Quyết định số 475-NHCT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
59
lượt xem
7
download

Quyết định số 475-NHCT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 475-NHCT/QĐ về Biện pháp tín dụng đối với doanh nghiệp công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh; kinh tế gia đình và dịch vụ cầm cố tài sản ở đô thị do Tổng Giám Đốc Ngân hàng Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 475-NHCT/QĐ

 1. NGÂN HÀNG CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THƯƠNG VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 475-NHCT/QĐ Hà N i, ngày 30 tháng 10 năm 1991 QUY T Đ NH S 475-NHCT/QĐ NGÀY 30-10-1991 C A T NG GIÁM Đ C NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VI T NAM V VI C BAN HÀNH "BI N PHÁP TÍN D NG Đ I V I DOANH NGHI P CÔNG THƯƠNG NGHI P, D CH V NGOÀI QU C DOANH; KINH T GIA ĐÌNH VÀ NGHI P V C M C TÀI S N ĐÔ TH " T NG GIÁM Đ C NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VI T NAM Căn c vào Pháp l nh Ngân hàng, H p tác xã tín d ng và Công ty tài chính do Ch t ch H i đ ng Nhà nư c công b ngày 24 tháng 5 năm 1990; Căn c vào quy t đ nh s 402/CT ngày 14-11-1990 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng thành l p Ngân hàng Công thương Vi t nam; Căn c vào quy t đ nh s 114/NH-QD ngày 25-12-1990 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v vi c ban hành Đi u l Ngân hàng Công thương Vi t Nam; Căn c vào quy t đ nh s 04/NH-QD ngày 8-1-1991 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c ban hành th l tín d ng ng n h n đ i v i các t ch c kinh t ; Đư c s đ ng ý c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c ngày 30 tháng 10 năm 1991. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành theo quy t đ nh này: "Bi n pháp tín d ng đ i v i doanh nghi p công thương nghi p, d ch v ngoài qu c doanh; kinh t gia đình và nghi p v c m c tài s n đô th ". Đi u 2: Bi n pháp có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3: Các đ ng chí giám đ c chi nhánh Ngân hàng Công thương t nh, thành ph , giám đ c S Giao d ch và các phòng ch c năng Ngân hàng Công thương ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh. Vũ Xuân Sinh (Đã ký)
 2. BI N PHÁP TÍN D NG Đ I V I DOANH NGHI P CÔNG THƯƠNG NGHI P D CH V NGOÀI QU C DOANH; KINH T GIA ĐÌNH VÀ NGHI P V C M C TÀI S N ĐÔ TH (Ban hành theo QĐ s 475/NHCT-QĐ ngày 30-10-1991 c a T ng Giám đ c Ngân hàng Công thương Vi t Nam) I. Đ I V I DOANH NGHI P CÔNG THƯƠNG D CH V NGOÀI QU C DOANH: A. NH NG QUI Đ NH CHUNG Đi u 1: Ngân hàng cho vay ng n h n, trung h n, dài h n đ i v i doanh nghi p công thương nghi p d ch v ngoài qu c doanh bao g m: Doanh nghi p tư nhân, công ty c ph n; Công ty trách nhi m h u h n; xí nghi p liên doanh v i nư c ngoài, xí nghi p, công ty thành l p theo quy t đ nh 268/HĐBT; H p tác xã, t h p; cá nhân có đăng ký kinh doanh đư c phép hành ngh (g i t t là bên vay) thu c các ngành công nghi p, ti u th công nghi p, thương nghi p, d ch v (bao g m v n t i) nh m b sung v n lưu đ ng, v n c đ nh đ tăng đi u ki n cho bên vay phát tri n s n xu t kinh doanh, tăng m c sinh l i cho vay bên và cho Ngân hàng góp ph n làm giàu cho đ t nư c. Đi u 2: Nguyên t c cho vay v n: 2.1. V n vay ph i đư c hoàn tr đ ti n g c và lãi, đúng th i h n đã cam k t. 2.2. S d ng v n vay đúng m c đích, đ i tư ng ghi trong đơn xin vay. 2.3. V n vay ph i có gía tr tài s n, v t tư, hàng hoá, v n b ng ti n, các ch ng t có giá còn trong th i h n thanh toán c a bên vay làm đ m b o. Đi u 3: Đi u ki n vay v n 3.1. Có gi y phép thành l p, gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n theo đúng lu t pháp hi n hành, có tr s chính và đ a bàn s n xu t kinh doanh g n Ngân hàng ph c v . Bên vay, n u là m t t ch c thì ngư i đ i di n vay v n ph i là ch doanh nghi p tư nhân ; Giám đ c Công ty, xí nghi p, ch nhi m h p tác xã và trong ph m vi th m quy n đư c đ i di n do pháp lu t ho c đi u l c a bên vay quy đ nh. N u là cá nhân ph i có quy n công dân và cư trú thư ng xuyên h p pháp t i nơi có cơ s s n xu t kinh doanh, có năng l c đi u hành s n xu t kinh doanh và vay, tr Ngân hàng. 3.2. Ph i có v n ban đ u ít nh t b ng v n pháp đ nh ho c v n đi u l (đ i v i t ch c) ho c v n ghi trong gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh (đ i v i cá nhân).
 3. 3.3. M i món vay ph i có d án kinh doanh nêu rõ đư c m c đích tính kh thi và m c sinh l i tr c ti p c a d án. 3.4. Ph i có m t trong các đi u ki n sau: - Đư c Ngân hàng tín nhi m trong kinh doanh và vay, tr n Ngân hàng - Ho c có tài s n th ch p - Ho c đư c t ch c ho c cá nhân khác b o lãnh b ng tài s n - Ho c có kho hàng hoá ph m ch t t t, tiêu th nhanh do bên vay và Ngân hàng cùng qu n lý 3.5. Có h p đ ng ho c có th trư ng cung ng v t tư và tiêu th s n ph m, d ch v n đ nh v i giá c b o đ m có lãi như d án. 3.6. Ch p thu n và th c hi n m i quy đ nh trong th l tín d ng c a Ngân hàng Đi u 4: Đ i tư ng cho vay 4.1. Đ i v i s n xu t là giá tr v t tư, hàng hoá và chi phí s n xu t c u thành giá thành toàn b c a s n ph m (tr kh u hao cơ b n và ti n công) 4.2. Đ i v i lưu thông là giá tr v t tư hàng hoá và chi phí c u thành giá v n. 4.3. Đ i v i công trình XDCB m i và đ u tư chi u sâu là giá tr thi t b , máy móc, v t li u và các chi phí ghi trong d toán công trình (tr chi phí chu n b thi công và XDCB khác). 4.4. Đ i v i d ch v là giá tr các phương ti n và v t tư đ hành ngh . Đi u 5: Giá đ tính toán cho vay là giá ghi trong h p đ ng ho c trên ch ng t mua, bán v t tư, hàng hoá và d ch v mà bên vay đã ch p thu n. Đ i v i cho vay trung h n, dài h n là giá ghi trong h p đ ng mua, bán thi t b , v t tư ghi trong h p đ ng thi công phù h p v i giá d toán. Công trình đư c duy t. Đi u 6: M c v n cho vay: 6.1. N u có tài s n th ch p ho c b o lãnh m c v n cho vay t i đa b ng 70% giá tr tài s n th ch p, ho c b o lãnh. 6.2. N u có kho hàng hoá do hai bên cùng qu n lý, m c v n cho vay t i đa b ng 70% giá tr hàng hoá t n kho tính theo giá v n.
 4. 6.3. N u đư c Ngân hàng tín nhi m thì t ng m c dư n cho vay t i đa b ng hai l n v n pháp đ nh hay v n đăng ký kinh doanh c a bên vay v n. 6.4. Đ i v i cho vay trung h n, dài h n b t k trư ng h p nào m c v n cho vay t i đa cũng ch b ng 50% giá tr d toán công trình. .5. T ng dư n cho m t bên vay không quá 20 t đ ng. Đi u 7: Quy n phán quy t cho vay: 7.1. Trong cho vay ng n h n. - Trư ng h p cho vay có tài s n th ch p, b o lãnh kho hàng cùng qu n lý thì m c phán quy t c a giám đ c chi nhánh t nh, thành ph ho c tr c thu c cho m t bên vay b ng m c cho vay. - Trư ng h p đơn v vay đư c Ngân hàng tín nhi m, giám đ c chi nhánh Ngân hàng t nh, thành ph đư c duy t không quá 200 tri u đ ng đ i v i m t cá nhân và không quá 2.000 tri u đ ng đ i v i m t t ch c ; giám đ c chi nhánh tr c thu c duy t t ng dư n không quá 50 tri u đ ng đ i v i m t cá nhân và 500 tri u đ i v i m t t ch c. 7.2. Trong cho vay trung h n, dài h n: Đ i v i m i món cho vay, giám đ c chi nhánh Ngân hàng t nh, thành ph đư c duy t không quá 100 tri u đ i v i m t cá nhân và 500 tri u đ i v i m t t ch c, giám đ c chi nhánh tr c thu c đư c duy t m c cho vay không quá 30 tri u đ ng đ i v i m t cá nhân và 100 tri u đ i v i m t t ch c. 7.3. Bên vay có nhu c u vay v n vư t quá quy đ nh t i các đi u 7,1 ; 7,2 sau khi th m đ nh xét th y có th cho vay đư c thì giám đ c chi nhánh Ngân hàng ph i l p h sơ trình th trư ng Ngân hàng c p trên xét duy t. Đi u 8: Th i h n cho vay, thu n : 8.1. Th i h n cho vay ng n h n v n lưu đ ng đư c xác đ nh t ngày nh n ti n vay đ n ngày hoàn thành chu kỳ s n xu t kinh doanh nhưng t i đa không quá 6 tháng. Cho vay ng n h n đ i v i đ u tư chi u sâu t i đa không quá 12 tháng. Cho vay trung h n không quá 36 tháng, dài h n không quá 84 tháng. 8.2. Th i h n thu n ng n h n v n lưu đ ng t i đa b ng th i h n cho vay, th i h n thu n ng n h n, trung h n và dài h n đ i v i đ u tư chi u sâu, XDCB m i b ng th i h n cho vay tr th i gian thi công l p đ t, s n xu t th . (Cách xác đ nh th i h n cho vay trung h n, dài h n theo ph l c s 1). 8.3. Trên cơ s đ c đi m chu chuy n v n c a đ i tư ng vay k t h p v i kh năng tr n c a bên vay, Ngân hàng tính toán quy đ nh m c tr n t ng kỳ h n và ngày tr n cu i cùng.
 5. Đi u 9: Lãi su t cho vay T ng Giám đ c Ngân hàng thương m i quy đ nh lãi su t cho vay c th đ i v i t ng ngành kinh t trong ph m vi khung lãi su t cho vay do Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c n đ nh. Đi u 10: Thu n 10.1. Bên vay có trách nhi m tr đ ti n n g c và ti n lãi đúng h n. N đ n h n mà bên vay chưa tr đ thì Ngân hàng đư c trích tài kho n ti n g i c a bên vay đ thu, n u s dư trên tài kho n ti n g i không đ đ thu n thì Ngân hàng chuy n s thi u sang n quá h n. 10.2. Trư ng h p đ n h n vì lý do khách quan bên vay không tr đư c đ y đ m c ti n ph i tr thì bên vay có th làm đơn gi i trình xin gia h n n . Giám đ c chi nhánh Ngân hàng tr c thu c xem xét và có th ch p nh n cho gia h n n . - M i món vay ng n h n có th cho gia h n n m t l n ho c nhi u l n, nhưng t ng s ngày gia h n n không đư c vư t quá th i h n cho vay. - M i món vay trung h n, dài h n s l n cho gia h n n t i đa b ng 1/3 s kỳ h n n ghi trên kh ư c, th i h n gia h n n m i kỳ h n không quá s ngày c a m t vòng luân chuy n v n lưu đ ng c a bên vay. Trư ng h p bên vay đ ngh gia h n n vư t quá quy đ nh nói trên do Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng t nh, thành ph quy t đ nh. Đi u 11: Ki m tra, x lý Ngân hàng th c hi n vi c ki m tra trư c, trong và sau khi cho vay. Bên vay có trách nhi m cung c p nh ng tài li u c n thi t đ Ngân hàng th c hi n vi c ki m tra. Tài li u, s báo cáo ph i trung th c. Quá trình ki m tra, n u th y bên vay vi ph m nguyên t c, đi u ki n vay v n thì tuỳ t ng trư ng h p mà x lý: H n ch , đình ch cho vay, thu h i n trư c h n, phát m i tài s n th ch p ho c kh i ki n v i tr ng tài kinh t ho c cơ quan pháp lu t. B. NH NG QUY Đ NH C TH B1. Cho vay ng n h n Đi u 12: Trư ng h p bên vay đư c Ngân hàng tín nhi m 12.1. Bên vay mu n đư c Ngân hàng xem xét cho vay ph i có các đi u ki n sau:
 6. 1. S n xu t kinh doanh n đ nh, có lãi, d án kinh doanh ch ng minh đư c tính kh thi v hi u qu kinh t rõ ràng. 2. Có tín nhi m v i Ngân hàng trong quan h vay tr , thanh toán và ti n m t: N quá h n cũ đã đư c gi i quy t 6 tháng g n nh t không phát sinh n quá h n ; không n dây dưa thu , lương công nhân và b n hàng ; ho c t ng dư n xin vay không quá 30% v n kinh doanh th c có c a bên vay. 12.2. Bên vay xét th y đ đi u ki n trên thì làm văn b n đ ngh Ngân hàng tr c ti p cho vay xét. Ngân hàng ti n hành th m đ nh n u ch p thu n thì có văn b n tr l i cho bên vay. Vi c th m đ nh đ xét duy t bên vay đư c Ngân hàng tín nhi m ti n hành theo t ng món vay. 12.3. M i món vay, bên vay ph i g i cho Ngân hàng đơn xin vay theo m u Ngân hàng in kèm theo các tài li u sau: a) Báo cáo th c tr ng tình hình s n xu t kinh doanh tài chính c a bên vay đ n ngày g n nh t. b) D án kinh doanh c) Các lo i h p đ ng (n u có) 12.4. M i l n vay bên vay ph i làm gi y nh n n (theo m u Ngân hàng in) kèm theo gi y t thanh toán ti n hàng và xu t trình các ch ng t g c (n u có). 12.5. Xét duy t cho vay a) Nh n đư c h sơ xin vay c a bên vay trong ph m vi 3 ngày làm vi c cán b tín d ng ph i th m đ nh v các đi u ki n vay v n, th c tr ng s n xu t kinh doanh c a bên vay, tính kh thi cu d án, kinh doanh và l p t trình theo ph l c s 5 thông qua trư ng phòng tín d ng ki m tra l i và ký trình giám đ c Ngân hàng xét duy t. Cán b tín d ng và trư ng phòng tín d ng ch u trách nhi m v s li u, tình hình và ý ki n c a mình ghi trên t trình. b) Giám đ c Ngân hàng qu n huy n, th xã, khu v c ch đư c duy t cho vay khi món xin vay đư c xem xét k có đ ch ký c a cán b tín d ng, trư ng phòng tín d ng. Nh ng món vay cán b tín d ng, trư ng phòng tín d ng xét không cho vay đư c ho c m c cho vay th p hơn yêu c u c a bên vay ph i ghi rõ ý ki n c a mình trong t trình. Giám đ c Ngân hàng có trách nhi m xem xét và có quy n quy t đ nh cho vay hay không cho vay. N u món vay vư t m c phán quy t thì ph i l p t trình và g i h sơ c a món vay lên Ngân hàng c p trên xét duy t.
 7. Trư ng h p bên vay không đ đi u ki n vay v n ho c món vay xét th y không cho vay đư c thì giám đ c chi nhánh ngân hàng cho vay ghi rõ lý do không cho vay tr h sơ cho bên vay. c) Giám đ c chi nhánh Ngân hàng t nh, thành ph t ch c th m tra l i các món vay m c phán quy t c a giám đ c chi nhánh ngân hàng tr c thu c trình. N u món vay xét cho vay đư c và trong ph m vi m c phán quy t thì duy t và g i tr l i h sơ món vay đ giám đ c chi nhánh Ngân hàng tr c thu c th c hi n. Trư ng h p món vay vư t m c phán quy t c a giám đ c chi nhánh Ngân hàng t nh, thành ph thì l p t trình g i kèm theo h sơ vay v n trình T ng Giám đ c Ngân hàng Công thương xét duy t. d) Khi đư c duy t cho vay, cán b tín d ng ph i lưu gi các gi y t nói t i đi u 12.3 và 12.4 đ theo dõi phát ti n vay và thu n . 12.6. Phát ti n vay: 1. Nh n đư c thông báo ch p thu n cho vay c a Ngân hàng, bên vay cùng Ngân hàng tho thu n th i gian, m c, cách th c nh n ti n vay c a món vay đó. Ngân hàng có th phát ti n vay m t l n ho c nhi u l n cho đ s ti n c a món cho vay phù h p nhu c u s d ng v n c a bên vay. 2. Tuỳ theo đ i tư ng vay v n và phương th c thanh toán c a bên vay, Ngân hàng cho bên vay nh n ti n vay theo các hình th c: - Chuy n kho n tr th ng cho ngư i th hư ng. - M thư tín d ng, séc b o chi, s séc đ nh m c. - Nh n ti n m t ho c chuy n vào tài kho n ti n g i. Ngân hàng không cho vay đ o n (cho vay m i, tr n cũ). 3. M i l n nh n ti n vay, bên vay ph i l p kh ư c nh n ti n ghi rõ th i h n tr n và m c tr n t ng kỳ h n c a t ng l n vay phù h p v k ho ch tr n đã đư c tho thu n ghi trong đơn xin vay. Ngư i ký trên gi y nh n n và tr c ti p nh n ti n như quy đ nh t i đi u 3.1 ; Trư ng h p u quy n cho ngư i đ i di n ký và nh n ti n vay thì ph i có văn b n u quy n đăng ký m u ch ký g i Ngân hàng. 12.7. Lãi su t cho vay Áp d ng đúng quy t đ nh c a T ng giám đ c Ngân hàng Công thương đ i v i t ng ngành, t ng th i gian và quy t đ nh này ph i đư c niêm y t công khai nơi thu n ti n đ khách hàng d nh n bi t.
 8. Đ i v i đơn v kinh doanh nhi u ngành ngh thì áp d ng m c lãi su t theo ngành ngh mà bên vay thu đư c s l i nhu n tuy t đ i cao hơn. 12.8. Thu n , thu lãi 1. M i món vay đư c quy đ nh th i h n tr n cu i cùng và m c tr t ng kỳ h n, m i tháng là m t kỳ h n, nh ng tháng không có thu nh p thì không quy đ nh kỳ h n n . Bên vay có th tr n trư c h n. Khi đ n h n tr n theo t ng kỳ h n, bên vay có trách nhi m tr đ n Ngân hàng, n u còn thi u thì đư c chuy n sang kỳ h n k ti p. Đ n h n tr n cu i cùng bên vay không tr h t n mà không đư c Ngân hàng xét cho gia h n n thì chuy n ph n còn thi u sang n quá h n. 2. Bên vay có th tr n b ng ti n m t ho c ti n chuy n kho n. Đ n h n tr bên vay không ch đ ng tr thì Ngân hàng trích tài kho n ti n g i c a bên vay đ thu n . 3. Tính và thu lãi ti n vay th c hi n vào nh ng ngày cu i tháng, n u kho n vay có th i h n tr dư i 30 ngày thì thu lãi khi thu n g c. Ngân hàng thu lãi b ng cách trích tài kho n ti n g i c a bên vay đ thu. Trư ng h p bên vay không tr đ , v nguyên t c ngân hàng s nh p lãi vào n g c, trư c m t s lãi chưa thu đư c h ch toán vào tài kho n ngo i b ng đ theo dõi và đôn đ c thu khi tài kho n ti n g i có ti n. 4. Trư c khi đư c ch p nh n gi i th , sáp nh n bên vay ph i tr h t n vay Ngân hàng. Trư ng h p bên vay b tuyên b phá s n thì ph i thanh lý tài s n, tr h t n và l.ãi. Ngư i đ i di n vay v n Ngân hàng chuy n công tác, ch t, m t tích, đi tù thì ngư i th a k theo lu t đ nh có trách nhi m nh n n Ngân hàng và tr thay. Đi u 13. Th ch p tài s n và x lý tài s n th ch p c a bên vay 13.1. Th ch p tài s n đ vay ti n Ngân hàng là vi c m t đơn v kinh t , cá nhân đem tài s n thu c quy n s h u h p pháp c a mình và có th bán đư c giao cho Ngân hàng qu n lý tài s n làm v t đ m b o đ vay ti n Ngân hàng làm v n s n xu t, kinh doanh ; đ n h n tr n u bên vay tr n sòng ph ng c g c và lãi thì Ngân hàng tr l i cho bên vay nguyên v n tài s n đó, n u không tr đư c thì Ngân hàng x lý (phát m i) tài s n th ch p đ thu h i n và lãi ti n vay. 13.2. M i món vay, bên vay ph i g i Ngân hàng. 1. Đơn xin vay nói rõ m c đích, đ i tư ng và th i h n vay v n - theo m u Ngân hàng in. 2. Các văn b n pháp lý v giá tr tài s n th ch p 13.3. Quy đ nh v tài s n th ch p
 9. 1. Bên vay có th tho thu n th ch p toàn b ho c m t ph n tài s n thu c s h u h p pháp c a mình và có th bán đư c đ đ m b o n vay Ngân hàng. Tài s n th ch p n u là b t đ ng s n do bên th ch p gi ; N u là đ ng s n do Ngân hàng gi ho c c hai bên cùng qu n lý. 2. Lo i tài s n đư c dùng đ th ch p a. Vàng lá ho c đ trang s c b ng vàng, b c, đá quý kim cương... b. Nhà , nhà máy, phân xư ng, c a hàng, khách s n, công trình xây d ng khác. c. Tàu bi n, tàu pha sông bi n, xà lan, các lo i ô tô v n t i, xe con. d. Vư n cây lâu năm, cây ăn qu , ao h th cá, vùng nuôi tr ng thu h i s n. 3. Tiêu chu n c a tài s n th ch p: a. Là s h u h p pháp c a bên vay, có ch ng nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c. - N u là nhà , nhà máy, phân xư ng, c a hàng, khách s n, công trình xây d ng khác đô th ph i có ch ng nh n quy n s h u h p pháp c a cơ quan Nhà đ t có th m quy n c p ; ngo i thành, ngo i th ph i có gi y ch ng nh n c a UBND xã. - N u là vư n cây, ao cá, vùng nuôi tr ng thu h i s n ph i có ch ng nh n c a cơ quan có th m quy n. - N u là tàu bi n, tàu pha sông bi n, xà lan, ô tô, xe máy thì ph i có gi y đăng ký s h u, gi y phép lưu hành và s khai đăng ký xe cơ gi i do công an có th m quy n và có gi y b o hi m. - Tài s n th ch p thu c lo i đ ng s h u thì t cam k t th ch p ph i có ch ký c a các thành viên. + Nhà thì ph i có ch ký c a ngư i t đ 18 tu i tr lên trong h kh u gia đình. + Tài s n thu c s h u c a HTX, công ty, xí nghi p liên doanh ph i có biên b n c a H i đ ng qu n tr , s thành viên ký trên biên b n phù h p v i đi u l c a t ch c đó. - T t c các lo i gi y t nói trên đ u ph i là b n chính, các b n sao, gi y vi t tay ho c các lo i gi y t khác đ thay th đ u không có giá tr cho vi c làm th t c th ch p tài s n. b. Có th bán đư c t i th trư ng đ a phương - Nhà kiên c (nhà c p 3 tr lên)
 10. Nhà máy, phân xư ng, c a hàng, khách s n (g m c thi t b l p đ t) đang s n xu t, kinh doanh có hi u qu . - Tàu bi n, tàu pha sông bi n, xà lan, ô tô, xe máy còn giá tr s d ng t 50% tr lên. - Vư n cây l y g , cây công nghi p, cây ăn qu có giá tr xu t kh u và tiêu dùng t i đ a phương. 4. Hình th c th ch p tài s n a. Vi c th ch p tài s n ph i đư c l p thành văn b n và đư c cơ quan công ch ng Nhà nư c ch ng th c. b. Trong văn b n th ch p ph i ghi rõ ch ng lo i, s lư ng, ch t lư ng, giá tr tài s n, th i h n th ch p, phương th c x lý tài s n th ch p. - Gía tr tài s n do bên vay đ ngh , ngân hàng th m đ nh và ch p nh n giá tr tài s n sát v i giá đ a phương. - Th i h n th ch p là th i h n tr n cu i cùng c a món vay 5. Nghĩa v c a bên th ch p tài s n a. Ph i giao cho Ngân hàng gi y t g c ch ng nh n quy n s h u tài s n như quy đ nh t i đi m 3 đi u 13.3. b. Tài s n th ch p n u là b t đ ng s n do bên th ch p gi , n u đang s d ng vào s n xu t kinh doanh thì đư c s d ng và hư ng hoa l i ; n u là phương ti n v n t i thu , b mà bên th ch p đang s d ng thì bên th ch p đư c ti p t c s d ng vào s n xu t kinh doanh. Bên th ch p có trách nhi m b o qu n tài s n th ch p, duy trì nguyên hình d ng, ph m ch t và giá tr tài s n. c. Không đư c bán, t ng, cho, cho thuê, cho mư n, trao đ i tài s n th ch p, không đư c dùng tài s n th ch p đ đ m b o nghĩa v khác. 6. Nghĩa v c a Ngân hàng cho vay (bên nh n tài s n th ch p) a. Tài s n th ch p n u là vàng lá, đ trang s c b ng vàng ph i t ch c ki m đ nh ch t lư ng và tr ng lư ng (chi phí ki m đ nh do bên th ch p ch u), niêm phong có đ ch ký c a 2 bên. Ngân hàng ph i gi , ph i b o qu n theo ch đ b o qu n v t quý, không đư c bán, t ng, cho thuê, cho mư n, trao đ i tài s n th ch p.
