i các đ a bàn có khoáng s n. 3. Phát tri n thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng nhóm khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit m t cách b n v ng, b o đ m an toàn, có hi u qu kinh t trên cơ s khai thác h p lý, ti t ki m ngu n tài nguyên c a đ t nư c, đáp ng đ nhu c u s d ng trong nư c và có m t ph n cho xu t kh u. 4. Công tác thăm dò nhóm khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit ph i đư c ti n hành trư c m t bư c, phù h p v i l ch trình c a quy ho ch, nh m t o cơ s tài nguyên tin c y cho công tác khai thác, ch bi n và s d ng s n ph m khoáng ch t có hi u qu trong các lĩnh v c công nghi p khác nhau.
 2. 5. Phát tri n khai thác, ch bi n nhóm khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit v i quy mô và ch ng lo i s n ph m phù h p trên cơ s ng d ng công ngh ch bi n tiên ti n, phù h p đi u ki n Vi t Nam và thân thi n v i môi trư ng. Khuy n khích khai thác, ch bi n v i quy mô công nghi p và s n xu t các s n ph m có ch t lư ng cao ph c v xu t kh u. II. M C TIÊU PHÁT TRI N 1. T p trung thăm dò các m khoáng s n nhóm khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit đã đư c đi u tra, đánh giá đ đáp ng đ tr lư ng tin c y cho nhu c u khai thác và ch bi n trong giai đo n quy ho ch. 2. Thu h i t i đa tài nguyên trong khai thác và ch bi n thông qua vi c áp d ng công ngh tiên ti n. Đ m b o hi u qu kinh t vi c khai thác và b o v môi trư ng sinh thái t i các đ a bàn ho t đ ng khoáng s n. 3. Đ y m nh vi c đ u tư đ ng b các cơ s ch bi n sâu các lo i khoáng s n nhóm khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit v i công ngh tiên ti n, thân thi n v i môi trư ng. + Đá vôi tr ng - Giai đo n 2008-2015, hoàn thành công tác quy ho ch chi ti t, ch n ch nh ho t đ ng khoáng s n đá vôi tr ng trên đ a bàn t nh Yên Bái và Ngh An. Hoàn thành thăm dò 48 m /di n tích đá vôi tr ng đã c p phép và 36 m đã đư c th a thu n ch trương (Ph l c 2); - Đ m b o đáp ng đ nhu c u đá vôi tr ng c a n n kinh t , đ y m nh xu t kh u các s n ph m gia công, ch bi n t đá vôi tr ng. S n lư ng trên có th gia tăng tuỳ theo kh năng tiêu th c a th trư ng trong nư c và xu t kh u. + Felspat - Ph n đ u hoàn thành thăm dò 5 m (khu, di n tích qu ng) m i trong giai đo n đ n 2010 và 4-5 m m i trong m i kỳ k ho ch 5 năm ti p theo. - Đ m b o đáp ng đ nhu c u felspat cho các ngành công nghi p và m t ph n nhu c u c a lĩnh v c s n xu t v t li u xây d ng, ph n đ u gi m nh p kh u và cân b ng xu t, nh p kh u sau năm 2015. S n lư ng felspat thương ph m năm 2010 đ t kho ng 0,9 tri u t n, năm 2015 đ t 1,1-1,2 tri u t n, năm 2020 đ t 1,4-1,5 tri u t n và năm 2025 đ t 1,6-1,7 tri u t n. + Cao lanh - Ph n đ u hoàn thành thăm dò 6-7 m m i trong giai đo n đ n 2010 và 9-10 m m i trong m i kỳ k ho ch 5 năm ti p theo. - Đ m b o đáp ng đ nhu c u s n ph m cao lanh cho các ngành công nghi p; cân b ng xu t - nh p kh u sau năm 2010 và ph n đ u gia tăng xu t kh u. C th , s n lư ng cao lanh tinh l c đ t trên 0,7 tri u t n vào năm 2010; 1,2-1,3 tri u t n vào năm 2015; 1,8-1,9 tri u t n vào năm 2020; 2,3-2,4 tri u t n vào năm 2025. + Magnezit - Đ n năm 2015, hoàn thành thăm dò vùng qu ng magnezit Kon Queng. Hoàn thành xây d ng và đưa vào s n xu t t h p m tuy n qu ng magnezit Kon Queng, ph n đ u đ t s n lư ng khai tuy n 150-200 nghìn t n qu ng nguyên khai/năm. - Đ n năm 2025, hoàn thành m r ng s n xu t t h p m tuy n, ph n đ u đ t s n lư ng tuy n 350-400 nghìn t n qu ng nguyên khai/năm. III. D BÁO NHU C U KHOÁNG CH T NGUYÊN LI U ĐÁ VÔI TR NG, FELSPAT, CAO LANH VÀ MAGNEZIT (NHU C U TÍNH CHO C XU T KH U) Nhu c u v khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit d báo trong giai đo n t nay đ n năm 2025 d báo như sau:
 3. TT N i dung Đơn v 2010 2015 2020 2025 A Đá vôi tr ng 3 1 p lát, m ngh Tri u m 0,75 1,35 1,9 2,6 2 Đá h t Tri u t n 1,8 2,4 3,2 3,8 3 B t CaCO3 Tri u t n 1,0 2,0 2,6 3,8 B Cao lanh Caolanh tinh l c Tri u t n 0,75 1,20 1,80 2,3 C Felspat (tr lĩnh v c s n xu t v t Tri u t n 0,90 1,00 1,4 1,6 li u xây d ng) D Magnezit Tri u t n 0,08 0,14 0,2 0,25 IV. QUY HO CH THĂM DÒ 1. Thăm dò đá vôi tr ng Tr lư ng đá vôi tr ng đã thăm dò kho ng 171 tri u t n và tài nguyên d báo kho ng 35 t t n, trong đó phù h p làm b t nghi n kho ng 27 t t n. a. Giai đo n 2008-2015 - Đ u tư đi u tra đánh giá xác đ nh ti m năng đá vôi tr ng (đá hoa) theo Quy t đ nh s 116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph : 1 (m t) đ án cho vùng Thanh Th y, t nh Hà Giang và 1 (m t) đ án cho ti u vùng Tân Lĩnh - An Phú c a vùng L c Yên - Yên Bình, Yên Bái; - Th c hi n d án thăm dò c a 83 m /di n tích đã c p phép và th a thu n ch trương (Ph l c 2) thu c đ a bàn các t nh Ngh An, Yên Bái, B c K n, Tuyên Quang, Hà Giang và Hà Nam. b. Giai đo n 2016-2025 - Đ u tư thăm dò, nâng c p ho c thăm dò ph n sâu vùng m Ngh An và Yên Bái đ ph c v nguyên li u cho các d án đang ho t đ ng; - Thăm dò t i Hà Giang, Yên Bái, Ngh An và các vùng khác sau khi có k t qu đi u tra đánh giá; giai đo n 2016-2020 d ki n thăm dò 2-3 m đá vôi tr ng có tri n v ng 2. Thăm dò qu ng felspat Tr lư ng qu ng felspat đã đư c thăm dò và tài nguyên d báo kho ng 90 tri u t n, trong đó thăm dò c p C2 tr lên kho ng 46 tri u t n. Các m , đi m qu ng felspat có tài nguyên ≥ 200.000 t n qu ng v i ch t lư ng tương đ i t t đư c quy ho ch thăm dò theo ti n đ sau: a. Giai đo n 2008-2015: Th c hi n thăm dò 12 m qu ng felspat và thăm dò di n tích ngo i vi c a 6 m đang khai thác trên đ a bàn các t nh Lài Cai, Yên Bái, Phú Th , Tuyên Quang, Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Đ k L c v i t ng m c tiêu 32-35 tri u t n tr lư ng các c p và v n đ u tư 100-106 t đ ng. b. Giai đo n 2016-2020: Th c hi n thăm dò 8-11 di n tích qu ng felspat m i và di n tích ngo i vi m Ng t (đang khai thác) v i t ng m c tiêu 18-24 tri u t n tr lư ng các c p và v n đ u tư 58- 63 t đ ng. Danh m c các đ án thăm dò qu ng felspat giai đo n 2008-2025 (m c B1, Ph l c 1). 3. Thăm dò cao lanh Tr lư ng qu ng cao lanh đã đư c thăm dò và tài nguyên d báo kho ng 400 tri u t n, trong đó thăm dò c p C2 tr lên kho ng 250 tri u t n.
