Quyết định số 48/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
159
lượt xem
57
download

Quyết định số 48/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4470 – 1995 Bệnh viện đa khoa – Yêu cầu thiết kế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2005/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ********* c l p – T do – H nh phúc ********* S : 48/2005/Q -BYT Hà N i, ngày28 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N ÁP D NG TIÊU CHU N TCVN 4470 – 1995 B NH VI N A KHOA - YÊU C U THI T K B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 1379/Q -BYT ngày 07/5/1999 c a B trư ng B Y t v vi c phê duy t D án Tiêu chu n hoá xây d ng, thi t k m u các công trình y t ; Căn c Tiêu chu n TCVN 4470 – 1995, Yêu c u thi t k b nh vi n a khoa; Căn c Quy ch b nh vi n ban hành kèm theo quy t nh 1895/1997 BYT – Q ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t ; Căn c Danh m c trang thi t b y t ban hành kèm theo quy t nh s 437/Q - BYT ngày 20/2/2002 c a B trư ng B Y t ; Theo ngh c a ông V trư ng V Trang thi t b - Công trình y t , QUY T NNH: i u 1.Nay ban hành kèm theo quy t nh này; Hư ng d n áp d ng tiêu chuNn TCVN 4470 – 1995 B nh vi n a khoa – Yêu c u thi t k . i u 2. Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ch u tư, căn c vào Hư ng d n áp d ng tiêu chuNn TCVN 4470 – 1995 B nh vi n a khoa – Yêu c u thi t k , xây m i ho c v n d ng xây d ng c i t o b nh vi n ã cũ, b hư h ng xu ng c p. Khi th c hi n tùy theo tình hình c th c n tham kh o ý ki n c a các nhà chuyên môn trong lĩnh v c xây d ng. i u 3.Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, V trư ng các V Trang thi t b - Công trình y t , V K ho ch Tài chính, V i u tr và các V có liên quan c a B Y t ; giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
 2. HƯ NG D N ÁP D NG TCVN : 4470 - 95 B NH VI N A KHOAYÊU C U THI T K Trong ti n trình công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, v i th c tr ng và yêu c u phát tri n công tác b o v chăm sóc s c kho c a nhân dân, c bi t là s ng d ng công ngh khám ch a b nh m i, do ó nh ng yêu c u v k thu t h t ng tương thích ng b v i thi t b hi n i, cũng như vi c b o m môi trư ng làm vi c cho nhân viên y t là c p thi t. M t khác t c c i t o và xây m i b nh vi n a khoa các tuy n ang ư c th c hi n kh p các a phương trên toàn qu c. Tiêu chuNn 4470 - 95 yêu c u thi t k b nh vi n a khoa, là tiêu chuNn thi t k ư c ban hành t năm 1987, ã ư c soát xét l i l n 2 năm 1995 n nay ã có nh ng b t c p. giúp các cơ quan qu n lý u tư xây d ng, ch u tư và các ơn v tư v n thi t k công trình thu c lĩnh v c y t , B y t ban hành b n hư ng d n áp d ng và c th hoá TCVN4470 - 95 : I.QUY NNH CHUNG Các cơ s y t khám ch a b nh ư c phân theo các tuy n sau: 1.1.Tuy n 1 : Tr m y t cơ s , Phòng khám a khoa khu v c. 1.2.Tuy n 2 : B nh vi n qu n, huy n. 1.3.Tuy n 3 : B nh vi n a khoa khu v c, b nh vi n a khoa, chuyên khoa t nh, thành ph . 1.4.Tuy n 4 : B nh vi n a khoa, chuyên khoa Trung ương. Trong ó:  Tr m y t cơ s có s giư ng lưu t 3 n 5 giư ng  Phòng khám a khoa khu v c có s giư ng lưu t 6 n 15 giư ng  B nh vi n qu n, huy n có s giư ng lưu t 50 n 200 giư ng  B nh vi n a khoa khu v c, b nh vi n a khoa t nh, B nh vi n a khoa Trung ương ; S giư ng lưu t 250 n trên 550 giư ng ư c chia theo 3 quy mô như sau : - Quy mô 1 : t 250 n 350 giư ng - Quy mô 2 : t 400 n trên 500 giư ng - Quy mô 3 : trên 550 giư ng B nh vi n a khoa có ch c năng, nhi m v và t ch c theo t ng quy mô như sau: 2.1.Quy mô 1 (t 250 n 350 giư ng) - B nh vi n a khoa h ng III: 2.1.1. Ch c năng nhi m v : 2.1.1.1. C p c u – Khám b nh – Ch a b nh: Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t cơ s y t chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú. T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a nhà nư c. Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa.