 11. b. Ph i tr l i tài s n, gi y t ch ng nh n quy n s h u tài s n th ch p, khi bên vay đã tr đ n g c và lãi c a m t hay nhi u món vay cho bên th ch p hay ngư i th a k theo pháp lu t quy đ nh. Ngân hàng ph i b o qu n h sơ th ch p theo ch đ b o qu n ch ng t có giá. Hư h ng, m t mát ch ng t g c thì ngân hàng ph i có trách nhi m ph c ch , phí ph c ch ngân hàng ch u. c. Trong th i gian hi u l c c a tài s n th ch p. Ngân hàng ph i thư ng xuyên ki m tra, bên vay có trách nhi m ch ng minh tài s n v n đư c duy trì nguyên d ng, ph m ch t và giá tr . 7. X lý tài s n th ch p a. Sau 10 ngày c a th i h n tr n cu i cùng c a món vay, bên vay không th c hi n đ y đ nghĩa v tr n g c và lãi, m c nhiên ngân hàng đư c quy n phát m i tài s n th ch p. Khi phát m i tài s n ph i l p h i đ ng, có đ i di n c a cơ quan pháp lu t, cơ quan công ch ng ho c UBND Qu n, huy n, xã (cơ quan ch ng th c tài s n th ch p, qu n lý kho hàng ho c b o lãnh tài s n). Bên vay có th có m t khi phát m i v i tư cách d thính. b. Tài s n phát m i bán đ u giá công khai. Trư ng h p khi phát m i, tài s n không bán đư c ngay ph i có th i gian, n u tài s n đó bên th ch p, b o lãnh đang gi hay đang s d ng thì ph i giao cho Ngân hàng gi và qu n lý, Ngân hàng h ch toán ngo i b ng đ theo dõi s lư ng, giá tr và qu n lý an toàn tài s n đó. S dư n chưa tr không tính lãi k t khi phát m i tài s n. c. S ti n thu đư c do bán đ u giá tài s n th ch p đư c tr theo th t ưu tiên sau đây: - Chi phí cáo ki n, t t ng - Chi phí v t ch c phát m i - Thu n g c, lãi - N u còn tr l i cho bên vay ho c cho ngư i th a k . N u bên vay không nh n ho c không có đi u ki n nh n thì ngân hàng h ch toán vào tài kho n ph i tr . d. Trư ng h p giá tr tài s n khi phát m i không đ đ tr n g c và lãi ngân hàng, thì bên vay có trách nhi m tr đ trong m t th i h n nh t đ nh và ph i ch u lãi su t quá h n trong th i gian tr ch m. H t th i h n đó n u v n chưa tr đ g c và lãi thì x lý theo ch đ tín d ng hi n hành. e. M i tranh ch p khi x lý tài s n th ch p do Tr ng tài kinh t ho c toà án k t lu n, hai bên có trách nhi m thi hành.
 12. Bên nào thua thì ph i ch u chi phí xét x . 13.4. M c cho vay so v i tài s n th ch p như quy đ nh t i đi u 6 - M t tài s n th ch p có th dùng th ch p cho m t món vay hay nhi u món vay t i m t ngân hàng nhưng t ng m c vay không đư c vư t m c vay như quy đ nh t i đi u 6. - Khi tr h t n cho m t món vay tài s n th ch p này bên vay đư c s d ng th ch p món vay khác, không ph i làm l i th t c th ch p nhưng ph i qua công ch ng Nhà nư c ch ng th c. 13.5. Xét duy t cho vay 1. Khi xét cho vay cán b tín d ng ki m tra v tư cách pháp nhân c a bên vay ; tính h p pháp ; h p lý cu h sơ th ch p tài s n, n i dung xin vay, tính toán hi u qu kinh t , thông qua trư ng phòng tín d ng đ trình giám đ c ngân hàng xét duy t. 2. Giám đ c Ngân hàng t nh, thành ph gi i quy t m t món cho vay như quy đ nh t i đi m b, c đi u 12.5. 13.6. Phát ti n vay, lãi su t cho vay, thu n , thu lãi như quy đ nh t i đi u 12.6, 12.7, 12.8. Đi u 14: B o lãnh tài s n trong vay v n c a ngân hàng. 14.1. B o lãnh b ng tài s n là vi c m t t ch c kinh t ho c cá nhân đem tài s n, ti n v n h p pháp c a mình đ th ch p thay cho bên vay v n, đ n h n tr n cu i cùng bên vay không đ tr n g c và lãi thì ngư i b o lãnh ph i tr n thay, n u không tr đư c thì ngân hàng đư c quy n x lý tài s n th ch p c a ngư i b o lãnh như tài s n th ch p c a bên vay. 14.2. Bên b o lãnh n u là t ch c ph i có đ tư cách pháp nhân, n u là cá nhân ph i có quy n công dân, là ch s h u tài s n và có kh năng nh n th c. T ch c thu c s h u qu c doanh, Ngân hàng ch nh n tài s n làm b o lãnh hình thành b ng v n c a xí nghi p (không thu c v n pháp đ nh Nhà nư c c p). 14.3. Lo i tài s n, tiêu chu n tài s n, hình th c nghĩa v c a hai bên và x lý đ i v i tài s n b o lãnh như quy đ nh t i đi u 13.3 đ i v i tài s n th ch p. 14.4. N u b o lãnh b ng đ ng Vi t Nam ho c ngo i t thì s ti n b o lãnh ph i do ch tài kho n và k toán trư ng ký trong ph m vi th m quy n và đư c ký thác vào tài kho n riêng t i Ngân hàng cho vay. Ti n ký thác đư c tr lãi như ti n g i c a t ch c kinh t . 14.5. M c cho vay, xét duy t cho vay, phát ti n vay và lãi su t cho vay, thu n , thu lãi như quyđ nh t i đi u 6 đi m 12.5, 12.6, 12.7, 12.8. Đi u 15: Trư ng h p bên vay có kho hàng do bên vay và Ngân hàng cùng qu n lý
