Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
35
lượt xem
4
download

Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn đến 2025 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 48/2008/QĐ-BCT Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH S N XU T THI T B ĐI N GIAI ĐO N 2006-2015, T M NHÌN Đ N NĂM 2025 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh đ nh s 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i và Ngh đ nh s 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006; Căn c Quy t đ nh s 186/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành cơ khí Vi t Nam đ n năm 2010, t m nhìn đ n năm 2020; Th c hi n công văn s 3174/VPCP-CN ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph v vi c Th tư ng Chính ph giao B Công nghi p (nay là B Công Thương) phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành s n xu t thi t b đi n giai đo n 2006-2015, t m nhìn đ n 2025; Theo đ ngh c a V trư ng V Công nghi p n ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành s n xu t thi t b đi n giai đo n 2006-2015, t m nhìn đ n 2025 v i các n i dung ch y u sau đây: 1. Quan đi m phát tri n a) Phát tri n ngành s n xu t thi t b đi n phù h p v i Chi n lư c phát tri n ngành cơ khí Vi t Nam đ n năm 2010, t m nhìn đ n năm 2020 và Quy ho ch phát tri n đi n l c qu c gia giai đo n 2006-2015 có xét đ n 2025; b) Phát tri n ngành s n xu t thi t b đi n n đ nh, b n v ng, đ u tư các công ngh , thi t b hi n đ i, gi m tiêu hao nguyên li u, nhiên li u, năng lư ng đ s n xu t các s n ph m có hi u su t s d ng năng lư ng cao, thân thi n môi trư ng; c) G n k t ch t ch công nghi p s n xu t thi t b đi n ph c v phát tri n kinh t - xã h i v i ph c v qu c phòng. 2. M c tiêu phát tri n a) Tăng trư ng bình quân giá tr s n xu t c a ngành giai đo n đ n 2010 đ t kho ng 19- 20%/năm, giai đo n 2011- 2015 đ t kho ng 17-18% /năm; b) Đ n năm 2010 đáp ng 60% nhu c u trong nư c v các lo i thi t b đư ng dây đi n và tr m bi n áp, nâng d n t l này lên trên 70% vào năm 2015 . Đ n năm 2015 đáp ng 55% nhu c u trong nư c v các lo i đ ng cơ đi n và m t s ch ng lo i máy phát đi n thông d ng; c) Đ n năm 2015 ngành s n xu t thi t b đi n Vi t Nam đ t trình đ tiên ti n trong khu v c v công ngh s n xu t máy bi n th , đ ng cơ đi n máy phát đi n, khí c đi n trung và cao th , dây và cáp đi n ph c v trong nư c và xu t kh u; d) Tăng trư ng kim ng ch xu t kh u c a ngành d ki n đ t 18%/năm vào giai đo n 2011-2015, đ t 15%/năm vào giai đo n 2016-2025;
 2. đ) Đ n năm 2025, Vi t Nam có th s n xu t và cung ng tr n b thi t b đi n trong các công trình đư ng dây đi n và tr m bi n áp. 3. Đ nh hư ng phát tri n a) Đ u tư m i, đ u tư chi u sâu v i công ngh tiên ti n đ phát tri n s n xu t các s n ph m đang có th m nh, nâng cao năng l c ch t o, nâng cao s c c nh tranh c a s n ph m c a các doanh nghi p; Khuy n khích đ u tư s n xu t các s n ph m thay th nh p kh u có hi u qu kinh t và đ y m nh xu t kh u ra khu v c và th gi i; b) Khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia phát tri n ngành. Đa d ng hoá phương th c đ u tư trong h p tác nghiên c u tri n khai, chuy n giao công ngh ; Liên doanh, liên k t s n xu t, qu ng bá và tiêu th s n ph m; c) Chú tr ng công tác nghiên c u, thi t k , ch t o các s n ph m m i, s n ph m ch t lư ng cao; d) Tăng cư ng s liên k t, ph i h p gi a các ngành và các lĩnh v c liên quan, khai thác t i đa năng l c c a các ngành h tr trong nghiên c u, thi t k , s n xu t các h th ng thi t b ph c v ngành đi n. 4. Quy ho ch phát tri n giai đo n đ n 2015 a) Quy ho ch phát tri n s n ph m - Nhóm máy đi n tĩnh + T p trung ưu tiên phát tri n s n xu t máy bi n th khô c p trung th và máy bi n th truy n t i c p 110kV, 220kV; khuy n khích đ u tư s n xu t thi t b ch nh lưu công nghi p; + Trư c m t đ u tư chi u sâu và m r ng s n xu t c a các cơ s hi n có đ nâng cao năng l c s n xu t các lo i máy bi n th đ n 250MVA, đi n áp 220kV; + Nghiên c u ti p thu, nh n chuy n giao công ngh đ s n xu t máy bi n th khô ph c v ch trương ng m hoá lư i đi n các khu v c đô th ; + Hoàn thành xây d ng Trung tâm thí nghi m cao áp hai vùng tr ng đi m s n xu t máy bi n th là Hà N i và thành ph H Chí Minh trư c năm 2010; + Xây d ng và áp d ng b tiêu chu n chung c a Vi t Nam cho các lo i máy bi n th , làm cơ s cho vi c đánh giá và công nh n l n nhau gi a các đơn v ki m nghi m và thí nghi m trên toàn qu c; + Kêu g i, thu hút đ u tư nư c ngoài vào s n xu t các lo i máy bi n th truy n t i, máy bi n th chuyên d ng, thi t b ch nh lưu công nghi p, cung ng cho các ngành s n xu t thi t b công nghi p; + Đ n năm 2015, cơ b n đáp ng nhu c u trong nư c v máy bi n th phân ph i v i tiêu chu n ch t lư ng th ng nh t trên c nư c, ph n đ u đáp ng 50-60% nhu c u đ i v i máy bi n th 110 kV-220 kV; giá tr xu t kh u đ t kho ng 30-35% giá tr s n xu t c a nhóm ngành. Trung bình năm Trung bình năm Quy ho ch s n xu t Đơn v (Giai đo n đ n 2010) (2011- 2015) Máy bi n th 500 kV MVA 2.000-2.500 Máy bi n th 110 kV-220 MVA 7.000-8.000 8.500-10.000 kV Máy bi n th phân ph i MVA 40.000-50.000 50.000-60.000 Trong đó XK MVA 12.000-13.000 20.000-25.000 - Nhóm máy đi n quay + Chú tr ng phát tri n s n xu t các lo i đ ng cơ công su t l n, đ ng cơ cao áp cho các thi t b ch bi n ngành công nghi p và các lo i máy phát thu đi n công su t đ n 50MW; khuy n khích
 3. đ u tư s n xu t các lo i máy phát đi n khai thác ngu n năng lư ng tái t o (gió, m t tr i, đ a nhi t, khí sinh h c…) ; + Đ u tư m r ng và hi n đ i hoá các dây chuy n s n xu t đ ng cơ đi n hi n có; + Đ u tư các dây chuy n công ngh đ t trình đ tiên ti n trong khu v c đ s n xu t các lo i đ ng cơ đi n công su t l n, đ ng cơ đ c bi t như đ ng cơ phanh t , đ ng cơ phòng n , hi u su t cao; + L p ráp, nâng d n t l n i đ a hoá các lo i máy phát đi n dân d ng và công nghi p, các lo i máy phát thu đi n, máy phát đi n gió... ti n t i làm ch công ngh thi t k , ch t o máy phát thu đi n công su t đ n 50 MW ph c v các d án thu đi n; + Đ n 2015, đ m b o 55-65% nhu c u trong nư c v các lo i đ ng cơ và kho ng 50% nhu c u trong nư c v m t s ch ng lo i máy phát đi n công su t 1 kW-10 kW; giá tr xu t kh u đ t 35- 40% giá tr s n xu t c a nhóm ngành. Trung bình năm Trung bình năm Quy ho ch s n xu t Đơn v (Giai đo n đ n 2010) (2011- 2015) Đ ng cơ thông d ng cái 300.000-350.000 900.000-1.000.000 Đ ng cơ l n chuyên d ng cái 1.000-1.200 3.000-3.200 Máy phát đi n các lo i cái 50.000-55.000 90.000-100.000 Máy phát th y đi n nh