Quyết định số 4725/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 4725/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4725/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh quyết định số 5886/QĐ-UB ngày 13/9/2001 của ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết khiếu nại của ông Hồ Hữu Cầu do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4725/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 4725/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C I U CH NH QUY T NNH S 5886/Q -UB NGÀY 13/9/2001 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GI I QUY T KHI U N I C A ÔNG H H UC U CH TNCH UBND THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 ; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và ngày 29 tháng 6 năm 2001 ; Xét n i dung ơn c a ông H H u C u và bà Nguy n Trân Châu yêu c u i u ch nh l i ch th ư c công nh n quy n s d ng t t i i u 1 Quy t nh s 5886/Q -UB ngày 13 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph . Xét ph n t 3.650m2 thu c lô 79 và m t ph n lô 80 t b n s 4, xã Phư c Long, huy n Th c (theo tài li u 299/TTg) nay thu c phư ng Phư c Long A, qu n 9 có ngu n g c c a gia t c ông H H u C u s d ng làm t th m . Do ó t i i u 1 Quy t nh s 5886/Q -UB ngày 13 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph , công nh n cho ông H H u C u s d ng ph n di n tích còn l i trên ó có các ngôi m c a gia t c là chưa chính xác. Vì v y, vi c y ban nhân dân qu n 9 có Quy t nh s 2807/Q -UB-QL T ngày 26 tháng 7 năm 2002 c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ông H H u Thu n (anh ôngC u), di n tích 2.260m2 là chưa phù h p. Xét Quy t nh gi i quy t khi u n i s 5886/Q -UB ngày 13 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph và Báo cáo s 496/BC-TTr ngày 03 tháng 10 năm 2003 c a Thanh tra thành ph ; QUY T NNH i u 1. Nay i u ch nh m t ph n i u 1 Quy t nh gi i quy t khi u n i s 5886/Q -UB ngày 13 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v i n i dung sau : - Giao cho gia t c ông H H u C u ph n di n tích còn l i 2.260m2 trên ó có các ngôi m . - Các n i dung khác c a Quy t nh s 5886/Q -UB ngày 13 tháng 9 năm 2001 v n gi nguyên.
  2. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n 9 i u ch nh Quy t nh s 2807/Q -UB-QL T ngày 26 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân qu n 9 và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho gia t c ông H H u C u phù h p v i quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. - Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n 9 t ch c th c hi n quy t nh, báo cáo k t qu cho Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph , Thanh tra thành ph . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Chánh Thanh tra thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 9, gia t c ông H H u C u và các h : T r n Ng c Công, Bùi Th Vân, Hà Th út, Lê Th Qu t ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH TNCH UBND THÀNH PH - Như i u 4 - VPCP, TTNN, B TN và MT PHÓ CH TNCH - TT/TU, TT/H ND, MTTQ/TP - TTUB : CT, PCT/TT, T, CNN - H i Nông Dân, VP/ BQH/TP - Văn phòng Ti p công dân TP - Ô. H H u C u, s 13/10 KP6 phư ng Linh ông, qu n Th c - Ô. H H u Thu n, s 142 Lê Lai Mai Qu c Bình phư ng B n Thành, qu n 1 - Bà Nguy n Trân Châu, s 138/9 Bùi Th Xuân, P. Ph m Ng Lão, Q1 - UBND qu n 9 (4b, trao cho các h Tr n Ng c Công, Bùi Th Vân, Hà Th út, Lê Th Qu t - VPH -UB : PVP/PC, T - T PC, T - Lưu (PC/H)
Đồng bộ tài khoản