 4. Các m , đi m qu ng cao lanh có tài nguyên ≥ 1 tri u t n, ch t lư ng qu ng tương đ i t t đư c quy ho ch thăm dò theo giai đo n như sau: a. Giai đo n 2008-2015: Th c hi n thăm dò 19 đ án qu ng cao lanh t i đ a bàn các t nh Tuyên Quang, Phú Th , Yên Bái, Lào Cai, Qu ng Nam, Gia Lai và Đăk L c v i t ng m c tiêu kho ng 53 tri u t n tr lư ng các c p và v n đ u tư ư c tính 95,5 t đ ng. Đ thay th và/ho c b sung vào các m , đi m qu ng trên, d ki n đ u tư thăm dò m t s đi m qu ng có tri n v ng t k t qu các đ án đi u tra đánh giá qu ng cao lanh, felspat theo Quy t đ nh s 116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph t i các khu v c Đinh Văn và B o L c, Lâm Đ ng; di n tích qu ng cao lanh Đ k Nia, xã Đ k Nia, Gia Nghĩa, Đ k Nông; vùng cao lanh - felspat Hương Phong - A Roàng, A Lư i, Th a Thiên - Hu ; và vùng sét cao lanh Yên Dũng, L c Nam, B c Giang. b. Giai đo n 2016-2025: D ki n thăm dò 18 m , đi m qu ng cao lanh v i t ng m c tiêu kho ng 57,5 tri u t n tr lư ng các c p và 113,5 t đ ng. Ngoài 18 m , đi m qu ng cao lanh trên, d ki n thăm dò m t s thân khoáng sét cao lanh khác trong khu m qu ng cao lanh - felspat Yên Thái - Báo Đáp, Yên Bái; 2-3 di n tích qu ng cao lanh, felspat có tri n v ng tr thành m trong các vùng qu ng cao lanh, felspat Tân Th nh - B ng Doãn, Phú Th - Yên Bái, vùng Vân Sơn - Lâm Xuyên, Sơn Dương, Tuyên Quang và vùng sét cao lanh huy n B n Cát, Bình Dương; vùng qu ng cao lanh, felspat Th m Dương - Làng Giàng, Văn Bàn, Lào Cai; nam kh i sông Ch y, B c Quang - Quang Bình, Hà Giang; Lang Chánh - Bá Thư c - C m Th y, Thanh Hóa; và Bình Long, Bình Phư c sau khi đánh giá (theo Quy t đ nh s 116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ). Danh m c các đ án thăm dò qu ng cao lanh giai đo n 2008-2025 (m c A1, Ph l c 1). 4. Thăm dò qu ng magnezit Tài nguyên qu ng magnezit thăm dò và đi u tra đánh giá kho ng 25 tri u t n, trong đó c p C2 tr lên kho ng 10 tri u t n. - Đ n năm 2010, hoàn thành thăm dò m qu ng Kon Queng, t nh Gia Lai v i m c tiêu 18 tri u t n qu ng magnezit c p B+C1+C2 ph c v l p Báo cáo nghiên c u kh thi khai thác m ; - Giai đo n 2011-2015, thăm dò m qu ng Tây Kon Queng, t nh Gia Lai v i m c tiêu 6 tri u t n qu ng magnezit c p B+C1+C2. Danh m c các d án thăm dò qu ng magnezit (m c C, Ph l c 1). V. QUY HO CH KHAI THÁC VÀ CH BI N 1. Khai thác, ch bi n đá vôi tr ng (đá hoa) Các m khai thác, ch bi n đá vôi tr ng c p phép trong giai đo n 2008-2025 ph i có công su t ≥ 500.000 t n đá nguyên khai/năm, ho c tương đương v i s lư ng s n ph m bao g m: 83.000 3 m đá vôi tr ng p lát và m ngh , 125.000 t n đá vôi tr ng d ng c c, h t, 100.000 t n b t CaCO3 các lo i m i năm. a. Giai đo n 2008-2015 - Liên k t - h p nh t các di n tích đá vôi tr ng khai thác quy mô nh n m k c n g n nhau trên đ a bàn t nh Yên Bái và Ngh An đ t ch c khai thác quy mô công nghi p trong giai đo n 2011- 2015; - T i Yên Bái: Đ u tư khai thác, ch bi n đá vôi tr ng t i các khu m đã c p gi y phép khai thác (10 di n tích) và k t thúc thăm dò Mông Sơn - Yên Bình và t i huy n L c Yên (31 di n tích). Đ m b o ranh gi i khai thác n m ngoài vành đai b o v c nh quan môi trư ng h Thác Bà. - T i Ngh An: Đ u tư khai thác, ch bi n đá vôi tr ng t i các khu m đã c p phép khai thác (9 di n tích) và k t thúc thăm dò huy n Tân Kỳ và Quỳ H p (45 di n tích)
 5. - T i B c K n: Đ u tư khai thác, ch bi n 6 di n tích vùng Ch Đ n - Ba B . Đ m b o ranh gi i khai thác n m ngoài vành đai b o v c nh quan môi trư ng h Ba B ; - T i Hà Nam: Đ u tư khai thác đá vôi tr ng t i khu m Thung Du c, huy n Thanh Liêm ph c v cơ s ch công nghi p đ a phương; - T i Tuyên Quang: Đ u tư khai thác, ch bi n đá vôi tr ng m Km54 - Km57, xã Phú Yên, huy n Hàm Yên (trên cơ s k t qu thăm dò kh quan). - Đ u tư nhà máy m i và/ho c m r ng nâng công su t nhà máy s n xu t ch bi n b t CaCO3 ch t lư ng cao hi n có t i t nh Đ ng Nai t i công su t 500.000 t n b t CaCO3 vào năm 2015 và 1 (m t) tri u t n vào năm 2025. b. Giai đo n 2016-2025 - Ti p t c khai thác, ch bi n đá hoa t i khu v c Ch Đ n, t nh B c K n; - Vùng L c Yên - Yên Bình, Yên Bái: Đ u tư khai thác, ch bi n đá vôi tr ng t i các m đã c p phép (khai thác xu ng sâu, ho c thăm dò nâng c p); - Vùng Quỳ H p - Tân Kỳ, Ngh An: Đ u tư khai thác, ch bi n đá vôi tr ng t i các m đã c p phép (khai thác xu ng sâu, ho c thăm dò nâng c p). D ki n s n lư ng khai thác, ch bi n đá vôi tr ng: năm 2010 đ t kho ng 1 tri u t n b t CaCO3 các lo i, xu t kh u kho ng 0,2-0,3 tri u t n b t CaCO3 và 1,8 tri u t n đá CaCO3 d ng h t; năm 2015 đ t 2,0 tri u t n b t CaCO3 các lo i, xu t kh u kho ng 0,6-0,8 tri u t n b t CaCO3 và 2,4 tri u t n đá CaCO3 d ng h t; năm 2020 đ t 2,6 tri u t n b t CaCO3 các lo i, xu t kh u kho ng 1- 1,2 tri u t n b t CaCO3 và 3,2 tri u t n đá CaCO3 d ng h t; năm 2025 đ t 3,8 tri u t n b t CaCO3 các lo i, xu t kh u kho ng 1,5 tri u t n b t CaCO3 và 3,8 tri u t n đá CaCO3 d ng h t. Danh m c, s lư ng d án đ u tư khai thác, ch bi n đá vôi tr ng giai đo n 2008-2025 (Ph l c 2). 