Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, Hà Nội (tỷ lệ 1/5000) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 47/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG XÂY D NG HUY N GIA LÂM, HÀ N I (T L 1/5000) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Ngh nh s 132/2003/N -CP ngày 06/11/2003 c a Chính ph v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành l p các qu n Long Biên, Hoàng Mai, thành l p các phư ng tr c thu c qu n Long Biên, qu n Hoàng Mai, Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/06/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung th ô n năm 2020; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 c a B Xây d ng Hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Ngh nh s 02/2005/N -CP ngày 05/01/2005 v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng thu c các qu n Ba ình, C u Gi y và thành l p th tr n Trâu Quỳ, huy n Gia Lâm; Căn c Công văn s 115/TTg-CN ngày 22/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh c c b quy ho ch ph c v phát tri n ô th trên a bàn huy n Thanh Trì và Gia Lâm, Hà N i; Căn c Nhi m v Quy ho ch chung xây d ng huy n Gia Lâm, t l 1/5000, ư c UBND Thành ph Hà N i phê duy t t i Quy t nh s 1866/Q -UB ngày 18/4/ 2006; Căn c công văn s 2626/BXD-KTQH ngày 31/12/2008 c a B Xây d ng v vi c i u ch nh c c b Quy ho ch chung Thành ph Hà N i khu v c H. Gia Lâm và H. Thanh Trì và công văn s 4948/BTNMT-KH ngày 08/12/2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c góp ý i u ch nh c c b Quy ho ch chung thành ph Hà N i (khu v c Thanh Trì và khu v c Gia Lâm); Theo ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 953/TTr -QHKT ngày 20 tháng 11 năm 2008, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch chung xây d ng huy n Gia Lâm t l 1/5000 do Trung tâm Phát tri n vùng SENA l p tháng 01/2008 v i các n i dung chính như sau: 1. Tên công trình: Quy ho ch chung xây d ng huy n Gia Lâm t l 1/5000.
 2. 2. V trí, ranh gi i và quy mô nghiên c u l p quy ho ch: 2.1. V trí và ranh gi i: Huy n Gia Lâm (sau khi tách qu n Long Biên) n m t i phía ông Hà N i, ư c gi i h n như sau: - Phía ông, ông B c giáp t nh B c Ninh. - Phía Nam, ông Nam giáp t nh Hưng Yên. - Phía Tây giáp qu n Long Biên, qu n Hoàng Mai. - Phía B c, Tây B c giáp huy n ông Anh, Hà N i. 2.2. Quy mô: 1) Quy mô dân s Quy mô dân s toàn huy n n năm 2020 kho ng 323.000 ngư i, g m: - Dân s khu v c ô th kho ng 130.000 ngư i - Dân s khu v c ngoài ô th kho ng 193.000 ngư i Trong ó lao ng nông nghi p kho ng ngư i 16,2 ngàn ngư i (chi m t l kho ng 10%) và lao ng phi nông nghi p (công nghi p - xây d ng, d ch v ) kho ng 145,4 ngàn ngư i. 2) Quy mô t ai: a) Khu v c ô th : có t ng di n tích kho ng 4876,58 ha, g m: - Di n tích khu v c ô th : 1492,47ha (theo Quy t nh s 108/1998/Q -TTg) - Di n tích t phát tri n ô th và d ki n phát tri n ô th ngoài Quy t nh s 108/1998/Q -TTg có di n tích 3384,11 ha, trong ó di n tích d ki n phát tri n là 1769,5 ha. b) Khu v c ngoài ô th : có di n tích 6596,41ha, g m t các trung tâm d ch v nông thôn và t các i m dân cư nông thôn và t nông nghi p còn l i. Trong t ng s 6596,41 ha t nêu trên, các trung tâm d ch v nông thôn, khu v c làng xóm hi n có k li n và xen k t t i các khu v c d ki n phát tri n và phát tri n ô th v i di n tích kho ng 800ha s ti p t c ư c ô th hoá cùng v i quá trình u tư xây d ng t i các khu v c d ki n phát tri n ô th và quá trình ô th hoá khu v c nông thôn toàn huy n 3. N i dung quy ho ch:
 3. 3.1. Tính ch t, m c tiêu: a) Tính ch t: Huy n Gia Lâm là khu v c phát tri n ô th phía ông c a Th ô Hà N i (các khu v c phát tri n ô th thu c thành ph trung tâm và huy n l ); nơi t p trung các công trình u m i giao thông và h t ng k thu t c a qu c gia và thành ph ( c bi t là h th ng giao thông và thoát nư c); khu v c phát tri n các cơ s công nghi p quy mô, các trung tâm d ch v , thương m i... c a thành ph và a phương; Là khu v c nông nghi p, nông thôn ngo i thành Hà N i, có vai trò là vành ai xanh, th c phNm và ngu n t d tr c a thành ph . b) M c tiêu: - C th hoá nh hư ng phát tri n ô th c a quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020, ng th i xu t i u ch nh b sung quy ho ch m t s khu ch c năng trên a bàn huy n, nh m ph c v phát tri n kinh t - xã h i, phù h p v i yêu c u th c t c a c a huy n Gia Lâm sau khi i u ch nh a gi i hành chính. - nh hư ng quy ho ch phát tri n các khu ô th , các i m dân cư nông thôn, làm rõ các cơ s kinh t k thu t u m i qu c gia và Thành ph trên a bàn huy n, nh m chuy n i cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng phát tri n b n v ng, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a ngư i dân. - nh hư ng t ch c không gian ki n trúc c nh quan chung cho các khu v c trung tâm, c a ngõ ô th , các tuy n ph chính, các tr c không gian chính, h th ng di tích l ch s văn hóa, c nh quan môi trư ng sinh thái, không gian cây xanh, m t nư c và các i m nh n chính trong khu v c phát tri n ô th . - Quy ho ch nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t ô th trên a bàn huy n: D báo kh năng và hình thành các tuy n ư ng b , ư ng s t, m ng lư i giao thông i ngo i, giao thông ô th có liên quan trên a bàn, v trí và quy mô các công trình u m i giao thông qu c gia và thành ph , xác nh ch gi i ư ng các tr c chính ô th . H th ng các công trình h t ng k thu t u m i, m ng lư i truy n t i và phân ph i chính c a các h th ng c p nư c, c p i n, m ng lư i ư ng c ng thoát nư c, các công trình x lý nư c th i, ch t th i r n, nghĩa trang và các công trình khác. 3.2. Các ch tiêu quy ho ch n năm 2020: a) Các ch tiêu t ai: - Khu v c ô th : . t ô th : kho ng 180m2/ngư i. . t xây d ng các công trình d ch v ô th : 12m2/ngư i . t ô th : 46m2/ngư i. . t cây xanh công viên, vư n hoa, TDTT: 20m2/ngư i.
