Quyết định số 48/2003/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 48/2003/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2003/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ và hồ sơ nội vụ do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2003/QĐ-BVHTT

 1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48/2003/Q -BVHTT Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2003 QUY T NH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ H SƠ CÁN B VÀ H SƠ N I V TRONG CÁC CƠ QUAN, ƠN V TR C THU C B VĂN HOÁ - THÔNG TIN B TRƯ NG B VĂN HOÁ - THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá - Thông tin; Căn c Quy ch qu n lý h sơ cán b s 01-QCTC/TW ngày 07 tháng 01 năm 1997 c a Ban T ch c Trung ương; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B Văn hoá - Thông tin”. i u 2. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong cơ quan hành chính, ơn v s nghi p và doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B th c hi n kê khai l i và b sung hoàn ch nh h sơ cá nhân. Các cơ quan, ơn v tr c thu c B t ch c kê khai l i, b sung hoàn ch nh h sơ cán b và l p h sơ n i v t i cơ quan, ơn v theo s hư ng d n, ki m tra c a V T ch c cán b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng cơ quan, ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. B TRƯ NG B VĂN HOÁ - THÔNG TIN Ni nh n : - Ban T ch c Trung ương, -B N iv , - B trư ng và các Th trư ng, - Các cơ quan, ơn v tr c thu c B , - Công báo, Ph m Quang Ngh - Lưu VP, V TCCB. QUY CH
 2. QU N LÝ H SƠ CÁN B VÀ H SƠ N I V TRONG CÁC CƠ QUAN, ƠN V TR C THU C B VĂN HOÁ - THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2003/Q -BVHTT ngày 21/8/2003 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin) Chương 1: QUY NH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh vi c qu n lý và s d ng : 1. H sơ nhân s c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng (sau ây g i chung là h sơ cán b ) trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Văn hoá - Thông tin; 2. H sơ n i v c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Văn hoá - Thông tin. i u 2. 1. H sơ cán b là tài li u pháp lý ph n ánh y , trung th c các m t ch y u v ngu n g c, quá trình trư ng thành, ph m ch t, năng l c, phong cách, quan h gia ình, quan h xã h i và m t s n i dung có liên quan khác c a cá nhân cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng ang làm vi c ho c ã làm vi c t i các cơ quan, ơn v tr c thu c B Văn hoá - Thông tin. 2. Các tài li u trong h sơ cán b là b ng ch ng xác th c th hi n rõ m i liên h nhân s ; là cơ s qu n lý cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng; t o thu n ti n cho nghiên c u, xu t ý ki n và gi i quy t công vi c nhân s . i u 3. 1. H sơ n i v là tài li u pháp lý ph n ánh y , trung th c các m t ch y u v l ch s hình thành, quá trình phát tri n, v trí, tư cách pháp lý, ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, k t qu ho t ng, quan h công tác và m t s n i dung có liên quan khác c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Văn hoá - Thông tin và các t ch c có tính ch t tư v n, lâm th i c a B Văn hoá - Thông tin. 2. Các tài li u trong h sơ n i v là b ng ch ng xác th c th hi n rõ m i liên h n i v ; là cơ s qu n lý cơ quan, ơn v ; t o thu n ti n cho nghiên c u, xu t ý ki n và gi i quy t công vi c n i v . i u 4. 1. H sơ cán b và h sơ n i v là tài li u quan tr ng, là m t lo i tài s n nhà nư c thu c quy n qu n lý c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin. B trư ng u quy n cho th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B qu n lý và s d ng h sơ cán b , h sơ n i v trong ph m vi phù h p. Th m quy n, trách nhi m, ph m vi qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v th c hi n theo Quy nh v phân c p qu n lý công tác t ch c cán b c a B Văn hoá - Thông tin.
 3. 2. H sơ cán b và h sơ n i v ph i ư c qu n lý ch t ch , khoa h c, theo ch tài li u m t. Không t ch c, cá nhân nào ư c chi m gi , c t gi u, mua bán, hu ho i, s d ng trái phép các tài li u trong h sơ cán b và h sơ n i v . M i vi ph m ph i ư c x lý nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. 1. Qu n lý h sơ cán b , h sơ n i v là nhi m v quan tr ng c a công tác t ch c cán b và lao ng t i các cơ quan, ơn v tr c thu c B . 2. Th trư ng cơ quan, ơn v ph i thư ng xuyên ch o, ôn c, ki m tra công tác qu n lý h sơ cán b , h sơ n i v theo úng quy nh c a ng, Nhà nư c và c a B Văn hoá - Thông tin. Chương 2: N I DUNG H SƠ i u 6. H sơ cán b g m các thành ph n chính như sau : 1. T p h sơ lý l ch; 2. T p h sơ quy t nh nhân s ; 3. T p h sơ ki m i m và nh n xét cá nhân; 4. T p h sơ văn b ng, ch ng ch , gi y khai sinh; Phi u h sơ và Phi u ki m soát h sơ. i u 7. T p h sơ lý l ch g m b n chính c a các tài li u sau : 1. Quy n lý l ch cán b theo m u 2a/TCTW. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng t khai trung th c, y , rõ ràng các n i dung trong lý l ch; không t y xoá, s a ch a; không nh ngư i khác vi t h ; dán nh 4x6, ghi rõ ngày khai, nơi khai, cam oan khai úng s th t, ký tên. Th trư ng cơ quan, ơn v s d ng nhân s th c hi n th m tra ban u, xác nh n và ký tên, óng d u. Th trư ng cơ quan, ơn v có th m quy n qu n lý nhân s th m tra, xác nh n và ký tên, óng d u; 2. Các b n sơ y u lý l ch theo m u 2b/TCTW. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng khai y n i dung. Th trư ng cơ quan, ơn v s d ng nhân s th c hi n th m tra ban u, xác nh n và ký tên, óng d u. Th trư ng cơ quan, ơn v có th m quy n qu n lý nhân s th m tra, xác nh n và ký tên, óng d u; 3. Trong m t s trư ng h p, cơ quan qu n lý cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng có th vi t tóm t t lý l ch nhân s theo m u 2c/TCTW; 4. Các b n b sung lý l ch theo m u 2d/TCTW. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng khai y n i dung. Th trư ng cơ quan, ơn v s d ng nhân s th c hi n th m tra ban u, xác nh n và ký tên, óng d u. Th trư ng cơ quan, ơn v có th m quy n qu n lý nhân s th m tra, xác nh n và ký tên, óng d u;