cái 10.000 – 12.000 15.000 – 17.000 Máy phát đi n khai thác năng cái 1.000-1.500 4.500-5.000 lư ng tái t o - Nhóm khí c đi n + Ưu tiên đ u tư, phát tri n s n xu t các lo i công tơ đi n t , khuy n khích đ u tư s n xu t các lo i khí c đi n c p cao th , các h th ng đo đ m, giám sát thông minh, an toàn lư i đi n; + Đ u tư m i, đ u tư m r ng, nâng công su t c a các doanh nghi p s n xu t công tơ nh m đáp ng đ nhu c u trong nư c và m r ng th trư ng xu t kh u. T p trung s n xu t các lo i công tơ đi n t ; + Đ u tư xây d ng nhà máy s n xu t các lo i khí c đi n c p trung và cao th , theo tiêu chu n qu c t trên cơ s phát huy n i l c trong nư c và t n d ng ngu n đ u tư nư c ngoài; + Khai thác có hi u qu phương th c như ng quy n thương m i, t ng bư c t o l p thương hi u Vi t Nam trong lĩnh v c s n xu t các t , b ng đi n và tr n b thi t b tr m đi n cung c p cho th trư ng n i đ a và xu t kh u. + Đ n năm 2015, đáp ng 60-70% nhu c u trong nư c v các lo i khí c đi n, giá tr xu t kh u đ t 19-20% giá tr s n xu t c a nhóm ngành. Trung bình năm Trung bình năm Quy ho ch s n xu t Đơn v (Giai đo n đ n 2010) (2011- 2015) Công tơ và d ng c đo 1.000 cái 4.000-4.500 9.000-10.000 lư ng đi n các lo i Khí c đi n các lo i 1.000 cái 480-550 1.000-1.100 T đi n các lo i b 14.000-15.000 35.000-37.000 - Nhóm dây và cáp đi n + Ưu tiên phát tri n s n xu t các lo i cáp đi n có có đ c tính kháng nư c, ch ng th m d c, ch ng cháy, phù h p cho môi trư ng nhi t đ i ph c v h ng m lư i đi n đô th ho c cung ng cho các d án nhà cao t ng...; khuy n khích s n xu t các lo i dây, cáp đi n dân d ng ch t lư ng
 4. cao (thân thi n môi trư ng, không ch a chì), các lo i dây và cáp đi n l c có ti m năng phát tri n xu t kh u ; + M r ng, nâng công su t các dây chuy n s n xu t hi n có theo hư ng nâng cao trình đ công ngh và ch t lư ng s n ph m; + Tri n khai s n xu t, khai thác tri t đ năng l c các dây chuy n s n xu t các lo i cáp b c trung th và cao th đ đáp ng nhu c u “ng m hoá” h th ng đi n trong các thành ph , th xã và khu công nghi p; + Đ u tư s n xu t quy mô l n các lo i dây và cáp đi n thông d ng, ph c v dân d ng, công nghi p ch t o máy móc thi t b , h th ng đi n xí nghi p, chung cư, các lo i cáp dùng cho h m m , các lo i cáp tàu bi n. Trung bình năm Trung bình năm Quy ho ch s n xu t Đơn v (Giai đo n đ n 2010) (2011- 2015) Cáp tr n t n 300.000-350.000 350.000-400.000 Cáp b c t n 250.000-300.000 450.000-500.000 Dây đi n dân d ng t n 400.000-450.000 400.000-450.000 - Nhóm thi t b đi n khác + T p trung khuy n khích phát tri n s n xu t các ph ki n đư ng dây, đ c bi t là ph ki n cho đư ng dây cao th đ n 220kV, ph c v cho chương trình phát tri n lư i đi n qu c gia; khuy n khích nghiên c u đ n i đ a hoá t ng ph n các thi t b đi n cho các nhà máy đi n, h th ng khai thác năng lư ng tái t o ; + Đ u tư m r ng, nâng công su t và ch t lư ng s n ph m c a các cơ s s n xu t ph ki n đư ng dây. Đ u tư m i có ch n l c, đ m b o tính kinh t các công ngh s n xu t ph ki n đư ng dây thay th nh p kh u; + Kêu g i đ u tư nư c ngoài vào lĩnh v c s n xu t các ph ki n trư c và sau s cách đi n trên đư ng dây; + Đ u tư m r ng, đ u tư m i nhà máy chuyên s n xu t các ph ki n tiêu chu n cho đ ng cơ đi n, máy phát đi n đáp ng