 4. . t giao thông ô th t ư ng khu v c tr lên: 25m2/ngư i ( t d tr phát tri n, do c i m hi n tr ng và phát tri n theo nh hư ng quy ho ch chung th ô, không cân i ch tiêu theo dân s ). - Khu v c trung tâm d ch v nông thôn và các i m dân cư nông thôn: . t công trình công c ng d ch v : 12m2/ngư i . t nông thôn: 65-70m2/ngư i, tương ương v i kho ng 250m2/h . t cây xanh s d ng công c ng, TDTT: 17m2/ngư i . t giao thông t ư ng liên xã tr lên: 10m2/ngư i. b) Ch tiêu các công trình h t ng k thu t: - Ch tiêu c p nư c: . Nư c sinh ho t khu v c ô th : 2001/ngư i.ngày êm, khu v c nông thôn 1601/ngư i .ngày êm (t l c p nư c s ch 100%) . Nư c công c ng, d ch v : 10% nư c sinh ho t . Nư c tư i cây r a ư ng: 8% nư c sinh ho t . Nư c cho s n xu t nh , TTCN: 8% nư c sinh ho t . Nư c d phòng 25% nư c c a nhu c u trên. . Nư c cho b n thân khu x lý 4% t ng các lo i trên. - Ch tiêu c p i n: . i n sinh ho t khu v c ô th : 0,8kw/ngư i . i n sinh ho t khu nông thôn: 0,33kw/ngư i. . i n công c ng khu v c ô th 50% i n sinh ho t . i n công c ng khu v c nông thôn 30% i n sinh ho t . i n công nghi p; 200kw/ha . i n ph c v s n xu t nông nghi p: 0,15kw/ha cho h th ng tư i và 0,4kw/ha cho h th ng tiêu. Ch tiêu thoát nư c th i rác th i dân dung: . Nư c th i sinh ho t, công c ng: tính b ng 100% nư c c p
 5. . Rác th i sinh ho t khu v c ô th : 1,3kg/ngư i, t l thu gom 100% . Rác th i sinh ho t khu v c nông thôn: 0,8kg/ngư i, t l thu gom 85%. 3.3. nh hư ng quy ho ch s d ng t và phân khu ch c năng 3.3.1. nh hư ng phát tri n không gian chung a) Quy ho ch t ng th Hà N i nh hư ng phát tri n không gian huy n Gia Lâm như sau: - V cơ b n huy n ư c phân thành hai khu v c B c u ng và Nam u ng. - Các tr c không gian phát tri n ô th c a huy n Gia Lâm g n li n v i 2 tr c giao thông chính cũng ng th i là các hư ng phát tri n m r ng c a Th ô ra các vùng ph c n: . T i Khu v c B c u ng, tr c không gian chính C u ư ng - Yên Viên - ình B ng - là tr c không gian d c theo tuy n ư ng qu c l 1ê cũ n i v i Hà N i v i t nh B c Ninh t i phía B c. . T i Khu v c Nam u ng Trâu Quỳ - Như Quỳnh - là tr c không gian d c theo ư ng 5 và tuy n ư ng Hà N i - Hưng Yên m i, n i Hà N i v i t nh Hưng Yên t i phía ông và Nam. b) T hai tr c không gian phát tri n ô th chính nêu trên s hình thành các tr c không gian phát tri n c a huy n, k t n i khu v c ô th - nông thôn: - Tr c không gian phát tri n vuông góc v i tr c không gian chính C u ư ng -Yên Viên - ình B ng. Tr c này xu t phát t Khu v c di tích C Loa ch y qua Yên Thư ng - Yên Viên - Ninh Hi p - Phù ng k t thúc t i ê sông u ng t i xã Trung Màu. Tr c không gian này phát tri n song song v i ê sông u ng, c t 2 tr c ư ng 1A và vành ai 3, liên k t các trung tâm phát tri n chính t i khu v c B c u ng. - Tr c không gian phát tri n vuông góc v i tr c không gian chính Trâu Quỳ - Như Quỳnh. Tr c không gian này xu t phát t ê sông H ng t i xã ông Dư - Trâu Quỳ - Khu công nghi p Dương Xá - Phú Th - Kim Sơn- K t thúc t i c m công nghi p Hapro. c) Hình thành các trung tâm d ch v nông thôn: T o i u ki n thúc Ny các ho t ng kinh t , du l ch và gi i trí t i nông thôn, ng th i cũng là không gian h t nhân cho quá trình ô th hoá trong nh ng năm sau này c a huy n. Các trung tâm d ch v nông thôn có bán kính ph c v cho t 2 - 3 xã. d) Theo chi u cao, không gian c a huy n Gia Lâm phân thành các khu v c sau: - Các khu v c h n ch xây d ng: Bao g m ph n t ngoài ê sông H ng, sông u ng và các hành lang b o v các công trình u m i h t ng k thu t.
 6. - Các khu v c xây d ng th p t ng v i m t xây d ng th p 5-10% là các khu v c hành lang cây xanh d c sông C u Bây, sông Thiên c, khu v c cây xanh ô th . - Các khu v c xây d ng công trình th p t ng 1-3 t ng trong các khu v c làng xóm - Các khu v c xây d ng công trình nhà nhi u t ng 3-5 t ng, t i các khu v c ô th - Các khu v c xây d ng công trình cao t ng t o i m nh n ô th , t i các tr c c a ô - tr c không gian chính trên a bàn huy n. - Các khu v c ng ru ng, trang tr i, vư n. Các công trình có chi u cao l n t p trung ch y u d c theo tuy n ư ng 1A t i khu v c ô th Yên Viên và d c theo ư ng 5 t i ô th Trâu Quỳ, th p d n vào các khu dân cư e) B o t n và g n k t m ng lư i sông - h - kênh mương là ti n cho vi c hình thành nên các hành lang cây xanh. f) C ng c h th ng ê bao sông H ng và sông u ng phòng ch ng l t, phù h p Quy ho ch chi ti t phòng ch ng lũ có th k t h p giao thông liên xã và ph c v du l ch d c theo sông. 3.3.2. Phân vùng ch c năng và t ch c không gian Phân vùng và cơ c u ch c năng trong toàn huy n theo b ng sau: T l Di n tích Ghi TT Lo i t chi m (hà) chú t (%) A Khu v c phát tri n ô th 3107,07 27,08 1 Khu ô th 2307.04 20,11 1.1 Khu ô th Yên Viên 284.30 1.2 Khu ô th Tây B c Yên Viên 631,53 1.3 Khu ô th ông Nam Yên Viên 547.49 1.4 ô th Trâu Quỳ 843,72 2 Khu v c công viên ô th 586.52 5,11 Khu công viên ô th X40 và nút GT ư ng 5 2.1 382,89 vành ai 3 2.2 Khu v c m r ng công viên ô th X40 92,01 2.3 Khu v c CV L ch s văn hoá Phù ng 40,48 2.4 Khu v c CV ngh ngơi gi i trí Dương Quang 71,14 3 C m CN, kho tàng 213,51 1,86
 7. 3.1 C m CN Hapro 70,05 3.2 C m CN Ninh Hi p 57,80 3.3 C m CN Lâm Giang, làng ngh TTCN Kiêu K 56,48 3.4 C m CN Bát Tràng 18.50 3.5 Kho xăng d u Phú Th 10.68 B Khu v c d ki n phát tri n ô th 1769,51 15,42 Khu v c d ki n phát tri n phía Nam c m CN 1 194,49 Ninh Hi p Khu v c d ki n phát tri n phía B c CV Phù 2 561,85 ng Khu v c d ki n phát tri n ô th L Chi- Kim 3 183,98 Sơn Khu v c d ki n phát tri n d c ư ng HN-HY, 4 829,19 ư ng 5 C Khu v c ngoài ô th 6596,41 57,50 1 Trung tâm d ch v nông thôn 231,81 2,02 1.1 Trung tâm d ch v Phù ng 32,31 1.2 Trung tâm d ch v L Chi - Kim Sơn 51,44 1.3 Trung tâm d ch v ng Xá 38,18 1.4 Trung tâm d ch v Kiêu K 31,05 1.5 Trung tâm d ch v aT n 78,83 Các i m dân cư nông thôn và t nông nghi p 2 6364.60 55,47 còn l i 2.1 Khu v c trong ê 3265,63 2.2 Khu v c ngoài ê 3098,97 T ng c ng 11472,99 100,0 3.3.3. Quy ho ch s d ng t khu v c phát tri n ô th Khu v c phát tri n ô th có t ng di n tích 3107,07ha, g m các khu ô th (Yên Viên, Tây B c Yên Viên, ông Nam Yên Viên, Trâu Quỳ), công viên ô th , các c m công nghi p n m ngoài các khu ô th . a) Các khu ô th - C u trúc phát tri n ô th : các khu ô th ư c phân thành khu dân d ng và khu ngoài dân d ng. H th ng công trình công c ng ư c phân thành hai c p: c p ô th và c p ơn v Khu dân cư ư c phân thành các ơn v v i h th ng các công trình công c ng ng b kèm theo.
 8. - Các khu v c nhà hi n có ư c c i t o ch nh trang phù h p v i quá trình phát tri n ô th . Các khu v c xây d ng nhà m i, ch y u là nhà chung cư cao t ng, m t xây d ng kho ng 40-45% cao 7-15 t ng. - Các xí nghi p công nghi p hi n có n m xen k v i khu dân cư, trư c m t ch khai thác s d ng trên nguyên tr ng v i i u ki n m b o các yêu c u v v sinh môi trư ng, v lâu dài s ph i di d i, chuy n i ch c năng s d ng t ( c bi t là v i các cơ s gây ô nhi m môi trư ng). + Khu ô th Yên Viên: - Quy mô: có di n tích 284,30ha, dân s kho ng 16.910 ngư i. Bao g m 2 ơn v . - Tính ch t c a khu ô th : C a ngõ phía ông B c c a Hà N i, u m i giao thông; trung tâm d ch v v n t i, khu dân cư ô th . + Khu ô th Tây B c Yên Viên: - Quy mô: có di n tích 631,53 ha, dân s kho ng 19.270 ngư i. Bao g m 2 ơn v . - Tính ch t c a khu ô th : Trung tâm d ch v ào t o, y t , ngh ngơi gi i trí, công viên và khu dân cư ô th . + Khu ô th ông Nam Yên Viên: - Quy mô: có di n tích 547,49ha, dân s kho ng 32050 ngư i. Bao g m 2 ơn v . - Tính ch t c a khu ô th : Khu dân cư, c m công nghi p, công viên có ch c năng n i k t các khu v c ã phát tri n hi n có v i khu ô th Yên Viên. + ô th Trâu Quỳ - Quy mô: có di n tích 843,72 ha, dân s kho ng 63,39 ngàn ngư i. Bao g m 7 ơn v . - Tính ch t c a ô th : th tr n huy n l c a huy n Gia Lâm, ô th c p IV. Trung tâm hành chính c a ô th t t i phía Nam ư ng 5. b) Các khu công viên ô th : - Tính ch t: là các khu v c ngh ngơi, vui chơi gi i trí ph c v dân cư khu v c và chung ô th . - T o c nh quan ki n trúc ô th , hoàn ch nh h th ng không gian cây xanh - m t nư c - văn hoá chung cho huy n Gia Lâm. - óng góp vào vi c i u hòa, tiêu thoát nư c, t o qu t d tr cho các công trình h t ng. + Khu công viên ô th (Khu công viên X40 và ph n m r ng):