 4. Các tài li u có giá tr tương ương khác. i u 8. T p h sơ quy t nh nhân s g m b n chính c a các tài li u sau : 1. Quy t nh tuy n d ng, b nhi m vào ng ch, i u ng, thu nh n, bi t phái, thuyên chuy n, chuy n x p ng ch, x p l i b c lương, nâng b c lương, b nhi m ch c v , mi n nhi m ch c v , thôi gi ch c, khen thư ng, k lu t, cho thôi vi c, ngh hưu ... ; 2. H p ng lao ng (n u không ph i là cán b , công ch c); 3. Văn b n nh c nh c a th trư ng cơ quan có th m quy n qu n lý nhân s ; 4. Nh ng tài li u liên quan n vi c tuy n d ng, b t, i u ng, k lu t ... như : văn b n ngh b nhi m, nh n xét, ánh giá, biên b n t ng h p phi u thăm dò tín nhi m, thông báo ngh hưu ... ; 5. Các h sơ khác phát sinh trong quá trình công tác; Các tài li u có giá tr tương ương khác. i u 9. T p h sơ ki m i m, nh n xét cá nhân g m b n chính c a các tài li u sau : 1. Phi u ánh giá cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng hàng năm; 2. Các b n nh n xét, ánh giá nh kỳ c a cơ quan có th m quy n qu n lý và cơ quan s d ng cán b ; 3. Các báo cáo và b n nh n xét, ánh giá trong các t công tác, các cu c t ng k t h c t p, b i dư ng; 4. B n thành tích khen thư ng; 5. Biên b n k lu t; 6. Các b n t ki m i m c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng theo nh kỳ ho c theo yêu c u c a cơ quan có th m quy n; 7. ơn thư c a cán b , nhân dân g i lãnh o cơ quan, ơn v khi u n i, ngh ho c báo cáo nh ng v n c a cá nhân cán b ; 8. Các tài li u th m tra, xác minh, k t lu n c a cơ quan có th m quy n v nh ng v n liên quan n cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng, k c nh ng tài li u ghi chép ý ki n c a lãnh o, nh ng ngư i có trách nhi m phát bi u v cán b ã ư c t p th ho c cơ quan t ch c xác nh n; 9. Các b n nh n xét, ánh giá c a chuyên viên theo dõi cán b ; 10. Các tài li u v s thích, kh năng và tính cách cá nhân; Các tài li u có giá tr tương ương khác. i u 10.
 5. T p h sơ văn b ng, ch ng ch , gi y khai sinh g m b n chính ho c b n sao có i chi u, ch ng th c c a các tài li u sau : 1. Gi y khai sinh; 2. H kh u thư ng trú; 3. Văn b ng, ch ng ch v trình h c v n, h c hàm, h c v ; 4. Văn b ng, ch ng ch v b i dư ng ki n th c qu n lý nhà nư c, lý lu n chính tr ; 5. Văn b ng, ch ng ch v ào t o, b i dư ng nghi p v ; 6. Gi y khám s c kh e nh kỳ; Các tài li u có giá tr tương ương khác. i u 11. Các tài li u thu c h sơ cán b như : quy n lý l ch, sơ y u lý l ch, b sung lý l ch, phi u cán b ... s d ng trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B do B Văn hoá - Thông tin th ng nh t phát hành theo m u c a Ban T ch c Trung ương. i u 12. H sơ n i v g m các tài li u sau : 1. Các văn b n v l ch s hình thành, quá trình phát tri n c a cơ quan, ơn v ; b n tóm t t l ch s c a cơ quan, ơn v ; 2. Văn b n, tài li u v con d u, tài kho n; 3. Các văn b n v tên, tr s , v trí, tư cách pháp lý, ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, m i quan h công tác ... c a cơ quan, ơn v ; 4. Các văn b n v quy ho ch, k ho ch phát tri n, k ho ch u tư cho cơ quan, ơn v ; giao quy n ch ng, khoán, chuy n i cơ ch , thay i tr s ... ; 5. Danh sách cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và b ng lương tháng 12 hàng năm; 6. Các văn b n v khen thư ng, k lu t cơ quan, ơn v ; 7. Các văn b n k t lu n thanh tra, ki m tra i v i cơ quan, ơn v ; 8. Các văn b n phê bình, nh c nh c a B trư ng (theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b ); 9. Các quy t nh b nhi m, mi n nhi m cán b t trư ng phòng tr lên và các quy t nh khác v công tác cán b i v i c p trư ng và c p phó c a cơ quan, ơn v ; 10. Các biên b n, ngh quy t h i ngh cán b , công ch c ho c i h i công nhân, viên ch c hàng năm c a cơ quan, ơn v ; tho ư c lao ng t p th (n u là doanh nghi p nhà nư c); 11. Các báo cáo t ng k t công tác hàng năm và văn b n v k t qu ho t ng hàng năm c a cơ quan, ơn v ; 12. Quy ch , n i quy, quy nh, quy trình công tác trong cơ quan, ơn v ;
 6. 13. Các văn b n v thành l p, t ch c, ho t ng, gi i th các t ch c có tính ch t tư v n, lâm th i c a cơ quan, ơn v ; 14. B n sao các quy t nh, ngh quy t, k t lu n, biên b n ... liên quan n ho c c a t ch c cơ s ng, Công oàn, Thanh niên, Ph n , C u chi n binh ...; Các tài li u có giá tr tương ương khác. Chương 3: CÔNG TÁC L P H SƠ i u 13. 1. Quy trình l p h sơ ban u g m các bư c như sau : a. M h sơ; b. Thu th p tài li u theo yêu c u v n i dung h sơ; c. B sung nh kỳ, xác minh tài li u theo quy nh; S p x p tài li u trong h sơ. 2. B ph n qu n lý h sơ t ch c cán b và lao ng c a các cơ quan, ơn v có trách nhi m t ch c l p h sơ ban u ( i v i c h sơ cán b và h sơ n i v ) theo quy trình nêu trên. i u 14. Các tài li u ã ưa vào h sơ không ư c t ý l y ra. Vi c s d ng ho c lo i b ph i th c hi n theo úng quy trình và quy nh c a Quy ch này. i u 15. 1. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng t i các cơ quan, ơn v tr c thu c B ph i có h sơ cán b y , rõ ràng theo quy nh c a Quy ch này. 2. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng m i ư c tuy n vào làm vi c thì cơ quan có trách nhi m hư ng d n, ôn c l p h sơ cán b ban u cho ngư i ó. 3. Công ch c d b không hoàn thành vi c l p h sơ s không ư c xem xét b nhi m chính th c vào ng ch. Ngư i lao ng th vi c, lao ng ng n h n, v vi c không hoàn thành h sơ s không ư c xét ký h p ng có óng b o hi m xã h i ho c xét tuy n d ng là viên ch c s nghi p. 4. Sau khi l p xong h sơ cán b ban u, ơn v ph i ăng ký mã s h sơ v i B Văn hoá - Thông tin (thông qua V T ch c cán b ). H sơ nhân s ch ư c coi là h p l sau khi ư c V trư ng V T ch c cán b c p mã s h sơ, công ch c chuyên trách công tác h sơ c a V T ch c cán b ki m tra nghi p v và ánh mã s h sơ, mã s lý l ch. 4.1. B trư ng u quy n V trư ng V T ch c cán b quy nh vi c ánh mã s h sơ, quy t nh c p ho c hu mã s h sơ cán b và mã s lý l ch cán b iv i:
 7. a. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng h p ng có th i h n t 1 năm tr lên công tác t i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p tr c thu c B ; Cán b , viên ch c lãnh o t trư ng phòng tr lên công tác t i các doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B . 4.2. Các i tư ng khác do th trư ng cơ quan, ơn v c p mã s theo quy nh c a Quy ch này. i u 16. 1. Các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B ph i l p h sơ n i v lưu t i V T ch c cán b và t i b ph n t ch c cán b , lao ng c a cơ quan, ơn v theo dõi. 2. V T ch c Cán b l p và qu n lý h sơ n i v c a các t ch c có tính ch t tư v n, lâm th i c a B Văn hoá - Thông tin (h i ng, ban ch o, t công tác ...) ư c s d ng con d u c a B Văn hoá - Thông tin ho c con d u riêng. 3. Các t ch c tr c thu c B khi ban hành văn b n có liên quan n n i dung h sơ n i v (quy nh t i i u 12 c a Quy ch này), ngoài vi c th c hi n quy nh v n p lưu hành chính ph i chuy n lưu vào h sơ n i v c a cơ quan, ơn v tr c ti p th c hi n (1 b n t i V T ch c cán b và 1 b n t i b ph n t ch c cán b , lao ng c a cơ quan, ơn v ó). i u 17. 1. Khi h sơ cán b ho c h sơ n i v b th t l c, hư h ng, cán b tr c ti p qu n lý h sơ ph i l p biên b n, báo cáo ngư i có th m quy n, xác nh rõ nguyên nhân và trách nhi m có bi n pháp x lý k p th i. 2. Vi c l p l i h sơ th c hi n như l p h sơ ban u và ph i do th trư ng cơ quan có th m quy n qu n lý h sơ tr c ti p ch o. M i tài li u l p l i ph i ư c th m tra, xác minh y , rõ ràng. 3. Vi c s a ch a, ính chính các s ki n, s li u trong h sơ cán b ph i ư c t p th lãnh o cơ quan qu n lý cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng xem xét quy t nh theo úng quy nh pháp lu t. Chương 4: B SUNG, XÁC MINH H SƠ i u 18. Các tài li u thu c n i dung h sơ cán b và h sơ n i v ph i ư c b sung thư ng xuyên ph n ánh k p th i nh ng thay i c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và c a cơ quan, ơn v . i u 19. 1. Tài li u b sung vào h sơ cán b do cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng t khai n p theo yêu c u b sung nh kỳ hàng năm ho c theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhân s . 2. Tài li u b sung h sơ còn do cơ quan qu n lý nhân s sưu t m, thu th p ư c nh ng v n liên quan n cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và th trư ng cơ quan qu n lý nhân s quy t nh cho lưu vào h sơ.
 8. 3. T t c các tài li u b sung u ph i ghi rõ h tên, a ch c a ngư i khai n p ho c ngư i cung c p tài li u, ngư i trích sao, ngu n trích sao, ngày trích sao ... i u 20. Cơ quan, ơn v ban hành, ti p nh n văn b n ph i chuy n lưu ngay vào h sơ cán b (sau khi vào s công văn i và n ho c cùng v i vi c n p lưu hành chính) các tài li u sau : 1. Quy t nh v tuy n d ng, b nhi m vào ng ch, thu nh n, i u ng, bi t phái, thuyên chuy n; 2. Quy t nh v b nhi m ch c v , mi n nhi m ch c v , thôi gi ch c (cùng các tài li u có liên quan v th m tra, xác minh, t ng h p phi u tín nhi m, xin ý ki n ...); 3. Quy t nh chuy n x p ng ch, x p l i b c lương, nâng b c lương; 4. Quy t nh khen thư ng, k lu t và các b n thành tích khen thư ng, biên b n k lu t ...; 5. Quy t nh v h c t p, b i dư ng; 6. B n nh n xét, ánh giá hàng năm; 7. Biên b n th m tra, xác minh tài li u h sơ, k t lu n s vi c ...; 8. ơn thư t giác ã k t lu n; H p ng lao ng (n u không ph i là cán b , công ch c). i u 21. 1. Trong ph m vi ch c trách, nhi m v c a mình, m i t ch c, cá nhân u có trách nhi m thu th p, tìm ki m, chuy n n p lưu ho c cung c p tài li u b sung cho h sơ n i v c a cơ quan, ơn v và h sơ cán b có liên quan. 2. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng ph i thu th p, tìm ki m, chuy n n p lưu ho c cung c p tài li u b sung cho h sơ cán b c a mình. 3. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m t ch c vi c thu th p, tìm ki m và chuy n n p lưu tài li u b sung cho h sơ cán b và h sơ n i v c a cơ quan, ơn v mình. 4. B ph n qu n lý h sơ nhân s , h sơ n i v ph i có s theo dõi, c p nh t nh ng thay i v nhân s , n i v ; thư ng xuyên sưu t m, cung c p k p th i nh ng tài li u liên quan n s thay i i v i cán b thu c di n c p trên qu n lý hi n ang công tác ơn v mình. i u 22. 1. Vi c th m tra, xác minh tài li u trong h sơ th c hi n trên cơ s i chi u n i dung, hình th c c a tài li u và ý ki n xác nh n c a t ch c, cá nhân có th m quy n. Th m quy n t ch c th m tra, xác minh v tài li u h sơ th c hi n theo Quy nh v phân c p qu n lý công tác t ch c cán b c a B Văn hoá - Thông tin. 2. T ch c, cá nhân khai n p tài li u b sung cho h sơ c a mình ph i ch u trách nhi m hoàn toàn v tính chân th c, chính xác c a tài li u, m b o giá tr ch ng minh và giá tr pháp lý c a tài li u. 3. T ch c, cá nhân cung c p tài li u b sung cho h sơ ph i th m tra sơ b v giá tr ch ng minh và giá tr pháp lý c a tài li u.