 3. T ch c khám giám nh s c kh e, giám nh pháp y khi h i ng giám nh y khoa t nh ho c cơ quan b o v lu t pháp trưng c u. T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng c a b nh vi n. 2.1.1.2. ào t o cán b y t : B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng, l p trung h c y t . T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và cơ s y t tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban u. 2.1.1.3. Nghiên c u khoa h c v y h c: T ch c t ng k t, ánh giá các tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban u. Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban u. 2.1.1.4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: L p k ho ch và ch o tuy n dư i (phòng khám a khoa, y t cơ s ) th c hi n các phác chNn oán và i u tr . T ch c ch o các xã, phư ng th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban u và th c hi n các chương trình y t t i a phương. 2.1.1.5. Phòng b nh: Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch. Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng ng. 2.1.1.6. H p tác qu c t : Tham gia các chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy inh c a Nhà nư c. 2.1.1.7. Qu n lý kinh t y t : Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí. T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , u tư c a nư c ngoài và các t ch c kinh t khác. Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n; T ng bư c th c hi n h ch toán chi phí khám b nh, ch a b nh. 2.1.2. T ch c c a b nh vi n: 2.1.2.1. Khoa khám và i u tr ngo i trú. - Khu v c ti p, ón, th t c. - Khoa khám b nh và i u tr ngo i trú. - Khu v c c p c u (Khoa c p c u h i s c) 2.1.2.2. Khu k thu t nghi p v . - Khoa c p c u, h i s c. - khoa chNn oán hình nh
 4. - Khoa xét nghi m - Khoa gi i ph u b nh - Khoa dư c - Khoa dinh dư ng - Khoa ch ng nhi m khuNn - Các khoa c thù khác 2.1.2.3. Khu i u tr n i trú - Khoa n i t ng h p - Khoa ngo i t ng h p - Khoa ph , s n - Khoa nhi - Liên Khoa răng hàm m t - tai mũi h ng - m t - Khoa truy n nhi m - Các khoa c thù khác 2.1.2.4. Khu hành chính qu n tr – h u c n. - Khu hành chính qu n tr , ào t o, nghiên c u khoa h c. - Kho xư ng - Nhà xe - Khu x lý nư c, rác th i 2.1.2.5. Khu d ch v t ng h p. - Qu y thu c, d ng c y t - Nhà khách - D ch v ăn u ng, bưu i n, Internet, t p phNm, hoa tươi… 2.2.Quy mô 2 (t 400 n 500 giư ng) - B nh vi n a khoa h ng II: 2.2.1. Ch c năng nhi m v : 2.2.1.1. C p c u – Khám b nh – Ch a b nh: Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t cơ s y t chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú. T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a Nhà nư c. Có trách nhi m gi i quy t h u h t các b nh t t trong t nh và thành ph tr c thu c trung ương và các nghành. T ch c khám giám nh s c kh e, khám giám nh pháp y khi h i ng giám nh y khoa t nh, thành ph ho c cơ quan b o v lu t pháp trưng c u. Chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi b nh vi n không kh năng gi i quy t. 2.2.1.2. ào t o cán b y t :
 5. B nh vi n là cơ s th c hành ào t o cán b y t b c i h c và trung h c. T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn. 2.2.1.3. Nghiên c u khoa h c v y h c: T ch c nghiên c u, h p tác nghiên c u các tài y h c c p nhà nư c, c p B ho c c p Cơ s , chú tr ng nghiên c u v y h c c truy n k t h p v i y h c hi n i và các phương pháp ch a b nh không dùng thu c. Nghiên c u tri n khai d ch t h c c ng ng và trong công tác chăm sóc s c kh e ban u l a ch n ưu tiên thích h p trong a bàn t nh, thành ph và các nghành. K t h p v i b nh vi n tuy n trên và các b nh vi n chuyên khoa u nghành phát tri n k thu t c a b nh vi n. 2.2.1.4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: L p k ho ch và ch o tuy n dư i (b nh vi n h ng III) th c hi n vi c phát tri n k thu t chuyên môn. K t h p v i b nh vi n tuy n dư i th c hi n các chương trình v chăm sóc s c kh e ban u trong a bàn t nh, thành ph và các nghành. 