 9. - Quy mô: có di n tích kho ng 383,89 ha (không k ph n di n tích c a công viên n m trong ph m vi qu n Long Biên) bao g m c ph n di n tích nút giao thông ư ng 5 và ư ng vành ai 3 và ph n m r ng công viên ô th có di n tích 92,01ha. - Tính ch t: là công viên ngh ngơi gi i trí l n c a Hà N i, ch c năng a d ng + Khu công viên văn hoá l ch s Phù ng: - Quy mô: có di n tích kho ng 40,48 ha. - Tính ch t: Khu công viên ph c v du l ch, ngh ngơi gi i trí g n v i khu di tích Phù ng - Thánh Gióng. + Khu công viên sinh thái Dương Quang: . Quy mô: có di n tích kho ng 71,14ha. - Tính ch t: Công viên sinh thái, k t h p d ch v ngh ngơi cu i tu n. c) C m công nghi p, kho tàng, ti u th công nghi p: Các c m công nghi p, kho tàng, ti u th công nghi p làng ngh n m tách bi t v i các khu ô th có t ng di n tích 213,51 ha, g m: C m công nghi p Ninh Hi p (công nghi p a ngành); C m công nghi p Hapro - L Chi, Kim Sơn (công nghi p th c phNm); C m s n xu t làng ngh t p trung xã Bát Tràng (g m, s ...); C m công nghi p Lâm Giang, C m s n xu t làng ngh t p trung xã Kiêu K ti u th công nghi p Kiêu K (công nghi p a ngành); Kho xăng d u Phú Th Các c m công nghi p, kho tàng và ti u th công nghi p ư c th c hi n theo d án riêng. 3.3.4. Khu v c d ki n phát tri n ô th . Khu v c d ki n phát tri n ô th có t ng di n tích 1769,5 1ha, g m: - Khu v c d ki n phát tri n phía Nam c m công nghi p Ninh Hi p, di n tích kho ng 194,49 ha. - Khu v c d ki n phát tri n phía B c công viên Phù ng, di n tích kho ng 561,85 ha. - Khu v c d ki n phát tri n ô th L Chi - Kim Sơn (c m công nghi p Hapro), di n tích kho ng 183,98ha. - Khu v c d ki n phát tri n d c ư ng Hà N i - Hưng Yên, ư ng 5, di n tích 829,19ha. Các khu v c d ki n phát tri n ô th s ư c th c hi n theo d án riêng v i c u trúc ô th bao g m c các khu dân cư nông thôn lân c n.
 10. 3.3.5. Quy ho ch s d ng t khu v c ngoài ô th Khu v c ngoài ô th có di n tích 6596,41ha, là ph n di n tích xây d ng các trung tâm d ch v nông thôn và di n tích các i m dân cư nông thôn và t nông nghi p trên a bàn huy n. n năm 2020 s dân cư t i khu v c trung tâm d ch v nông thôn và khu dân cư nông thôn huy n Gia Lâm t kho ng 193.260 ngư i. a) Khu v c xây d ng các trung tâm d ch v nông thôn: có t ng di n tích 231,81ha, g m: + Trung tâm d ch v Phù ng: di n tích 32,31ha. T i ây b trí các công trình công c ng d ch v trong trung tâm có vai trò h tr cho các ho t ng d ch v thương m i, giáo d c cho 2 xã Phù ng và Trung Màu. + Trung tâm d ch v L Chi - Kim Sơn: di n tích 51,44 ha. T i ây b trí các công trình d ch v công c ng, nhà cho công nhân c m công nghi p Hapro; các công trình d ch v công c ng h tr cho các trung tâm xã L Chi, Kim Sơn và Dương Quang. + Trung tâm d ch v ng Xá: có di n tích 38,18 ha. B trí các công trình d ch v công c ng h tr cho các trung tâm xã C Bi, ng Xá, Phú Th . + Trung tâm d ch v Kiêu K : có di n tích 31,05ha. T i ây b trí các công trình d ch v công c ng, nhà cho công nhân c m công nghi p Kiêu K ; các công trình d ch v công c ng h tr cho các trung tâm xã Kiêu K , Dương Xá. + Trung tâm d ch v a T n: có di n tích 78,83ha. T i ây b trí các t h p thương m i d ch v c p ô th , ch u m i, nơi gi i thi u các s n phNm g m, s ...; các công trình d ch v công c ng h tr cho các trung tâm xã a T n, Bát Tràng, Kim Lan, Văn c. b) Quy ho ch s d ng t khu v c nông nghi p, nông thôn: có di n tích kho ng 6364,60ha, g m khu v c trong ê có di n tích 3265,63 ha và khu v c ngoài ê có di n tích 3098,97ha. - M i xã có m t trung tâm xã v i tiêu chuNn thi t k t công c ng kho ng 8- 10m2/ngư i, m b o áp ng nhu c u t xây d ng các công trình công c ng c a xã. - Ti p t c tri n khai các d án xây d ng khu công nghi p và ti u th công nghi p trên cơ s m b o các i u ki n v môi trư ng. i v i các khu công nghi p phát tri n m i xây d ng theo hư ng t p trung, ng b và s d ng. - Khu v c làng, xã hi n có c i t o ch nh trang tuân th theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. t xen k t s d ng cho m c ích chung ph c v nhu c u c ng ng, như: làm sân chơi, th d c th thao, cây xanh, bãi xe...Các h ao có di n tích t 1000m2 tr lên không ư c t ý san l p, s d ng thoát nư c chung, b o v c nh quan và c i t o vi khí h u cho khu v c. - Khu v c ngoài ê: Vi c c i t o xây d ng ư c th c hi n theo d án riêng, m b o tuân th Lu t ê i u. Khu v c làng c Bát Tràng t i xã Bát Tràng ư c b o t n, tôn t o ph c v du l ch.