2. Khai thác, ch bi n qu ng felspat S n ph m ch bi n qu ng felspat là b t felspat s d ng làm xương và men g m, s , v t li u xây d ng; ph gia cho công nghi p th y tinh… ph c v nhu c u trong nư c và xu t kh u a. Giai đo n 2008-2015: Th c hi n đ u tư khai thác, ch bi n qu ng felspat c a 12 m m i và c i t o - m r ng s n xu t t i các vùng Phú Th , Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Gia Lai, Đăk L c, Th a Thiên - Hu và Qu ng Nam v i t ng công su t kho ng 1,07 tri u t n/năm, v n đ u tư ư c tính kho ng 570-610 t đ ng; b. Giai đo n 2016-2025: Th c hi n đ u tư khai thác, ch bi n qu ng felspat c a 12 m m i và m c i t o - m r ng s n xu t t i Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Qu ng Nam, Đăk L c và Hà Giang v i t ng công su t tăng thêm kho ng 660.000 t n. S n ph m ch bi n c a qu ng felspat là b t felspat s d ng làm men s , ph gia cho công nghi p th y tinh và xu t kh u. Danh m c các d án khai thác, ch bi n qu ng felspat trong giai đo n 2008-2025 nêu (m c B2, Ph l c 1). 3. Khai thác, ch bi n cao lanh S n ph m ch bi n sâu qu ng cao lanh là b t cao lanh l c s d ng làm xương và men g m, s , v t li u xây d ng; ph gia cho công nghi p gi y, hóa ch t, th y tinh… ph c v nhu c u trong nư c và xu t kh u. a. Giai đo n 2008-2015: Th c hi n đ u tư khai thác, ch bi n qu ng cao lanh c a 24 m m i và m c i t o - m r ng s n xu t t i các khu v c Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Qu ng Bình, Th a Thiên - Hu , Qu ng Ngãi, Đăk L c, Lâm Đ ng, Tây Ninh, Bình Phư c và Bình Dương v i t ng v n đ u tư ư c kho ng 800 t đ ng, đ m b o t ng công su t đ t kho ng 1,14 tri u t n/năm, s n ph m cao lanh tinh l c vào năm 2015.
 6. b. Giai đo n 2016-2025: Đ u tư khai thác, ch bi n qu ng cao lanh c a 17 m m i và m c i t o - m m r ng s n xu t t i các khu v c Lào Cai, Qu ng Bình, Th a Thiên - Hu , Qu ng Ngãi, Đăk Nông, Bình Phư c và Bình Dương v i t ng v n đ u tư ư c kho ng 950 t đ ng, đ m b o t ng công su t tăng thêm kho ng 2 tri u t n s n ph m cao lanh tinh l c vào năm 2025. S n ph m ch bi n sâu c a qu ng cao lanh là b t cao lanh tinh l c s d ng cho công nghi p g m s và xu t kh u. Danh m c các d án khai thác, ch bi n qu ng cao lanh trong giai đo n 2008-2025 (m c A2, Ph l c 1). 4. Khai thác, ch bi n qu ng magnezit S n ph m ch bi n sâu qu ng magnezit là manhê kim lo i và magnezit nung ki m hóa và thiêu k t ph c v cho s n xu t v t li u ch u l a. a. Giai đo n 2008-2015 - Giai đo n 2010 và 2011: ti n hành l p nghiên c u kh thi và thi t k quy ho ch t ng th khai thác, ch bi n qu ng magnezit vùng Kon Queng, Gia Lai; - Đ u tư xây d ng t h p m tuy n v i công su t giai đo n I là 200.000 t n qu ng nguyên khai/năm; - Đ u tư xây d ng nhà máy s n xu t magnezit nung ki m hóa và thiêu k t v i công su t 100.000 t n s n ph m/năm ph c v cho s n xu t v t li u ch u l a. b. Giai đo n 2016-2025 - Đ u tư m r ng công su t t h p m tuy n (giai đo n II) lên 400.000 t n qu ng nguyên khai/năm. - Đ u tư xây d ng nhà máy luy n manhê kim lo i công su t 45.000 t n manhê th i/năm v i công ngh đi n ly clorua hóa ho c công ngh Pidgeon; S n ph m ch bi n sâu c a qu ng magnezit là manhê kim lo i và magnezit nung ki m hóa và thiêu k t (ph c v cho s n xu t v t li u ch u l a). Danh m c các d án khai thác, ch bi n qu ng magnezit trong giai đo n 2008-2025 (m c C Ph l c 1). VI. V N Đ U TƯ Ư c tính v n đ u tư cho công tác thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit trong giai đo n quy ho ch ư c tính kho ng 16.844 t VNĐ. Trong đó: Giai đo n đ n năm 2015 kho ng 5.164 t VNĐ. Giai đo n 2016-2025 kho ng 11.680 t VNĐ. Ngu n v n đ u tư: G m v n t thu x p c a doanh nghi p, v n vay đ u tư phát tri n c a Nhà nư c và vay thương m i, v n đ u tư tr c ti p t nư c ngoài… VII. CÁC GI I PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH CH Y U 1. Nhóm gi i pháp, chính sách t ng th - Ch bi n khoáng s n nhóm khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit lo i s n ph m ch t lư ng cao và các ch ph m c a chúng ph c v nhu c u trong nư c là chính, có m t ph n xu t kh u h p lý s n ph m ch bi n sâu; do tr lư ng thăm dò và tài nguyên d báo đá vôi tr ng r t l n (35 t t n), vì v y trong giai đo n quy ho ch không h n ch vi c xu t kh u s n ph m đá vôi tr ng (b t và c c) trong giai đo n quy ho ch; - Tăng cư ng phân c p qu n lý tài nguyên, hoàn thi n quy ch và tăng cư ng đ u th u ho t đ ng khoáng s n; thành l p các Công ty c ph n v i s tham gia c a các t ch c, cá nhân có kinh nghi m, năng l c khai khoáng, có năng l c tài chính đ đ u tư các công tác thăm dò, khai thác đ n ch bi n sâu khoáng s n. Khuy n khích đa d ng lo i hình s h u, thu hút các ngu n l c trong và ngoài nư c tham gia phát tri n công ngh khai thác, ch bi n nguyên li u đá vôi
 7. tr ng, felspat, cao lanh và magnezit theo đ nh hư ng ưu tiên các doanh nghi p có năng l c trong nư c; liên doanh liên k t v i nư c ngoài trong lĩnh v c ch bi n đòi h i k thu t, công ngh cao; - Nâng cao trách nhi m xã h i c a doanh nghi p trong ho t đ ng nhóm khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit như đóng góp xây d ng cơ s h t ng; thu hút đào t o và s d ng lao đ ng đ a phương; có bi n pháp ch đ ng b o v môi trư ng sinh thái và tích c c tham gia c i thi n môi trư ng xã h i. 2. Nhóm gi i pháp, chính sách c th a. Gi i pháp th trư ng: Xây d ng và phát tri n th trư ng s n ph m nhóm khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit trong nư c theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c và phù h p v i l trình h i nh p c a Vi t Nam, h p tác và liên k t ch t ch nh m đ m b o ngu n nguyên li u cho các cơ s ch bi n đã và đang quy ho ch đ u tư xây d ng; chi m lĩnh d n th trư ng tiêu th trong nư c, t ng bư c tham gia th trư ng qu c t . b. Nghiên c u, chuy n giao và ti p nh n khoa h c - công ngh - Chú tr ng nghiên c u và áp d ng các công ngh khai thác tiên ti n. Hoàn thi n, nâng c p công ngh khai thác, ch bi n qu ng đã có. Nghiên c u và xây d ng quy trình công ngh khai thác và ch bi n s n ph m ch t lư ng cao theo phương th c k t h p gi a Nhà nư c - doanh nghi p khoa h c công ngh - doanh nghi p khai thác ch bi n khoáng s n thu c các thành ph n kinh t . - H p tác v i nư c ngoài nghiên c u, s n xu t s n ph m t nhóm khoáng ch t nguyên li u đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit có ch t lư ng cao cho xu t kh u. c. Phát tri n và đào t o ngu n nhân l c: H p tác v i các cơ s đào t o (trư ng d y ngh , cao đ ng, đ i h c) đ đào t o và đào t o l i, đào t o t i ch đ i ngũ lao đ ng và nghiên c u khoa h c cho các khâu khai thác m , tuy n khoáng và luy n kim phù h p v i quy mô và đi u ki n khai thác khoáng s n đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit c a Vi t Nam. Chú tr ng đào t o đ i ngũ qu n lý, qu n tr kinh doanh khoáng s n có trình đ đ đáp ng yêu c u phát tri n doanh nghi p trong môi trư ng c nh tranh, h i nh p. d. B o v môi trư ng: th c hi n đ y đ và nghiêm túc bi n pháp ch đ ng b o v môi trư ng trong thăm dò, khai thác, tuy n khoáng theo hư ng áp d ng công ngh hi n đ i, thân thi n v i môi trư ng (tuân th quy đ nh v th i r n, nư c th i, khí th i; thu h i nư c tu n hoàn); nghiêm túc th c hi n vi c hoàn tr m t b ng, môi trư ng sau khai thác. Đ m b o v sinh công nghi p và an toàn lao đ ng trong s n xu t. Khuy n khích nghiên c u, áp d ng các công ngh x lý môi trư ng tiên ti n trong t t c các công đo n s n xu t. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c tăng cư ng đ u tư trang thi t b quan tr c, ki m soát môi trư ng. e. Gi i pháp v v n đ u tư Đ thu hút kho ng 16.844 nghìn t đ ng cho đ u tư phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit đ n năm 2025 nêu trên, d ki n s huy đ ng t các ngu n sau: - V n t thu x p c a doanh nghi p; - V n Ngân sách: h tr đ u tư các công trình h t ng k thu t ngoài hàng rào đ i v i các khu khai thác, tuy n luy n quy mô l n; đ u tư cho đào t o nghiên c u khoa h c, công ngh c a các vi n, trư ng trong ngành; - V n vay tín d ng đ u tư c a Nhà nư c: các d án đ u tư khai thác, ch bi n qu ng t i các đ a bàn kinh t - xã h i khó khăn và đ c bi t khó khăn theo quy đ nh hi n hành; - V n vay thương m i trong và ngoài nư c; - V n đ u tư nư c ngoài: tranh th ngu n v n nư c ngoài cho m t s d án h p tác đ u tư thăm dò, khai thác, ch bi n đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit quy mô l n. g. Công tác qu n lý nhà nư c
 8. - Đ nh kỳ rà soát, c p nh t và đi u ch nh quy ho ch phát tri n công nghi p thăm dò, khai thác, ch bi n đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit cho phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c và qu c t ; - Xây d ng, hoàn thi n cơ ch qu n lý thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n đ đ m b o tính th ng nh t và ch t ch , không ch ng chéo, nâng cao tính cơ đ ng và hi u qu c a vi c qu n lý, b o v và khai thác tài nguyên đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit; - Ch n ch nh công tác qu n tr tài nguyên và th ng kê báo cáo ho t đ ng khoáng s n đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit theo đ nh kỳ t cơ s đ n c p t nh, c p B . Có bi n pháp và ch tài m nh x lý đ i v i các t ch c và cá nhân không th c hi n đ y đ các quy đ nh c a pháp lu t v khoáng s n, môi trư ng. Tăng cư ng thanh ki m tra ho t đ ng khoáng s n nh m ngăn ng a tình tr ng khai thác và xu t kh u trái phép khoáng s n. - Rà soát, s a đ i các ch tiêu tính tr lư ng và tài nguyên đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit cho phù h p v i đi u ki n giá tinh qu ng và s n ph m ch bi n t đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit ngày m t gia tăng, s ti n b c a khoa h c và công ngh khai thác, ch bi n hi n nay. VIII. T CH C TH C HI N 1. B Công thương có trách nhi m công b , ch đ o t ch c th c hi n quy ho ch Đ nh kỳ th i s hóa, c p nh t và đi u ch nh Quy ho ch; đ xu t cơ ch , chính sách phát tri n b n v ng công nghi p khai thác, ch bi n đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit, b o đ m đ ng b và phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i và l trình h i nh p qu c t c a Vi t Nam. 2. Các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Giao thông V n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thông tin và Truy n thông theo ch c năng nhi m v c a mình, ch trì và ph i h p v i B Công thương tri n khai c th hóa các gi i pháp, chính sách nêu trong Quy t đ nh này. 3. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - T ch c qu n lý và b o v tài nguyên đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit trên đ a bàn; ngăn ng a tình tr ng khai thác và xu t kh u trái phép khoáng s n; - T ch c l p và trình H i đ ng nhân dân cùng c p thông qua quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n đá vôi tr ng, felspat, cao lanh và magnezit thu c th m quy n c a đ a phương và phù h p v i Quy ho ch này. Khoanh đ nh và phê duy t các khu v c c m, t m th i c m và h n ch ho t đ ng khoáng s n; - Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c và các doanh nghi p tri n khai các d án nêu Quy t đ nh này. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph (đ b/c); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; Vũ Huy Hoàng - Văn phòng Trung ương Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - UBKT Qu c h i; - UBNS Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao;
 9. - Ki m toán Nhà nư c; - VPCP, Website Chính ph ; - Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ; - Công báo; - Website B Công thương; - Lưu: VT, KH, CNNg. PH L C1 DANH M C CÁC Đ ÁN THĂM DÒ, D ÁN Đ U TƯ KHAI THÁC, CH BI N CÁC KHOÁNG CH T NGUYÊN LI U CAO LANH, FELSPAT, ĐÁ VÔI TR NG VÀ MAGNEZIT GIAI ĐO N 2008-2015, CÓ XÉT Đ N NĂM 2025 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công thương) A1. Các đ án thăm dò, qu ng caolanh giai đo n 2008-2025 S Tên m , đi m qu ng V trí đ a lý 2008-2015 2016-2025 TT quy ho ch thăm dò M.tiêu VĐT M.tiêu VĐT (103 t) (t đ) (103 t) (t đ) I Lào Cai 1 Ngòi Xum - Ngòi Ân xã Thái Niên, huy n B o 3.000 4,5 Th ng, Lào Cai 2 Làng Bon xã Minh Tân, huy n B o 1.000 3 Yên, Lào Cai 3 B n Phi t các xã: B n Phi t, B n 1.000 1,5 C m, Phong H i, Thái Niên, huy n B o Th ng, Lào Cai II Yên Bái 1 Yên Thái-Báo Đáp xã Yên Thái, huy n Văn 1.500 3 Yên và xã Báo Đáp, huy n Tr n Yên, Yên Bái 2 Nà Khà xã Minh Xuân, huy n L c 1.500 3 Yên III Vĩnh Phúc 1 Xóm M i (Thanh Vân xã Thanh Vân, huy n Tam 1.500 4 cũ) Dương, Vĩnh Phúc 2 Đ nh Trung xã Đ nh Trung, huy n Tam 5.000 5 3.000 3 Dương, Vĩnh Phúc IV Thái Nguyên 1 Phương Nam 3 và Tân xã Phú L c, huy n Đ i T , 5.000 10 L p Thái Nguyên V Th a Thiên - Hu 1 Khánh M xã Phong Thu, huy n 1.000 3 Phong Đi n, Th a Thiên - Hu 2 Vân Xá xã Hương Vân, huy n 4.000 9 3.000 6 Hương Trà, Th a Thiên -
 10. Hu 3 Phú Vinh (đư ng 12 Phía đông ch B t Đ , xã 1.500 4,5 cũ) Phú Vinh, huy n A Lư i, Th a Thiên - Hu 4 AS u xã Hương Lâm, huy n A 1.000 3 Lư i, Th a Thiên - Hu VI Qu ng Ngãi 1 Đ ng Tr i xã T nh Hi p, huy n Sơn 4.000 6 4.000 6 T nh, Qu ng Ngãi 2 Nghĩa Th ng - Nghĩa xã Nghĩa Th ng và xã 4.000 4 4.000 6 Thu n Nghĩa Thu n, huy n Tư Nghĩa, Qu ng Ngãi 3 Ba Gia xã T nh Đông và xã T nh 3.000 3 B c, huy n Sơn T nh, Qu ng Ngãi VII Đ kL k 1 Ea Knop xã Ea Tih, TT Ea Knop, 2.500 3 huy n Ea Kar, Đăk L c VIII Đ k Nông 1 Đăk Hà xã Đăk Hà, huy n Đăk 6.000 9 6.000 9 Klong, Đ k Nông IX Tây Ninh 1 Su i Ngô xã Su i Ngô, huy n Tân 3.000 6 Châu, Tây Ninh X Bình Phư c 1 Minh Đ c xã Minh Đ c, huy n Bình 2.000 6 Long, Bình Phư c 2 Tân Hi p xã Đông Nơ, huy n Long 3.000 9 Bình, Bình Phư c 3 Su i L nh xã Đông Nơ, huy n Long 1.500 4,5 Bình, Bình Phư c 4 Su i Bang Xóm xã Đông Nơ, huy n Long 3.000 9 Bình, Bình Phư c 5 Su i Đôi th tr n Chơn Thành, huy n 2.000 6 Chơn Thành, Bình Phư c 6 Nam Su i Cái th tr n Chơn Thành, huy n 3.000 9 Chơn Thành, Bình Phư c 7 p 1, p 5, p 6 xã Minh Hưng, huy n Chơn 2.000 5 Thành XI Bình Dương 1 Su i Thôn xã An Long, huy n Phú 4.000 6 Giáo, Bình Dương
 11. 2 B n Tư ng xã Chánh Phú Hòa, huy n 2.000 6 B n Cát, Bình Dương 3 An L p xã An L p, huy n D u 1.500 3 Ti ng, Bình Dương 4 Vĩnh Tân xã Tân L p, huy n Tân 5.000 9 Uyên, Bình Dương 5 Hòa Đ nh xã Th i Hòa, huy n B n 4.000 6 4.000 6 Cát, Bình Dương 6 Tân Uyên TT Uyên Hưng, huy n Tân 4.000 10 Uyên, Bình Dương T ng c ng 53.000 95.5 57.500 113.5 A2. Danh m c d án khai, ch bi n qu ng caolanh giai đo n 2008-2025 Đơn v công su t: 1.000 t n s n ph m/năm S Tên d án khai thác, V trí đ a lý 2008-2015 2016-2025 TT ch bi n; m , đi m Công VĐT Công VĐT qu ng su t (t đ) su t (t đ) I Lào Cai 1 Ngòi Xum - Ngòi Ân xã Thái Niên, huy n B o 50 42 +50 28 Th ng, Lào Cai 2 Làng Bon xã Minh Tân, huy n B o 40 28 Yên, Lào Cai 3 B n Phi t (MRSX) các xã: B n Phi t, B n +40 28 C m, Phong H i, Thái Niên, huy n B o Th ng, Lào Cai II Yên Bái 1 Yên Thái-Báo Đáp xã Yên Thái, huy n Văn 40 28 Yên và xã Báo Đáp, huy n Tr n Yên, Yên Bái III Vĩnh Phúc 1 Xóm M i (Thanh Vân xã Thanh Vân, huy n Tam 50 35 cũ) Dương, Vĩnh Phúc 2 Đ nh Trung xã Đ nh Trung, huy n Tam 50 35 Dương, Vĩnh Phúc IV Thái Nguyên 1 Phương Nam 3 và Tân xã Phú L c, huy n Đ i T , 70 49 L p Thái Nguyên V Qu ng Bình 1 B c Lý (MRSX) xã L c Ninh, xã Đ i L c, txã +50 42 +50 28 Đ ng H i, Qu ng Bình VI Th a Thiên - Hu 1 Khánh M xã Phong Thu, huy n 20 14 Phong Đi n, Th a Thiên -
