Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đất đai và khoáng sản tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N Đ c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 47/2009/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 02 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH GI I QUY T CÁC TH T C HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH “M T C A LIÊN THÔNG” TRÊN LĨNH V C Đ T ĐAI VÀ KHOÁNG S N T I S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 ngày 11 tháng 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Quy t đ nh s 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính Nhà nư c đ a phương; Theo đ ngh c a Giám đ c S N i v t i T trình s 171/TTr-SNV ngày 02 tháng 02 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh gi i quy t các th t c hành chính theo cơ ch “m t c a liên thông” trên lĩnh v c đ t đai và khoáng s n t i S Tài nguyên và Môi trư ng t nh Ninh Thu n; bao g m 12 th t c. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký ban hành và bãi b 7 th t c thu c lĩnh v c đ t đai (th t c giao đ t, cho thuê đ t đã đư c gi i phóng m t b ng ho c không ph i gi i phóng m t b ng; giao đ t, cho thuê đ t chưa đư c gi i phóng m t b ng; đăng ký chuy n m c đích s d ng đ t đ i v i trư ng h p ph i xin phép; c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho t ch c đang s d ng đ t (đ i v i trư ng h p không đư c y quy n theo quy đ nh t i Đi u 56 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP); c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho t ch c đang s d ng đ t; chuy n t hình th c thuê đ t sang giao đ t có thu ti n s d ng đ t; chuy n như ng quy n s d ng đ t), bãi b 5 th t c thu c lĩnh v c khoáng s n (th t c c p, gia h n, cho phép tr l i gi y phép kh o sát khoáng s n; c p, gia h n, cho phép tr l i, chuy n như ng gi y phép thăm dò khoáng s n, cho phép ti p t c th c hi n quy n thăm dò khoáng s n; c p, gia h n, cho phép tr l i, chuy n như ng gi y phép khai thác khoáng s n, cho phép ti p t c th c hi n quy n khai thác khoáng s n; c p, gia h n, cho phép tr l i gi y phép ch bi n khoáng s n, cho phép chuy n như ng gi y phép ch bi n, ti p t c th c hi n quy n ch bi n khoáng s n; c p, gia h n, cho phép tr l i gi y phép khai thác t n thu khoáng s n) t i Ph l c 18 kèm theo Quy t đ nh s 115/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n v vi c ban hành Quy đ nh gi i quy t th t c hành chính theo cơ ch “m t c a” t i 22 s , ban, ngành thu c t nh Ninh Thu n. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c các s , ngành thu c y ban nhân dân t nh; th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Hoàng Th Út Lan QUY Đ NH
 2. GI I QUY T CÁC TH T C HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH “M T C A LIÊN THÔNG” TRÊN LĨNH V C Đ T ĐAI VÀ KHOÁNG S N T I S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 47/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) Ph n I CÁC TH T C HÀNH CHÍNH THU C LĨNH V C Đ T ĐAI I. CƠ S PHÁP LÝ - Lu t Đ t đai năm 2003; - Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; - Ngh đ nh s 198/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng đ t; - Ngh đ nh s 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê đ t, thuê m t nư c; - Ngh đ nh s 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a các Ngh đ nh thi hành Lu t Đ t đai và Ngh đ nh s 187/2004/NĐ-CP v vi c chuy n công ty Nhà nư c thành công ty c ph n; - Ngh đ nh s 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, thu h i đ t, th c hi n quy n s d ng đ t, trình t th t c b i thư ng, h tr , tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t và gi i quy t khi u n i v đ t đai; - Thông tư s 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 198/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng đ t; - Thông tư s 70/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n s a đ i, b sung Thông tư s 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng đ t; - Thông tư s 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Ngh đ nh s 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, thu h i đ t, th c hi n quy n s d ng đ t, trình t th t c b i thư ng, h tr , tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t và gi i quy t khi u n i v đ t đai; - Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 c a liên B Tài chính - Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Ngh đ nh s 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, thu h i đ t, th c hi n quy n s d ng đ t, trình t th t c b i thư ng, h tr , tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t và gi i quy t khi u n i v đ t đai; - Quy t đ nh s 138/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n v vi c ban hành quy đ nh thuê đ t, thuê m t nư c t i t nh Ninh Thu n. II. Đ I TƯ NG ÁP D NG 1. Cơ quan Nhà nư c th c hi n quy n h n và trách nhi m đ i di n ch s h u toàn dân v đ t đai, th c hi n nhi m v th ng nh t qu n lý Nhà nư c v đ t đai. 2. Ngư i s d ng đ t. 3. Các đ i tư ng khác có liên quan đ n vi c qu n lý, s d ng đ t. III. CÁC TH T C HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH “M T C A LIÊN THÔNG” 1. Th t c giao đ t, cho thuê đ t đã đư c gi i phóng m t b ng ho c không ph i gi i phóng m t b ng. a) Th m quy n gi i quy t: y ban nhân dân t nh; b) H sơ: 2 (hai) b , g m có: - Đơn đ ngh giao đ t, thuê đ t (theo m u).
 3. - B n sao văn b n tho thu n đ a đi m ho c văn b n cho phép đ u tư ho c văn b n đ ng ý cho xây d ng công trình. - B n sao có công ch ng quy t đ nh d án đ u tư ho c b n sao gi y phép đ u tư, gi y phép khai thác khoáng s n ho c đăng ký kinh doanh s n xu t g ch gói; ... - B n đ hi n tr ng khu đ t. - B n chính văn b n xác nh n c a S Tài nguyên và Môi trư ng nơi có đ t v vi c ch p hành pháp lu t v đ t đai đ i v i các d án đã đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t. Trư ng h p d án không s d ng v n ngân sách Nhà nư c ho c không ph i là d án có v n đ u tư nư c ngoài thì h sơ ph i có D án chi ti t kèm theo và quy t đ nh phê duy t D án c a Ch đ u tư; c) Trình t và th i gian gi i quy t (không k th i gian ngư i s d ng đ t th c hi n nghĩa v tài chính): 20 (hai mươi) ngày. - B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ki m tra, ti p nh n h sơ h p l chuy n ngay cho phòng Qu n lý đ t đai c a S Tài nguyên và Môi trư ng th m đ nh h sơ: 1 (m t) ngày. - Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t thu c S Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n vi c trích l c b n đ đ a chính ho c trích đo b n đ đ i v i khu v c chưa có b n đ đ a chính; g i thông tin đ a chính đ n C c Thu t nh, S Tài chính đ xác đ nh nghĩa v tài chính, xác đ nh hoăc th m đ nh đơn giá giao đ t có thu ti n (đ i v i trư ng h p giao đ t có thu ti n s d ng đ t): 4 (b n) ngày. - S Tài chính xác đ nh đơn giá thu ti n s d ng đ t ho c thuê đ t: 3 (ba) ngày (đ i v i trư ng h p ph c t p ph i m i H i đ ng xác đ nh giá: th i gian gi i quy t giai đo n này là 7 (b y) ngày làm vi c). - C c Thu t nh xác đ nh nghĩa v tài chính: 3 (ba) ngày. - Phòng Qu n lý đ t đai l p t trình, d th o quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t: 1 (m t) ngày. - Trình y ban nhân dân t nh quy t đ nh phê duy t: 5 (năm) ngày. - S Tài nguyên và Môi trư ng ký H p đ ng thuê đ t (đ i v i trư ng h p đư c thuê đ t); ch đ o phòng Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có đ t bàn giao đ t t i th c đ a: 2 (hai) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày; d) Phí, l phí: theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Th t c giao đ t, cho thuê đ t chưa đư c gi i phóng m t b ng. a) Th m quy n gi i quy t: y ban nhân dân t nh; b) H sơ: 2 (hai) b , g m có: * Giai đo n 1: thu h i đ t t ng th đ b i thư ng, gi i phóng m t b ng (sau 20 (hai mươi) ngày k t ngày ra thông báo thu h i đ t). - Đơn đ ngh giao đ t, thuê đ t (theo m u). - B n sao văn b n tho thu n đ a đi m ho c văn b n cho phép đ u tư ho c văn b n đ ng ý cho xây d ng công trình (đ i v i công trình là D án s n xu t kinh doanh ho c tr s , …). - B n sao có công ch ng quy t đ nh d án đ u tư ho c b n sao gi y phép đ u tư, gi y phép khai thác khoáng s n ho c đăng ký kinh doanh s n xu t g ch ngói, ... - B n chính văn b n xác nh n c a S Tài nguyên và Môi trư ng nơi có đ t v vi c ch p hành pháp lu t v đ t đai đ i v i các d án đã đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t. - Thông báo thu h i đ t c a y ban nhân dân c p huy n ho c H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư nơi có đ t. - Quy t đ nh phê duy t phương án t ng th v b i thư ng gi i phóng m t b ng. - B n đ hi n tr ng khu đ t; danh sách ch s d ng đ t b thu h i và biên b n xác nh n hi n tr ng, biên b n k t thúc công khai.