 11. - t công trình di tích, tôn giáo, danh lam th ng c nh: Vi c l p d án c i t o, xây d ng trong các khu v c này ư c th c hi n theo d án riêng, tuân th Lu t Di s n Văn hoá. - m b o vi c tri n khai các công trình u m i h t ng k thu t, g m: . Tuy n ư ng s t ô th và các nhà ga. . Các tuy n ư ng vành ai và các nút giao thông l p th . Tuy n ng d n d u và kho xăng d u . Tuy n i n cao th 110KV và 2 tr m nút 110KV/22KV . Các tr m c p nư c ng m và tr m x lý nư c m t (t i xã Phù ng) . Các tr m x lý nư c th i và tr m x lý rác th i t i Trung Màu và Phù ng. - H th ng các sông, h ư c gi l i, c i t o ch nh trang, thi t l p các hành lang b o v t i các sông, kênh, mương ch ng l n chi m và m b o c nh quan môi trư ng. - Các khu v c nghĩa a, nghĩa trang hi n có (tr các nghĩa a n m trong các khu ô th ) v cơ b n ư c gi l i, d ki n là t cây xanh sinh thái. Vi c di d i s c th tuỳ s xác nh theo quy ho ch h th ng nghĩa trang chung c a Thành ph , phù h p quá trình ô th hoá - t qu c, an ninh ư c th c hi n theo d án riêng ư c c p có thNm quy n xem xét quy t nh. B ng t ng h p t ch tiêu ai toàn huy n n 2020 Di n tích T l chi m Dân s (ngàn TT Ch c năng s d ng t (ha) t (%) ngư i) A Khu ô th 3107,07 129,84 1 Khu ô th Yên Viên 284,30 100,0 16,91 1.1 Khu v c xây d ng công trình d ch 23,05 8,11 v ô th 1.2 Khu v c xây d ng nhà 69,19 24,34 16,91 t hi n có 60,01 14,29 t m i 9,18 2,62 1.3 Khu v c XD các khu CX, công 26,83 9,44 viên, vư n hoa 1.4 Khu công nghi p kho tàng 21,31 7,50 1.5 Khu v c xây d ng công trình tôn 0,66 0,23 giáo, tín ngư ng
 12. 1.6 Khu v c t cơ quan, trư ng ào 5,27 1,85 t o 1.7 Khu v c xây d ng các công trình 69,00 24,27 u m i HTKT 1.8 t quân s , an ninh 1,25 0,44 1.9 t GT t ư ng khu v c r ng 60,35 21,23 17,5m tr lên. 1.10 t sông (sông u ng), kênh 7,39 2,60 mương 2 Khu ô th Tây B c Yên Viên 631,53 100,0 19,27 2.1 Khu v c xây d ng công trình d ch 26,06 4,13 v ô th 2.2 Khu v c xây d ng nhà 106,29 16,83 19,27 t hi n có 87,61 13,87 14,60 t m i 18,68 2,96 4,67 2.3 Khu v c XD các khu CX, công 224,59 35,56 viên, vư n hoa 2.4 Khu công nghi p, kho tàng 11,90 1,88 2.5 Khu v c xây d ng công trình tôn 5,10 0,81 giáo, tín ngư ng 2.6 Khu v c t cơ quan, trư ng ào 64,03 10,14 t o 2.7 Khu v c xây d ng các công trình 4,30 0,68 u m i HTKT 2.8 t quân s , an ninh 3,90 0,62 2.9 t GT t ư ng khu v c r ng 71,68 11,35 17.5m tr lên. 2.10 t kênh mương 113,68 18,00 3 Khu ô th ông Nam Yên Viên 547,49 100,00 32,05 3.1 Khu v c xây d ng công trình d ch 28,2 5,15 v ô th 3.2 Khu v c xây d ng nhà 170,31 31,11 32,05 t hi n có 109,53 16,85 t m i 60,78 15,20 3.3 Khu v c XD các khu CX, công 199,60 36,46 viên, vư n hoa 3.4 Khu công nghi p, kho tàng 18,92 3,46
 13. 3.5 Khu v c xây d ng công trình tôn 1,93 0,35 giáo, tín ngư ng 3.6 Khu v c t cơ quan, trư ng ào 6,03 1,10 t o 3.7 Khu v c xây d ng các công trình 4,50 0,82 u m i HTKT 3.8 t quân s , an ninh 6,51 1,19 3.9 t GT t ư ng khu v c r ng 77,08 14,08 17.5m tr lên 3.10 t kênh mương 34,41 6,29 4 ô th Trâu Quỳ 843,72 59,30 4.1 Khu v c xây d ng công trình d ch 78,58 9,31 v ô th 4.2 Khu v c xây d ng nhà 236,77 28,06 59,30 t hi n có 131,49 29,22 t m i 105,28 30,08 4.3 Khu v c XD các khu CX, công 127,57 15,12 viên, vư n hoa 4.4 Khu công nghi p, kho tàng 126,84 15,03 4.5 Khu v c xây d ng công trình tôn 1,53 0,18 giáo, tín ngư ng 4.6 Khu v c t cơ quan, trư ng ào 59,99 7,11 t o 4.7 Khu v c xây d ng các công trình 41,50 4.92 u m i HTKT 4.8 t quân s , an ninh 0,36 0,04 4.9 t GT t ư ng khu v c r ng 165,62 19,63 17,5m tr lên 4.10 t kênh mương 4,96 0,59 5 Khu công viên 586,52 2,31 5.1 Khu công viên ô th X40 382,89 2,31 5.1.1 Khu v c công viên 364,45 t công viên, cây xanh, m t nư c 305,26 t hi n có 10,39 2,31 Khu v c t cơ quan, trư ng ào 4,77 t o Khu v c xây d ng các công trình 19,00