2.2.1.5. Phòng b nh: Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch. 2.2.1.6. H p tác qu c t : H p tác v i các t ch c ho c cá nhân ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 2.2.1.7. Qu n lý kinh t y t : Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p. Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi tài chính, t ng bư c th c hi n h ch toán chi phí khám b nh, ch a b nh. T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , u tư nư c ngoài và c a các t ch c kinh t khác. 2.2.2. T ch c c a b nh vi n: 2.2.2.1.Khoa khám và i u tr ngo i trú. - Khu v c ti p, ón, th t c. - Khoa khám b nh và i u tr ngo i trú. - Khoa c p c u. 2.2.2.2. Khu k thu t nghi p v . - Khoa ph u thu t – gây mê h i s c - Khoa i u tr tích c c và ch ng c. - Khoa chNn oán hình nh - Khoa huy t h c truy n máu - Khoa hóa sinh
 6. - Khoa vi sinh - Khoa Ung bư u - khoa thăm dò ch c năng - Khoa v t lý tr li u - ph c h i ch c năng - Khoa gi i ph u b nh - Khoa dư c - Khoa dinh dư ng - Khoa ch ng nhi m khuNn - Các khoa c thù khác 2.2.2.3.Khu i u tr n i trú - Khoa n i t ng h p - Khoa n i tim m ch – Lão h c - Khoa Lao - Khoa da li u - Khoa th n kinh - Khoa tâm th n - Khoa ngo i t ng h p - Khoa ph , s n - Khoa nhi - Khoa m t - Khoa tai mũi h ng - Khoa răng hàm m t - Khoa truy n nhi m - Khoa Y h c c truy n - Các khoa c thù khác 2.2.2.4.Khu hành chính qu n tr – h u c n. - Khu hành chính qu n tr , ào t o, nghiên c u khoa h c. - Kho xư ng - Nhà xe - Khu x lý nư c, rác th i - Tang l 2.2.2.5.Khu d ch v t ng h p. - Qu y thu c, d ng c y t - Nhà khách
 7. - D ch v ăn u ng, bưu i n, Internet, t p phNm, hoa tươi… 2.3.Quy mô 3 (trên 550 giư ng) - B nh vi n a khoa h ng I: 2.3.1. Ch c năng, nhi m v : 2.3.1.1. C p c u – Khám b nh – Ch a b nh: Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t cơ s y t chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú và ngo i trú. T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a nhà nư c. Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh t t t các nơi chuy n n cũng như t i a phương nơi b nh vi n óng. T ch c khám giám nh s c kh e khi h i ng y khoa trung ương ho c t nh, thành ph trưng c u, khám giám nh pháp y khi cơ quan b o v pháp lu t trưng c u. 2.3.1.2. ào t o cán b y t : B nh vi n là cơ s th c hành ào t o cán b y t b c trên i h c, i h c và trung h c. T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn. 2.3.1.3. Nghiên c u khoa h c v y h c: T ch c th c hi n các tài nghiên c u v y h c và ng d ng nh ng ti n b k thu t y h c c p Nhà nư c, c p B ho c c p Cơ s , chú tr ng nghiên c u y h c c truy n k t h p v i y h c hi n i và các phương pháp ch a b nh không dùng thu c – K t h p v i các b nh vi n chuyên khoa u nghành phát tri n k thu t c a b nh vi n. Nghiên c u d ch t h c c ng ng và trong công tác chăm sóc s c kh e ban u... 2.3.1.4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: L p k ho ch và t ch c th c hi n vi c ch o các b nh vi n tuy n dư i phát tri n k thu t chuyên môn nâng cao ch t lư ng chNn oán và i u tr . K t h p v i b nh vi n tuy n dư i th c hi n các chương trình và k ho ch chăm sóc s c kh e ban u trong khu v c. 2.3.1.5. Phòng b nh: Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng ng. Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch. 2.3.1.6. H p tác qu c t : H p tác v i các t ch c ho c cá nhân ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 2.3.1.7. Qu n lý kinh t y t : Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p. Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n. T ng bư c th c hi n h ch toán chi phí khám b nh, ch a b nh. T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , u tư nư c ngoài và c a các t ch c kinh t khác.
 8. 2.3.2. T ch c c a b nh vi n: 2.3.1.1. Khoa khám và i u tr ngo i trú: - Khu v c ti p, ón, th t c. - Khoa khám b nh và i u tr ngo i trú. - Khoa c p c u. 2.3.1.2. Khu k thu t nghi p v . - Khoa ph u thu t – gây mê h i s c - Khoa i u tr tích c c và ch ng c. - khoa chNn oán hình nh - Khoa huy t h c truy n máu - Khoa hóa sinh - Khoa vi sinh - Khoa y h c h t nhân và ung bư u - Khoa n i soi - khoa thăm dò ch c năng - Khoa v t lý tr li u - ph c h i ch c năng - Khoa gi i ph u b nh - Khoa dư c - Khoa dinh dư ng - Khoa ch ng nhi m khuNn - Các khoa c thù khác 2.3.1.3. Khu i u tr n i trú - Khoa n i t ng h p - Khoa n i tim m ch - Khoa n i tiêu hóa - Khoa n i cơ - xương – kh p - Khoa n i th n ti t li u - Khoa n i ti t - Khoa d ng - Khoa Lao - Khoa da li u - Khoa th n kinh - Khoa tâm th n - Khoa lão h c
 9. - Khoa ngo i t ng h p - Khoa ngo i th n kinh - Khoa ngo i l ng ng c - Khoa ngo i tiêu hóa - Khoa ngo i th n- ti t li u - Khoa ch n thương ch nh hình - Khoa b ng - Khoa ph , s n - Khoa nhi - Khoa m t - Khoa tai mũi h ng - Khoa răng hàm m t - Khoa truy n nhi m - Khoa Y h c c truy n - Các khoa c thù khác 2.3.1.4. Khu hành chính qu n tr – h u c n. - Khu hành chính qu n tr , ào t o, nghiên c u khoa h c. - Kho xư ng - Nhà xe - Khu x lý nư c, rác th i - Tang l 2.3.1.5. Khu d ch v t ng h p. - Qu y thu c, d ng c y t - Nhà khách - D ch v ăn u ng, bưu i n, Internet, t p phNm, hoa tươi… Cơ c u khoa khám - ch a b nh ngo i trú: Trong dây chuy n c a b nh vi n, khoa khám và i u tr ngo i trú là nơi ti p xúc u tiên v i b nh nhân, b trí g n c ng chính liên h thu n ti n v i kh i k thu t nghi p v , kh i các khoa lưu b nh nhân. Cơ c u khoa khám – ch a b nh ngo i trú theo t ng chuyên khoa ư c tính toán c th theo b ng 1.
 10. B ng 1 S ch khám b nh Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 T l Chuyên khoa Ghi chú 250 - 350 400 - 500 (%) trên 550 giư ng giư ng giư ng 4 ch khám b trí 1. N i 6 n 8 ch 9 n11 ch Trên12 ch 20 01 phòng th thu t ch a b nh 4 ch khám b trí 2. Ngo i 4 n 6 ch 7 n 8 ch Trên 9 ch 15 01 phòng th thu t ch a b nh 3. S n 2 n 3 ch 3 n 5 ch Trên 6 ch t t i khoa ph , 12 4. Ph 1 ch 2 ch Trên 3 ch s n 4 ch khám b trí 5. Nhi 4 n 6 ch 7 n 8 ch Trên 9 ch 14 01 phòng th thu t ch a b nh K t h p khám và 6. Răng hàm m t 2 n 3 ch 3 ch Trên 4 ch 6 ch a 7. Tai mũi h ng 2 n 3 ch 3 ch Trên 4 ch 6 -nt- 3 ch khám b trí 8. M t 2 n 3 ch 3 ch Trên 4 ch 6 01 phòng th thu t ch a b nh Ch khám, ch a 9. Truy n nhi m 2 ch 3 n 4 ch Trên 5 ch 7 cách ly 10. Yh cc 2 n 3 ch 3 ch Trên 4 ch 6 t t i khoa YHCT truy n 11.các chuyên 2 ch 3 n 4 ch Trên 5 ch 7 khoa khác T ng c ng 29 - 41 ch 47 – 59 ch Trên65 ch 100% Ghi chú: Khám Y h c c truy n và khám s n, ph khoa ư c b trí t i khu i u tr c a khoa. Cơ c u kh i k thu t nghi p v : Kh i nghi p v k thu t là trung tâm c a b nh vi n ư c quy nh c th theo t ng chuyên khoa; 4.1. Khoa c p c u, Khoa chăm sóc tích c c và ch ng c: T l s giư ng c a Khoa C p c u(CC) và Khoa i u tr tích c c và ch ng c( TTC) chi m t l t 5% n 8% t ng s giư ng c a m t b nh vi n a khoa. Trong ó s giư ng c a Khoa CC 40%, s giư ng Khoa TTC 60%. S giư ng b nh c a t ng khoa ư c quy nh trong b ng 2;
 11. B ng 2. Quy mô S giư ng b nh Khoa Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 250 - 350 giư ng 400 - 500 giư ng trên 550 giư ng 1. Khoa c p c u 7 - 10 10 - 15 Trên 15 2. Khoa i u tr tích c c và 10 - 15 16 - 20 Trên 25 ch ng c 4.2. Các khoa xét nghi m: Khoa xét nghi m ư c t ch c theo quy mô khám ch a b nh t i các cơ s y t , vi c phân chia khoa phòng xét nghi m ư c quy nh trong b ng 3. B ng 3. Quy mô S khoa Khoa Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 250 - 350 giư ng 400 - 500 giư ng trên 550 giư ng 1. Khoa xét nghi m vi sinh Khoa vi sinh Khoa vi sinh 2. Khoa xét nghi m hóa sinh Khoa hóa sinh Khoa hóa sinh Khoa xét nghi m 3. Khoa xét nghi m huy t h c Khoa huy t h c Khoa huy t h c t ng h p 4. Khoa xét nghi m gi i ph u Khoa gi i ph u Khoa gi i ph u b nh b nh b nh 4.3. Khoa chNn oán hình nh: Khoa ChNn oán hình nh ư c t ch c theo quy mô khám ch a b nh t i các cơ s y t . S lư ng máy ư c quy nh trong b ng 4. B ng 4. Quy mô S lư ng máy Lo i máy Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 250 - 350 giư ng 400 - 500 giư ng trên 550 giư ng 1. Máy X-quang thư ng quy 03 05 07 - 09 2. Máy siêu âm chNn oán 03 05 07 - 09 3. Máy c t l p vi tính (CT- - 01 01 Scanner) 4. Máy c ng hư ng t (MRI) - 01 01 C ng 06 12 16 – 20 4.4. Khoa ph u thu t:
 12. Khoa Ph u thu t ư c t ch c theo quy mô s giư ng lưu (t 55 - 65 giư ng/phòng m ) s lư ng phòng m quy nh trong b ng 5. B ng 5. ST S phòng m T Quy mô Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 Phòng m 250 – 350 giư ng 400 – 500 giư ng trên 550 giư ng 1. M t ng h p 01 01 02 2. M h u khuNn 01 01 02 3. M ch n thương 01 01 01 4. M c pc u 01 01 5. M s n 01 01 01 6. M chuyên khoa 01 02 C ng 04 06 09 Kh i i u tr n i trú: Kh i i u tr n i trú là khu v c lưu trú b nh nhân theo các chuyên khoa riêng bi t có cơ c u, t l giư ng lưu thích h p theo t ng chuyên khoa. Cơ c u và t l giư ng lưu c a các chuyên khoa theo b ng 6. B ng 6 S giư ng Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 T l Tên khoa 250 – 350 400 – 500 trên 550 % giư ng giư ng giư ng 1. N i 57 n 80 92 n 115 Trên 120 23 +N i1 30 n 38 30 n 38 Trên 40 +N i2 30 n 38 30 n 38 Trên 40 +N i3 30 n 38 Trên 40 +N i4 … 2. Ngo i 45 n 63 72 n 90 Trên 100 18 + Ngo i 1 20 n 30 30 n 36 Trên 40 + Ngo i 2 20 n 30 30 n 36 Trên 40 + Ngo i 3 Trên 20 3. Ph 18 n 24 28 n 35 Trên 40 7 4. S n 18 n 24 28 n 35 Trên 40 7 5. Nhi 22 n 31 36 n 45 Trên 50 9