 4. * Giai đo n 2: sau khi hoàn t t vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng: Báo cáo k t qu gi i phóng m t b ng v i y ban nhân dân t nh (thông qua S Tài nguyên và Môi trư ng) c a y ban nhân dân huy n, thành ph nơi có đ t; c) Trình t và th i gian gi i quy t: 39 (ba mươi chín) ngày. * Giai đo n 1: 20 ngày (sau khi h t th i h n thông báo thu h i đ t (20 ngày) phương án t ng th v b i thư ng thi t h i đã đư c phê duy t). - B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ki m tra, ti p nh n h sơ h p l chuy n ngay cho phòng Qu n lý đ t đai c a S Tài nguyên và Môi trư ng th m đ nh h sơ và ch đ o Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t th c hi n vi c trích l c b n đ đ a chính ho c trích đo b n đ đ i v i khu v c chưa có b n đ đ a chính, l p danh sách ch s d ng có đ t b thu h i: 9 (chín) ngày. Trư ng h p các công trình ph i đo đ c theo tuy n ho c khu đ t đ ngh đư c giao t 15 đ n 20 ha thì đư c c ng thêm 20 (hai mươi) ngày đ đo đ c. Trư ng h p khu đ t đ ngh đư c giao l n hơn 20 ha th i gian đo đ c tính theo phương án đư c duy t. - Chuy n phòng Qu n lý đ t đai tham mưu, l p t trình, d th o quy t đ nh thu h i đ t t ng th : 5 (năm) ngày. - Trình y ban nhân dân t nh quy t đ nh phê duy t: 5 (năm) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày. * Giai đo n 2: 19 ngày (sau khi đã hoàn thành vi c gi i phóng m t b ng). - B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ki m tra, ti p nh n h sơ h p l chuy n ngay cho phòng Qu n lý đ t đai c a S Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu, d th o quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t: 4 (b n) ngày. - Trình y ban nhân dân t nh quy t đ nh phê duy t: 5 (năm) ngày. - Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t g i thông tin đ a chính đ n C c Thu t nh, S Tài chính đ xác đ nh nghĩa v tài chính, xác đ nh hoăc th m đ nh đơn giá giao đ t có thu ti n (đ i v i trư ng h p giao đ t có thu ti n s d ng đ t): 1 (m t) ngày. - S Tài chính xác đ nh đơn giá thu ti n s d ng đ t ho c thuê đ t: 3 (ba) ngày (đ i v i trư ng h p ph c t p ph i m i H i đ ng xác đ nh giá: th i gian gi i quy t giai đo n này là 7 (b y) ngày làm vi c). - C c Thu t nh xác đ nh nghĩa v tài chính: 3 (ba) ngày. - S Tài nguyên và Môi trư ng ký h p đ ng thuê đ t (đ i v i trư ng h p đ c thuê đ t); bàn giao đ t t i th c đ a: 2 (hai) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày; d) Phí, l phí: theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Th t c đăng ký chuy n m c đích s d ng đ t đ i v i trư ng h p ph i xin phép. a) Th m quy n gi i quy t: y ban nhân dân t nh; b) H sơ: 1 (m t) b , g m có: - Đơn đ ngh chuy n m c đích s d ng đ t (theo m u). - B n chính Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ho c m t trong các l ai gi y t v quy n s d ng đ t quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 5 Đi u 50 c a Lu t Đ t đai (n u có). - B n chính d án đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư; c) Trình t và th i gian gi i quy t: 30 (ba mươi) ngày (không k th i gian ngư i s d ng đ t th c hi n nghĩa v tài chính). - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ti p nh n h sơ h p l : 1 (m t) ngày. - Chuy n phòng Qu n lý đ t đai th m đ nh h sơ, ph i h p v i các cơ quan ch c năng xác minh th c đ a xem xét tính phù h p v i quy ho ch: 10 ngày.
 5. - Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t th c hi n trích l c b n đ đ a chính, trích sao h sơ đ a chính chuy n phòng Qu n lý đ t đai và g i s li u đ a chính đ n cơ quan Thu đ xác đ nh nghĩa v tài chính: 6 (sáu) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng chuy n h sơ đ n C c Thu t nh xác đ nh nghĩa v tài chính: 3 (ba) ngày. * Trư ng h p vi c xin phép chuy n m c đích không phù h p v i quy ho ch, trong th i gian 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ S Tài nguyên và Môi trư ng ph i có văn b n tr l i cho t ch c có nhu c u chuy n m c đích đư c bi t. - Phòng Qu n lý đ t đai tham mưu, làm t trình, d th o k t qu gi i quy t: 4 (b n) ngày. - Trình y ban nhân dân t nh quy t đ nh phê duy t: 5 (năm) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày; d) Phí, l phí: theo quy d nh c a pháp lu t 4. Th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho t ch c đang s d ng đ t (đ i v i trư ng h p không đư c y quy n theo quy đ nh t i Đi u 56 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP): a) Th m quy n gi i quy t: y ban nhân dân t nh; b) H sơ: 1 (m t) b , g m có: - Đơn đ ngh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t (theo m u). - B n chính m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng đ t quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 5 Đi u 50 Lu t Đ t đai (n u có). - B n chính văn b n y quy n đ ngh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t (n u có). - B n chính báo cáo t rà soát hi n tr ng s d ng đ t (di n tích đ t s d ng đúng m c đích, không đúng m c đích, di n tích đ t b l n, b chi m, di n tích đ t đơn v đã cho các t ch c, cá nhân thuê ho c mư n s d ng, …). Trư ng h p t ch c đang s d ng đ t chưa th c hi n vi c t rà soát hi n tr ng s d ng đ t thì S Tài nguyên và Môi trư ng ch đ o Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t t ch c th c hi n theo quy đ nh. - Quy t đ nh c a y ban nhân dân t nh v vi c x lý đ t c a t ch c đó (n u có); c) Trình t và th i gian gi i quy t: 25 (hai mươi lăm) ngày (không k th i gian ngư i s d ng đ t th c hi n nghĩa v tài chính). - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ti p nh n h sơ h p l : 1 (m t) ngày. - Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t th m tra h sơ, ki m tra hi n tr ng, di n tích đang s d ng đ t c a t ch c xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, trích l c ho c trích đo b n đ đ a chính khu đ t; g i s li u đ a chính đ n cơ quan Thu đ xác đ nh nghĩa v tài chính đ i v i trư ng h p t ch c ph i th c hi n nghĩa v tài chính: 10 (mư i) ngày. Trư ng h p khu đ t đ ngh đư c c p gi y giao t 15 đ n 20 ha thì đư c c ng thêm 20 (hai mươi) ngày đ đo đ c. Trư ng h p khu đ t đ ngh đư c đư c c p gi y l n hơn 20 ha th i gian đo đ c tính theo phương án đư c duy t. - C c Thu t nh xác đ nh nghĩa v tài chính: 3 (ba) ngày. - Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t g i d th o gi y ch ng nh n đã in và h sơ xin c p gi y, chuy n phòng Qu n lý đ t đai th m đ nh, l p t trình trình y ban nhân dân t nh ký gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t: 5 (năm) ngày. - Trình y ban nhân dân t nh quy t đ nh phê duy t: 5 (năm) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày. * Trư ng h p qua rà soát có bi n đ ng v di n tích mà ph i ký l i h p đ ng thuê đ t đ i v i trư ng h p đư c Nhà nư c cho thuê đ t thì th i gian đư c c ng thêm 5 (năm) ngày; d) Phí, l phí: theo quy đ nh c a pháp lu t.
 6. 5. Th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho t ch c đang s d ng đ t. a) Th m quy n gi i quy t: y ban nhân dân t nh y quy n Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng; b) H sơ: 1 (m t) b , g m có: - Đơn đ ngh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t (theo m u). - B n chính m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng đ t quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 5 Đi u 50 Lu t Đ t đai (n u có). - B n chính văn b n y quy n xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t (n u có). - B n chính báo cáo t rà soát hi n tr ng s d ng đ t (di n tích đ t s d ng đúng m c đích, không đúng m c đích, di n tích đ t b l n, b chi m, di n tích đ t đơn v đã cho các t ch c, cá nhân thuê ho c mư n s d ng, …). Trư ng h p t ch c đang s d ng đ t chưa th c hi n vi c t rà soát hi n tr ng s d ng đ t thì S Tài nguyên và Môi trư ng ch đ o Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t t ch c th c hi n theo quy đ nh. - Quy t đ nh c a y ban nhân dân t nh v vi c x lý đ t c a t ch c đó (n u có); c) Trình t và th i gian gi i quy t: 21 (hai mươi m t) ngày (không k th i gian ngư i s d ng đ t th c hi n nghĩa v tài chính). - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ti p nh n h sơ h p l : 1 (m t) ngày. - Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t th m tra h sơ, ki m tra hi n tr ng, di n tích đang s d ng đ t c a t ch c xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, trích l c ho c trích đo b n đ đ a chính khu đ t; g i s li u đ a chính đ n cơ quan Thu đ xác đ nh nghĩa v tài chính đ i v i trư ng h p t ch c ph i th c hi n nghĩa v tài chính: 10 (mư i) ngày. Trư ng h p khu đ t đ ngh đư c c p gi y giao t 15 đ n 20 ha thì đư c c ng thêm 20 (hai mươi) ngày đ đo đ c. Trư ng h p khu đ t đ ngh đư c đư c c p gi y l n hơn 20 ha th i gian đo đ c tính theo phương án đư c duy t - C c Thu t nh xác đ nh nghĩa v tài chính: 3 (ba) ngày. - Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t g i d th o gi y ch ng nh n đã in và h sơ xin c p gi y, chuy n phòng Qu n lý đ t đai th m đ nh h sơ: 05 ngày. - Trình Giám đ c S duy t gi i quy t k t qu : 1 (m t) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày. * Trư ng h p qua rà soát có bi n đ ng v di n tích mà ph i ký l i h p đ ng thuê đ t đ i v i trư ng h p đư c Nhà nư c cho thuê đ t thì th i gian đư c c ng thêm 5 (năm) ngày; d) Phí, l phí: theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. Th t c chuy n t hình th c thuê đ t sang giao đ t có thu ti n s d ng đ t. a) Th m quy n gi i quy t: Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng; b) H sơ: 1 (m t) b , g m có: - Đơn đ ngh chuy n t hình th c thuê đ t sang giao đ t có thu ti n s d ng đ t (m u s ). - H p đ ng thuê đ t, gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t; c) Trình t và th i gian gi i quy t: 14 (mư i b n) ngày (không k th i gian ngư i s d ng đ t th c hi n nghĩa v tài chính). - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ti p nh n h sơ h p l : 1 (m t) ngày. - Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t th m tra h sơ, trích sao h sơ đ a chính chuy n phòng Qu n lý đ t đai; g i thông tin đ a chính đ n S Tài chính th m đ nh đơn giá giao đ t có thu ti n, chuy n thông tin đ a chính đ n C c Thu t nh đ xác đ nh nghĩa v tài chính: 3 (ba) ngày.
 7. - S Tài chính xác đ nh đơn giá thu ti n s d ng đ t: 3 (ba) ngày (đ i v i trư ng h p ph c t p ph i m i H i đ ng xác đ nh giá: th i gian gi i quy t 7 (b y) ngày làm vi c). - C c Thu t nh xác đ nh nghĩa v tài chính: 3 (ba) ngày. - Phòng Qu n lý đ t đai th m tra h sơ, ch nh lý gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t: 2 (hai) ngày. - Trình Giám đ c S duy t gi i quy t k t qu : 1 (m t) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày. * Trư ng h p ngư i s d ng đ t có nhu c u chuy n t hình th c thuê đ t sang hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t k t h p v i vi c chuy n m c đích s d ng đ t thì đư c c ng thêm th i gian th c hi n th t c chuy n m c đích s d ng đ t (30 (ba mươi) ngày). Trư ng h p chuy n t hình th c thuê đ t sang giao đ t có thu ti n s d ng đ t mà ph i báo cáo y ban nhân dân t nh thì đư c c ng thêm 5 (năm) ngày. d) Phí, l phí: theo quy đ nh c a pháp lu t. 7. Th t c chuy n như ng quy n s d ng đ t: a) Th m quy n gi i quy t: Giám đ c Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t; b) H sơ: 1 (m t) b , g m có: - H p đ ng chuy n như ng quy n s d ng đ t. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng đ t quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 5 Đi u 50 c a Lu t Đ t đai (n u có). - Trích l c b n đ đ a chính ho c trích đo đ a chính khu đ t đ i v i nơi chưa có b n đ đ a chính; c) Trình t và th i gian gi i quy t: 11 (mư i m t) ngày (không k th i gian ngư i s d ng đ t th c hi n nghĩa v tài chính). - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ti p nh n h sơ h p l : 1 (m t) ngày. - Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t th m tra h sơ, trích sao h sơ đ a chính và g i s li u đ a chính đ n cơ quan Thu đ xác đ nh nghĩa v tài chính: 3 (ba) ngày. - C c Thu t nh xác đ nh nghĩa v tài chính: 3 (ba) ngày. - Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t ch nh lý gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đã c p: 2 (hai) ngày. - Trình duy t gi i quy t k t qu : 1 (m t) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày. * Đ i v i trư ng h p ph i th c hi n th t c c p m i gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t thì th i gian đư c c ng thêm 21 (hai mươi m t) ngày làm vi c; d) Phí, l phí: theo quy đ nh c a pháp lu t. Ph n II CÁC TH T C HÀNH CHÍNH THU C LĨNH V C KHOÁNG S N I. CƠ S PHÁP LÝ - Lu t Khoáng s n năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n ngày 14 tháng 6 năm 2005; - Lu t Xây d ng năm 2003; - Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; - Ngh đ nh s 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n;
 8. - Thông tư s 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n m t s n i dung c a Ngh đ nh s 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n; - Thông tư liên t ch s 03/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a cơ quan chuyên môn v tài nguyên và môi trư ng thu c y ban nhân dân các c p; - Quy t đ nh s 306/2005/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2005 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n v vi c phân c p trong công tác th m đ nh, phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình trên đ a bàn t nh Ninh Thu n và quy đ nh c th m t s n i dung th c hi n Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph . II. Đ I TƯ NG ÁP D NG - Doanh nghi p trong nư c, k c doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài thu c m i thành ph n kinh t có đăng ký kinh doanh ho c gi y phép đ u tư ho t đ ng khoáng s n đư c kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n; - Doanh nghi p nư c ngoài có Văn phòng đ i di n ho c chi nhánh t i Vi t Nam đư c kh o sát, thăm dò khoáng s n; - Cá nhân có đăng ký kinh doanh ho t đ ng khoáng s n đư c kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng và khai thác t n thu khoáng s n. III. CÁC TH T C HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH “M T C A LIÊN THÔNG” 1. Th t c c p, gia h n, cho phép tr l i gi y phép kh o sát khoáng s n. a) Th m quy n gi i quy t: y ban nhân dân t nh; b) H sơ: * Trư ng h p c p gi y phép kh o sát khoáng s n: 3 (ba) b , g m: - Ðơn đ ngh c p gi y phép kh o sát khoáng s n (theo m u s 2), kèm theo b n đ khu v c kh o sát (m u s 16). - Đ án kh o sát khoáng s n (m u s 1). - B n sao văn b n xác nh n v tư cách pháp nhân c a t ch c, cá nhân xin c p gi y phép kh o sát khoáng s n có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c. * Trư ng h p đ ngh gia h n gi y phép kh o sát khoáng s n: 3 (ba) b (n p trư c ngày gi y phép h t h n 30 (ba mươi) ngày). - Đơn đ ngh gia h n (m u s 3). - Báo cáo k t qu kh o sát khoáng s n và kh i lư ng công trình, kinh phí đã th c hi n đ n th i đi m xin gia h n (m u s 23). Trư ng h p gi y phép kh o sát đã h t h n nhưng h sơ xin gia h n đang đư c xem xét, thì t ch c, cá nhân đư c phép kh o sát khoáng s n đư c ti p t c ho t đ ng đ n th i đi m có quy t đ nh gia h n ho c có văn b n tr l i gi y phép không đư c gia h n. * Trư ng h p đ ngh tr l i gi y phép kh o sát khoáng s n: 03 b , g m: - Đơn đ ngh tr l i gi y phép (m u s 4); - Báo cáo k t qu kh o sát khoáng s n và kh i lư ng công trình, kinh phí đã th c hi n đ n th i đi m tr l i gi y phép; c) Quy trình và th i gian gi i quy t: 30 (ba mươi) ngày đ i v i c p gi y phép kh o sát khoáng s n; 25 (hai mươi lăm) ngày đ i v i gia h n, tr l i gi y phép kh o sát khoáng s n. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ti p nh n h sơ h p l : 1 (m t) ngày. - Chuy n phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 21 (hai mươi m t) ngày đ i v i c p gi y phép; 16 (mư i sáu) ngày đ i v i gia h n ho c tr l i gi y phép:
 9. + Ki m tra h sơ; trư ng h p h sơ không h p l , trong th i gian không quá 4 (b n) ngày k t ngày nh n đư c h sơ, có thông báo cho t ch c, cá nhân bi t đ hoàn thi n h sơ theo quy đ nh. + Th m đ nh h sơ, ki m tra th c t hi n trư ng: 10 (mư i) ngày đ i v i c p gi y phép; 5 (năm) ngày đ i v i gia h n ho c tr l i gi y phép. + Trư ng h p c n thi t thì có văn b n h i ý ki n c a các cơ quan có ch c năng liên quan như: B ch huy Quân s t nh, S Xây d ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Văn hoá - Th thao và Du l ch, S Công Thương, S Giao thông v n t i, y ban nhân dân các huy n, thành ph , …: 7 (b y) ngày. Trư ng h p không đ đi u ki n đ trình y ban nhân dân t nh c p phép, gia h n, cho phép tr l i gi y phép thì tr l i h sơ và thông báo lý do cho t ch c, cá nhân bi t. - y ban nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh: 5 (năm) ngày. - K t ngày nh n đư c gi y phép do y ban nhân dân t nh chuy n t i, phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c ti n hành đăng ký Nhà nư c khu v c kh o sát theo gi y phép: 2 (hai) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày; d) Phí, l phí: theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Th t c c p, c p l i, gia h n, cho phép tr l i, chuy n như ng gi y phép thăm dò khoáng s n, cho phép ti p t c th c hi n quy n thăm dò khoáng s n. a) Th m quy n gi i quy t: y ban nhân dân t nh; b) H sơ: * Trư ng h p c p gi y phép thăm dò khoáng s n: 3 (ba) b , g m: - Đơn đ ngh c p gi y phép thăm dò khoáng s n (m u s 2). - Đ án thăm dò khoáng s n l p theo quy đ nh (m u s 1), kèm theo b n đ khu v c thăm dò khoáng s n (m u s 16). - B n sao văn b n xác nh n v tư cách pháp nhân có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c, cá nhân trong nư c xin c p gi y phép thăm dò khoáng s n ho c b n sao gi y phép đ u tư đ i v i t ch c nư c ngoài, t ch c liên doanh v i bên nư c ngoài xin c p gi y phép thăm dò khoáng s n. * Trư ng h p c p l i gi y phép thăm dò khoáng s n: 3 (ba) b (n p h sơ trư c ngày gi y phép h t h n 30 (ba mươi) ngày). - Đơn đ ngh c p l i gi y phép thăm dò khoáng s n (m u s 3). - Báo cáo k t qu thăm dò, kh i lư ng công tác thăm dò đã th c hi n; chương trình, kh i lư ng thăm dò ti p t c. - B n đ khu v c đ ngh c p l i gi y phép thăm dò. * Trư ng h p đ ngh gia h n gi y phép thăm dò khoáng s n: 3 (ba) b (n p h sơ trư c ngày gi y phép h t h n 30 (ba mươi) ngày): - Đơn đ ngh gia h n gi y phép thăm dò khoáng s n (m u s 3). - Báo cáo k t qu thăm dò, kh i lư ng công tác thăm dò đã th c hi n; chương trình, kh i lư ng thăm dò ti p t c. - B n đ khu v c thăm dò, trong đó đã lo i tr ít nh t 30% (ba mươi ph n trăm) di n tích đã đư c c p theo gi y phép trư c đó. Trong trư ng h p gi y phép thăm dò đã h t h n nhưng h sơ đ ngh gia h n đang đư c xem xét, thì t ch c cá nhân đư c phép thăm dò khoáng s n đư c ti p t c ho t đ ng đ n th i đi m đư c gia h n ho c có văn b n tr l i gi y phép không đư c gia h n. * Trư ng h p đ ngh tr l i gi y phép thăm dò khoáng s n ho c tr l i m t ph n di n tích thăm dò khoáng s n: 3 (ba) b , g m: - Đơn đ ngh tr l i gi y phép thăm dò khoáng s n ho c tr l i m t ph n di n tích thăm dò khoáng s n (theo m u s 4).
 10. - Báo cáo k t qu thăm dò khoáng s n, kh i lư ng công trình thăm dò đã th c hi n đ n th i đi m tr l i gi y phép ho c tr l i m t ph n di n tích ghi trong gi y phép. - B n đ khu v c ti p t c thăm dò; kh i lư ng công trình, chương trình thăm dò ti p t c (đ i v i trư ng h p tr l i m t ph n di n tích thăm dò). * Trư ng h p đ ngh chuy n như ng gi y phép thăm dò khoáng s n: 3 (ba) b , g m: - Đơn đ ngh chuy n như ng quy n thăm dò khoáng s n (m u s 5) kèm theo h p đ ng chuy n như ng quy n thăm dò khoáng s n và b n kê giá tr tài s n s chuy n như ng. - Báo cáo k t qu thăm dò khoáng s n, kh i lư ng công trình thăm dò đã th c hi n và các nghĩa v có liên quan theo quy đ nh đã hoàn thành đ n th i đi m xin chuy n như ng quy n thăm dò. - B n sao văn b n xác nh n v tư cách pháp nhân có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c, cá nhân xin nh n chuy n như ng quy n thăm dò là t ch c, cá nhân trong nư c ho c b n sao gi y phép đ u tư (n u có) có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c xin nh n chuy n như ng quy n thăm dò khoáng s n là t ch c nư c ngoài ho c t ch c liên doanh v i bên nư c ngoài. Vi c chuy n như ng quy n thăm dò đư c ch p thu n b ng vi c c p gi y phép thăm dò thay th gi y phép thăm dò đã c p. * Trư ng h p đ ngh ti p t c th c hi n quy n thăm dò khoáng s n: 3 (ba) b , g m: - Đơn đ ngh ti p t c th c hi n quy n thăm dò khoáng s n (theo m u s 6); báo cáo k t qu thăm dò, kh i lư ng công trình đã th c hi n và chương trình ti p t c thăm dò. - B n sao văn b n pháp lý có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c ch ng minh t ch c, cá nhân đư c th a k quy n thăm dò khoáng s n; - B n sao văn b n xác nh n v tư cách pháp nhân có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c c a t ch c đư c th a k . Vi c cho phép ti p t c th c hi n quy n thăm dò đư c ch p thu n b ng vi c c p gi y phép thăm dò cho t ch c, cá nhân đư c th a k thay th gi y phép thăm dò đã c p; c) Quy trình và th i gian gi i quy t: 34 (ba mươi b n) ngày đ i v i c p gi y phép thăm dò khoáng s n; 24 (hai mươi b n) ngày đ i v i gia h n, c p l i, tr l i gi y phép thăm dò, chuy n như ng quy n thăm dò, ti p t c th c hi n quy n thăm dò khoáng s n. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ti p nh n h sơ h p l : 1 (m t) ngày. - Chuy n phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c: 25 (hai mươi lăm) ngày đ i v i c p gi y phép thăm dò; 15 (mư i lăm) ngày đ i v i gia h n, c p l i, tr l i gi y phép thăm dò ho c tr l i m t ph n di n tích thăm dò, chuy n như ng quy n thăm dò, ti p t c th c hi n quy n thăm dò. + Ki m tra h sơ; trư ng h p h sơ không h p l , trong th i gian không quá 4 (b n) ngày k t ngày nh n đư c h sơ, có thông báo cho t ch c, cá nhân bi t đ hoàn thi n h sơ theo quy đ nh. + Th m đ nh h sơ, t ch c ki m tra th c t hi n trư ng: 14 (mư i b n) ngày đ i v i c p gi y phép thăm dò; 4 (b n) ngày đ i v i gia h n, c p l i, tr l i gi y phép thăm dò ho c tr l i m t ph n di n tích thăm dò, chuy n như ng quy n thăm dò, ti p t c th c hi n quy n thăm dò. + Trư ng h p c n thi t thì có văn b n h i ý ki n c a các cơ quan có ch c năng liên quan như: B ch huy Quân s t nh, S Xây d ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Văn hoá - Th thao và Du l ch, S Công Thương, S Giao thông v n t i, y ban nhân dân các huy n, thành ph , …: 7 (b y) ngày. Trư ng h p không đ đi u ki n đ trình y ban nhân dân t nh c p phép, gia h n, cho phép tr l i gi y phép thì tr l i h sơ và thông báo lý do cho t ch c, cá nhân bi t. - y ban nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh: 5 (năm) ngày. - K t ngày nh n đư c gi y phép do y ban nhân dân t nh chuy n t i, phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c ti n hành đăng ký Nhà nư c khu v c thăm dò theo gi y phép: 2 (hai) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày; d) Phí, l phí: theo quy đ nh c a pháp lu t.