 14. u m i HTKT t quân s , an ninh 2,19 t ư ng cao t c HN-HP, ư ng 22,84 s t 5.1.2 t nút giao thông ư ng 5 - ư ng 18,44 vành ai 3 5.2 Khu v c m r ng công viên ô th 92,01 X40 t công viên, cây xanh, m t nư c 80,72 Khu v c xây d ng các công trình 7,84 u m i HTKT t ư ng Hà N i - Hưng Yên 3,45 5.3 Khu v c CV L ch s văn hoá Phù 40,48 ng t Công viên, cây xanh, m t nư c 39,48 Khu v c xây d ng các công trình 1,00 u m i HTKT 5.4 Khu v c CV ngh ngơi gi i trí 71,14 Dương Quang t công viên, cây xanh, m t nư c 70,74 t giao thông khu v c 0,40 6 C m công nghi p, kho tàng 213,51 6.1 C m CN Hapro 70.05 6.2 C m CN Ninh Hi p 57,80 6.3 C m CN Lâm Giang, làng ngh 56,48 TTCN Kiêu K 6.4 C m CN Bát Tràng 18,50 6.5 Kho xăng d u Phú Th 10,68 B Khu v c d ki n phát tri n ô th 1769,51 Khu v c d ki n phát tri n phía 194,49 Nam c m CN Ninh Hi p Khu v c d ki n phát tri n phía B c 561,85 CV Phù ng Khu v c d ki n phát tri n ô th L 183,98 Chi- Kim Sơn Khu v c d ki n phát tri n d c 829,19 ư ng HN- HY, ư ng 5
 15. C Khu v c ngoài ô th 6596,41 193,08 1 Khu trung tâm d ch v nông thôn 231,81 11,82 1.1 Trung tâm d ch v Phù ng 32,31 1,69 t công c ng d ch v 14,32 t m i 7,60 1,69 t cây xanh, m t nư c, mương 4,14 t công trình u m i HTKT 1,00 t giao thông khu v c 5,25 1.2 Trung tâm d ch v L Chi - Kim 51,44 3,44 Sơn t công c ng d ch v 12,42 t 16,38 3,44 t hi n có 2,92 0,45 t m i 13,46 2,99 t cây xanh, m t nư c, mương 8,88 t giao thông khu v c 13,76 1.3 Trung tâm d ch v ng Xá 38,18 1,90 t công c ng d ch v 14,90 t m i 8,57 1,90 t cây xanh, m t nư c, mương 7,28 Khu v c t cơ quan, trư ng ào 2,34 t o t giao thông khu v c 5,09 1.4 Trung tâm d ch v Kiêu K 31,05 1,69 t công công d ch v 12.85 t 7.98 1,69 t hi n có 1,25 0,19 t m i 6,73 1,50 t cây xanh, m t nư c, mương. 5,01 t giao thông khu v c 5,21 1.5 Trung tâm d ch v aT n 78,83 3,10 t công công d ch v 17, 32 t 18,74 3,10 t hi n có 15,54 2,39
 16. t m i 3,20 0,71 t cây xanh, m t nư c 32,53 Khu v c t cơ quan, trư ng ào 1,58 t o Khu v c xây d ng công trình tôn 1,18 giáo, tín ngư ng t giao thông khu v c 7,48 2 Khu v c nông nghi p, nông thôn 6364,60 100,0 181,26 2.1 Khu v c trong ê 3265,63 100,0 149,96 t công c ng 164,98 5,05 t cơ quan, trư ng ào t o 20,52 0,63 t 1032,43 31,62 149,96 t hi n có 901,22 27,60 125,10 tm i 131,21 4,02 24,86 t công viên, cây xanh 259,54 7,95 t an ninh qu c phòng 40,97 1,25 t tôn giáo tín ngư ng 32,45 0,99 t s n xu t TTCN, công nghi p, 75,87 2,32 kho tàng t giao thông 383,02 11,73 t công trình u m i h t ng k 39,80 1,22 thu t t CX cách ly, t nông nghi p và 1216,05 37,24 t khác 2.2 Khu v c ngoài ê 3098,97 100,0 31,30 t công c ng 20,31 0,66 t cơ quan, trư ng ào t o 0,00 0,00 t 239,82 7,74 31,30 t hi n có 226,43 7,31 28,80 t m i 13,39 0,43 2,50 t công viên, cây xanh 21,68 0,70 t an ninh qu c phòng 1,51 0,05 t tôn giáo tín ngư ng 2,01 0,06 t s n xu t TTCN, công nghi p, 0,00 0,00 kho tàng