 13. 15.1. Bên vay có th tho thu n v i Ngân hàng đưa toàn b ho c m t ph n giá tr kho hàng đư c hình thành b ng v n t có, ho c v n vay đ tr h t n thu c quy n s h u h p pháp c a mình ; ho c vay v n ngân hàng đ nh p v t tư hàng hoá đưa vào kho hai bên cùng qu n lý đ làm v t đ m b o n vay. Vi c tho thu n ph i l p thành văn b n và đăng ký v i tr ng tài kinh t và ph i đ m b o các nguyên t c. 1. Hàng hoá ph i nguyên ph m ch t, h p th hi u có th b o qu n đư c dài ngày mà không m t ph m ch t, không l c h u v k thu t. Các lo i hàng hoá này có th bán đư c d dàng ra th trư ng. Hàng hoá ph i đư c ki m đ nh v ch t lư ng, ki m kê v s lư ng, l p biên b n ghi rõ s lư ng, ch ng lo i và giá tr . 2. Kho hàng ph i có đ đi u ki n v an toàn, ch ng đư c tr m c p, l t l i, ho ho n, suy gi m ch t lư ng hàng hoá. 3. C a kho ph i khoá hai khoá khác chìa, ngân hàng gi chìa c a m t khoá. 4. Bên vay ph i ch u trách nhi m b o qu n, b o v , chi phí do bên vay ch u. 5. Bên vay có s sách h ch toán theo dõi nh p, xu t, t n kho. 6. Ngân hàng ch cho bên vay xu t kho v t tư, hàng hoá đ s d ng có giá tr tương đương s ti n đã tr n g c và lãi. 7. Kho v t tư, hàng hoá ph i đư c niêm phong có ch ký c a hai bên. Đ nh kỳ ngân hàng và ngư i vay cùng ki m tra v ch t lư ng, ki m kê v s lư ng t n kho v t tư hàng hoá. 15.2. Đ n kỳ h n tr n , bên vay không tr đ n g c và lãi mà không có đơn xin gia h n v i lý do chính đáng, ngân hàng có quy n x lý kho hàng đ thu h i n . N i dung x lý như đi m 7 đi u 13.3 quy đ nh v th ch p tài s n. 15.3. M c cho vay như quy đ nh t i đi u 6, xét duy t cho vay, phát ti n vay, thu n , thu lãi như quy đ nh t i đi u 12.6, 12.7, 12.8, 12.9. B2. Cho vay trung h n dài h n Đi u 16 16.1. Trư c m t ngân hàng cho vay trung h n là ch y u đ i v i nh ng cơ s s n xu t kinh doanh s n có v các đ i tư ng: Chi phí xây l p, thi t b đ th c hi n các d án v c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t, đ i m i thi t b , k thu t trong lĩnh v c s n xu t hàng xu t kh u, hàng tiêu dùng thi t y u các công trình có th thu hút nhi u lao đ ng.
 14. Đ i v i các công trình XDCB m i ngân hàng ch cho vay khi có ngu n v n tài tr c a các t ch c khác. 16.2. Đ đư c vay v n bên vay ph i g i đ n Ngân hàng đơn xin vay (theo m u ngân hàng in) và các tài li u sau: - B n lu n ch ng kinh t k thu t công trình và b n duy t lu n ch ng kinh t k thu t c a c p có th m quy n. - T ng d toán các h ng m c công trình đư c c p có th m quy n phê duy t. - Các th t c v XDCB. - Các lo i h p đ ng và văn b n có liên quan đ n cung ng v t tư, tiêu th s n ph m. - Báo cáo th c tr ng tài chính đ n ngày vay v n. - N u bên vay ph i th ch p tài s n thì ph i g i các văn b n pháp lý v tài s n th ch p ho c b o lãnh (qui đ nh v th ch p tài s n như nói đi u 13). 16.3. Xét duy t cho vay: a) Căn c vào h sơ c a bên vay g i đ n, trong ph m vi 15 ngày làm vi c cán b tín d ng ph i th m tra tính h p pháp, h p lý c a h sơ xin vay, ti n hành các bư c th m đ nh c th sau đó l p t trình thông qua trư ng phòng tín d ng đ trình giám đ c ngân hàng xem xét quy t đ nh (phương pháp th m đ nh có hư ng d n riêng). b) Trình t xét duy t cho vay c a Giám đ c chi nhánh ngân hàng tr c thu c chi nhánh t nh, thành ph như qui đ nh t i đi u này. 16.4. Cách cho vay: Nh n đư c quy t đ nh duy t cho vay, trong ph m vi m c cho vay c a kỳ k ho ch, theo t ng cơ c u đ u tư: xây l p, thi t b chi nhánh ngân hàng cho vay phát ti n vay theo ti n đ th c hi n công trình. a) Căn c đ cho vay xây l p là h p đ ng giao th u, biên b n nghi m thu kh i lư ng xây l p và các ch ng t thanh toán h p l trong ph m vi d toán v n xây l p đư c duy t. Trư ng h p công trình t làm ph i h ch toán riêng theo ch đ k toán XDCB c a Nhà nư c. Ngân hàng căn c vào d toán và các ch ng t thanh toán h p l đ cho vay. b) Căn c đ cho vay thi t b là h p đ ng nh p kh u ho c đ t mua thi t b trong nư c, các chi phí ti p nh n, v n chuy n đ tr cho ngư i th hư ng. Trư ng h p ph i tr b ng ngo i t đ nh p kh u v t tư, thi t b , thì ngân hàng cho bên vay, vay ti n đ ng đ mua