 13. S giư ng Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 T l Tên khoa 250 – 350 400 – 500 trên 550 % giư ng giư ng giư ng 6. Răng hàm m t 8 n 10 12 n 15 Trên 20 3 7. Tai mũi h ng 8 n 10 12 n 15 Trên 20 3 8. M t 8 n 10 12 n 15 Trên 20 3 9. Truy n nhi m 15 n 21 24 n 30 Trên 35 6 10. C pc uh is c 15 n 21 24 n 30 Trên 35 6 11. Y h c c truy n 18 n 24 28 n 35 Trên 40 7 12. Chuyên khoa khác 20 n 28 30 n 40 Trên 40 8 T ng c ng 250 n 350 400 n 500 Trên 550 100% Ghi chú: nh ng chuyên khoa có s giư ng lưu l n ư c phân thành các ơn nguyên i u tr ( ơn nguyên b nh phòng) m t ơn nguyên b trí t 25 n 30 giư ng lưu. Trong m t ơn nguyên b nh phòng g m các b ph n sau : - Phòng b nh nhân và sinh ho t chung c a b nh nhân. - Các phòng k thu t nghi p v . - Các phòng hành chính, sinh ho t c a nhân viên. Di n tích làm vi c c a các b ph n trong b nh vi n a khoa ư c t ng h p trong b ng 7. B ng 7. Di n tích s d ng Di n tích trung bình Tên khu v c Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 Ghi chú (m″/giư ng (m″) (m″) (m″) ) Khu khám 1500 ÷ b nh và i u 2400 ÷ 3000 Trên 3300 6.0 2100 tr ngo i trú. Khu k thu t 3750 ÷ 6000 ÷ 7500 Trên 8250 15.0 Yêu c udi n nghi p v 5250 tích t i thi u. Khu i u tr 4000 ÷ 6400 ÷ 8000 Trên 8800 16.0 n i trú 5600 Khu hành 2000 ÷ 3200 ÷ 4000 Trên 4400 8.0 chính - h u c n 2800
 14. Di n tích s d ng Di n tích trung bình Tên khu v c Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 Ghi chú (m″/giư ng (m″) (m″) (m″) ) Tùy theo i u ki n c a t ng b nh vi n, Khu d ch v 1250 ÷ 2000 ÷ 2500 Trên 2750 5.0 nhưng di n t ng h p 1750 tích không nh hơn 5m2/giư ng. 12500÷1750 T ng di n tích 20000 ÷25000 Trên 27500 50 0 Ghi chú: - Di n tích sàn g m di n tích làm vi c c a các b ph n, di n tích hành lang, c u thang, phòng m và di n tích k t c u. - Di n tích sàn ư c tính theo di n tích làm vi c nhân v i h s K (t s di n tích s d ng / di n tích sàn - H s K trung bình c a t ng kh i tuỳ theo yêu c u dây chuy n công năng nhưng không ư c l n hơn 0,65). - Di n tích sàn trung bình c a b nh vi n a khoa t 80 n 90 m″ / giư ng lưu. Sơ b nh vi n a khoa ư c phân chia thành 5 khu v c ch c năng chính, minh ho theo hình 1; Hình 1: Sơ b nh vi n a khoa II. YÊU C U T CH C CÁC KHOA 2.1.Khoa khám ch a b nh ngo i trú: 2.1.1. Quy nh chung: Khám b nh, ch n l c ngư i b nh vào i u tr n i trú, th c hi n công tác i u tr ngo i trú và hư ng d n chăm sóc s c kh e ban u. T ch c khám s c kh e nh kỳ, thao dõi tình hình b nh t t trong vùng dân cư ư c ph trách có bi n pháp ngăn ng a b nh t t. T ch c dây chuy n khám s c kh e theo nhi m v ư c giao. Khoa khám b nh ư c b trí m t chi u theo quy nh, có thi t b y t và biên ch ph c v theo phân h ng c a b nh vi n. 2.1.2. T ch c: T ch c khoa khám và i u tr ngo i trú t t c các quy mô, cơ c u, s lư ng ch khám xem trong b ng 1 trang . 2.1.3. B trí không gian: Ti p ón, phát s . Khám b nh c p c u, khám chuyên khoa.
