Quyết định số 48/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
5
download

Quyết định số 48/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 48/2000/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 28 tháng 04 năm 2000 QUY T Đ NH V/V B SUNG NGÀNH NGH KINH DOANH CHO CÔNG TY V N T I VÀ KINH DOANH LÂM S N HÀ N I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 397 TCL ngày 28/5/1993 c a B Lâm nghi p nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Xí nghi p v n t i lâm s n ư ng b , sau i tên thành Công ty v n t i và kinh doanh lâm s n Hà N i thu c T ng công ty D ch v s n xu t và xu t nh p kh u lâm s n I, nay tr c thu c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam; Xét ngh c a T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam t i công văn s 604 TCT/TCL /CV ngày 13/4/2000; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1.- B sung ngành ngh kinh doanh cho Công ty v n t i và kinh doanh lâm s n Hà N i tr c thu c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam: Ch bi n kinh doanh xu t nh p khNu: hàng mây tre an, chi u cói; hàng th công m ngh , hàng nông s n. i u 2.- Giám c Công ty v n t i và kinh doanh lâm s n Hà N i có trách nhi m ti n hành ăng ký b sung ngành ngh s n xuát kinh doanh theo quy nh hi n hành. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4.- Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B , T ng giám c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam và Giám c Công ty v n t i và kinh doanh lâm s n Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
  2. Nguy n Thi n Luân
Đồng bộ tài khoản