nhu c u trong nư c và xu t kh u; + Đ u tư nhà máy s n xu t các ph ki n đi n ph c v ngành công nghi p đóng tàu đang phát tri n m nh; + Đ u tư phát tri n và tham gia s n xu t, cung c p m t s thi t b cho nhà máy nhi t đi n và thu đi n ph c v th c hi n Quy ho ch phát tri n đi n l c qu c gia giai đo n 2006-2015, có xét đ n năm 2005 đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t đ nh s 110/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2007; + Ti p c n công ngh ch t o thi t b cơ- đi n cho các nhà máy đi n công su t đ n 500 MW đáp ng nhu c u trong nư c và ti n t i xu t kh u.; + Nghiên c u, đ u tư s n xu t phân đo n các h p ph n, ti n t i s n xu t tòan b thi t b các tr m bi n áp, tr m bù, công trình đư ng dây… b) V n đ u tư + T ng v n đ u tư cho phát tri n ngành s n xu t thi t b đi n trong giai đo n 2006-2010 ư c tính kho ng 43 nghìn t đ ng, trong giai đo n 2011-2015 kho ng 136 nghìn t đ ng; + Ngu n v n đ u tư ch y u là trong nư c, k t h p huy đ ng t các ngu n v n t có, v n vay ưu đãi (đ i v i các s n ph m ưu tiên và khuy n khích phát tri n), v n vay thương m i, trái phi u doanh nghi p và trái phi u công trình, ngoài ra c n kêu g i thu hút các ngu n v n đ u tư nư c ngoài. Danh m c m t s d án đ u tư ch y u xem Ph l c kèm theo.
 5. 5. Các gi i pháp th c hi n quy ho ch a) Gi i pháp v th trư ng - Áp d ng quy đ nh phi thu quan m c cao nh t (phù h p cam k t WTO) nh m h n ch nh p kh u, b o h các s n ph m thi t b đi n trong nư c đã s n xu t đư c, t o đi u ki n thu n l i cho các doanh nghi p nh và v a tham gia th trư ng; - Đ y m nh công tác tư v n đ u tư, tư v n phát tri n th trư ng thi t b đi n; Khuy n khích mua công ngh s n xu t, nhãn mác thương m i n i ti ng th gi i. b) Gi i pháp v đ u tư - Đ y nhanh vi c th c hi n các d án trong danh m c quy ho ch, các d án s n xu t v t li u năng lư ng m i, năng lư ng tái t o thu c ngành công nghi p mũi nh n; - Tăng cư ng xúc ti n, kêu g i đ u tư các d án tr ng đi m. c) Gi i pháp v nghiên c u, chuy n giao và ti p nh n khoa h c-công ngh - Xây d ng h th ng các trung tâm ki m đ nh ch t lư ng s n ph m thi t b đi n chu n qu c gia, ti n t i h p chu n qu c t ; - Xây d ng Chương trình khoa h c công ngh tr ng đi m ph c v phát tri n s n xu t thi t b đi n; Tăng ngân sách cho nghiên c u khoa h c công ngh , cung c p và b o lãnh tín d ng cho vi c ng d ng công ngh m i lĩnh v c thi t b đi n; - Khuy n khích m i thành ph n tham gia vào các ho t đ ng nghiên c u, sáng t o và chuy n giao ti n b k thu t; đa d ng hoá các phương th c h p tác, liên k t nghiên c u khoa h c công ngh ngành thi t b đi n; phát huy t i đa hi u qu Qu phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia trong vi c h tr ho t đ ng khoa h c công ngh ngành s n xu t thi t b đi n; - Nghiên c u l p danh m c các c m linh ph ki n trong nư c chưa s n xu t đư c ho c trư c m t đ u tư s n xu t không hi u qu đ ki n ngh mi n ho c gi m thu nh p kh u; - Xây d ng và c p nh t thư ng xuyên cơ s d li u ngành s n xu t thi t b đi n và ngành công nghi p h tr ngành thi t b đi n. d) Gi i pháp v ngu n nhân l c - Đ i m i chương trình đào t o nhân l c ngành thi t b đi n, đa d ng hóa hình th c đào t o và g n li n đào t o v i th c t s n xu t; Chú tr ng công tác tuy n ch n và