 15. Th c hi n th thu t chuyên khoa. B trí dây chuy n phòng khám 1 chi u, thu n ti n; có phòng khám truy n nhi m riêng, l i i riêng. Khu v c ón ti p và ch khám c n có di n tích thích h p, di n tích phòng ch ư c tính thêm h s 2 – 2,5 dành cho ngư i nhà b nh nhân. Sơ công năng minh ho theo hình 2. Hình 2: Sơ khoa khám ch a b nh ngo i trú. 2.1.4. Khám ch a n i khoa: N m trong khoa khám và ch a b nh ngo i trú, có nhi m v khám và i u tr ngo i trú, khám ch n l c, ti p nh n b nh nhân vào n i trú các b nh n i khoa. Trong m i không gian khám di n tích cho 1 bàn làm vi c + 1 giư ng b nh. T 2 - 4 phòng khám c n b trí thêm phòng th thu t. Sơ công năng khám – ch a n i khoa theo hình 3; Hình 3: Sơ khám ch a b nh n i khoa. Hình 4: M t b ng minh ho khám b nh n i khoa.
 16. 2.1.5. Khám ch a ngo i khoa: 1. i 3. Th thu t 5. Ti u ph u N m trong khoa 2. Khám 4. ChuNn b khám và ch a b nh ngo i trú, nhi m v ch a tr các b nh ch n thương, ung nh t, viêm t y sơ c u, ti u ph u, chích p thu c…Ngoài khu v c i, các phòng khám còn có phòng thu c, chuNn b , phòng th thu t, Sơ công năng khám – ch a ngo i khoa minh ho theo hình 5; Hình 5: Sơ khám ch a b nh ngo i khoa.
 17. Hình 6: M t b ng minh ho khu khám b nh ngo i khoa. 2.1.6. Khám ch a 1. i 3. Th thu t 5. Ti u ph u Răng - Hàm – M t: 2. Khám 4. ChuNn b Khám ch a răng có gh chuyên dùng, ư c b trí trong không gian l n. M i gh có di n tích bác s thao tác và các b ph n ph tr làm răng gi , c y răng. Sơ công năng khám – ch a RHM minh ho theo hình 7, m t b ng minh h a theo hình 8; Hình 7: Sơ khám ch a RHM. Hình 8: M t b ng minh ho khám ch a RHM. 2.1.7. Khám ch a Tai - Mũi - H ng: C n lưu ý n hư ng b nh nhân vào và hư ng t máy, khám th tai c n phòng cách âm theo yêu c u chuyên môn, khám h ng chú ý n h th ng c p và thoát nư c khi khám (kh c, nh …). Sơ khám ch a TMH minh ho theo hình 9; Hình 9: Sơ khám ch a b nh TMH.
 18. Hình 10: M t b ng minh ho khám ch a TMH. 2.1.8. Khám ch a m t: Khám m t v trí thu n l i nh t trong khoa khám – ch a ngo i trú. C n có di n tích cho ho t ng c a m t lư t khám y là; Ti p ón( o th l c, th kính) Th thu t (l y g p d v t, trích ch p l o..) Bu ng t i ( o lo n th , o th trư ng). Sơ công năng khu v c khám – ch a m t minh ho theo hình 11; Hình 11: Sơ khám ch a m t. Hình 12 : M t b ng minh ho khám ch a m t.