 9. 4. Ngư i ư c giao th m tra, xác minh v tài li u h sơ ph i ch u trách nhi m v giá tr ch ng minh và giá tr pháp lý c a tài li u ó. i u 23. Vi c thay i h tên, xác nh l i ngày sinh, ngư i thân, dân t c và các n i dung khác v nhân thân, h t ch ph i ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: NGHIÊN C U, KHAI THÁC H SƠ i u 24. B trư ng B Văn hoá - Thông tin u quy n V trư ng V T ch c cán b t ch c ho c t mình nghiên c u, khai thác t t c h sơ cán b và h sơ n i v thu c B Văn hoá - Thông tin. Vi c nghiên c u h sơ c a V trư ng V T ch c cán b có th th c hi n theo các phương th c sau : nghiên c u t i ch , sao ch p h sơ, mư n h sơ, t m i u chuy n h sơ v V T ch c cán b . i u 25. ngăn ch n hành vi chi m gi , c t gi u, mua bán, phân tán, ánh tráo, hu ho i, s d ng trái phép các tài li u trong h sơ, V trư ng V T ch c cán b có quy n niêm phong h sơ t i các cơ quan, ơn v thu c B ho c t m i u chuy n h sơ v V T ch c cán b qu n lý. i u 26. 1. Các t ch c, cá nhân h u trách, h u quan có th nghiên c u, sao chép, sao ch p, mư n m t s lo i tài li u h sơ trong ph m vi quy nh c a Quy ch này. Ngư i ư c giao nhi m v tr c ti p th c hi n các công vi c nêu trên ph i có gi y gi i thi u c a th trư ng cơ quan, ơn v (ghi rõ h tên, ch c danh, a ch cơ quan c a ngư i th c hi n, tên h sơ c n nghiên c u, ph m vi n i dung c n nghiên c u, th i h n nghiên c u, cách th c th c hi n). 2. Vi c nghiên c u, sao chép, sao ch p tài li u h sơ ph i ti n hành t i ch , th c hi n theo úng quy nh và hư ng d n c a b ph n qu n lý h sơ; ch ư c ti n hành trong bu i làm vi c, sau ó ph i tr l i ngay; không ư c ưa ra kh i khu v c b o qu n h sơ; không ư c sao ch p th a s b n quy nh, nh ng b n sao ch p h ng ph i hu ngay t i ch . 3. Ngư i mư n tài li u h sơ nghiên c u ch ư c mư n t i a 3 ngày làm vi c. H t th i h n ph i tr ngay. N u mu n mư n ti p thì gia h n, nhưng không quá 3 l n. Tài li u ang mư n ph i t i tr s cơ quan, không ư c em v nhà riêng. Khi mư n ho c tr tài li u không nh qua ngư i khác, ph i th c hi n tr c ti p thông qua gi y ngh mư n tài li u h sơ kèm theo gi y gi i thi u c a th trư ng cơ quan, ơn v . i u 27. 1. Trong quá trình nghiên c u, sao chép, sao ch p, mư n ph i gi gìn s nguyên v n c a tài li u h sơ. Tuy t i không ư c ánh d u, t y xoá, s a ch a, ghi thêm vào tài li u, làm rách, nát, hu ho i tài li u ho c có hành vi khác làm suy gi m, sai l ch giá tr s d ng và giá tr ch ng minh c a tài li u trong h sơ. N u vi ph m, tuỳ theo i tư ng và m c s b k lu t ( i v i ngư i thu c B Văn hoá - Thông tin qu n lý), ngh k lu t ( i v i ngư i t cơ quan khác n nghiên c u h sơ) ho c ngh cơ quan nhà nư c có th m quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t và ph i tham gia khôi ph c ho c b sung tài li u có giá tr tương ương ... 2. N u phát hi n tài li u trong h sơ b ánh d u, t y xoá, s a ch a, ghi thêm, rách, nát, th t l c ho c b hu ho i, suy gi m, sai l ch giá tr s d ng và giá tr ch ng minh thì cán b tr c ti p qu n lý h sơ ph i ti n hành l p biên b n và báo cáo ngay cho ngư i có th m quy n.
 10. 3. M i vi c sao chép, sao ch p, truy n t, trích d n, công b ho c mư n tài li u trong h sơ ph i ư c th trư ng cơ quan có th m quy n qu n lý h sơ cho phép, ghi rõ vào phi u ki m soát và th c hi n theo quy nh c a Quy ch này. i u 28. 1. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng có th xem h sơ cán b c a mình t i phòng h sơ và ph i tuân th úng các quy nh v nghiên c u h sơ. 2. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng không ư c xem các n i dung quy nh t i kho n 7, 8, 9, i u 9 (trong T p h sơ ki m i m, nh n xét cá nhân). 3. Khi xem h sơ c a mình, n u có v n gì chưa ng tình, có th trình bày v i th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý nhân s . Không ư c ánh d u, t y xoá, s a ch a, ghi thêm vào tài li u ho c có hành vi khác làm suy gi m, sai l ch giá tr s d ng và giá tr ch ng minh c a tài li u trong h sơ. i u 29. B ph n qu n lý h sơ ph i có s theo dõi vi c nghiên c u, sao chép, sao ch p, mư n tài li u trong h sơ cán b và h sơ n i v . S theo dõi ph i ghi rõ h tên, ch c danh, a ch cơ quan c a ngư i th c hi n, tên h sơ nghiên c u, ph m vi n i dung nghiên c u, th i h n nghiên c u, cách th c th c hi n. i u 30. Nơi nghiên c u, sao chép, sao ch p tài li u h sơ ph i yên tĩnh, ít ngư i qua l i, m b o an toàn bí m t h sơ. Ngư i không có trách nhi m không ư c ra vào khu v c lưu tr h sơ và khu v c c, nghiên c u h sơ. Cán b tr c ti p qu n lý h sơ ph i thư ng xuyên giám sát trong th i gian có ngư i n nghiên c u, sao chép, sao ch p tài li u trong h sơ. Chương 6: V N CHUY N, GIAO N P VÀ CHUY N GIAO H SƠ i u 31. 1. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng ư c i u ng i ơn v khác ho c ư c b t gi ch c v thu c di n qu n lý c a cơ quan c p trên thì toàn b h sơ cán b ph i chuy n giao cho cơ quan qu n lý m i. 2. Trong th i h n 15 ngày k t ngày ti p nh n nhân s , cán b tr c ti p qu n lý h sơ ph i hư ng d n ương s vi t quy n lý l ch và hoàn ch nh m i tài li u thu c h sơ nhân s (n u là ngư i m i ư c tuy n d ng) ho c yêu c u cơ quan cũ bàn giao y h sơ c a ương s ( i v i trư ng h p i u ng ho c b t cán b gi ch c v thu c th m quy n qu n lý c a c p trên). 3. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng ư c thu nh n v công tác t i các cơ quan, ơn v thu c B Văn hoá - Thông tin ph i có y h sơ cán b kèm theo. Không thu nh n nh ng trư ng h p không có h sơ cán b theo quy nh. i u 32. 1. Vi c chuy n giao h sơ gi a 2 cơ quan ph i m b o nhanh chóng, k p th i, úng a ch , không th t l c, úng quy nh và bí m t n i dung. M i trư ng h p v n chuy n, giao, n p h sơ ph i th c hi n theo nguyên t c : l p danh m c tài li u trong h sơ, th c hi n chuy n giao h sơ theo danh m c, g i kín, óng gói và niêm phong. Nơi g i và nơi nh n ph i t ch c ki m tra, i chi u nh m phát hi n nh ng sai sót, m t mát x lý k p th i. M i s sách, biên b n và các tài li u khác liên quan n v n chuy n, giao, n p h sơ ph i lưu gi và b o qu n cùng v i h sơ ó.
 11. 2. H sơ ph i do chính cán b qu n lý h sơ chuy n giao cho cơ quan m i. N u không tr c ti p v n chuy n thì ph i g i bưu i n chuy n theo ch tài li u m t (bì ngoài óng d u ch C). Trư ng h p c bi t, vì i u ki n a lý không cho phép và cũng không g i bưu i n chuy n theo ch tài li u m t ư c thì có th giao cho b n thân cán b v n chuy n nhưng ph i làm m t bì g i công văn bao ngoài (bì ngoài và bì trong u ph i niêm phong) và báo trư c cho cơ quan ti p nh n cán b v phương th c v n chuy n h sơ này. 3. H sơ mang ra kh i cơ quan ph i ư c ngư i ng u cơ quan duy t ho c do th trư ng c p qu n lý h sơ quy t nh. i u 33. 1. Khi giao, n p h sơ, c hai bên nh n và giao ph i ph i h p th c hi n theo quy trình sau : a. Ki m tra tình tr ng tài li u; b. i chi u theo danh m c tài li u (n u h sơ chưa có danh m c thì l p ngay danh m c); c. L p biên b n giao nh n xác nh n s vi c. Biên b n giao nh n l p 2 b n, ghi rõ ngh c a hai bên v i nhau, có ch ký c a các bên, lưu 1 b n t i cơ quan giao, 1 b n t i cơ quan nh n; Vào s giao nh n h sơ, tài li u; . Ti n hành các th t c b sung như : vào s ăng ký, l p mã s h sơ, phi u ki m soát, phân lo i tài li u, b sung vào các m c l c tra c u ... 2. Nh n h sơ g i bưu i n ph i nguyên niêm phong theo úng ch b o m t. Cơ quan nh n ki m tra, ghi ý ki n c a mình vào phi u chuy n h sơ thay cho biên b n giao nh n và tr phi u cho cơ quan g i theo dõi. Trư ng h p c n thi t ph i có văn b n thông báo ngay s vi c cho cơ quan bưu i n, cơ quan chuy n giao h sơ và ương s . i u 34. Niêm phong h sơ th c hi n như sau : 1. Niêm b ng gi y m ng, không th m nư c; 2. Kích thư c gi y niêm : 4cm x 7cm; 3. Trên gi y niêm rõ ngày niêm, ch ký, h tên c a th trư ng cơ quan; 4. H dán ph i ch c ch n, m b o n u bóc gi y niêm s b rách; 5. Gi y niêm ph i dán è lên các m i chéo phía sau phong bì; D u niêm ph i óng góc gi y niêm, m t n a trên gi y niêm và m t n a trên phong bì. i u 35. 1. Trư ng h p nhân s thuyên chuy n t cơ quan, ơn v thu c B Văn hoá - Thông tin ra công tác t i cơ quan, ơn v ngoài B , sau khi chuy n giao h sơ cán b , th trư ng cơ quan, ơn v s d ng nhân s ph i báo cáo ngay V trư ng V T ch c cán b quy t nh hu mã s h sơ theo u quy n c a B trư ng.
 12. 2. Trư ng h p thu nh n nhân s t cơ quan, ơn v ngoài B v công tác t i cơ quan, ơn v thu c B Văn hoá - Thông tin, sau khi ti p nh n h sơ ph i báo cáo ngay V trư ng V T ch c cán b c p mã s h sơ m i theo quy nh c a B Văn hoá - Thông tin. 3. Th m quy n và trách nhi m ti p nh n h sơ th c hi n theo Quy nh v phân c p qu n lý công tác t ch c cán b c a B Văn hoá - Thông tin. Cơ quan, ơn v tr c thu c B không ti p nh n h sơ cán b c a các i tư ng thu c B qu n lý khi ư c thu nh n t cơ quan, ơn v ngoài B v công tác t i cơ quan, ơn v thu c B Văn hoá - Thông tin. i u 36. 1. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thôi vi c (vì m t s c, gi m biên ch , b k lu t ...) không ư c nh n l i h sơ c a mình mà ch ư c nh n m t b n sơ y u lý l ch, quy t nh thôi vi c (ho c h sơ b o hi m xã h i n u chưa ư c gi i quy t cho hư ng ch b o hi m xã h i). Nh ng tài li u khác ph i lưu gi cơ quan qu n lý nhân s . 2. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng t ý b vi c không ư c nh n l i h sơ c a mình. 3. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng ngh hưu, toàn b h sơ v n do cơ quan, ơn v qu n lý nhân s lúc ương nhi m lưu gi , ch giao cho ngư i ó m t b n sơ y u lý l ch, b n xác nh n quá trình tham gia b o hi m xã h i, quy t nh ngh hưu và gi y ch ng nh n hưu trí. 4. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng ch t, h sơ v n do cơ quan, ơn v qu n lý nhân s lưu gi , không giao cho cơ quan, ơn v khác ho c gia ình ngư i ó. i u 37. 1. H sơ cán b và h sơ n i v c a cơ quan, ơn v h p nh t do cơ quan, ơn v m i ti p nh n và qu n lý. H sơ c a cơ quan, ơn v sáp nh p vào cơ quan, ơn v khác chuy n cho cơ quan, ơn v nh n sáp nh p qu n lý. H sơ c a cơ quan, ơn v chia, tách th c hi n theo quy t nh chia, tách. H sơ c a cơ quan, ơn v gi i th , doanh nghi p phá s n n p vào lưu tr h sơ do V T ch c cán b qu n lý. 2. i v i h sơ c a t ch c có tính ch t tư v n lâm th i thì khi gi i th s do cơ quan thành l p t ch c ó ti p nh n và qu n lý. Chương 7: S P X P VÀ B O QU N H SƠ i u 38. 1. H sơ cán b và h sơ n i v ph i ư c s p x p khoa h c, có th t , g n gàng, th ng kê m c l c y , rõ ràng; m b o t t các yêu c u : d tìm ki m, d di chuy n, d b o qu n. 2. Ph i thư ng xuyên s p x p h sơ g n gàng có th di chuy n nhanh chóng khi c n thi t. i u 39. 1. Tài li u trong h sơ cán b chia ra 4 t p, lưu vào trong m t phong bì l n. Trong bì h sơ có b n kê danh m c các tài li u hi n có, phi u h sơ và phi u ki m soát h sơ theo dõi vi c nghiên c u, khai thác h sơ. Ngoài bì ph i ghi rõ các thông tin t i thi u v nhân s như : h và tên, các bí danh, quê quán, mã s h sơ.
 13. 2. Các h sơ cán b phân ra làm 3 lo i sau : a. Lo i h sơ c a cán b ương ch c : vào m t ngăn t riêng, chia ra theo phòng, m i phòng trong m t h p riêng; b. Lo i h sơ c a cán b ã ngh hưu : trong m t ngăn t riêng; Lo i h sơ c a cán b ã qua i: trong m t ngăn t riêng. 3. H sơ n i v vào m t ngăn t riêng, không cùng v i các h sơ cán b . Tài li u trong h sơ n i v ph i phân lo i rõ ràng, s p x p g n gàng và lưu vào trong m t phong bì l n. Trong bì h sơ n i v có b n kê danh m c các tài li u hi n có theo phân lo i và phi u ki m soát h sơ theo dõi vi c nghiên c u, khai thác h sơ. i u 40. H sơ cán b và h sơ n i v có th i h n b o qu n vĩnh vi n. Các cán b có óng góp l n i v i cơ quan, ơn v ph i có ch lưu gi h sơ thích h p. i u 41. 1. Cán b qu n lý h sơ không ư c t ý mang h sơ ra kh i tr s cơ quan. Ph i qu n lý ch t ch chìa khoá t và khoá phòng lưu gi h sơ. Khi không có ngư i trông coi, không ư c tài li u l n x n, tr ng tr i ngoài bì h sơ. H t gi làm vi c ph i c t h sơ vào t , khoá ch c ch n. 2. Không ư c tài li u trong h sơ b nhàu nát, m m c, hư h ng ho c th t l c. Thư ng xuyên ki m tra và x lý k p th i nh ng tài li u có kh năng hư h ng (tài li u nào b phai m , rách nát ph i sao lưu ng th i v i b n cũ, ph c ch l i kéo dài tu i th tài li u, ho c b sung tài li u có giá tr tương ương). 3. nh kỳ hàng năm, th trư ng cơ quan, ơn v t ch c ki m kê tình tr ng tài li u trong h sơ cán b và h sơ n i v . i u 42. Nơi lưu gi h sơ ph i mb o: 1. Cao ráo, thoáng khí, s ch s ; không b i b m, úng ng p; 2. Tách bi t v i khu v c làm vi c; 3. Xa nơi có ch t n , ch t cháy, ngu n năng lư ng, không b ánh n ng chi u tr c ti p ... ; 4. Trang b t , giá, c p, h p lo i t t (nên dùng t s t, giá s t; t và giá x p cách tư ng 20cm - 30cm; kho ng cách ngăn cu i n m t sàn 20cm); 5. Có d ng c o nhi t và m, báo cháy t ng; 6. Có khoá ch c ch n, m b o an toàn tài li u; 7. Trang b phương ti n và có bi n pháp phòng ch ng hi u qu : cháy, n , m m c, m i, m t, chu t, gián, k gian phá ho i ... (nên trang b bình khí CO2 ho c bình tetracloma cacbon); 8. Có phương án m b o sơ tán ngay h sơ ra nơi an toàn khi có cháy n , úng ng p; 9. Có k ho ch v sinh tài li u h sơ nh kỳ và v sinh môi trư ng nơi lưu gi h sơ;
 14. 10. Có quy nh rõ ràng v vi c ra vào nơi lưu gi h sơ, khoá, niêm phong và các n i dung c n thi t khác; 11. B trí c u dao có th d dàng ng t t ng ph n ho c toàn b m ch i n khi c n thi t; Gi ch thích h p cho b o qu n tài li u gi y (nhi t : 15 oC - 19oC, m tương i : 55% - 65%). i u 43. N u trong h sơ có nhi u b n trùng nhau v c n i dung và hình th c thì ch n 1 b n còn t t lưu l i. Nh ng b n th a báo cáo th trư ng cơ quan có th m quy n qu n lý h sơ l p biên b n, ra quy t nh hu . Trong biên b n hu ph i nêu rõ s hi u văn b n, ngày tháng, trính y u c a văn b n và s b n hu , lý do hu . Biên b n và quy t nh hu ph i lưu t i h sơ. Chương 8: TRÁCH NHI M QU N LÝ H SƠ i u 44. 1. Th trư ng cơ quan, ơn v tr c thu c B có trách nhi m t ch c, ch o công tác qu n lý h sơ cán b , h sơ n i v c a cơ quan, ơn v mình. 2. B ph n t ch c cán b , lao ng giúp th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v theo quy nh c a Quy ch này và hư ng d n, ch o nghi p v v công tác qu n lý h sơ cán b c a V trư ng V T ch c cán b , ng th i hư ng d n, ki m tra, ôn c công tác qu n lý h sơ cán b , h sơ n i v các cơ s c p dư i thu c cơ quan, ơn v . i u 45. H th ng chuyên trách làm công tác qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v như sau : 1. V T ch c cán b có b ph n chuyên trách giúp B trư ng qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v ; M i cơ quan, ơn v tuỳ theo s lư ng h sơ và kh i lư ng công vi c b trí m t cán b chuyên trách ho c kiêm nhi m ít nh t dành 50% th i gian làm công tác qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v (ngư i làm công tác qu n lý h sơ t i cơ quan, ơn v cơ s có th do cán b làm công tác t ch c cán b , lao ng kiêm nhi m). i u 46. V trư ng V T ch c cán b giúp B trư ng : 1. Qu n lý h sơ nhân s c a cán b , công ch c, viên ch c thu c di n B qu n lý; 2. Qu n lý h sơ nhân s c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng làm vi c t i kh i cơ quan B (theo Quy nh v phân c p qu n lý công tác t ch c cán b c a B Văn hoá - Thông tin); 3. Theo dõi sơ y u lý l ch c a cán b thu c di n Trung ương qu n lý; 4. Qu n lý h sơ n i v c a cơ quan, ơn v tr c thu c B và các t ch c tư v n, lâm th i do B thành l p; 5. Th ng nh t qu n lý v h th ng tài li u và nghi p v lưu tr h sơ cán b , h sơ n i v ;
 15. 6. Th ng nh t qu n lý cán b làm công tác qu n lý h sơ, công tác t ch c cán b và lao ng. Tho thu n v b trí cán b làm công tác qu n lý h sơ, công tác t ch c cán b ; 7. Trình B trư ng vi c i u chuy n h sơ c a cơ quan, ơn v h p nh t, sáp nh p, chia, tách; thu h i h sơ v B qu n lý (n u cơ quan, ơn v ó không qu n lý t t h sơ, ng th i ki n ngh B trư ng xem xét x lý k lu t th trư ng cơ quan, ơn v ); 8. Qu n lý h sơ c a các cơ quan, ơn v gi i th , doanh nghi p phá s n; 9. Ch o, hư ng d n nghi p v qu n lý h sơ cho b ph n t ch c cán b , lao ng c a cơ quan, ơn v tr c thu c B ; 10. nh kỳ t ch c ki m tra, t ng k t, ánh giá rút kinh nghi m v nghi p v qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v ; Yêu c u cơ quan, ơn v tr c thu c B i u ch nh nh ng khâu nghi p v chưa úng quy nh ho c ra văn b n nh c nh các t ch c, cá nhân vi ph m quy nh v qu n lý h sơ (có lưu h sơ c a t ch c, cá nhân b nh c nh ). i u 47. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m : 1. Tr c ti p ch o và thư ng xuyên ôn c, ki m tra công tác qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v theo úng quy nh; 2. nh kỳ báo cáo B Văn hoá - Thông tin (qua V T ch c cán b ) v công tác qu n lý h sơ t i cơ quan, ơn v theo yêu c u c a V T ch c cán b ; 3. Có văn b n ngh V trư ng V T ch c cán b tho thu n có cơ s ban hành quy t nh phân công công vi c rõ ràng khi b trí, thay i cán b làm công tác qu n lý h sơ, công tác t ch c cán b ; 4. Tăng cư ng i u ki n v t ch t và cơ s k thu t cho công tác qu n lý h sơ, công tác t ch c cán b ; Thư ng xuyên t o i u ki n cho cán b làm công tác qu n lý h sơ, công tác t ch c cán b , lao ng ư c b i dư ng v chính tr , tư tư ng và h c t p nâng cao trình nghi p v . i u 48. Trư ng phòng ph trách công tác t ch c cán b , lao ng t i cơ quan, ơn v tr c thu c B có trách nhi m giúp th trư ng cơ quan, ơn v : 1. T ch c qu n lý h sơ nhân s c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thu c di n cơ quan, ơn v qu n lý và h sơ n i v trong cơ quan, ơn v ; 2. T ch c theo dõi, b sung các thay i trong lý l ch c a cán b , công ch c, viên ch c thu c di n B qu n lý cho V T ch c cán b ; 3. Qu n lý h sơ n i v c a các phòng, ban và tương ương tr c thu c cơ quan, ơn v ; nh kỳ trình th trư ng cơ quan, ơn v k ho ch b sung và b o qu n h sơ theo quy nh. i u 49.
 16. Cán b làm công tác qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v t i cơ quan, ơn v tr c thu c B có trách nhi m : 1. Tr c ti p qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v t i cơ quan, ơn v theo Quy ch này và Quy nh v phân c p qu n lý công tác t ch c cán b c a B Văn hoá - Thông tin; 2. Ti n hành các bi n pháp nghi p v theo quy nh c a Quy ch này và hư ng d n, ch o nghi p v c a V T ch c cán b ; 3. Giúp th trư ng nh kỳ báo cáo th ng kê nhân s và báo cáo v nghi p v qu n lý h sơ c a cơ quan, ơn v v i V T ch c cán b ; 4. Tham gia th m tra tài li u trong h sơ theo phân công c a c p trên; 5. Báo cáo và xu t các v n c n thi t v công tác qu n lý h sơ v i th trư ng cơ quan, ơn v . L p biên b n, báo cáo ngay ngư i có th m quy n qu n lý h sơ xác nh rõ nguyên nhân và trách nhi m khi tài li u trong h sơ cán b , h sơ n i v b th t l c, hư h ng; 6. Ch u s qu n lý nghi p v và qu n lý nhân s gián ti p c a V trư ng V T ch c cán b ; 7. L p các lo i s sách sau : s th ng kê h sơ; s trích ngang lý l ch cán b ; s giao nh n h sơ, tài li u (có ch ký c a ngư i giao n p, ngư i nh n); s theo dõi vi c nghiên c u, sao chép, sao ch p và mư n tài li u trong h sơ cán b và h sơ n i v ; s ki m kê tài li u hàng năm (có ghi chú v tình tr ng tài li u); 8. Ki m tra, ôn c vi c b sung, thu n p tài li u h sơ. Sưu t m, thu th p b sung tài li u cho h sơ theo phân công c a c p trên. Ki m tra sơ b khi ti p nh n h sơ, tài li u n p lưu; 9. Tìm hi u, phát hi n nh ng v n cán b t khai chưa rõ ho c mâu thu n trong h sơ và báo cáo v i th trư ng cơ quan, ơn v b o m h sơ cán b luôn ph n ánh trung th c, rõ ràng, chính xác v cán b ; 10. xu t ch trương, bi n pháp qu n lý h sơ và giúp Trư ng phòng hư ng d n nghi p v qu n lý h sơ trong cơ quan, ơn v ; 11. T ch c ph c v t t vi c nghiên c u, khai thác h sơ theo quy nh; 12. Th c hi n nguyên t c b o m t n i dung tài li u h sơ cán b và h sơ n i v . Không ti t l các n i dung trong h sơ và các công vi c tri n khai v i h sơ; 13. Làm các th t c ti p nh n, chuy n giao h sơ. Thư ng xuyên ki m tra, s p x p h sơ và các tài li u trong h sơ; 14. H c t p, trao i kinh nghi m, b i dư ng nâng cao trình nghi p v công tác qu n lý h sơ; Ti n hành ngay vi c bàn giao toàn b h sơ và tài li u kèm theo, n i dung công vi c, cách s p x p, tra c u c a h th ng h sơ ang qu n lý, nh ng v n ang gi i quy t, nh ng v n còn t n t i ... khi có quy t nh chuy n giao nhi m v qu n lý h sơ cho ngư i khác. i u 50. Tiêu chu n i v i cán b làm công tác qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v : 1. Có ph m ch t chính tr t t, l ch s gia ình và b n thân rõ ràng; 2. Là ng viên ng C ng s n Vi t Nam; 3. ã ư c tuy n d ng chính th c vào cơ quan, ơn v ; 4. Có ý th c t ch c k lu t, trung thành, trung th c, tin c y;
 17. Có tinh th n trách nhi m cao, nhi t tình công tác, phong cách làm vi c khoa h c, trình h c v n và nghi p v c n thi t. i u 51. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng có trách nhi m : 1. Khai n p y , rõ ràng, trung th c v lý l ch, sơ y u lý l ch, các tài li u v b n thân, quan h gia ình, xã h i theo quy nh và yêu c u c a cơ quan, ơn v qu n lý; 2. Khai báo và b sung h sơ khi có thay i; Không ư c ti t l n i dung h sơ ã ư c ti p c n khi quan h ti p xúc v i các t ch c, cá nhân khác (trư ng h p do yêu c u công vi c thì ch ư c thông tin nh ng n i dung ã ư c th trư ng duy t, ph i ghi biên b n n i dung ti p xúc báo cáo v i ngư i ã duy t). i u 52. 1. V T ch c cán b nh kỳ ho c t xu t t ch c ki m tra công tác qu n lý h sơ trên di n r ng ho c có tr ng i m t i các cơ quan, ơn v tr c thu c B . Vi c ki m tra toàn di n th c hi n ít nh t 3 năm 1 l n và không quá 1 l n t i 1 cơ quan, ơn v trong 1 năm. M i l n ki m tra ph i có quy t nh t ch c ki m tra. Biên b n ki m tra ph i g i lưu t i h sơ c a các t ch c, cá nhân ã ki m tra. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v tr c thu c B ch ng t ch c ki m tra công tác qu n lý h sơ t i cơ quan, ơn v , trong ph m vi qu n lý. Vi c ki m tra toàn di n t i cơ s th c hi n ít nh t 2 năm 1 l n và ph i có văn b n báo cáo V T ch c cán b . Sau m i l n ki m tra ph i có biên b n lưu và g i V T ch c cán b theo dõi. i u 53. Th trư ng cơ quan, ơn v tr c thu c B ph i th c hi n y ch báo cáo v công tác qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v như sau: 1. Báo cáo nh ng v vi c t xu t x y ra gây nh hư ng n giá tr s d ng và giá tr ch ng minh c a tài li u trong h sơ. Báo cáo này ph i ph n ánh k p th i khi s vi c x y ra, nêu y , c th tình ti t s vi c, ng th i ti n hành ngay các bi n pháp xác minh, truy xét, thu h i, ngăn ch n nh ng tác h i có th x y ra; Báo cáo toàn di n v công tác qu n lý h sơ g i V T ch c cán b trư c ngày 01 tháng 11 hàng năm. Chương 9: X LÝ VI PH M i u 54. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B Văn hoá - Thông tin vi ph m Quy ch này và các quy nh khác c a B trư ng v qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v s b x lý như sau : 1. Nh c nh b ng văn b n và lưu h sơ cán b c a ngư i ó khi t ý xem n i dung tài li u h sơ nl n th hai mà không ư c ngư i có th m quy n cho phép.
 18. 2. X lý k lu t phù h p m c khi có các hành vi vi ph m sau : a. Tái xâm ph m bí m t n i dung tài li u h sơ sau khi ã b nh c nh b ng văn b n; Ba năm li n, ho c 5 năm c ng d n không khai và b sung tài li u cho h sơ cán b c a mình; c. Công b trái phép bí m t n i dung, ph bi n trái phép tài li u h sơ; Sao chép trái phép tài li u h sơ; d. Không ph i h p v i cơ quan h u trách b sung tài li u h sơ còn thi u, b th t l c, hư h ng ... ; g. T ch i khai báo các v n liên quan n h sơ, t ch i cung c p tài li u h sơ; h. Vi ph m niêm phong c a h sơ, c a t h sơ; i. Làm m t tài li u trong h sơ ho c làm m t tr n b h sơ; k. Làm suy gi m ho c làm m t giá tr s d ng và giá tr ch ng minh c a nhi u tài li u h sơ; l. Chi m gi trái phép tr n b h sơ ho c nhi u tài li u quan tr ng trong m t b h sơ; m. Tiêu hu trái phép tài li u h sơ (tiêu hu trái phép t 2 b h sơ tr lên s b bu c thôi vi c và ngh truy t ); n. ánh tráo tài li u h sơ; o. Phân tán tài li u, làm m t s toàn v n c a h sơ; p. Làm sai l ch n i dung h sơ, s a ch a trái phép tài li u h sơ; q. N p tài li u gi vào h sơ, cung c p tài li u sai s th t; r. Hu ho i trái phép t h sơ; s. Chi m o t, mua bán trái phép tài li u h sơ; t. Cung c p thông tin h sơ trái phép cho ngư i nư c ngoài; Các vi ph m tương t khác. i u 55. Cán b làm công tác qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v , trư ng phòng ph trách công tác t ch c cán b , lao ng t i cơ quan, ơn v tr c thu c B vi ph m Quy ch này và các quy nh khác c a B trư ng v qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v s b x lý như sau : 1. Nh c nh b ng văn b n và lưu h sơ cán b c a ngư i ó khi không tích c c th c hi n nghi p v qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v theo quy nh. 2. X lý k lu t phù h p m c khi có các hành vi vi ph m sau : a. Nhi u năm li n không s p x p h sơ theo quy nh; b. C n tr vi c t ch c th c hi n công tác qu n lý h sơ; c. Không thu n p h sơ theo yêu c u c a c p trên và c a B Văn hoá - Thông tin;
 19. Không lưu gi tài li u h sơ trong quá trình s p x p t ch c, cán b và gi i quy t ch chính sách; d. Báo cáo th trư ng xác nh n sai v i h sơ g c; Các vi ph m tương t khác. i u 56. Th trư ng cơ quan, ơn v tr c thu c B vi ph m Quy ch này và các quy nh khác c a B trư ng v qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v s b x lý như sau : 1. Nh c nh b ng văn b n và lưu h sơ cán b c a ngư i ó khi không t o i u ki n cho công tác qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v . 2. X lý k lu t phù h p m c khi có các hành vi vi ph m sau : a. Gây khó khăn, c n tr vi c tri n khai công tác qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v t i cơ quan, ơn v ; b. Xác nh n sai v i h sơ g c; c. Cư ng ép c p dư i xác nh n sai v i h sơ g c; C n tr c p dư i thu n p, giao n p h sơ theo yêu c u c a B Văn hoá - Thông tin; . x y ra tình tr ng y u kém trong công tác qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v t i cơ quan, ơn v (trong vòng 5 năm có 3 ngư i c a cơ quan, ơn v c a b x lý k lu t vì vi ph m quy nh v qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v ). i u 57. Th m quy n và trách nhi m x lý vi ph m v qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v th c hi n theo Quy nh v phân c p qu n lý công tác t ch c cán b c a B Văn hoá - Thông tin. Quy trình x lý k lu t th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh Cán b , công ch c ( i v i cán b , công ch c, viên ch c trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p) ho c theo quy nh c a B lu t Lao ng ( i v i ngư i lao ng trong các cơ quan, ơn v và doanh nghi p nhà nư c). Chương 10: I U KHO N THI HÀNH i u 58. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh c n s a i, b sung, các cơ quan, ơn v ph n ánh v V T ch c cán b báo cáo B trư ng xem xét, gi i quy t. V trư ng V T ch c cán b nh kỳ t ch c t ng k t, ánh giá, rút kinh nghi m c i ti n, b sung các quy nh và hư ng d n v công tác qu n lý h sơ; ngh B trư ng khen thư ng các t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác qu n lý h sơ cán b và h sơ n i v ./.
Đồng bộ tài khoản