 12. Hu 2 Vân Xá xã Hương Vân, huy n 50 35 Hương Trà, Th a Thiên - Hu 3 Phú Vinh (đư ng 12 Phía đông ch B t Đ , xã 20 10 cũ) Phú Vinh, huy n A Lư i, Th a Thiên - Hu 4 AS u xã Hương Lâm, huy n A 20 10 Lư i, Th a Thiên - Hu VII Qu ng Ngãi 1 Đ ng Tr i xã T nh Hi p, huy n Sơn 60 42 T nh, Qu ng Ngãi 2 Nghĩa Th ng - Nghĩa xã Nghĩa Th ng và Nghĩa 60 42 Thu n Thu n, huy n Tư Nghĩa, Qu ng Ngãi 3 Ba Gia xã T nh Đông và xã T nh 50 35 B c, huy n Sơn T nh, Qu ng Ngãi VIII Đ kL k 1 Ea Knop xã Ea Tih, TT Ea Knop, 70 34 15 huy n Ea Kar, Đăk L c IX Đ k Nông 1 Đăk Hà xã Đăk Hà, huy n Đăk 150 105 Klong, Đ k Nông X Lâm Đ ng 1 Đa Quý Phư ng 11, TP Đà L t, Lâm 15 20 Đ ng 2 L c Tân - L c Châu xã L c Tân, xã L c Châu, tx +50 90 (MRSX) B o L c, Lâm Đ ng 3 L c Châu (Thôn 1) xã L c Châu, th xã B o 100 160 L c, Lâm Đ ng 4 Đ i Lào xã Đ i Lào, th xã B o L c, 50 80 Lâm Đ ng 5 1-2 NM CB t nh th xã B o L c, Lâm Đ ng 15-30 32-64 XI Tây Ninh 1 Su i Ngô xã Su i Ngô, huy n Tân 50 35 Châu, Tây Ninh XII Bình Phư c 1 Minh Đ c xã Minh Đ c, huy n Bình 50 35 Long, Bình Phư c 2 Tân Hi p xã Đông Nơ, huy n Long 50 35 Bình, Bình Phư c
 13. 3 Su i L nh xã Đông Nơ, huy n Long 35 25 Bình, Bình Phư c 4 Su i Bang Xóm xã Đông Nơ, huy n Long 70 49 Bình, Bình Phư c 5 Su i Đôi th tr n Chơn Thành, huy n 40 28 Chơn Thành, Bình Phư c 6 Nam Su i Cái th tr n Chơn Thành, huy n 70 49 Chơn Thành, Bình Phư c 7 p 1, p 5, p 6 xã Minh Hưng, huy n Chơn 40 28 Thành XIII Bình Dương 1 Su i Thôn xã An Long, huy n Phú 60 42 Giáo, Bình Dương 2 Long Nguyên xã Long Nguyên, huy n B n 35 25 Cát, Bình Dương 3 B n Tư ng xã Chánh Phú Hòa, huy n 40 28 B n Cát, Bình Dương 4 An L p xã An L p, huy n D u 30 20 Ti ng, Bình Dương 5 Vĩnh Tân xã Tân L p, huy n Tân 60 42 Uyên, Bình Dương 6 Hòa Đ nh xã Th i Hòa, huy n B n 70 49 Cát, Bình Dương 7 Tân Uyên TT Uyên Hưng, huy n Tân 60 42 Uyên, Bình Dương T ng c ng 1.135 1.028 860 603 B.1. Danh m c đ án thăm dò qu ng felspat giai đo n 2008-2025 S Tên m , đi m qu ng V trí đ a lý 2008-2015 2016-2025 TT quy ho ch thăm dò M.tiêu VĐT M.tiêu VĐT (tr. t) (t đ) (tr. t) (t đ) I Lào Cai 1 Khu m Minh Tân- Các xã Minh Tân, Yên 4 7 4 9 Long Phúc Sơn, Lương Sơn và (Lương (Long Long Phúc, huy n B o Sơn) Phúc Yên, Lào Cai Minh Tân) 2 2 đ án vùng Ngòi Thi, Lào Cai (2 m ) 14 3 1-2 đ án Vùng Th m Dương- (1-2 7-14 Làng Giàng, Lào Cai m ) II Yên Bái 1 Khu m Yên Thái-Báo Các xã Yên Thái, huy n 9 10-17 2-3 5 Đáp Văn Yên và xã Báo Đáp, (ngo i huy n Tr n Yên, Yên vi)
 14. Bái 2 1 đ án vùng Tân Th nh-B ng (1 m ) 7 Doãn, 2 t nh Phú Th và Yên Bái (bao g m tr lư ng c a m t ph n di n tích thu c t nh Phú Th ) III Tuyên Quang 1 Caolanh, felspat Bình xã Sơn Nam, huy n Sơn 2 10 (4+6) Man (13,7 ha) Dương, Tuyên Quang (caolanh và 2 Caolanh, felspat Thái xã Thái Sơn, huy n Hàm felspat) Sơn (40ha) Yên, Tuyên Quang 3 Caolanh, felspat 2 khu xã Hào Phú, huy n Sơn Thăm 5 (2+3) qu ng Th ng L i và Dương, Tuyên Quang dò b Phú Đa (50 ha) sung 4 Caolanh, felspat Tân xã Đ i Phú, huy n Sơn 2.5 4 Bình (108ha) Dương, Tuyên Quang 5 Caolanh, felspat Vân Vân Sơn, huy n Sơn 1.5 2 Sơn (10,7ha) Dương 6 Caolanh, felspat Đ ng Xã Thành Long, huy n 3 5 B n (49ha) Hàm Yên 7 Caolanh, felspat Đ ng Đ ng Danh, huy n Sơn 6 8 Danh (350ha) Dương 8 1 đ án vùng qu ng Vân Sơn - (1 m ) 7 Lâm Xuyên, t nh Tuyên Quang IV Phú Th 1 Các m : Đ i Gianh-Ba Trong vùng qu ng Thăm 8 Tri, Ba Bò, Đ i Đao, felspat Th ch Khoán, dò b Hang Dơi t nh Phú Th sung 2 M Ng t xã Sơn Th y, huy n 1-1,5 2 Tam Thanh và xã T t Thăm Th ng, huy n Thanh dò b Sơn, Phú Th sung 3 D cK o Hương X , h H Hòa V Qu ng Nam 1 Khu m Trà My - Tiên Các xã: Trà My, Trà 3 (Tiên 8 3-4 7 L p Dương, Trà Đông, L p Trà (Tiên huy n Trà My; và Tiên Đông, Hi p) Hi p, Tiên An, Tiên L p, Trà My) huy n Tiên Phư c, Qu ng Nam VI Gia Lai 1 Tân Rô xã Sơn Lang, huy n 2,5 7 K’bang, Gia Lai
 15. 2 Ia Hreh xã Ia Hreh và xã Krông - 7 Hnăng, huy n Krông Pa, Gia Lai VII Đ kL k 1 Ea Krông Hnăng tt. Ea Knop, huy n Ea Thăm 2 Kar, Đ k L k dò b sung 2 Krông Hnăng xã Krông Jinh, huy n 0,5 2 M’Dr k, Đ k L k VIII Hà Giang 1 2 đ án Nam kh i sông Ch y, (2 m ) 14 B c Quang - Quang Bình, t nh Hà Giang IX Th a Thiên Hu 1 1 đ án vùng Hương Phong - A (1 m ) 7 Roàng, t nh Th a Thiên Hu T ng c ng 32-35 100-106 18-24 58-63 B2. Danh m c d án khai, ch bi n qu ng felspat giai đo n 2008-2025 Đơn v công su t: 1.000 t n s n ph m/năm TT Tên (nhóm) d án khai thác, ch bi n qu ng Tên t nh Công su t V n ĐT felspat (t đ) A Giai đo n 2008-2015 625-685 I Phú Th 1 Đ u tư duy trì công su t khai thác ch bi n các Phú Th 100 45-70 m : Đ i Gianh - Ba Tri, Ba Bò, Hang Dơi, M Ng t, Đ i Đao 2 Đ u tư khâu tuy n n i qu ng felspat cho nhà Phú Th 47 30 máy ch bi n hi n có t i M Ng t 3 Đ u tư m r ng khai thác qu ng felspat m Đ i Phú Th +50 20 Gianh-Ba Tri 4 M r ng khai thác qu ng felspat M Ng t Phú Th +60 20 II Tuyên Quang 1 Đ u tư khai thác qu ng caolanh, felspat Bình Tuyên Quang 50 35 Man, Thái Sơn và xây d ng m i nhà máy ch (caolanh, bi n caolanh, felspat Bình Man t i c m CN Sơn felspat) Nam III Gia Lai 1 Đ u tư khai thác qu ng felspat m Tân Rô Gia Lai 100 50 2 Đ u tư khai thác, ch bi n qu ng felspat m Ia Gia Lai 100 50 Hreh IV Lào Cai