 11. 3. Th t c c p, gia h n, cho phép tr l i, chuy n như ng gi y phép khai thác khoáng s n, cho phép ti p t c th c hi n quy n khai thác khoáng s n. a) Th m quy n gi i quy t: y ban nhân dân t nh; b) H sơ: * Trư ng h p c p gi y phép khai thác khoáng s n: - 5 đơn đ ngh c p gi y phép khai thác khoáng s n (m u s 7), kèm theo 7 b n đ khu v c khai thác khoáng s n h to đ VN 2000 (m u s 16), t l b n đ không nh hơn 1/5.000. - 3 Quy t đ nh phê duy t tr lư ng khoáng s n khu v c xin khai thác c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n đ i v i d án khai thác khoáng s n có th i gian ho t đ ng trên 5 (năm) năm ho c báo cáo đánh giá tr lư ng, ch t lư ng khoáng s n khu v c xin khai thác đ i v i d án khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng có th i gian khai thác, k c th i gian gia h n không quá 5 (năm) năm và đ i v i khai thác các lo i khoáng s n khác khu v c đã đư c đi u tra, đánh giá không n m trong quy ho ch khai thác, ch bi n khoáng s n c a c nư c đã đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n phê duy t ho c không thu c di n d tr tài nguyên khoáng s n qu c gia. - 6 báo cáo nghiên c u kh thi khai thác khoáng s n. Đ i v i d án khai thác đá ch , đ t và cát san l p, cát xây d ng thì n p Đ án khai thác không ph i kèm theo quy t đ nh phê duy t tr lư ng khoáng s n. - 7 báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng ho c 4 b n cam k t đ t tiêu chu n môi trư ng, 2 b n d tính chi phí ph c h i môi trư ng (không áp d ng đ i v i khai thác cát, s i lòng sông và khai thác đá ch ). - 3 b n sao văn b n xác nh n v tư cách pháp nhân có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c, cá nhân trong nư c xin c p gi y phép khai thác khoáng s n ho c b n sao gi y phép đ u tư có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c nư c ngoài, t ch c liên doanh v i bên nư c ngoài xin c p gi y phép khai thác khoáng s n. * Trư ng h p đ ngh gia h n gi y phép khai thác khoáng s n: 3 (ba) b (trư c ngày gi y phép h t h n 60 (sáu mươi) ngày). - Đơn đ ngh gia h n gi y phép khai thác khoáng s n (m u s 8). - B n đ hi n tr ng khu v c khai thác t i th i đi m xin gia h n kèm theo báo cáo k t qu ho t đ ng khai thác đ n th i đi m xin gia h n, tr lư ng khoáng s n còn l i và di n tích xin ti p t c khai thác (m u s 24). - Gi y xác nh n đã hoàn thành nghĩa v tài chính c a cơ quan Thu đ n th i đi m xin gia h n. Trư ng h p gi y phép khai thác đã h t h n nhưng h sơ đ ngh gia h n đang đư c xem xét, thì t ch c cá nhân đư c phép khai thác khoáng s n đư c ti p t c ho t đ ng đ n th i đi m đư c gia h n ho c có văn b n tr l i gi y phép không đư c gia h n. * Trư ng h p đ ngh tr l i gi y phép khai thác khoáng s n ho c tr l i m t ph n di n tích khai thác khoáng s n: 3 (ba) b , g m: - Đơn đ ngh tr l i gi y phép khai thác khoáng s n ho c tr l i m t ph n di n tích khai thác khoáng s n (m u s 9). - B n đ hi n tr ng kèm theo báo cáo k t qu khai thác khoáng s n đ n th i đi m xin tr l i gi y phép khai thác ho c tr l i m t ph n di n tích khai thác. - Đ án đóng c a m , ph c h i môi trư ng đ i v i di n tích đã khai thác. - Gi y xác nh n đã hoàn thành nghĩa v tài chính c a cơ quan Thu đ n th i đi m xin tr l i gi y phép. Trong th i gian ch xem xét gi i quy t vi c đ ngh tr l i gi y phép khai thác ho c tr l i m t ph n di n tích khai thác thì t ch c, cá nhân đư c phép khai thác khoáng s n v n ph i th c hi n quy n và nghĩa v đ i v i khu v c m đã đư c c p phép cho đ n khi đư c cơ quan có th m quy n ch p thu n cho tr l i. * Trư ng h p đ ngh chuy n như ng quy n khai thác khoáng s n: 3 (ba) b , g m: - Đơn đ ngh chuy n như ng quy n khai thác khoáng s n (m u s 10) kèm theo h p đ ng chuy n như ng quy n khai thác khoáng s n và b n kê giá tr tài s n s chuy n như ng.
 12. - Báo cáo k t qu khai thác khoáng s n và các nghĩa v có liên quan theo quy đ nh đã th c hi n đ n th i đi m xin chuy n như ng quy n khai thác, kèm theo b n đ hi n tr ng khai thác t i th i đi m xin chuy n như ng. - B n sao văn b n xác nh n v tư cách pháp nhân có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c, cá nhân xin nh n chuy n như ng quy n khai thác là t ch c, cá nhân trong nư c ho c b n sao gi y phép đ u tư có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c xin nh n chuy n như ng quy n khai thác khoáng s n là t ch c nư c ngoài ho c t ch c liên doanh v i bên nư c ngoài. Vi c chuy n như ng quy n khai thác đư c ch p thu n b ng vi c c p gi y phép khai thác cho t ch c nh n chuy n như ng, thay th gi y phép khai thác đã c p. * Trư ng h p đ ngh ti p t c th c hi n quy n khai thác khoáng s n: 3 (ba) b , g m: - Đơn đ ngh ti p t c th c hi n quy n khai thác khoáng s n (m u s 11); - B n sao văn b n pháp lý có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c ch ng minh t ch c, cá nhân đư c th a k quy n khai thác khoáng s n; - B n sao văn b n xác nh n v tư cách pháp nhân c a t ch c đư c th a k có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c. - B n đ hi n tr ng khai thác kèm theo báo cáo k t qu khai thác khoáng s n đ n th i đi m xin đư c ti p t c th c hi n quy n khai thác khoáng s n. Vi c cho phép ti p t c th c hi n quy n khai thác đư c ch p thu n b ng vi c c p gi y phép khai thác cho t ch c, cá nhân đư c th a k thay th gi y phép khai thác đã c p; c) Quy trình và th i gian gi i quy t: * Đ i v i c p gi y phép khai thác: 30 (ba mươi) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ti p nh n h sơ h p l : 1 (m t) ngày. - Chuy n phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c ki m tra h sơ; trư ng h p h sơ đã h p l , chuy n h sơ t i các cơ quan có ch c năng th m đ nh (S Công Thương, y ban nhân dân c p huy n) đ th m đ nh; trư ng h p h sơ không h p l , trong th i gian không quá 4 (b n) ngày k t ngày nh n đư c h sơ, có thông báo cho t ch c, cá nhân bi t đ hoàn thi n h sơ theo quy đ nh. - Các cơ quan chuyên môn có ch c năng th m đ nh t ch c th m đ nh h sơ, ki m tra th c t hi n trư ng (khi c n thi t), trình cơ quan có th m quy n phê duy t ho c xác nh n k t qu th m đ nh, g i l i k t qu th m đ nh và phê duy t cho phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c: 15 (mư i lăm) ngày. - Phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c t p h p h sơ, l p t trình g i y ban nhân dân t nh xem xét, c p phép: 2 (hai) ngày. - y ban nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh: 5 (năm) ngày. - K t ngày nh n đư c gi y phép do y ban nhân dân t nh chuy n t i, phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c ti n hành đăng ký Nhà nư c khu v c khai thác khoáng s n theo gi y phép: 2 (hai) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày. * Đ i v i đ ngh gia h n, cho phép tr l i gi y phép khai thác khoáng s n, cho phép chuy n như ng quy n khai thác, ti p t c th c hi n quy n khai thác khoáng s n: 30 (ba mươi) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ti p nh n h sơ h p l : 1 (m t) ngày. - Chuy n phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 21 (hai mươi m t) ngày. + Ki m tra h sơ; trư ng h p h sơ không h p l , trong th i gian không quá 4 (b n) ngày k t ngày nh n đư c h sơ, có thông báo cho t ch c, cá nhân bi t đ hoàn thi n h sơ theo quy đ nh. + T ch c ki m tra th c đ a, th m đ nh h sơ: 10 (mư i) ngày.