 19. 2.1.9. Khoa c p c u: 2.1.9.1. Quy nh chung: Th c hi n công tác C p c u, c u thương. Khoa C p c u (c p c u, c u thương): M c a 24/24 gi có nhi m v ti p ón phân lo i b nh nhân n ng/nh , làm các xét nghi m theo nh hư ng chNn oán. C p c u – n nh các ch c năng s ng trư c khi v n chuy n b nh nhân n các chuyên khoa ho c b nh vi n tuy n trên trong vòng 24 n 48 gi u. 2.1.9.2. T ch c: B nh vi n a khoa quy mô 1; Khoa C p c u, khoa i u tr tích c c và ch ng c ư c t ch c thành khoa C p c u – H i s c, g m b ph n c p c u và b ph n h i s c ( i u tr tích c c và ch ng c). B nh vi n a khoa quy mô 2, quy mô 3; có vai trò u ngành, ư c t ch c thành hai khoa riêng bi t : khoa c p c u, khoa i u tr tích c c và ch ng c. 2.1.9.3. B trí không gian: Khoa C p c u ư c t ch c t ng 1 (t ng tr t), g n c ng chính c a b nh vi n, có c ng và ư ng ra vào riêng, k c n các khoa c n lâm sàng, có ô tô tr c c p c u . Khu c p c u c a b nh vi n a khoa bao g m b ph n ti p ón và b ph n t m lưu c p c u (t 10 n 20 giư ng lưu). Có ch tr c cho m t kíp c p c u . bên c nh b ph n tr c ti p ón là phòng phân lo i b nh nhân, phòng ch cho ngư i nhà b nh nhân. Hình 13 Liên h thu n ti n v i kh i k thu t nghi p v , xét nghi m và chNn oán hình nh. V trí khoa CC ư c minh ho theo hình 13 Khoa C p c u g m các b ph n: - B ph n k thu t: ón nh n phân lo i, không gian c p c u (băng bó sơ c u), khu v c chNn oán (xét nghi m nhanh, X Quang di ng), không gian làm th thu t can thi p.
 20. - B ph n ph tr : D ng c thu c, r a ti t trùng, kho (s ch, bNn), hành chính, giao ban, ào t o, tr c, nhân viên, v sinh/ t m/ thay , trư ng khoa. Khoa c p c u quy mô 1, minh ho theo Hình 14. Hình 14 2.2.Kh i k thu t nghi p v g m các khoa: 2.2.1. Khoa i u tr tích c c và ch ng c: 2.2.1.1. Quy nh chung: 1. Tr c, ón ti p Khoa i u tr tích c c và ch ng c: Có nhi m v i u 2. Phân lo i tr , chăm sóc tích c c và ch ng c, h tr các ch c 3. Xét nghi m năng s ng b suy y u c a các b nh nhân thu c nhi u chuyên khoa khác nhau b ng các thi t b chuyên d ng 4. X-Quang hi n i. 5. K thu t can thi p T l s giư ng c a Khoa C p c u và Khoa i u tr 6. R a tích c c và ch ng c chi m t l t 5% n 8% t ng s giư ng c a m t b nh vi n a khoa. Trong ó s 7. Ti t trùng giư ng c a Khoa CC 40%, s giư ng Khoa TTC 8. Kho s ch 60%. 9. C p c u lưu khoa TTC m b o i u ki n v sinh môi trư ng, yêu c u 10. Kho bNn vô khuNn. 11. Y tá, h lý 2.2.1.2. T ch c: 12. Hành lang nhân viên B nh vi n a khoa quy mô 1; Khoa CC, khoa TTC ư c t ch c thành khoa C p c u – H i s c, g m b 13. Bác s ph n c p c u và b ph n h i s c ( i u tr tích c c và 14. Thay nhân viên ch ng c). 15. Giao ban, ào t o B nh vi n a khoa quy mô 2, quy mô 3; có vai trò u ngành, ư c t ch c thành hai khoa riêng bi t : khoa 16. Trư ng khoa c p c u, khoa i u tr tích c c và ch ng c. 2.2.1.3. B trí không gian: Riêng bi t v i khoa c p c u. K c n v i kh i k thu t nghi p v . Nên g n khoa c p c u h tr khi có c p c u hàng lo t. Dây chuy n ho t ng c a Khoa i u tr tích c c và ch ng c m b o yêu c u s ch bNn m t chi u, thu n ti n áp ng tính k p th i trong công tác i u tr tích c c và ch ng c; ư c phân chia theo hai khu v c: - Khu v c k thu t: không gian i u tr tích c c, ch ng c và tr c theo dõi, không gian làm th thu t can thi p, phòng chăm sóc c bi t. - Khu v c ph tr : s nh ón, phòng r a kh c và r a d dày, phòng d ng c thu c, r a ti t trùng, kho s ch, kho bNn, khu v c i c a ngư i nhà b nh nhân, hành chính giao ban ào t o, tr c, nhân viên, v sinh/ t m/ thay , trư ng khoa. ư c b trí theo ơn v h i s c (ICU có 10 giư ng lưu) . B nh vi n a khoa có t 1 n 2 ICU . Minh ho theo hình 15.
Đồng bộ tài khoản