 16. 1 Đ u tư khai thác qu ng felspat khu Lương Sơn, Lào Cai 200 120 khu m Minh Tân - Long Phúc, giai đo n 1 V Yên Bái 1 Đ u tư khai thác qu ng felspat khu m Yên Yên Bái 200 150 Thái-Báo Đáp, giai đo n 1 VI Qu ng Nam 1 Đ u tư khai thác qu ng felspat khu Tiên L p, Qu ng Nam 100 80 khu m Trà My - Tiên L p, giai đo n 1 VII Th a Thiên Hu 1 Đ u tư khai thác qu ng felspat (aplit, 1 m ) T.Thiên-Hu 50 30-50 trong vùng Hương Phong-A Roàng VIII Đ cL k 1 Đ u tư m r ng khai thác qu ng felspat m Ea Đ kL k +15 10 Krông Hnăng B Giai đo n 2016-2025 610-660 I Lào Cai 1 Đ u tư khai thác qu ng felspat khu Long Phúc, Lào Cai +100 60 khu m Minh Tân- Long Phúc, giai đo n 2 2 Đ u tư khai thác qu ng felspat khu Minh Tân, Lào Cai - 50 khu m Minh Tân- Long Phúc, giai đo n 3 II Yên Bái 1 Đ u tư m r ng khai thác qu ng felspat khu m Yên Bái +100 60 Yên Thái - Báo Đáp, giai đo n 2 2 Đ u tư khai thác qu ng felspat vùng ngoai vi Yên Bái - 50 khu m Yên Thái - Báo Đáp, giai đo n 3 III Qu ng Nam 1 Đ u tư khai thác qu ng felspat khu Trà Đông và Qu ng Nam +50 30 Trà My, khu m Trà My - Tiên L p, giai đo n 2 2 Đ u tư khai thác qu ng felspat khu Tiên Hi p, Qu ng Nam - 50 m Trà My - Tiên L p, giai đo n 3 IV Đ kL k 1 Đ u tư khai thác qu ng felspat m Krông Đ kL k 50 20-50 Hnăng V Tuyên Quang 1 Đ u tư khai thác qu ng felspat vùng Vân Sơn- Tuyên Quang 150 (max) 60 Lâm Xuyên, tr qu ng xã Hào Phú VI Lào Cai, Hà Giang, các t nh khác 1 4-5 DA đ u tư khai thác qu ng felspat trong các Lào Cai, Hà 400 (t ng 230-250 vùng: Ngòi Thi, Tân Th nh-B ng Doãn, Th m Giang, các các d án) Dương-Làng Giàng; Nam kh i sông Ch y; và t nh khác m t vài nơi khác
 17. T ng nhu c u v n đ u tư khai thác, ch bi n qu ng felspat trong giai 1.235- đo n 2008-2025 1.345 Ghi chú: “+” trong c t “Công su t” là công su t c a các d án m r ng quy mô khai thác, ch bi n. C. Danh m c các đ án thăm dò, khai thác và ch bi n qu ng Magnezit giai đo n 2008- 2025 S Tên m , đi m qu ng V trí đ a lý 2008-2015 2016-2025 TT quy ho ch thăm dò M.tiêu VĐT M.tiêu VĐT 3 3 (10 t) (t đ) (10 t) (t đ) I Thăm dò 1 Kon Queng Huy n Konchro, t nh Gia Lai 18.000 15 2 Tây Kon Queng Huy n Konchro, t nh Gia Lai 6.000 6 C ng I 24.000 21 II Khai thác, ch bi n 1 T h p m tuy n Kon Huy n Konchro, t nh Gia Lai 200 143 Queng 2 Nhà máy s n xu t Huy n Konchro, t nh Gia Lai 100 150 magnezit nung ki m hóa và thiêu k t 3 M r ng T h p m - Huy n Konchro, t nh Gia Lai 400 150 tuy n Kon Queng 4 Nhà máy luy n manhê Huy n Konchro, t nh Gia Lai 45 200 kim lo i C ng II 300 293 445 350 C ng (I+II) 314 350 PH L C2 DANH M C CÁC Đ ÁN THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ CH BI N M ĐÁ VÔI TR NG GIAI ĐO N 2008-2015 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công thương) A. Các d án đư c c p phép thăm dò TT V trí m , di n tích thăm dò đá S gi y phép Th i h n, Tên t ch c vôi tr ng Di n tích I B cK n 1 B n Chang, x Tân L p, Ch 788/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP An Th nh Đ n, B c K n ngày 07/4/2008 5+20ha 2 Phya Bang-Phya Cheng, x 215/GP-BTNMT 24 tháng C.ty CP Encotech Vi t Đ ng Phúc, Ba B , B c K n ngày 01/2/2008 Nam 3 Đán Khao, xã Tân L p, huy n 1136/GP-BTNMT 24 C.ty CP XD Sơn Trang Ch Đ n, t nh B c K n ngày 30/5/2008
 18. 4 Bó Pia, x B ng Phúc, huy n 1118/GP-BTNMT 24 C.ty CP XD Sơn Trang Ch Đ n, t nh B c K n ngày 29/5/2008 II Hà Nam 1 Thung Dư c, xã Thanh Th y, 1077/GP-BTNMT 12 C.ty TNHH Hanstar huy n Thanh Liêm, t nh Hà ngày 23/5/2 Nam III Yên Bái 1 Mông Sơn VII, xã Mông Sơn, 1137/GP-BTNMT 12 tháng C.ty TNHH XD thương Yên Bình, Yên Bái ngày 31/5/2008 17,6ha m i Phanxipăng 2 Mông Sơn VIII, xã Mông Sơn, 1134/GP-BTNMT 12 tháng C.ty TNHH Xây d ng huy n Yên Bình, Yên Bái ngày 30/5/2008 15ha Bình Long 3 Minh Ti n 1, xã Minh Ti n, 1048/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP Cơ khí TB Yên Bình, Yên Bái ngày 20/5/2008 28ha đi n Hà N i 4 D c Th ng, xã Yên Th , 1003/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP H ng Nam huy n L c Yên, Yên Bái ngày 15/5/2008 15,6ha 5 Núi Thâm Then, xã Tân L p, 872/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP ĐT và TV huy n L c Yên, Yên Bái ngày 25/4/2008 53ha Nam Vi t 6 Minh Ti n, xã Minh Ti n, 935/GP-BTNMT 18 tháng C.ty CP TMDV t ng huy n L c Yên, Yên Bái ngày 6/5/2008 56,4ha h p An Bình 7 Vĩnh L c (I), xã Vĩnh L c, 852/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP ĐT khoáng huy n L c Yên, Yên Bái ngày 21/4/2008 30,1ha s n Kim Sơn 8 Mông Sơn V, xã Mông Sơn, 612/GP-BTNMT 12 tháng T.cty Hòa Bình Minh huy n Yên Bình, Yên Bái 26/3/2008 52ha 9 Mông Sơn IV, xã Mông Sơn, 589/GP-BTNMT 12 tháng C.ty TNHH Hoàng Đ i huy n Yên Bình, Yên Bái ngày 21/3/2008 ha Thành 10 Đ m Tân Minh 2, xã Mông 538/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP Thương m i Sơn, huy n Yên Bình, Yên ngày 17/3/2008 ha và S n xu t Công Bái nghi p 11 Làng L nh II, xã Li u Đô, 239/GP-BTNMT 12 tháng C.ty TNHH SX và TM huy n L c Yên, Yên Bái ngày 13/2/2008 36ha Chân Thi n M 12 Đãn Khao, xã Vĩnh L c (II) và 214/GP-BTNMT 12 tháng C.ty TNHH TM N Minh Ti n, huy n L c Yên, ngày 01/2/2008 26ha Hoàng Yên Bái 13 Mông Sơn IV, xã Mông Sơn, 213/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP Phát tri n huy n Yên Bình, Yên Bái ngày 01/2/2008 10,6ha 14 Làng L nh, xã Li u Đô, huy n 04/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP D ch v và L c Yên, Yên Bái ngày 03/1/2008 35ha D y ngh Thái Dương 15 B n Nghè II, x Yên Th ng, 1943/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP luy n kim và L c Yên, Yên Bái ngày 30/11/2007 40,7ha khai khoáng Vi t Đ c 16 C c Há I, th tr n Yên Th , 1942/GP-BTNMT 12 tháng C.ty TNHH Đ i Hoàng L c Yên, Yên Bái ngày 30/11/2007 6,16ha Long 17 Làng C n (MS III), xã Mông 1941/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP Mông Sơn Sơn, huy n Yên Bình, Yên ngày 30/11/2007 13,7ha Bái