 13. + Trư ng h p c n thi t thì có văn b n h i ý ki n c a các cơ quan có ch c năng liên quan như: B ch huy Quân s t nh, S Xây d ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Văn hoá - Th thao và Du l ch, S Công Thương, S Giao thông v n t i, y ban nhân dân các huy n, thành ph , …: 7 (b y) ngày. Trư ng h p không đ đi u ki n đ trình y ban nhân dân t nh c p phép, gia h n, cho phép tr l i gi y phép thì tr l i h sơ và thông báo lý do cho t ch c, cá nhân bi t. - y ban nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh: 5 (năm) ngày. - K t ngày nh n đư c gi y phép do y ban nhân dân t nh chuy n t i, phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c ti n hành đăng ký Nhà nư c khu v c khai thác khoáng s n theo gi y phép: 2 (hai) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày. d) Phí, l phí: theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Th t c c p, gia h n, cho phép tr l i gi y phép ch bi n khoáng s n, cho phép chuy n như ng gi y phép ch bi n, ti p t c th c hi n quy n ch bi n khoáng s n. a) Th m quy n gi i quy t: y ban nhân dân t nh; b) H sơ: * Trư ng h p c p gi y phép ch bi n khoáng s n: 5 (năm) b , g m: - Đơn đ ngh c p gi y phép ch bi n khoáng s n (m u s 12). - Báo cáo nghiên c u kh thi ch bi n khoáng s n. - B n sao văn b n xác nh n v tư cách pháp nhân có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c, cá nhân xin c p gi y phép ch bi n khoáng s n là t ch c, cá nhân trong nư c ho c b n sao gi y phép đ u tư ch bi n khoáng s n có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c xin c p gi y phép ch bi n khoáng s n là t ch c nư c ngoài ho c t ch c liên doanh có bên nư c ngoài. - Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng ho c b n cam k t đ t tiêu chu n môi trư ng, kèm theo quy t đ nh phê duy t ho c gi y xác nh n c a cơ quan có th m quy n. * Trư ng h p đ ngh gia h n gi y phép ch bi n khoáng s n: 3 (ba) b (n p h sơ trư c ngày gi y phép h t h n 90 (chín mươi) ngày). - Đơn đ ngh gia h n gi y phép ch bi n khoáng s n (m u s 13). - Báo cáo k t qu ho t đ ng ch bi n khoáng s n đ n th i đi m xin gia h n, s n lư ng khoáng s n ti p t c ch bi n (m u s 25). - Gi y xác nh n hoàn thành nghĩa v tài chính c a cơ quan Thu có th m quy n. Trong trư ng h p gi y phép ch bi n đã h t h n nhưng h sơ xin gia h n đang đư c xem xét thì t ch c, cá nhân đư c phép ch bi n khoáng s n đư c ti p t c ho t đ ng đ n th i đi m đư c gia h n ho c có văn b n tr l i v lý do gi y phép không đư c gia h n. * Trư ng h p đ ngh tr l i gi y phép ch bi n khoáng s n: 03 b , g m: - Đơn đ ngh tr l i gi y phép ch bi n khoáng s n (m u s 13); - Báo cáo k t qu ho t đ ng ch bi n khoáng s n đ n th i đi m xin tr l i gi y phép (m u s 25); - Gi y xác nh n hoàn thành nghĩa v tài chính c a cơ quan Thu có th m quy n (đ i v i trư ng h p đã t ch c ho t đ ng). * Trư ng h p đ ngh chuy n như ng quy n ch bi n khoáng s n: 3 (ba) b , g m: - Đơn đ ngh chuy n như ng quy n ch bi n khoáng s n (m u s 14). - H p đ ng chuy n như ng quy n ch bi n khoáng s n kèm theo b n kê giá tr tài s n s chuy n như ng; báo cáo k t qu ch bi n khoáng s n và các nghĩa v có liên quan theo quy đ nh đã th c hi n tính đ n th i đi m xin chuy n như ng quy n ch bi n khoáng s n. - B n sao văn b n xác nh n v tư cách pháp nhân có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c, cá nhân xin nh n chuy n như ng quy n ch bi n khoáng s n là t ch c, cá nhân trong nư c ho c
 14. b n sao gi y phép đ u tư có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c xin nh n chuy n như ng quy n ch bi n khoáng s n là t ch c nư c ngoài ho c t ch c liên doanh có bên nư c ngoài. Vi c chuy n như ng quy n ch bi n đư c ch p thu n b ng vi c c p gi y phép ch bi n cho t ch c nh n chuy n như ng, thay th gi y phép ch bi n đã c p. * Trư ng h p đ ngh ti p t c th c hi n quy n ch bi n khoáng s n khoáng s n: 3 (ba) b , g m: - Đơn đ ngh ti p t c th c hi n quy n ch bi n khoáng s n (m u s 15). - B n sao văn b n pháp lý có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c ch ng minh t ch c, cá nhân đư c th a k quy n ch bi n khoáng s n. - B n sao văn b n xác nh n v tư cách pháp nhân có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c c a t ch c, cá nhân đư c th a k . - Báo cáo k t qu ch bi n khoáng s n đ n th i đi m xin đư c ti p t c th c hi n quy n ch bi n khoáng s n, k ho ch ti p t c ho t đ ng ch bi n khoáng s n. Vi c cho phép ti p t c th c hi n quy n ch bi n khoáng s n đư c ch p thu n b ng vi c c p gi y phép ch bi n khoáng s n cho t ch c, cá nhân đư c th a k thay th gi y phép ch bi n đã c p; c) Trình t và th i gian gi i quy t: * Đ i v i c p gi y phép ch bi n: 30 (ba mươi) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ti p nh n h sơ h p l : 1 (m t) ngày. - Chuy n phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c ki m tra h sơ; trư ng h p h sơ đã h p l , chuy n h sơ t i các cơ quan có ch c năng th m đ nh (S Công Thương, y ban nhân dân c p huy n) đ th m đ nh; trư ng h p h sơ không h p l , trong th i gian không quá 4 (b n) ngày k t ngày nh n đư c h sơ, có thông báo cho t ch c, cá nhân bi t đ hoàn thi n h sơ theo quy đ nh. - Các cơ quan chuyên môn có ch c năng th m đ nh t ch c th m đ nh h sơ, ki m tra th c t hi n trư ng (khi c n thi t), trình cơ quan có th m quy n phê duy t ho c xác nh n k t qu th m đ nh, g i l i k t qu th m đ nh và phê duy t cho phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c: 15 (mư i lăm) ngày. - Phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c t p h p h sơ, l p t trình g i y ban nhân dân t nh xem xét, c p phép: 2 (hai) ngày. - y ban nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh: 5 (năm) ngày. - K t ngày nh n đư c gi y phép do y ban nhân dân t nh chuy n t i, phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c ti n hành đăng ký Nhà nư c khu v c khai thác khoáng s n theo gi y phép: 2 (hai) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày. * Đ i v i gia h n, cho phép tr l i gi y phép ch bi n khoáng s n, cho phép chuy n như ng quy n ch bi n, ti p t c th c hi n quy n ch bi n khoáng s n: 30 (ba mươi) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ti p nh n h sơ h p l : 1 (m t) ngày. - Chuy n phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 21 (hai mươi) ngày. + Ki m tra h sơ; trư ng h p h sơ không h p l , trong th i gian không quá 4 (b n) ngày k t ngày nh n đư c h sơ, có thông báo cho t ch c, cá nhân bi t đ hoàn thi n h sơ theo quy đ nh. + Phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c t ch c ki m tra th c đ a khu v c ch bi n, th m đ nh h sơ: 17 (mư i b y) ngày. + Trư ng h p c n thi t thì có văn b n h i ý ki n c a các cơ quan có ch c năng liên quan như: B ch huy Quân s t nh, S Xây d ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Văn hoá - Th thao và Du l ch, S Công Thương, S Giao thông v n t i, y ban nhân dân các huy n, thành ph , …: 7 (b y) ngày. Trư ng h p không đ đi u ki n đ trình y ban nhân dân t nh c p phép, gia h n, cho phép tr l i gi y phép thì tr l i h sơ và thông báo lý do cho t ch c, cá nhân bi t. - y ban nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh: 5 (năm) ngày.
 15. - K t ngày nh n đư c gi y phép do y ban nhân dân t nh chuy n t i, phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c ti n hành vào s đăng ký theo dõi: 2 (hai) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày; d) Phí, l phí: theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. Th t c c p, gia h n, cho phép tr l i gi y phép khai thác t n thu khoáng s n. a) Th m quy n gi i quy t: y ban nhân dân t nh; b) H sơ: * Trư ng h p c p gi y phép khai thác t n thu khoáng s n: 05 b , g m: - Đơn đ ngh c p gi y phép khai thác t n thu khoáng s n (m u s 7A), kèm theo b n đ khu v c khai thác t n thu khoáng s n h to đ VN 2000 (m u s 16A), t l b n đ không nh hơn 1/5000. - Đ án khai thác t n thu khoáng s n (theo m u hư ng d n c a S Tài nguyên và Môi trư ng). - Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng ho c b n cam k t đ t tiêu chu n môi trư ng, b n d tính chi phí ph c h i môi trư ng. - B n sao văn b n xác nh n v tư cách pháp nhân có ch ng th c c a công ch ng Nhà nư c đ i v i t ch c, cá nhân xin c p gi y phép khai thác t n thu khoáng s n. * Trư ng h p đ ngh gia h n gi y phép khai thác t n thu khoáng s n: 3 (ba) b (n p h sơ trư c ngày gi y phép h t h n 30 (ba mươi) ngày). - Đơn đ ngh gia h n gi y phép khai thác t n thu khoáng s n (m u s 8A). - B n đ hi n tr ng khu v c khai thác t i th i đi m đ ngh gia h n kèm theo báo cáo k t qu ho t đ ng khai thác t n thu đ n th i đi m xin đ ngh h n, tr lư ng khoáng s n còn l i và di n tích xin ti p t c khai thác t n thu. - Gi y xác nh n nghĩa v tài chính theo gi y phép đã đư c c p c a cơ quan Thu . Trong trư ng h p gi y phép khai thác t n thu đã h t h n nhưng h sơ xin gia h n đang đư c xem xét thì t ch c cá nhân đư c phép khai thác t n thu khoáng s n đư c ti p t c ho t đ ng đ n th i đi m đư c gia h n ho c có văn b n tr l i gi y phép không đư c gia h n. * Trư ng h p đ ngh tr l i gi y phép khai thác t n thu khoáng s n: 3 (ba) b , g m: - Đơn đ ngh tr l i gi y phép khai thác t n thu khoáng s n (m u s 9A). - B n đ hi n tr ng kèm theo báo cáo k t qu khai thác t n thu khoáng s n đ n th i đi m đ ngh tr l i gi y phép khai thác. - Đ án đóng c a m , ph c h i môi trư ng đ i v i di n tích đã khai thác. - Gi y xác nh n nghĩa v tài chính theo gi y phép đã đư c c p c a cơ quan Thu đ n th i đi m xin tr l i gi y phép. Trong th i gian ch xem xét gi i quy t vi c đ ngh tr l i gi y phép khai thác thì t ch c, cá nhân đư c phép khai thác khoáng s n v n ph i th c hi n quy n và nghĩa v đ i v i khu v c m đã đư c c p phép khai thác t n thu cho đ n khi đư c ch p thu n cho tr l i; c) Quy trình và th i gian gi i quy t: 30 ngày đ i v i c p gi y phép t n thu khoáng s n; 25 ngày đ i v i gia h n, tr l i gi y phép t n thu khoáng s n. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng ti p nh n h sơ h p l : 1 (m t) ngày. - Chuy n phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c: 21 (hai mươi m t) ngày đ i v i c p gi y phép khai thác; 16 (mư i sáu) ngày đ i v i gia h n, tr l i gi y phép khai thác t n thu khoáng s n. + Ki m tra h sơ; trư ng h p h sơ không h p l , trong th i gian không quá 4 (b n) ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ, có thông báo cho t ch c, cá nhân bi t đ hoàn thi n h sơ theo quy đ nh.
 16. + Phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c th m đ nh h sơ, ki m tra th c t hi n trư ng: 10 (mư i) ngày đ i v i c p gi y phép khai thác; 5 (năm) ngày đ i v i gia h n, tr l i gi y phép khai thác t n thu khoáng s n. + Trư ng h p c n thi t thì có văn b n h i ý ki n c a các cơ quan có ch c năng liên quan như: B ch huy Quân s t nh, S Xây d ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Văn hoá - Th thao và Du l ch, S Công Thương, S Giao thông v n t i, y ban nhân dân các huy n, thành ph ,…: 7 (b y) ngày. Trư ng h p không đ đi u ki n đ trình y ban nhân dân t nh c p phép, gia h n, cho phép tr l i gi y phép thì tr l i h sơ và thông báo lý do cho t ch c, cá nhân bi t. - y ban nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh: 5 (năm) ngày. - K t ngày nh n đư c gi y phép do y ban nhân dân t nh chuy n t i, phòng Khoáng s n và Tài nguyên nư c ti n hành vào S đăng ký Nhà nư c khu v c khai thác khoáng s n theo gi y phép: 2 (hai) ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S Tài nguyên và Môi trư ng: 1 (m t) ngày; d) Phí, l phí: theo quy đ nh c a pháp lu t. B. SƠ Đ TRÌNH T LUÂN CHUY N H SƠ VÀ GI I QUY T CÁC TH T C HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH “M T C A LIÊN THÔNG” T I S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG: C. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a S Tài nguyên và Môi trư ng: - B trí cán b , công ch c làm vi c t i B ph n ti p nh n và tr k t qu ph c v cho các yêu c u c a vi c th c hi n cơ ch “m t c a liên thông”. Thông báo cho cán b , công ch c phòng chuyên môn có trách nhi m trao đ i nghi p v đ i v i cán b , công ch c làm vi c t i B ph n ti p nh n và tr k t qu ; - Niêm y t công khai các quy đ nh v quy trình, th t c, th i gian, bi u m u và l phí đ i v i t ng h sơ công vi c t i tr s làm vi c c a S Tài nguyên và môi trư ng. Cung c p mi n phí m u gi y t liên quan đ n quy trình, th t c th c hi n theo cơ ch “m t c a liên thông” cho các t ch c, cá nhân; - T ch c các hình th c thông báo, tuyên truy n r ng rãi cho nhân dân v ch trương và các quy đ nh c a y ban nhân dân t nh trong vi c tri n khai quy đ nh gi i quy t các th t c hành chính theo cơ ch “m t c a liên thông” trên lĩnh v c đ t đai và khoáng s n t i S Tài nguyên và Môi trư ng t nh Ninh Thu n; - H ng quý, ch trì ph i h p v i cơ quan có liên quan h p đ rút kinh nghi m; - Đ nh kỳ h ng tháng, quý, 6 tháng, năm t ng h p báo cáo tình hình th c hi n v y ban nhân dân t nh (qua S N i v ). 2. Trách nhi m c a S N i v và các cơ quan có liên quan:
 17. - S N i v giúp y ban nhân dân t nh ki m tra, giám sát vi c tri n khai th c hi n các n i dung c a Quy đ nh. Ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan có liên quan x lý k p th i ho c đ xu t y ban nhân dân t nh gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình tri n khai th c hi n Quy đ nh; - Các s , ngành và y ban nhân dân các huy n, thành ph th c hi n t t công tác ph i h p; ti p nh n và x lý h sơ do S Tài nguyên và Môi trư ng chuy n đ n đúng th i gian quy đ nh. Trong quá trình tri n khai th c hi n Quy đ nh, n u có vư ng m c, phát sinh đ ngh các cơ quan, đơn v ch đ ng th c hi n và tích c c gi i quy t; đ ng th i báo cáo v y ban nhân dân t nh (thông qua S N i v ) đ đi u ch nh, b sung cho phù h p./. BI U M U LĨNH V C Đ T ĐAI M u s 3/ĐĐ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ĐƠN Đ NGH GIAO Đ T (dùng cho t ch c trong nư c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài) Kính g i: y ban nhân dân t nh Ninh Thu n 1. Ngư i đ ngh giao đ t (vi t ch in hoa)*: 2. Đ a ch tr s chính: 3. Đ a ch liên h : Đi n tho i: 4. Đ a đi m khu đ t đ ngh giao: 5. Di n tích đ ngh giao (m2): 6. Đ s d ng vào m c đích: 7. Th i h n s d ng (năm): 8. Cam k t s d ng đ t m c đích, ch p hành đúng các quy đ nh c a pháp lu t đ t đai, n p ti n s d ng đ t (n u có) đ y đ , đúng h n; Các cam k t khác (n u có) , ngày tháng năm Ngư i đ ngh giao đ t (Ký, ghi rõ h tên, n u t ch c thì ph i đóng d u) _________________________________________ * Đ i v i t ch c ph i ghi rõ tên t ch c, ngày thành l p, s và ngày, cơ quan ký quy t đ nh thành l p ho c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c gi y phép đ u tư: đ i v i ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài thì ghi rõ h và tên, qu c t ch, s và ngày, nơi c p h chi u.
 18. M u s 4/ĐĐ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ĐƠN Đ NGH THUÊ Đ T (dùng cho t ch c trong nư c, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài) Kính g i: y ban nhân dân t nh Ninh Thu n 1. Ngư i đ ngh thuê đ t (vi t ch in hoa)*: 2. Đ a ch tr s chính: 3. Đ a ch liên h : Đi n tho i: 4. Đ a đi m khu đ t đ ngh thuê: 5. Di n tích đ ngh thuê (m2): 6. Đ s d ng vào m c đích: 7. Th i h n thuê đ t (năm): 8. Phương th c tr ti n thuê đ t: 9. Cam k t s d ng đ t đúng m c đích, ch p hành đúng các quy đ nh c a pháp lu t đ t đai, n p ti n thuê đ t đ y đ , đúng h n; Các cam k t khác (n u có) , ngày tháng năm Ngư i đ ngh thuê đ t (Ký, ghi rõ h tên, n u t ch c thì ph i đóng d u) _________________________________________ * Đ i v i t ch c ph i ghi rõ tên t ch c, ngày thành l p, s và ngày, cơ quan ký quy t đ nh thành l p ho c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c gi y phép đ u tư; đ i v i ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài thì ghi h và tên, qu c t ch, s và ngày, nơi c p h chi u. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s 4a/ĐK Đ c l p - T do - H nh phúc PH N GHI C A NGƯ I NH N H SƠ -------------- Vào s ti p nh n h sơ: ……Gi …...phút, ngày ĐƠN Đ NGH C P GI Y CH NG NH N ……/……/…… QUY N S D NG Đ T Quy n s …….…., S th t …….. Ngư i nh n h sơ
 19. Kính g i: y ban nhân dân t nh Ninh Thu n (Ký và ghi rõ h , tên) I. PH N KÊ KHAI C A NGƯ I S D NG Đ T (xem hư ng d n cu i đơn này trư c khi kê khai; không t y, xoá, s a ch a trên đơn) 1. Ngư i s d ng đ t 1.1. Tên ngư i s d ng đ t (vi t ch in hoa) 1.2. Đ a ch (ghi đ a ch tr s ) 2. Th a đ t đ ngh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng 2.1. Th a đ t s ; 2.2. T b n đ s : ; 2.3. Đ a ch t i ; 2.4. Di n tích m2; Hình th c s d ng: + S d ng chung + S d ng riêng 2.5. M c đích s d ng đ t ; 2.6. Th i h n s d ng ; 2.7. Ngu n g c s d ng đ t 3. Tài s n g n li n v i đ t: 3.1. Lo i tài s n (ghi lo i nhà ho c lo i công trình, lo i cây) 3.2. Di n tích chi m đ t (ghi xây d ng c a nhà, công trình ho c di n tích có cây) m2 3.3. Thông tin khác (đ i v i nhà) g m: S t ng: , K t c u: Đ i v i căn h chung cư g m: Căn h s : , t ng s : , di n tích s d ng: m2 4. Nh ng gi y t n p kèm theo đơn này g m: 5. Nhu c u ghi n đ i v i lo i nghĩa v tài chính: Tôi xin cam đoan n i dung kê khai trên đơn là đúng. , ngày tháng năm Ngư i vi t đơn (Ký, ghi rõ h tên, đ i v i t ch c ph i đóng d u) II. K T QU TH M TRA C A VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUY N S D NG Đ T Ngày……tháng…….năm 200…. Ngày……..tháng………năm…….
 20. Ngư i th m tra h sơ Giám đ c Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t (Ký, ghi rõ h tên và ch c v ) (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u) III. Ý KI N C A CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG (thu c y ban nhân dân có th m quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t) ngày tháng năm 200 Th trư ng cơ quan (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u) * Hư ng d n vi t đơn: Tên ngư i s d ng đ t: đ i v i ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài và cá nhân nư c ngoài ghi h , tên, năm sinh, s h chi u, ngày và nơi c p h chi u, qu c t ch; đ i v i t ch c thì ghi tên t ch c, ngày tháng năm thành l p, s và ngày, cơ quan ký quy t đ nh thành l p ho c s gi y đăng ký kinh doanh, gi y phép đ u tư c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n c p; - Đi m 2.5 ghi m c đích s d ng đ t theo quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t c a cơ quan có th m quy n; trư ng h p không có quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t thì ghi theo hi n tr ng đang s d ng. Đi m 2.6 ghi th i h n s d ng đ t theo quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n (n u có). Trư ng h p s d ng đ t có th i h n ph i ghi rõ “ngày tháng năm” h t h n s d ng, n u s d ng n đ nh lâu dài thì ghi “lâu dài”; - Đi m 2.7 ghi ngu n g c s d ng đ t như sau: n u đư c Nhà nư c giao đ t có thu ti n s d ng đ t thì ghi “đ t giao có thu ti n”, n u không thu ti n thì ghi “đ t giao không thu ti n”; n u thuê đ t thì ghi “đ t thuê tr ti n h ng năm” ho c “đ t thuê tr ti n m t l n”; trư ng h p nh n chuy n đ i, nh n chuy n như ng, đư c th a k , đư c t ng, cho ho c ngu n g c khác thì ghi ngu n g c đó và th i đi m b t đ u s d ng đ t. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s 10/ĐK Đ c l p - T do - H nh phúc PH N GHI C A NGƯ I NH N H SƠ -------------------- Vào s ti p nh n h sơ: ……Gi …...phút, ngày ĐƠN Đ NGH CHUY N T HÌNH TH C THUÊ Đ T …/…/… SANG GIAO Đ T CÓ THU TI N S D NG Đ T Quy n s …….…., S th t …….. Kính g i: S Tài nguyên và Môi trư ng t nh Ninh Thu n Ngư i nh n h sơ (Ký và ghi rõ h , tên)
Đồng bộ tài khoản