 15. ngo i t (theo ch đ qu n lý ngo i t c a Nhà nư c) trong ph m vi m c v n đ u tư thi t b c a công trình đư c duy t. Các chi phí chu n b đ u tư, chi phí XDCB khác bên vay s d ng v n t có đ thanh toán trong ph m vi m c d toán đư c duy t. c) Chi phí phát sinh thêm chưa có trong thi t k d toán và các kho n vư t m c d toán h p lý do nguyên nhân khách quan n u đư c c p có th m quy n duy t b sung và đư c ngân hàng c p duy t cho vay đ ng ý và thông báo thì ngân hàng cho vay b sung theo m c v n đư c duy t. d) Công trình có th i gian thi công kéo dài thì ngân hàng m cho bên vay tài kho n cho vay thi công. Bên vay ph i l p kỳ h n n gi đ nh vào ngày hoàn thành công trình đưa vào s d ng bên vay ph i quy t toán công trình, ngân hàng cho vay trung h n (ho c dài h n) đ thu h i n cho vay thi công. Bên vay ph i l p l i kh ư c chính th c qui đ nh kỳ h n n phù h p v i kh năng tr n th c t c a bên vay, nhưng không đư c vư t quá th i h n cho vay đã ghi trong đơn xin vay. e) Lãi su t ti n vay như qui đ nh t i đi u...9 các thu n , tính và thu lãi như qui đ nh t i đi u 12.8. B3. Ki m tra và x lý Đi u 17: 17.1. Ngân hàng th c hi n vi c ki m tra trư c, trong và sau khi cho vay, bên vay ph i có trách nhi m cung c p s li u, tình hình và t o thu n l i cho ho t đ ng ki m tra c a Ngân hàng. 1. Ki m tra trư c khi ch y u xem xét các đi u ki n vay v n, tình hình ho t đ ng kinh doanh và tài chính c a đơn v vay. Th m đ nh hi u qu kinh t các phương án xin vay v n. Ki m tra s lư ng, tính h p pháp, h p l và n i dung các tài li u vay v n g m: phương án s n xu t kinh doanh ho c lu n ch ng kinh t k thu t, s c n thi t, tính kh thi và hi u qu c a các phương án, th t c v XDCB, v th ch p. 2. Trong quá trình cho vay ngân hàng ki m đ nh m c đích, đ i tư ng vay v n (h p đ ng mua bán, th t c xu t nh p kh u, các ch ng t g c) m c đ vay và ti n đ th c hi n. N u là cho vay XDCB ngân hàng ki m tra ho t đ ng c a bên A và B v trình t ch p hành XDCB, ký lu t ch p hành thi t k , d toán, th c hi n h p đ ng thi công... 3. Ki m tra sau khi cho vay: Ngân hàng ki m tra hi u qu s d ng v n vay, v t tư b o đ m, tài s n th ch p ho c b o lãnh ti n vay. Theo dõi s v n đ ng c a v t tư hàng hoá c a đ i tư ng vay đ thu h i n .
 16. Hàng quý cán b tín d ng ph i ki m tra đ i chi u và phân tích n luân chuy n bình thư ng, n quá h n và khó đòi đ ki n ngh các bi n pháp x lý, đôn đ c thu h i n . Ki m tra xác đ nh bên vay có đ tiêu chu n là đơn v đư c Ngân hàng tín nhi m khi cho vay, ki m tra các tài s n th ch p, b o lãnh n vay Ngân hàng. 17.2. X lý 1. Quá trình kinh doanh n u bên vay thua l , s d ng v n sai m c đích, không duy trì đư c v n pháp đ nh, h ch toán không rành m ch, báo cáo không trung th c, n vay Ngân hàng không tr đúng h n... Không h i t đ đi u ki n vay v n, Ngân hàng xét t ng trư ng h p c th đ x lý, h n ch cho vay, ng ng cho vay, thu h i n trư c h n, chuy n n quá h n, phát m i tài s n đ thu h i n , kh i ki n v i tr ng tài kinh t ho c toà án. II. CHO VAY KINH T GIA ĐÌNH Đi u 18. 18.1. Cán b công nhân viên ch c, b đ i t i ngũ, cán b hưu trí có nhu c u vay v n đ chăn nuôi, tr ng tr t làm kinh t ph gia đình. 18.2. Ngư i vay ph i có h kh u thư ng trú cùng đ a danh hành chính c p qu n huy n, th xã v i tr s ngân hàng cho vay. Đư c cơ quan tr ti n lương xác nh n và b o lãnh n u đ n kỳ h n không tr đư c thì cơ quan s trích 100% ti n lương hàng tháng đ tr n ngân hàng. 18.3. M c cho vay cao nh t không quá 300.000 đ ng, th i h n cho vay t i đa 6 tháng. Ngư i vay ph i tr h t n món vay trư c m i đư c ti p t c vay món sau. III. NGHI P V C M C TÀI S N Đi u 19. 19.1. C m c tài s n là vi c m t t ch c ho c cá nhân đem tài s n thu c quy n s h u h p pháp c a mình và có th bán đư c đ n c a hàng c m đ tr c thu c ngân hàng thương m i giao cho c a hàng qu n lý tài s n làm v t đ m b o đ đư c ngân hàng ng chi (cho vay) ti n làm v n s n xu t kinh doanh; đ n h n tr n u bên có tài s n c m c (g i t t là khách hàng) tr n sòng ph ng c g c và lãi thì Ngân hàng tr l i nguyên v n tài s n này, n u không tr đư c n thì ngân hàng x lý tài s n c m c theo cam k t đ thu h in . 19.2. Khách hàng có th tho thu n, c m c tài s n tr các lo i tài s n như: Nhà c a, công trình xây d ng khác, cây lâu năm đ b o đ m kho n ti n xin ng chi t i c a hàng c m c . Tài s n c m c ph i thu c s h u h p pháp c a khách hàng và có th bán đư c, tài s n c m c đư c giao cho ngân hàng gi .