 17. t giao thông 25,59 0,83 t công trình u m i h t ng k 10,00 0,32 thu t t Sông H ng, sông u ng và bãi 2703,52 87,24 ngoài sông Sông H ng và bãi ngoài sông H ng 1014,74 32,74 Sông u ng và bãi ngoài sông 1688,78 54,49 u ng t CX cách ly, t nông nghi p và 74,53 2,41 t khác 3.3.6. B c c không gian ki n trúc c nh quan: a) B c c ki n trúc các khu v c phát tri n ô th : Khu ô th Yên Viên, ô th Trâu Quỳ, khu ô th Tây B c Yên Viên, ng Nam Yên Viên: C nh quan ch o c a khu v c này ư c xác nh theo không gian c a các tr c ư ng. Tr c không gian chính là tuy n ư ng 1A, các tr c ư ng khu v c. i m nh n chính trong các khu ô th là khu v c qu ng trư ng trư c nhà ga (ga Yên Viên, ga C Bi). C nh quan chung c a ô th t ch c theo hư ng sinh thái, m t xây d ng th p, nhi u cây xanh, công trình b c c xen k v i không gian, cây xanh, m t nư c. b) B c c ki n trúc các khu v c nông thôn: C nh quan khu v c làng xã truy n th ng ng b ng B c B ư c b o t n, tôn t o, c bi t là h th ng không gian c trưng: di tích l ch s văn hoá v t th ( ình, chùa...) và phi v t th (l , h i...) và ư c b sung các không gian c nh quan m i c a các khu v c phát tri n ô th t i các trung tâm d ch v nông thôn. c) B c c c nh quan c a h th ng công viên, sông, h : Các sông Thiên c, sông C u Bây ư c tôn t o. Hai bên sông xây d ng h th ng ư ng d o. H th ng h ư c c i t o và xây d ng m i g n li n v i h th ng cây xanh, t o thành h th ng công viên. d) B c c c nh quan khu v c ven sông u ng, sông H ng: Là h th ng hành lang cây xanh c nh quan quan tr ng c a Hà N i. Vi c b c c và qu n lý ki n trúc c nh quan khu v c này ư c th c hi n theo d án riêng, tuân th Lu t ê i u. e) B c c c nh quan khu v c phát tri n nông nghi p: Vi c phát tri n các khu nông nghi p sinh thái, trang tr i góp ph n t o l p và làm phong phú c nh quan chung, thúc Ny các ho t ng d ch v du l ch. 3.4. Quy ho ch m ng lư i các công trình h t ng k thu t: 3.4. Giao thông a) Các công trình giao thông u m i qu c gia và thành ph + ư ng s t qu c gia và ư ng s t ô th
 18. - Các tuy n ư ng s t qu c gia Hà N i - H i Phòng, Hà N i - L ng Sơn, Hà N i - Lào Cai s ư c c i t o, nâng c p thành ư ng s t ôi, kh l ng s d ng k t h p v i ư ng s t ô th (tuy n s 1). Xây d ng m i o n ư ng s t Yên Viên - ông Anh vòng tránh khu di tích C Loa. - Xây d ng ư ng s t vành ai và u m i ư ng s t phía ông c a Thành ph . V trí và hư ng tuy n c th s ư c xác nh khi tri n khai nghiên c u l p d án u tư xây d ng. - C i t o, nâng c p và xây d ng m i các Ga: Yên Viên (ga l p tàu hàng và t u khách), C Bi (ga hàng hoá) và m t s ga tránh. Vi c u tư xây d ng, c i t o nâng c p h th ng ư ng s t qu c gia và ư ng s t ô th s ư c xác nh c th theo các d án riêng ư c c p thNm quy n phê duy t. + H th ng ư ng b : Xây d ng, c i t o, nâng c p m r ng các tuy n qu c l hư ng tâm hi n có và ư ng vành ai sau: - Qu c l 5 có m t c t ngang i n hình r ng 60m. - Qu c l 1A, o n qua khu ô th Yên Viên m t c t ngang i n hình r ng 48m - ư ng liên t nh Hà N i - Hưng Yên m t c t ngang i n hình r ng 40m. - ư ng Vành ai 3 quy mô 6-8 làn xe (không bao g m các ư ng gom 2 bên) - ư ng cao t c Hà N i - H i Phòng quy mô 6-8 làn xe (không bao g m các ư ng gom 2 bên). - ư ng liên vùng Văn Giang (t nh Hưng Yên) - Kiêu K - Dương Quang - Phú Th - Phù ng - Khu ô th , công nghi p và d ch v B c Ninh quy mô 6 - 8 làn xe. - Xây d ng các nút giao khác m c gi a các tuy n cao t c, qu c l hư ng tâm, ư ng Vành ai v i các tr c giao thông chính c a huy n. - Xây d ng các công trình u m i giao thông ư ng b (quy mô m i công trình 5 - 10 ha): Bãi xe t i, B n và Bãi xe, xe buýt Yên Viên; B n xe t i Trâu Quỳ, Ninh Hi p, c ng thông quan t i C Bi... Vi c u tư xây d ng, c i t o, nâng c p m r ng các tuy n qu c l hư ng tâm hi n có các công trình u m i giao thông ư ng b , ư ng vành ai và các nút giao khác m c s ư c xác nh c th theo các d án riêng ư c c p thNm quy n phê duy t. + ư ng thu : Xây d ng c ng hàng hoá Phù ng trên sông u ng t i khu v c C Bi, ng Xá. C i t o, nâng c p m t s c ng sông ph c v du l ch t i các xã Kim Lan, Văn c, Bát Tràng và chuyên dùng ph c v khai thác và v n chuy n VLXD trên sông H ng và sông u ng.
