Quyết định số 4751/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 4751/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4751/2004/QĐ-BYT về việc công bố 5 Công ty nước ngoài được phép kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4751/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4751/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C CÔNG B 5 CÔNG TY NƯ C NGOÀI Ư C PHÉP KINH DOANH V C XIN, SINH PH M Y T T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Thông tư s 10/2003/TT-BYT ngày 16/12/2003 hư ng d n các Công ty nư c ngoài ăng ký ho t ng v v c xin, sinh ph m y t v i Vi t Nam; Xét ngh c a H i ng xét duy t các doanh nghi p kinh doanh v c xin, sinh ph m y t ngày 14/1/2004 và ngày 10/12/2004; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS - B Yt , QUY T NNH i u 1. Công b 5 Công ty nư c ngoài ư c phép ăng ký kinh doanh v c xin, sinh phNm y t t i Vi t Nam (Có danh sách Công ty kèm theo Quy t nh này) i u 2. Các Công ty nư c ngoài ư c phép kinh doanh v c xin, sinh phNm y t và các qui nh có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. i u 4. Các Ông: Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS – B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các Công ty có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm DANH SÁCH
  2. CÔNG TY Ư C PHÉP KINH DOANH V C XIN, SINH PH M Y T (Ban hành theo Quy t nh s 4751/Q -BYT, ngày 28 tháng 12 năm 2004) TT Tên Công ty Qu c a ch S ăng t ch ký 1 GETZ PHARMA Pakistan 30-31/27, Korangi VXSF- PAKISTAN (Pvt) Ltd. Industrial Area, 069-0304 Karachi, Pakistan 2 GENERAL BIOLOGICAL ài Loan No.6 Innovation First VXSF- CORP. Road, Science-Based 070-1204 Industrial Park, Hsin- Chu, Taiwan, R.O.C 3 CHINA GUANGZHOU Trung 804 Room XiangKang VXSF- KINCARE MEDICINE Qu c Trading Building 11- 071-1204 TECHNOLOGY 21 San Yuanli Road, DEVELOPMENT Co., Baiyun District, Ltd. Guangzhou, China 4 HUMAN Hungary H-2100 Godollo, VXSF- PHARMACEUTICAL Táncsics Mihály út 82, 072-1204 WORKS Co., Ltd. Hungary 5 GLAXOSMITHKLINE Singapore 150 Beach Road, #21- VXSF- Pte Ltd 00 Gateway West, 073-1204 Singapore 189720
Đồng bộ tài khoản