 17. Trong đi u ki n th c t hi n nay, trư c m t ngân hàng ch nh n c m c các lo i tài s n sau đây: a) Vàng lá ho c đ trang s c b ng vàng, b c, đá quý, kim cương. b) Th ti t ki m có kỳ h n do ngân hàng qu c doanh phát hành còn s dư. c) Các lo i ngo i t m nh (theo thông báo lo i ngo i t đư c phép mua vào bán ra c a Ngân hàng). d) N u có đ kh năng, đi u ki n v : k thu t ki m đ nh v kho tàng c t gi tài s n thì ngân hàng có th nh n c m c nh ng v t d ng đ t ti n như: các lo i xe ôtô, xe máy, tivi, t l nh, máy đi u hoà và các lo i v t d ng khác có giá tr trên 500.000 đ ng tr lên còn giá tr s d ng 70% tr lên; v t tư hàng hoá, thi t b l , còn nguyên ph m ch t, h p th hi u có th b o qu n đư c dài ngày mà không m t ph m ch t, không l c h u v k thu t, các lo i tài s n có th bán đư c th trư ng đ a phương. 19.3. Trư ng h p ngân hàng không đ kho đ b o qu n tài s n c m c thì có th thuê kho, chi phí thuê kho h ch toán vào chi phí nghi p v : - Khách hàng và ngân hàng có th tho thu n tài s n c m c có th v n đ kho khách hàng, trư ng h p này ph i đ m b o nguyên t c như đi u 15 quy đ nh. 19.4. Hình th c c m c tài s n: - Ph i l p thành văn b n, trong đó ghi rõ ch ng lo i, s lư ng, ch t lư ng, giá tr tài s n, th i h n c m c và cam đoan chuy n quy n s h u tài s n c m c cho ngân hàng n u đ n h n không tr đư c n . - Tài s n c m c ph i đư c giám đ nh v quy cách ph m ch t, tr ng lư ng và ch t lư ng c a tài s n. N u Ngân hàng không có kh năng, đi u ki n giám đ nh thì có th thuê giám đ nh, chi phí thuê giám đ nh khách hàng ph i ch u. - Ngân hàng và khách hàng th ng nh t giá tr c a tài s n c m c t i th i đi m đó phù h p v i giá tr th trư ng đ a phương. N u là kho hàng hoá đã nh p kho thu c đ i tư ng vay v n ngân hàng mà bên vay đã tr h t n ho c v t tư hàng hoá nh p kho chưa tr ti n ngư i bán thì ngân hàng có th căn c vào hoá đơn mua hàng c a bên c m c đ làm căn c đ nh giá. 19.5. M c ng chi ti n cho khách hàng không quá 80% giá tr tài s n c m c ghi trong văn b n c m c . N u s ti t ki m thì m c ng chi có th t i 80%, nhưng g c và phí d ch v c m c khi đ n h n ph i nh hơn s dư trong s ti t ki m c ng v i lãi đư c hư ng trong cùng th i gian. 19.6. Th i h n c a m t món c m c t i đa không qúa m t tháng.
 18. 19.7. Lãi su t c m c theo quy đ nh c a T ng giám đ c Ngân hàng Công thương 19.8. Nghĩa v c a khách hàng a. Ph i giao cho ngân hàng tài s n c m c theo đúng biên b n c m c tài s n. N u có gi y t ch ng nh n quy n s h u tài s n c m c thì ph i giao cho ngân hàng b n g c gi y t đó. b. Trư ng h p có s tho thu n tài s n c m c đ kho khách hàng thì ph i l p biên b n có ch ng th c c a cơ quan công ch ng và đăng ký v i cơ quan tr ng tài kinh t . Hai bên ph i đ m b o nguyên t c như quy đ nh t i đi u... 19.9. Nghĩa v c a Ngân hàng: a. Ngân hàng gi tài s n c m c c a khách hàng ph i b o qu n, không đư c bán, t ng, cho thuê, cho mư n, trao đ i tài s n. b. Ph i tr l i tài s n c m c , gi y t ch ng nh n quy n s h u tài s n c m c , khi bên vay đã tr đ n g c và lãi c a món c m c . 19.10. X lý tài s n c m c a. H t th i h n c m c n u khách hàng chưa có ti n thanh toán g c và lãi thì ph i đ n Ngân hàng xin gia h n, th i gian gia h n t i đa m t món c m c là 1 tháng. b. Trong th i gian 15 ngày k t ngày đ n h n cu i cùng n u khách hàng không có đi u ki n đ n c a hàng tr n g c và lãi đ nh n l i tài s n c m c thì có th u quy n cho ngư i khác đ n tr n và nh n tài s n, nhưng ph i có đ gi y t : - Đơn xin nh n tài s n c m c do khách hàng vi t - Gi y u quy n có xác nh n c a chính quy n đ a phương - Biên b n c m c - Ch ng minh nhân dân c. Sau 15 ngày k t ngày đ n h n cu i cùng, n u khách hàng không đ n tr n g c và lãi Ngân hàng thì Ngân hàng đư c quy n x lý tài s n c m c đ thu h i n . IV. ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 20. Văn b n này có hi u l c thi hành k t ngày ký, nh ng văn b n trư c đây quy đ nh trái v i văn b n này đ u h t hi u l c thi hành.
 19. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ĐƠN XIN VAY V N NGÂN HÀNG (DÙNG CHO T CH C KINH T ) Kính g i: Chi nhánh ngân hàng công thương..... Tên đơn v :.......................................................................................................... Đ a ch :................................................... Đi ntho i:........................................... Gi y phép kinh doanh:......................................................................................... C p ch qu n:...................................................................................................... H tên ngư i đ i di n:...................... Ch c danh:................................................. Đ ngh Ngân hàng Công thương:........................................................................ cho chúng tôi vay v n theo n i dung dư i đây: - S ti n xin vay:................ đ (b ng ch ):........................................................... Trong đó: + Ti n m t:................................................................................ + Chuy n kho n:........................................................................ - Th i h n.............. tháng. T ngày..................... đ n ngày................................. - Lãi su t:..........................%/tháng. - Hình th c b o đ m ti n vay:.............................................................................. - M c đích s d ng:............................................................................................. ............................................................................................................................ Chúng tôi cam k t th c hi n đúng theo ch đ tín d ng hi n hành c a ngân hàng Công thương. Ngày.... K toán trư ng Ngư i đ i di n (Ký đóng d u) NGÂN HÀNG DUY T
 20. - S ti n cho vay:.............................đ. Ti n m t:................................................. Chuy n kho n:........................................ - Th i h n cho vay:.................../tháng. T ngày............. đ n ngày:................. - Lãi su t: + Trong h n:.........% tháng. + Quá h n:..........% tháng. -M c đích s d ng:.............................................................................................. Cán b Tín d ng Trư ng phòng Giám đ c Tín d ng C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ĐƠN XIN VAY V N NGÂN HÀNG (DÙNG CHO TƯ NHÂN CÁ TH ) Kính g i: Chi nhánh ngân hàng Công thương..... H và tên:...................................................Năm sinh:......................................... T i:............................................................ CMND s :........................................ C p t i:...................................................... Ngày:........................................... Nơi đăng ký h kh u thư ng trú:......................................................................... Ngh nghi p:....................................................................................................... Gi y phép kinh doanh:......................................................................................... Đ ngh Ngân hàng Công thương:........................................................................ cho chúng tôi vay v n theo n i dung dư i đây: - S ti n xin vay:................ đ (b ng ch ):........................................................... Trong đó: + Ti n m t:................................................................................ + Chuy n kho n:....................................................................... - Th i h n................ tháng. T ngày..................... đ n ngày...............................
Đồng bộ tài khoản