 19. Các c ng sông ư c th c hi n theo d án riêng, tuân th Lu t ê i u, m b o yêu c u thoát lũ và phù h p v i quy ho ch cơ b n hai bên b sông H ng, sông u ng ư c c p thNm quy n phê duy t. b) Các tuy n ư ng t i khu v c phát tri n ô th , liên huy n, liên xã. - Các tuy n ư ng chính ô th , ư ng liên khu v c, ư ng chính khu v c có m t c t ngang i n hình r ng 40m, 30m, 22-23m bao g m: ư ng ông Dư - Dương Xá; ư ng Yên Thư ng - Yên Viên - ình Xuyên - Phù ng - Trung Màu; ư ng tr c khu ô th Yên Viên; ư ng tr c khu ô th Trâu Quỳ - Kiêu K . - M t s tuy n ư ng khu v c, ư ng liên xã có m t c t ngang i n h nh r ng 17,5m s ư c xác nh c th trong quy ho ch chi ti t. - Tuy n ư ng ê sông H ng, sông u ng ư c c i t o, nâng c p tăng cư ng kh năng phòng ch ng lũ l t và k t h p ph c v giao thông trên a bàn huy n. Khi l p d án u tư xây d ng ph i có ý ki n th ng nh t c a cơ quan qu n lý ê i u. c) Các bãi xe: Khu v c phát tri n ô th : xây d ng các bãi xe t p trung theo tiêu chuNn xác nh t i Quy t nh s 165/2003/Q -UB ngày 02/12/2003 c a UBND Thành ph Hà N i phê duy t quy ho ch m ng lư i các i m xe và bãi xe công c ng thành ph n năm 2020. Các trung tâm dân cư khu v c nông thôn: xây d ng bãi xe t p trung ph c v yêu c u s n xu t và sinh ho t, s ư c xác nh theo d án riêng. d) Giao thông công c ng: Ngoài tuy n tuy n ư ng s t ô th Ng c H i - Yên Viên, Như Quỳnh s ư c u tư xây d ng theo d án riêng, trên các tr c tuy n ư ng ph chính s t ch c m ng lư i v n chuy n hành khách công c ng ch y u b ng phương ti n xe buýt ho c xe buýt nhanh có t ch c làn ư ng riêng. Các tuy n xe buýt công c ng s ư c b sung, tăng m t m ng lư i và h s tuy n phù h p v i m ng lư i ư ng theo quy ho ch. 3.4.2. ChuNn b k thu t: a) Thoát nư c mưa: Nguyên t c chung; xây d ng h th ng thoát nư c mưa k t h p gi a t ch y và tr m bơm ng l c thoát ra sông u ng, sông H ng, sông B c Hưng H i. Khai thác s d ng h th ng thu l i hi n có. Các lưu v c thoát nư c chính như sau: - Khu v c B c u ng: . Lưu v c 1 (di n tích kho ng 1052ha), g m xã Yên Thư ng và m t ph n xã Yên Viên, thoát ra sông Ngũ Huy n Khê qua tr m bơm Liên àm (công su t 3,4m3/s). Xây d ng các h i u hoà có t ng di n tích kho ng 85ha và các tuy n c ng thoát nư c mưa có ư ng kính D 800- 2000mm, mương thoát nư c B-12-20m H=3-3,5m. . Lưu v c 2 (di n tích kho ng 1181 ha), g m: khu ô th Yên Viên, m t ph n xã Yên Viên và các xã ình Xuyên, Ninh Hi p, Phù ng, Dương Hà, thoát ra sông u ng qua tr m bơm Dương Hà (công su t: 10,6m3/s). Xây d ng các h i u hoà có t ng
 20. di n tích kho ng 49ha và các tuy n c ng thoát nư c mưa có ư ng kính D800- 2000mm, mương thoát nư c B= 12-20m, Htb- 3-3,5m. . Lưu v c 3 (di n tích kho ng 913ha), g m xã Trung Màu và m t ph n các xã Ninh Hi p, Phù ng, thoát ra sông u ng qua các tr m bơm Phù ng, Th nh Liên (công su t: 9,7m3/s). Xây d ng các h i u hoà di n tích kho ng 48ha và các tuy n c ng thoát nư c mưa có ư ng kính D800-1750mm, mương thoát nư c B- 12-20m, H tb= 3-3,5m. - Khu v c Nam u ng: . Lưu v c1 (có di n tích kho ng 2384ha), g m khu ô th Trâu Quỳ, khu công viên ô th , m t ph n di n tích qu n Long Biên (phía ông ư ng vành ai 3) và các xã ông Dư, a T n, thoát ra sông sông C u Bây, d n v 2 tr m bơm xây d ng m i: Tr m bơm ông Dư (công su t 8-10m3/s) và Xuân Thu (công su t: 10-12m3/s) bơm ra sông H ng và sông B c Hưng H i. Xây d ng các h i u hoà có t ng di n tích kho ng 156ha và các tuy n c ng thoát nư c mưa có ư ng kính D 800-2500mm, mương thoát nư c B=12-20m, Htb= 3-3,5m. Riêng i v i sông C u Bây s ư c c i t o, m r ng m t c t ngang 40m m b o yêu c u thoát nư c t ch y cho qu n Long Biên và m t ph n huy n Gia Lâm (khi m c nư c sông B c Hưng H i < 3,0m). . Lưu v c 2 (có di n tích kho ng 3170ha), g m các xã Dương Xá, xã ng Xá, Kim Sơn, L Chi, Dương Quang, xã Kiêu K , chia thành ti u lưu v c: Ti u lưu v c sông Giàng - B c H i (di n tích kho ng 2520ha) ra c ng Li u Khê vào sông u; Ti u lưu v c mương Kiên Thành (di n tích kho ng 251 ha) ra công Tân Quang vào sông B c Hưng H i; Ti u lưu v c c ng Hoàng Xá (di n tích kho ng 406ha) ra c ng Hoàng Xá vào sông B c H i. ch ng tiêu nư c, tr m bơm ông Dư và Xuân Thu có công su t m b o có th h tr tiêu nư c cho toàn b ti u lưu v c mương Kiên Thành và ti u lưu v c c ng Hoàng Xá. - Khu v c ngoài ê sông H ng: Bao g m xã Bát Tràng, Kim Lan, Văn c và m t ph n xã ông Dư thu c ph m vi quy ho ch cơ b n phát tri n sông H ng, h th ng thoát nư c s ư c nghiên c u c th phù h p quy ho ch ư c c p thNm quy n phê duy t. H th ng thoát nư c trong các khu ô th , các tuy n ư ng ã có quy ho ch (ho c d án u tư xây d ng) ư c c p thNm quy n phê duy t s th c hi n theo d án riêng. i v i các khu v c d ki n phát tri n ô th khi tri n khai quy ho ch chi ti t t l 1/2000, 1/500, thì di n tích h i u hoà n m trong h th ng thoát nư c ô th c n m b o t l t 4% n 5% so v i di n tích t phát tri n ô th . i v i khu v c dân cư làng xóm: c i t o và xây d ng hoàn thi n h th ng thoát nư c hi n có và ư c th c hi n theo d án riêng. H th ng thoát nư c mưa chính, cao san n n và cao c ng trong quy ho ch ch mang tính nh hư ng. Khi tri n khai QHCT t l 1/2000, 1/500 có th ư c xem xét i u ch nh b sung phù h p i u ki n th c t và ư c c p thNm quy n phê duy t.
Đồng bộ tài khoản