Quyết định số 478/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 478/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 478/QĐ-TTg về tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 478/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 478/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 475/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 39 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Bình Định; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY (Kèm theo Quyết định số 478/QĐ-TTg, ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ) Bà Châu Thị Xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, Xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, 1 Tâm tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Nhơn An, huyện An Nhơn, Xã Nhơn An, huyện An Nhơn, 2 Ngọc Châu tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Hồ Thị Xã Phước Hưng, huyện Tuy Xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, 3 Hồng Phước, tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, 4 Bà Võ Thị Kìa tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Đoàn Văn Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, 5 Sáu tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, 6 Ông Võ Tòng tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, 7 Nung tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Phan Thị Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, 8 Châu tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Phạm Văn Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, Xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, 9 Bé tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, 10 Bà Lê Thị Thu tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Đặng Thị Xã Phước Hưng, huyện Tuy Xã Phước Hưng, huyện Tuy 11 Dư Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Phước Hòa, huyện Tuy Xã Phước Hòa, huyện Tuy 12 Chước Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Phước Hòa, huyện Tuy Xã Phước Hòa, huyện Tuy 13 Bích Sơn Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Ông Đinh Văn Xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, Xã Phước Hòa, huyện Tuy 14 Hiền tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định 15 Ông Võ Trần Xã Phước Hòa, huyện Tuy Xã Phước Hòa, huyện Tuy
  3. Công Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Phước Hòa, huyện Tuy Xã Phước Hòa, huyện Tuy 16 Tổng Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Ông Lê Ngọc Xã Phước Hòa, huyện Tuy Xã Phước Hòa, huyện Tuy 17 Cừu Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Phước Hòa, huyện Tuy Xã Phước Hòa, huyện Tuy 18 Chuyên Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Xã Phước Hòa, huyện Tuy Xã Phước Hòa, huyện Tuy 19 Ông Nguyễn Bá Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Bà Đào Thị Xã Phước Hòa, huyện Tuy Xã Phước Hòa, huyện Tuy 20 Kim Liên Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Bà Huỳnh Thị Xã Phước Quang, huyện Tuy Xã Phước Quang, huyện Tuy 21 Nga Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Phước Thắng, huyện Tuy Xã Phước Thắng, huyện Tuy 22 Lan Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Xã Phước Thắng, huyện Tuy Xã Phước Thắng, huyện Tuy 23 Ông Phạm Cừu Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Phước Thắng, huyện Tuy Xã Phước Thắng, huyện Tuy 24 Quang Vinh Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Phước Thắng, huyện Tuy Xã Phước Thắng, huyện Tuy 25 Hoa Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Xã Phước Thắng, huyện Tuy Xã Phước Thắng, huyện Tuy 26 Ông Đào Tánh Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Bà Lê Thị Kim Xã Phước Thắng, huyện Tuy Xã Phước Thắng, huyện Tuy 27 Long Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Ông Lê Văn Xã Phước Thắng, huyện Tuy Xã Phước Thắng, huyện Tuy 28 Trực Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Ông Trần Xã Phước Thắng, huyện Tuy Xã Phước Thắng, huyện Tuy 29 Trọng Nghĩa Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Ông Trần Văn Xã Phước Sơn, huyện Tuy Xã Phước Sơn, huyện Tuy 30 Bửu Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Ông Phạm Tấn Xã Phước Sơn, huyện Tuy Xã Phước Sơn, huyện Tuy 31 Định Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định
  4. Ông Trần Xã Phước Sơn, huyện Tuy Xã Phước Sơn, huyện Tuy 32 Quang Huy Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Phước Sơn, huyện Tuy Xã Phước Sơn, huyện Tuy 33 Ngọc Thanh Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Xã Phước Sơn, huyện Tuy Xã Phước Sơn, huyện Tuy 34 Ông Ngô Đồng Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Xã Phước Sơn, huyện Tuy Xã Phước Sơn, huyện Tuy 35 Bà Võ Thị Sen Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Phước Sơn, huyện Tuy Xã Phước Sơn, huyện Tuy 36 Thúy Vân Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Bà Lê Thị Ngọc Xã Phước Sơn, huyện Tuy Xã Phước Sơn, huyện Tuy 37 Anh Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Xã Phước Thắng, huyện Tuy Xã Phước Thắng, huyện Tuy 38 Ông Tô Địch Phước, tỉnh Bình Định Phước, tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Phước An, huyện Tuy Phước, Xã Phước An, huyện Tuy Phước, 39 Tiệm tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định
Đồng bộ tài khoản