Quyết định số 48/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
84
lượt xem
7
download

Quyết định số 48/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2005/QĐ-UB về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2005/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 48/2005/QĐ-UB Nghệ An, ngày 31 tháng 03 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, ĐẤT VƯỜN, AO TRONG CÙNG THỬA ĐẤT VỚI ĐẤT Ở ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; thay thế các Quyết định: số 102/2001/QĐ-UB ngày 31/10/2001 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn cùng khuôn viên với đất ở đô thị cho hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; số 81/2000/QĐ- UB ngày 18/10/2000 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hàn bản quy định các giấy tờ hợp lệ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận QSH nhà - QSD đất ở, đất vườn cùng khuôn viên với đất ở. Các quy định trước đây của UBND tỉnh Nghệ An trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ. Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn; Thủ trưởng các ngành có liên quan và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Nghệ An căn cứ quyết định thi hành. TM. UBND TỈNH NGHỆ AN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Chi
  2. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Quydinh
Đồng bộ tài khoản