 19. 18 Đam Đình (m.r), xã Vĩnh L c, 1197/GP-BTNMT 12 tháng C.ty TNHH SX đá L c Yên, Yên Bái ngày 09/08/2007 48ha Granit (ORANIDA) 19 Đào Lâm I, th tr n Yên Th , 06/GP-ĐCKS 6 tháng C.ty Đông Đô, B huy n L c Yên, Yên Bái ngày 23/03/2007 8,56ha Qu c phòng 20 Khau Tu Ka, x An Phú, L c 06/GP-ĐCKS 6 tháng C.ty CP d ch v và d y Yên, Yên Bái ngày 30/10/2006 6,5ha ngh Thái Dương 21 C c Há III, TT Yên Th , 1063/GP-BTNMT 6 tháng C.ty CP Khoáng s n huy n L c Yên, Yên Bái ngày 11/8/2006 6,3ha Yên Bái 22 Đam Đình, xã Vĩnh L c, 919/GP-BTNMT 6 tháng C.ty TNHH SX đá huy n L c Yên, Yên Bái ngày 6/7/2006 52,2ha Granit (GRANIDA) 23 B n Nghè, xã Yên Th ng, 914/GP-BTNMT 6 tháng C.ty TNHH XD SX và huy n L c Yên, Yên Bái ngày 5/7/2006 15,6ha TMDV Hùng Đ i Sơn 24 Thôn Trung Thành, xã Minh 1693/GP-BTNMT 9 tháng C.ty TNHH Qu ng Ti n, huy n L c Yên, Yên Bái ngày 26/11/2004 32ha Phát IV Ngh An 1 Trung Đ , xã Tân H p, huy n 1135/GP-ĐCKS 12 tháng Thay 14/GP-ĐCKS Tân Kỳ, Ngh An ngày 30/5/2008 42,0ha ngày 30/11/2006 2 Thung Vư t, xã Tân H p, 1117/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP Sơn Nam huy n Tân Kỳ, Ngh An ngày 29/5/2008 12,0ha 3 Thung Thơm, xã Châu 1105/GP-BTNMT 12 tháng C.ty TVTK và KT KS Cư ng, huy n Quỳ H p, ngày 28/5/2008 20,62ha Mi n Tây Ngh An 4 B n Công, xã Châu H ng, 1021/GP-BTNMT 12 tháng C.ty TNHH Đ ng H p huy n Quỳ H p, Ngh An ngày 16/5/2008 25,4ha 5 Thung C Trong, xã Liên 1020/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP Khoáng s n H p, huy n Quỳ H p, Ngh ngày 16/5/2008 14,9ha An L c An 6 Thung Sánh Tái, xã Liên H p, 858/GP-BTNMT 24 tháng C.ty CP Đá p lát huy n Quỳ H p, Ngh An ngày 22/4/2008 19,5ha Hoàng Gia 7 Thung T m, xã Tân H p, 857/GP-BTNMT 12 tháng C.ty TNHH Phú huy n Tân Kỳ, Ngh An ngày 22/4/2008 7,29ha Thương 8 Châu H ng, xã Châu H ng, 634/GP-BTNMT 9 tháng C.ty Khoáng s n huy n Quỳ H p, Ngh An ngày 28/3/2008 19,4ha Omya Vi t Nam 9 Thung Phá Líu, xã Châu Ti n, 95/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP Đ ng Ti n huy n Quỳ H p, Ngh An ngày 11/1/2008 ha 10 Thung C , xã Liên H p và 77/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP XD và H p Thung Đi m, xã Châu L c, ngày 11/1/2008 19,15ha tác Đ u tư Đ t Vi t huy n Quỳ H p, Ngh An 11 Thung Pen, x Châu H ng, 2128GP-BTNMT 24 tháng C.ty TNHH Chính Quỳ H p, Ngh An ngày 21/12/2007 29ha Nghĩa 12 Thung Phá Nghi n, xã Châu 1976/GP-BTNMT 24 tháng C.ty TNHH TM.DV Ti n, huy n Quỳ H p, Ngh ngày 10/12/2007 58,8ha V n t i Lam H ng An 13 Thung Xán, xã Liên H p và 1741/GP-BTNMT 12 tháng C.ty CP XK và KT
 20. Châu L c, huy n Quỳ H p, ngày 05/11/2007 26,35ha Khoáng s n Vi t Nam Ngh An 14 Thung Mây, xã Tân H p, 1664/GP-BTNMT 12 tháng C.ty TNHH Hoàng Huy n Tân Kỳ, Ngh An ngày 26/10/2007 17,65ha Danh 15 Lèn Bút, xã Tân Xuân và Giai 1663/GP-BTNMT 12 tháng C.ty TNHH Tín Ho ng Xuân, huy n Tân Kỳ, Ngh ngày 26/10/2007 18,86ha An 16 Thung D n, xã Châu Cư ng, 1427/GP-BTNMT 24 tháng C.ty TNHH SX-TM-DV huy n Quỳ H p, Ngh An ngày 20/09/2007 60ha Liên Hi p 17 Thung N m và Thung H o, 1219/GP-BTNMT 24 tháng C.ty TNHH Đá Ph xã Châu Cư ng, huy n Quỳ ngày 14/08/2007 24,91ha Quý H p, Ngh An 18 Thung X n Xén, xã Châu 10/GP-ĐCKS 24 tháng C.ty CP SX và thương L c, huy n Quỳ H p, Ngh ngày 14/05/2007 22ha m i Quang Long An 19 Bàn Du c, xã Liên H p, 15/GP-ĐCKS 18 tháng Thay 374/GP-BTNMT huy n Quỳ H p, Ngh An ngày 30/11/2006 63,18ha ngày 7/4/2006 B. Các d án đã có ý ki n th a thu n ch trương TT V trí khu v c đ ngh thăm dò D.tích Tên công ty Ghi chú (ha) I T nh B c K n 2dt 1 B n Mói, xã Nam Cư ng và 16,00 C.ty TNHH Hùng Dũng Đã có ý ki n Nà L t, xã Tân L p, huy n c a UBND, B Ch Đ n CT 2 C c Li ng, xã Hoàng Trĩ, 30,00 C.ty CP Encotech VN Đã có ý ki n huy n Ba B UBND, B CT II T nh Tuyên Quang 1dt 1 Km 54-57 (núi Đá Đen), Hàm 35,00 C.Ty TNHH ALLIANCE ( n Đã có ý ki n Yên Đ ) UBND B : CT, KHĐT, QP, NN&PTNT, III T nh Yên Bái 7dt 1 xã Li u Đô, huy n L c Yên 56,50 C.ty CP KS và XD Hà N i Đã có ý ki n UBND, 2 xã Li u Đô, huy n L c Yên 49,80 C.ty CP khai thác và ch Đã có ý ki n bi n đá Vi t Long UBND, 3 xã Li u Đô, huy n L c Yên 42,68 C.ty CP khai thác và ch Đã có ý ki n bi n đá Tư ng Phú UBND, 4 xã Mông Sơn, huy n Bình 25,60 C.ty CP tin h c ISA Đã có ý ki n Yên UBND, 5 B n Ro, xã Phan Thanh, 45,0 C.ty CP Nông Cao Đã có ý ki n huy n L c Yên UBND, B CT 6 Khau Ca, xã An Phú, huy n 20,0 C.ty CP Đ u tư và Khai Đã có ý ki n L c Yên thác m VINAVICO UBND, B CT
Đồng bộ tài khoản