Quyết định số 47-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 47-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47-CT về việc quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 47-CT Hà N i, ngày 20 tháng 2 năm 1990 QUY T NNH S 47-CT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 1990 C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG V VI C QU N LÝ S N XU T, KINH DOANH, S D NG THU C B O V TH C V T CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; m b o s lư ng và ch t lư ng thu c b o v th c v t cho s n xu t nông nghi p; Theo ngh c a B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m và T ng c c Hoá ch t; QUY T NNH: i u 1 - B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm qu n lý Nhà nư c v s d ng các lo i thu c b o v th c v t. B có trách nhi m: 1/ xu t nhu c u v s lư ng và ch ng lo i thu c b o v th c v t t ng v và hàng năm T ng c c Hoá ch t t ch c, ch o s n xu t. B Kinh t i ngo i c p gi y phép cho các cơ s s n xu t, xu t nh p khNu nguyên li u và ch phNm phù h p. 2/ Quy nh các ch ng lo i thu c, d ng thu c, tiêu chuNn ch t lư ng các lo i thu c ư c phép s n xu t, ch bi n và s d ng trong nư c, các ch ng lo i thu c c m s d ng và t ch c ki m tra vi c th c hi n các quy nh trên. 3/ Quy nh, hư ng d n, ch o và ki m tra vi c s s ng các lo i thu c b o v th c v t, b o m hi u qu s d ng thu c, b o v t t s n xu t, ch ng ô nhi m môi sinh, môi trư ng và nhi m c thu c nh hư ng n s c kho c a nhân dân. 4/ xu t các chính sách, ch v công tác b o v th c v t phù h p v i tình hình s n xu t. 5/ Qu n lý qu thu c d phòng và s d ng d p d ch theo cơ ch d tr v t tư Qu c gia. i u 2 - T ng c c Hoá ch t qu n lý Nhà nư c và s n xu t, cung ng thu c hoá ch t b o v th c v t. T ng c c có trách nhi m: 1/ T ch c, ch o vi c s n xu t, ch bi n thu c hoá ch t và t ch c bán ra k p th i, thu n l i cho nhu c u s n xu t nông nghi p t ng v theo úng s lư ng, ch ng
  2. lo i thu c, tiêu chuNn, ch t lư ng các lo i thu c theo quy nh c a B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm. Qu n lý công ngh s n xu t thu c hoá ch t b o v th c v t, và ch u trách nhi m v ch t lư ng thu c ưa ra lưu thông, s d ng trong nư c, ch ng u cơ, tích tr , ch ng thu c gi , thu c kém phNm ch t, thu c không úng ch ng lo i, nh m m b o l i ích cho ngư i s n xu t v giá c và ch t lư ng thu c. 3/ Quy nh, hư ng d n và ki m tra các bi n pháp b o m v sinh, an toàn lao ng, ch ng ô nhi m môi sinh, môi trư ng t i các cơ s s n xu t ch bi n thu c. i u 3 - Các Công ty, xí nghi p thu c sát trùng, thu c b o v th c v t c a T ng c c Hoá ch t, B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm, c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c a các ngành có i u ki n s n xu t và có gi y phép c a T ng c c Hoá ch t ư c s n xu t, ch bi n thu c b o v th c v t và t ch c tiêu th th ng n ngư i tiêu dùng, theo úng ch ng lo i thu c, d ng thu c, tiêu chuNn, ch t lư ng các lo i thu c do B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm quy nh t ng v và hàng năm t ng vùng. - Các cơ s s n xu t kinh doanh thu c b o v th c v t ph i ăng ký nhãn hi u hàng hoá, tiêu chuNn, ch t lư ng s n phNm theo úng các quy nh c a Nhà nư c - Các ơn v s n xu t kinh doanh thu c b o v th c v t th c hi n nguyên t c h ch toán kinh t , t ch u trách nhi m v hi u qu s n xu t kinh doanh c a mình. - Các Công ty, xí nghi p s n xu t kinh doanh thu c b o v th c v t ư c xu t nh p khNu nguyên li u ho c thành phNm theo úng quy ch c a Nhà nư c. - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m ưu tiên chuy n i ngo i t cho các cơ s nh p nguyên li u thu c b o v th c v t. i u 4 - Các ng chí B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm, T ng Giám c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c trư ng T ng c c Hoá ch t, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương và Th trư ng các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản