Quyết định số 48/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
98
lượt xem
12
download

Quyết định số 48/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2005/QĐ-BNN về việc quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2005/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc S : 48/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 25 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH V vi c quy nh m u d u ki m soát gi t m , tem ki m tra v sinh thú y B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh m u d u ki m soát gi t m , tem ki m tra v sinh thú y". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các ơn v , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc QUY NNH M u d u ki m soát gi t m , tem ki m tra v sinh thú y (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2005/Q -BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh này ư c áp d ng i v i: 1. Th t và các s n phNm khác c a ng v t trên c n sau khi gi t m , sơ ch ph i ư c ki m tra và óng d u ki m soát gi t m ho c dán tem ki m tra v sinh thú y trư c khi ưa ra lưu thông tiêu th trong nư c ho c xu t khNu; 2. Th t và các s n phNm khác c a ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y ph i x lý. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n gi t m ng v t, sơ ch s n phNm ng v t trên lãnh th Vi t Nam; Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i Quy nh này thì áp d ng i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng : Gia súc gi t m là: trâu, bò, dê, c u, l n, ng a, la, l a và m t s loài gia súc khác s d ng làm th c phNm; Gia c m gi t m là: gà, v t, ngan, ng ng, gà tây, à i u, chim b câu, chim cút và m t s loài gia c m khác s d ng làm th c phNm; Thân th t: là thân c a ng v t sau gi t m ã l y ti t, c t b ph t ng các cơ quan sinh d c, ư ng ti t ni u; Th t m nh: là m t n a thân th t sau khi ã c t b u, chân, vú, m lá; Th t mi ng: là m t ph n c a th t m nh ã ư c l c b xương ho c không l c b xương; i u 4. Các hành vi nghiêm c m 1. Nghiêm c m vi c ưa ra lưu thông tiêu th th t, ph t ng ho c các s n phNm khác c a ng v t chưa ư c ki m tra và óng d u ki m soát gi t m ho c dán tem ki m tra v sinh thú y theo quy nh;
 3. 2. Nghiêm c m vi c ưa ra lưu thông tiêu th th t, ph t ng ho c các s n phNm khác c a ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y bu c ph i x lý nhưng không th c hi n các bi n pháp x lý theo yêu c u c a cơ quan thú y; 3. Nghiêm c m vi c s d ng d u ki m soát gi t m , tem ki m tra v sinh thú y gi ho c không úng mã s c a cơ s gi t m , sơ ch s n phNm ng v t. Chương II M U D U KI M SOÁT GI T M I V I GIA SÚC M c1 M U D U DÙNG CHO CÁC CƠ S GI T M XU T KH U i u 5. M u d u ki m soát gi t m óng trên thân th t, th t m nh tiêu chuNn xu t khNu (Hình 1, Ph l c 1 c a b n Quy nh này). 1. D u hình tròn, có kích thư c: ư ng kính vòng ngoài 40mm, ư ng kính vòng trong 25mm, gi a có ư ng phân cách i qua tâm ư ng tròn chia ôi d u thành hai ph n b ng nhau. ư ng tròn ngoài, ư ng tròn trong và ư ng k ngang c a d u có b r ng là 1mm; 2. Kho ng cách gi a ư ng tròn trong và ư ng tròn ngoài c a d u: Phía trên kh c ch "K. S. G. M. X. K" (vi t t t c a c m t ki m soát gi t m xu t khNu), chi u cao c a ch là 4mm, b r ng c a nét ch là 1mm; Phía dư i kh c ch "C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 4mm, b r ng c a nét ch là 1mm. 3. Hình tròn phía trong c a d u kh c mã s c a cơ s gi t m theo quy nh sau: a) Phía trên kh c mã hi u c a cơ quan qu n lý cơ s gi t m theo ký t A ho c B, C, ..., chi u cao c a ch là 10mm, b r ng c a nét ch là 2mm; b) Phía dư i kh c s hi u c a cơ s gi t m theo s th t 1 ho c 2, 3, ..., chi u cao c a ch s là 10mm, b r ng c a nét s là 2mm. i u 6. M u d u ki m soát gi t m óng trên thân th t không tiêu chuNn xu t khNu, nhưng tiêu chuNn tiêu th n i a (Hình 2, Ph l c 1 c a b n Quy nh này). 1. D u hình ch nh t, có kích thư c: dài 80mm, r ng 50mm, các ư ng th ng có b r ng 1mm; 2. D u ư c chia thành 3 ph n theo chi u dài: ph n trên và ph n dư i r ng 13mm, ph n gi a r ng 20mm (không tính ư ng k ); 3. D c theo chi u dài phía trên c a d u kh c ch "C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 8mm, b r ng c a nét ch là 1,5mm;
 4. 4. gi a d u kh c ch "N I NA", chi u cao c a ch là 12mm, b r ng c a nét ch là 2mm; 5. D c theo chi u dài phía dư i c a d u kh c mã s c a cơ s gi t m , chi u cao c a ch và s là 8mm, b r ng c a nét ch và s là 1,5mm; i u 7. M u d u dùng óng trên thân th t không tiêu chuNn, ph i x lý v sinh thú y (Hình 3 Ph l c 1 c a b n Quy nh này). D u hình ô van, có kích thư c: a) Vòng ngoài: b r ng 80mm, chi u cao 50mm; b) Vòng trong: b r ng 60mm, chi u cao 30mm; c) ư ng ô van ngoài và ư ng ô van trong c a d u có b r ng là 1mm; 2. Kho ng cách gi a ư ng ô van trong và ư ng ô van ngoài c a d u: a) Phía trên kh c ch "C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 4mm, b r ng c a nét ch là 1mm; b) Phía dư i kh c mã s c a cơ s gi t m , chi u cao c a ch và s là 4mm, b r ng c a nét ch và s là 1mm; 3. Hình ô van phía trong c a d u kh c ch "X LÝ V.S.T.Y" (vi t t t c a c m t x lý v sinh thú y), chi u cao c a ch là 8mm, b r ng c a nét ch là 2mm. i u 8. M u d u dùng óng trên thân th t không tiêu chuNn, ph i hu b (Hình 4, Ph l c 1 c a b n Quy nh này). 1. D u hình tam giác u ư c chia thành 3 ph n, kích thư c m i c nh c a tam giác là 80mm, các ư ng th ng có b r ng là 1mm; 2. Ph n nh c a d u có ư ng cao là 30mm (không tính ư ng k ), kh c mã s c a cơ s gi t m , chi u cao c a ch và s là 8mm, b r ng c a nét ch và s là 1,5mm; 3. Ph n gi a c a d u có ư ng cao là 22mm (không tính ư ng k ), kh c ch "HU ", chi u cao c a ch là 12mm, b r ng c a nét ch là 2 mm; 4. Ph n áy c a d u có ư ng cao là 15mm (không tính ư ng k ), kh c ch "C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 8mm, b r ng c a nét ch là 1,5mm. M c2 M U D U DÙNG CHO CÁC CƠ S GI T M GIA SÚC TIÊU DÙNG TRONG NƯ C i u 9. M u d u ki m soát gi t m óng trên thân th t tiêu chuNn tiêu dùng trong nư c (Hình 5, Ph l c 2 c a b n Quy nh này).
 5. 1. Hình dáng, kích thư c c a d u theo quy nh t i kho n 1, 2 i u 6 c a b n Quy nh này; 2. D c theo chi u dài phía trên c a d u kh c ch "CHI C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 8mm, b r ng c a nét ch là 1,5mm; 3. gi a d u, kh c ch "K. S. G. M" (vi t t t c a c m t ki m soát gi t m ), chi u cao c a ch là 12mm, b r ng c a nét ch là 2mm; 4. D c theo chi u dài phía dư i c a d u kh c mã s c a cơ s gi t m , chi u cao c a ch và s là 8mm, b r ng c a nét ch và s là 1,5mm. i u 10. M u d u dùng óng trên thân th t không tiêu chuNn, ph i x lý v sinh thú y (Hình 6 Ph l c 2 c a b n Quy nh này). 1. Hình dáng, kích thư c c a d u theo quy nh t i Kho n 1 i u7c ab n Quy nh này; 2. Kho ng cách gi a ư ng ô van trong và ư ng ô van ngoài c a d u: a) Phía trên kh c ch "CHI C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 4mm, b r ng c a nét ch là 1mm; b) Phía dư i kh c mã s c a cơ s gi t m , chi u cao c a ch và s là 4mm, b r ng c a nét ch và s là 1mm; 3. Hình ô van phía trong c a d u kh c ch "X LÝ V.S.T.Y" (vi t t t c a c m t x lý v sinh thú y), chi u cao c a ch là 8mm, b r ng c a nét ch là 2mm. i u 11. M u d u dùng óng trên thân th t không tiêu chuNn, ph i hu b (Hình 7 Ph l c 2 c a b n Quy nh này). 1. Hình dáng, kích thư c và n i dung c a d u theo quy nh t i Kho n 1, 2, 3 i u 8 c a b n Quy nh này; 2. Ph n áy c a d u có kh c ch "CHI C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 8 mm, b r ng c a nét ch là 1,5mm. Chương III M U D U KI M SOÁT GI T M I V I GIA C M M c1 M U D U DÙNG CHO CÁC CƠ S GI T M GIA C M XU T KH U i u 12. M u d u ki m soát gi t m óng trên thân th t tiêu chuNn xu t khNu (Hình 8, Ph l c 3 c a b n Quy nh này). 1. D u hình tròn có kích thư c: ư ng kính vòng ngoài 30mm, ư ng kính vòng trong 20mm, gi a có ư ng phân cách i qua tâm ư ng tròn chia ôi d u
 6. thành hai ph n b ng nhau. ư ng tròn ngoài, ư ng tròn trong và ư ng k ngang c a d u có b r ng là 0,5mm; 2. Vòng tròn ngoài c a d u: a) Phía trên kh c ch "K. S. G. M. X. K" (vi t t t c a c m t ki m soát gi t m xu t khNu), chi u cao c a ch là 3mm, b r ng c a nét ch là 1mm; b) Phía dư i kh c ch "C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 3mm, b r ng c a nét ch là 1mm. 3. Vòng tròn phía trong c a d u: a) Phía trên kh c mã s c a cơ quan qu n lý theo ký t A ho c B, C, ..., chi u cao c a ch là 5mm, b r ng c a nét ch là 1,5mm; b) Phía dư i kh c mã s c a cơ s gi t m theo s th t 1 ho c 2, 3, ..., chi u cao c a ch s là 5mm, b r ng c a nét s là 1,5mm. i u 13. M u d u ki m soát gi t m óng trên thân th t không tiêu chuNn xu t khNu, nhưng tiêu chuNn tiêu th n i a (Hình 9, Ph l c 3 c a b n Quy nh này). 1. D u hình ch nh t, có kích thư c: dài 40mm, r ng 27mm, các ư ng th ng có b r ng 0,5mm; 2. D u ư c chia thành 3 ph n theo chi u dài: ph n trên và ph n dư i r ng 7,5mm, ph n gi a r ng 10mm (không k ư ng k ); 3. D c theo chi u dài ph n trên c a d u kh c ch "C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 3mm, b r ng c a nét ch là 0,5mm. 4. gi a d u kh c ch "N I NA", chi u cao c a ch là 6mm, b r ng c a nét ch là 1mm; 5. D c theo chi u dài ph n dư i c a d u kh c mã s c a cơ s gi t m , chi u cao c a ch và s là 3mm, b r ng c a nét ch và s là 0,5mm. i u 14. M u d u dùng óng trên thân th t không tiêu chuNn, ph i x lý v sinh thú y (Hình 10 Ph l c 3 c a b n Quy nh này). 1. D u hình ô van, có kích thư c: Vòng ngoài: b r ng 40mm; chi u cao 30mm; Vòng trong: b r ng 28mm; chi u cao 18mm; ư ng ô van ngoài và ư ng ô van trong có b r ng là 0,5mm; 2. Kho ng cách gi a ư ng ô van trong và ư ng ô van ngoài c a d u: a) Phía trên kh c ch "C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 3,5mm, b r ng c a nét ch là 1mm;
 7. b) Phía dư i kh c mã s c a cơ s gi t m , chi u cao c a ch và s là 3,5mm, b r ng c a nét ch và s là 1mm; 3. Hình ô van phía trong c a d u kh c ch "X LÝ V.S.T.Y" (vi t t t c a c m t x lý v sinh thú y), chi u cao c a ch là 5mm, b r ng c a nét ch là 1mm. i u 15. M u d u dùng óng trên thân th t không tiêu chuNn, ph i hu b (Hình 11, Ph l c 3 c a b n Quy nh này). 1. D u có hình tam giác u ư c chia thành 3 ph n, kích thư c m i c nh c a tam giác là 40mm, các ư ng th ng có b r ng là 1mm; 2. Ph n nh c a d u có ư ng cao là 16mm (không tính ư ng k ), kh c mã s c a cơ s gi t m , chi u cao c a ch và s là 3mm, b r ng c a nét ch và s là 0,5mm; 3. Ph n gi a c a d u có ư ng cao là 10mm (không tính ư ng k ), kh c ch "HU ", chi u cao c a ch là 7mm, b r ng c a nét ch là 1,5mm; 4. Ph n áy c a d u có ư ng cao là 7,5mm (không tính ư ng k ), kh c ch "C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 3mm, b r ng c a nét ch là 0,5mm. M c2 M U D U DÙNG CHO CÁC CƠ S GI T M GIA C M TIÊU DÙNG TRONG NƯ C i u 16. M u d u ki m soát gi t m óng trên thân th t tiêu chuNn v sinh thú y (Hình 12, Ph l c 4 c a b n Quy nh này). 1. Hình dáng, kích thư c c a d u theo quy nh t i Kho n 1, 2 i u 13 c a b n Quy nh này; 2. D c theo chi u dài ph n trên c a d u kh c ch "CHI C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 3mm, b r ng c a nét ch là 0,5mm. 3. gi a d u, kh c ch "K. S. G. M" (vi t t t c a c m t ki m soát gi t m ), chi u cao c a ch là 6mm, b r ng c a nét ch là 1mm; 4. D c theo chi u dài ph n dư i c a d u kh c mã s c a cơ s gi t m , chi u cao c a ch và s là 3mm, b r ng c a nét ch và s là 0,5mm. i u 17. M u d u dùng óng trên thân th t không tiêu chuNn, ph i x lý v sinh thú y (Hình 13 Ph l c 4 c a b n Quy nh này). 1. Hình dáng, kích thư c và n i dung c a d u theo quy nh t i Kho n 1, 3 i u 14 c a b n Quy nh này; 2. Kho ng cách gi a ư ng ô van trong và ư ng ô van ngoài c a d u: a/ Phía trên kh c ch "CHI C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 3,5mm, b r ng c a nét ch là 1mm;
 8. b/ Phía dư i kh c mã s c a cơ s gi t m , chi u cao c a ch và s là 3,5mm, b r ng c a nét ch và s là 1mm. i u 18. M u d u dùng óng trên thân th t không tiêu chuNn, ph i hu b (Hình 14 Ph l c 4 c a b n Quy nh này). 1. Hình dáng, kích thư c c a d u theo quy nh t i Kho n 1 i u 15 c a b n Quy nh này; 2. Ph n nh c a d u theo quy nh t i Kho n 2 i u 15 c a b n quy nh này; 3. Ph n gi a c a d u theo quy nh t i Kho n 3 i u 15 c a b n Quy nh này; 4. Ph n áy c a d u có ư ng cao là 7,5mm (không tính ư ng k ), kh c ch "CHI C C THÚ Y", chi u cao c a ch là 3mm, b r ng c a nét ch là 0,5mm. Chương IV M U TEM KI M TRA V SINH THÚ Y M c1 M U TEM KI M TRA V SINH THÚ Y DÙNG CHO CÁC CƠ S GI T M NG V T XU T KH U i u 19. M u tem v sinh thú y dùng cho s n phNm ng v t tiêu chuNn xuât khNu (Hình 15, Ph l c 5 c a b n Quy nh này). 1. Tem hình ch nh t, có kích thư c: dài 70mm, r ng 40mm, các ư ng th ng có b r ng 1mm m u . N n tem màu tr ng, ch ; 2. Tem ư c chia thành 3 ph n theo chi u dài: ph n trên và ph n gi a r ng 13,5mm, ph n dư i r ng 9mm (không tính ư ng k ); 3. Góc trái ph n trên có bi u tư ng ki m d ch ng v t, ư ng kính c a bi u tư ng là 15mm. Bên ph i ph n trên in ch "C C THÚ Y" và "MÃ S " c a cơ s gi t m , phông ch Arial, c ch 14 và nét m; 4. ph n gi a c a tem, in ch "KI M TRA V SINH THÚ Y", phông ch Arial, c ch 16 và nét m; 5. Ph n dư i c a tem in "Ngày .... tháng .... năm 20....", phông ch Arial, c ch 12 và nét m. i u 20. M u tem v sinh thú y dùng cho s n phNm ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y, ph i x lý v sinh thú y (Hình 16, Ph l c 5 c a b n Quy nh này); 1. Tem có hình dáng, kích thư c, n i dung ph n trên và ph n dư i theo quy nh t i các Kho n 1, 2, 3, 5 i u 19 c a b n Quy nh này;
 9. 2. Ph n gi a c a tem, in ch "X LÝ V SINH THÚ Y", phông ch Arial, c ch 16 và nét m. i u 21. M u tem v sinh thú y dùng cho s n phNm ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y, ph i tiêu hu (Hình 17, Ph l c 5 c a b n Quy nh này). 1. Tem có hình dáng, kích thư c, n i dung ph n trên và ph n dư i theo quy nh t i các Kho n 1, 2, 3, 5 i u 19 c a b n Quy nh này; 2. Ph n gi a c a tem, in ch "H Y" phông ch Arial, c ch 20 và nét m. M c2 M U TEM KI M TRA V SINH THÚ Y DÙNG CHO CÁC CƠ S GI T M NG V T TIÊU DÙNG TRONG NƯ C i u 22. M u tem v sinh thú y dùng cho s n phNm ng v t tiêu chuNn tiêu dùng trong nư c (Hình 18, Ph l c 6 c a b n Quy nh này). 1. Tem hình ch nh t, có kích thư c: dài 70mm, r ng 40mm, các ư ng th ng có b r ng 1mm m u xanh m. N n tem màu tr ng, ch xanh m; 2. Tem ư c chia thành 3 ph n theo chi u dài: ph n trên và ph n gi a r ng 13,5mm, ph n dư i r ng 9mm (không tính ư ng k ); 3. Góc trái ph n trên có bi u tư ng ki m d ch ng v t, ư ng kính c a bi u tư ng là 15mm. Bên ph i ph n trên in tên c a Chi c c Thú y "CHI C C THÚ Y ..", phông ch Arial, c ch 14 và nét m; 4. ph n gi a c a tem, in ch "KI M TRA V SINH THÚ Y", phông ch Arial, c ch 16 và nét m; 5. Ph n dư i c a tem in "Ngày .... tháng .... năm 20....", phông ch Arial, c ch 12 và nét m. i u 23. M u tem v sinh thú y dùng cho s n phNm ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y, ph i x lý v sinh thú y (Hình 19, Ph l c 6 c a b n Quy nh này). 1. Tem có hình dáng, kích thư c, n i dung ph n trên và ph n dư i theo quy nh t i các Kho n 1, 2, 3, 5 i u 22 c a b n Quy nh này; 2. ph n gi a c a tem, in ch "X LÝ V SINH THÚ Y", phông ch Arial, c ch 16 và nét m. i u 24. M u tem v sinh thú y dùng cho s n phNm ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y, ph i tiêu hu (theo Hình 20, Ph l c 6 c a b n Quy nh này). 1. Tem có hình dáng, kích thư c, n i dung ph n trên và ph n dư i theo quy nh t i các Kho n 1, 2, 3, 5 i u 22 c a b n Quy nh này; 2. Ph n gi a c a tem in ch "H Y", phông ch Arial, c ch 20 và nét m. i u 25. Quy nh s d ng tem ki m tra v sinh thú y.
 10. 1. Tem ki m tra v sinh thú y ư c dán trên th c phNm có ngu n g c ng v t và các s n phNm ng v t khác ho c ư c b vào bên trong bao bì hay gi a hai l p bao bì ch a ng s n phNm ng v t; 2. Trên tem ki m tra v sinh thú y ph i ư c óng d u c a cơ quan th c hi n ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y khi s d ng. Chương V QUY NNH V M C C A D U ÓNG VÀ VN TRÍ ÓNG D U KI M SOÁT GI T M TRÊN THÂN THNT i u 26. Quy nh v m c d u. 1. M u m c ph i m khi óng không nhoè; 2. M c d u ph i ư c làm t nh ng hóa ch t không làm bi n i ch t lư ng c a th t, s n phNm ng v t và không h i cho s c kho ngư i s d ng th t và các s n phNm ng v t ó; 3. C c Thú y hư ng d n c th m c c a d u óng trên thân th t v thành ph n, phương pháp pha ch . i u 27. Quy nh v m u m c c a d u óng trên thân th t. 1. M c d u màu s d ng cho m u d u quy nh t i các i u 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 c a b n Quy nh này; 2. M c d u màu tím s d ng cho m u d u quy nh t i các i u 9, 10, 11, 16, 17, 18 c a b n Quy nh này; 3. Trư ng h p da gia súc có m u t i, có th s d ng các lo i d u chín (d u nhi t) có hình dáng, kích th c, n i dung theo quy nh v m u d u t i b n Quy nh này. i u 28. V trí óng d u ki m soát gi t m iv il n tiêu chuNn v sinh thú y xu t khNu. 1. i v i thân th t l n choai, l n s a: óng 01 d u ki m soát gi t m t i v trí mông c a thân th t; 2. i v i th t l n m nh: óng 01 d u ki m soát gi t m t i v trí bên mông c a m i m nh l n; 3. i v i th t mi ng: óng 01 d u ki m soát gi t m trên m i mi ng th t. i u 29. V trí óng d u ki m soát gi t m iv il n tiêu chuNn v sinh thú y tiêu dùng n i a: 1. i v i thân th t l n s a: óng 01 d u ki m soát gi t m t i v trí mông c a thân th t; 2. i v i thân th t l n choai, l n th t:
 11. a) Thân th t, th t l n m nh sau khi gi t m ư c ưa t i cơ s sơ ch , ch bi n: óng 01 d u ki m soát gi t m t i v trí mông c a thân th t ho c m i m nh óng 01 d u ki m soát gi t m mông; b) Thân th t tiêu th trên th trư ng ph i ư c lăn d u ho c óng d u ki m soát gi t m hai bên thân th t t vùng má n vùng mông c a thân th t; c) Th t m nh tiêu th trên th trư ng ph i ư c lăn d u ho c óng d u ki m soát gi t m t vùng c n vùng mông c a th t m nh; d) Th t mi ng ph i ư c lăn ho c óng d u ki m soát gi t m sao cho di n tích d u m b o ư c s nh n d ng là ã ki m tra v sinh thú y i v i s n phNm. i u 30. V trí óng d u ki m soát gi t m i v i trâu bò, dê, c u tiêu chuNn v sinh thú y. 1. Thân th t, th t m nh ph i ư c lăn d u ho c óng d u ki m soát gi t m hai bên thân th t t vùng c n vùng mông c a thân th t; 2. Th t mi ng ph i ư c óng d u ki m soát gi t m sao cho di n tích d u m b o ư c s nh n d ng là ã ki m tra v sinh thú y i v i s n phNm. i u 31. V trí óng d u ki m soát gi t m i v i thân th t gia c m tiêu chuNn v sinh thú y. 1. i v i thân th t gia c m xu t khNu: óng 01 d u ki m soát gi t m t i v trí lư n c a thân th t; 2. i v i thân th t gia c m tiêu th trong nư c: óng 02 d u ki m soát gi t m t i v trí hai bên lư n c a thân th t; i u 32. V trí óng d u ki m soát gi t m i v i thân th t không tiêu chuNn v sinh thú y. 1. Thân th t không tiêu chuNn ph i x lý v sinh thú y ho c hu b ph i ư c lăn ho c óng d u m b o ư c s nh n d ng là ã ki m tra v sinh thú y i v i th t và các s n phNm ng v t ó; 2. Bác s , k thu t viên thú y t i cơ s gi t m ph i giám sát ch t ch vi c x lý v sinh thú y i v i thân th t ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y theo quy nh. i u 33. Quy nh v mã s c a các cơ s gi t m 1. i v i các cơ s gi t m ng v t xu t khNu: a) Mã s c a cơ quan qu n lý cơ s gi t m ư c quy nh theo ký t A ho c B, C, ....; b) Mã s c a cơ s gi t m ư c quy nh theo s th t 1 ho c 2, 3, ..;
 12. c) C c Thú y quy nh c th mã s d u và tem ki m tra v sinh thú y i v i t ng ơn v qu n lý cơ s gi t m gia súc, gia c m xu t khNu (theo quy nh t i ph l c 7 c a b n Quy nh này). 2. i v i các cơ s gi t m ng v t tiêu dùng n i a: a) Mã s c a Chi c c Thú y qu n lý cơ s gi t m ư c quy nh theo s th t 01 ho c 02, 03, ... Mã s c th c a m i Chi c c Thú y ư c quy nh t i ph l c 8 c a b n Quy nh này; b) Mã s c a huy n có cơ s gi t m ư c quy nh theo s th t 01 ho c 02, 03, ...; c) Mã s c a cơ s gi t m ư c quy nh theo s th t 01 ho c 02, 03, ... d) Chi c c Thú y quy nh c th mã s i v i t ng huy n và t ng cơ s gi t m gia súc, gia c m; ) Vi c quy nh mã s c a d u, tem ki m tra v sinh thú y theo hư ng d n t i Ph l c 8 c a b n Quy nh này./.
 13. Ph l c 1 D u ki m soát gi t m gia súc t i cơ s gi t m xu t kh u (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48 /2005/Q –BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Ký t S Hình 1. M u d u ki m soát gi t m xu t khNu C C THÚ Y N IĐA MÃ S : ......... Hình 2. M u d u ki m soát gi t m tiêu th n i a Hình 3: M u d u x lý v sinh thú y
 14. ........ ........ HU C C THÚ Y Hình 4: M u d u h y
 15. Ph l c 2 D u ki m soát gi t m gia súc t i cơ s gi t m n i a (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48 /2005/Q –BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) CHI C C THÚ Y K. S. G. M MÃ S :............ Hình 5: M u d u ki m soát gi t m Hình 6: M u d u x lý v sinh thú y ........ ........ HU CHI C C THÚ Y Hình 7: M u d u h y
 16. Ph l c 3 D u ki m soát gi t m gia c m t i cơ s gi t m xu t kh u (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48 /2005/Q –BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Ký t S Hình 8. M u d u ki m soát gi t m xu t khNu C C THÚ Y N I NA MÃ S : .......... Hình 9. M u d u ki m soát gi t m tiêu th n i a Hình 10. M u d u x lý v sinh thú y .... ........ HU C C THÚ Y Hình 11. M u d u hu
 17. Ph l c 4 D u ki m soát gi t m gia c m t i cơ s gi t m n i a (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48 /2005/Q –BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) CHI C C THÚ Y K. S. G. M MÃ S : .......... Hình 12: M u d u ki m soát gi t m gia c m Hình 13: M u d u x lý v sinh thú y .... ........ HU CHI C C THÚ Y Hình 14: M u d u h y
 18. Ph l c 5 Tem ki m tra v sinh thú y s n ph m ng v t t i các cơ s gi t m xu t kh u (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48 /2005/Q –BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C C THÚ Y MÃ S :…………… KI M TRA V SINH THÚ Y Ngày tháng năm 20.… Hình 15: M u tem ki m tra v sinh thú y C C THÚ Y MÃ S :…………… X LÝ V SINH THÚ Y Ngày tháng năm 20.… Hình 16: M u tem x lý v sinh thú y C C THÚ Y MÃ S :…………… HU Ngày tháng năm 20.… Hình 17: M u tem tiêu h y
 19. Ph l c 6 Tem ki m tra v sinh thú y s n ph m ng v t t i các cơ s gi t m tiêu th n i a (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48 /2005/Q –BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) CHI C C THÚ Y ……………………… KI M TRA V SINH THÚ Y Ngày tháng năm 20.… Hình 18: M u tem ki m tra v sinh thú y CHI C C THÚ Y ……………………… X LÝ V SINH THÚ Y Ngày tháng năm 20.… Hình 19: M u tem x lý v sinh thú y CHI C C THÚ Y ……………………… HU Ngày tháng năm 20.… Hình 20: M u tem tiêu h y
 20. Ph l c 7 Mã s c a d u ki m soát gi t m , tem ki m tra v sinh thú y t i các cơ s gi t m , sơ ch ng v t, s n ph m ng v t xu t kh u (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48 /2005/Q –BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C c Thú y quy nh c th mã s i v i t ng ơn v qu n lý cơ s gi t m gia súc, gia c m xu t khNu. Ví d : Mã s : A 1 - A là mã s c a cơ quan qu n lý cơ s gi t m gia súc, gia c m xu t khNu; - 1 là mã s c a cơ s gi t m . A 1 M u d u ki m soát gi t m xu t khNu C C THÚ Y N IĐA MÃ S : A1 M u d u tiêu th n i a
Đồng bộ tài khoản