g i cán b khoa h c, cán b qu n lý đi đào t o các nư c phát tri n, h tr đào t o các nhà qu n lý doanh nghi p; - Xây d ng cơ ch đãi ng thích đáng đ thu hút nhân l c ch t lư ng cao. Ban hành khung pháp lý làm cơ s tho thu n tuy n d ng và trao đ i nhân l c gi a các doanh nghi p. đ) Gi i pháp tr giúp - Đ nh kỳ rà soát, c p nh t và đi u ch nh Quy ho ch phát tri n ngành s n xu t thi t b đi n cho phù h p v i tình hình phát tri n kinh t -xã h i c a Vi t Nam và qu c t ; - Ki n toàn t ch c và phương th c ho t đ ng c a các Hi p h i ngành ngh , hình thành các Phân h i theo nhóm s n ph m. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch đ o, ki m tra và đ xu t cơ ch , chính sách phát tri n ngành s n xu t thi t b đi n theo Quy ho ch đư c phê duy t. 2. Các B : K ho ch và Đ u tư; Tài chính; Khoa h c và Công ngh ; Tài nguyên và Môi trư ng; B Qu c phòng theo ch c năng c a mình, ph i h p v i B Công Thương c th hoá cơ ch , chính sách phát tri n ngành s n xu t Thi t b đi n nêu trong Quy t đ nh này đ tri n khai th c hi n Quy ho ch.
 6. 3. UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, trên cơ s Quy ho ch đã đư c phê duy t, có trách nhi m t o đi u ki n thu n l i đ các d án, chương trình phát tri n c a ngành s n xu t Thi t b đi n đư c th c hi n đ ng b và th ng nh t v i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương. 4. Các Hi p h i ngành ngh có liên quan ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c ph bi n Quy ho ch b ng các hình th c tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n cho c ng đ ng các doanh nghi p ngành s n xu t thi t b đi n c nư c đ có đ nh hư ng và k ho ch phát tri n s n xu t kinh doanh phù h p v i Quy ho ch. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); Vũ Huy Hoàng - Hi p h i công nghi p k thu t đi n Vi t Nam; - Công báo; - Website B Công Thương, Website Chính ph ; - Các V , C c, Vi n CL thu c B CT; - Lưu: VT, CNNg (5 b n).
 7. PH L C DANH M C CÁC D ÁN Đ U TƯ CH Y U C A NGÀNH S N XU T THI T B ĐI N GIAI ĐO N Đ N NĂM 2015 (kèm theo Quy t đ nh s 48 /2008/QĐ-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a B Công Thương) Công su t d ki n, cái /năm D ki n v n đ u tư (t đ ng) D ki n đ a D ki n S TT D án 2011- 2016- 2006- 2011- 2016- đi m 2006-2010 ngu n v n 2015 2025 2010 2015 2025 I Máy đi n tĩnh 232 1250 1700 Vay thương 1 Nhà máy ch t o máy bi n th truy n t i Hà N i 10 30 30 50 200 100 m i D án đ u tư chi u sâu Nhà máy s n xu t Th Đ c, tp. Vay thương 2 100 0 0 70 0 0 máy bi n th Th Đ c (truy n t i) HCM m i Nhà máy s n xu t máy bi n th đi n H i Phòng, 3 0 200 200 FDI truy n t i Qu ng Ninh 4 Nhà máy s n xu t máy bi n th khô Đà N ng 2000 5000 0 100 200 FDI Nhà máy s n xu t máy bi n th đi n 5 C m Ph 50 50 50 112 0 0 Liên doanh truy n t i 6 Nhà máy s n xu t máy bi n th đ c bi t 0 200 200 FDI 7 Nhà máy s n xu t máy bi n th truy n t i Mi n Nam 100 200 0 300 200 8 Nhà máy s n xu t máy bi n th khô Mi n Băc 4000 8000 0 300 200 FDI Mi n B c/Mi n 9 D án s n xu t ch nh lưu công nghi p 30 50 0 100 200 FDI Trung 10 D án s n xu t ch nh lưu công nghi p Mi n Nam 30 50 0 100 200 FDI 11 D án s n xu t máy bi n th chuyên d ng 2000 3000 0 150 200 II Máy đi n quay 843 1860 1750 Hi n đ i hóa Công ty Ch t o Đi n Cơ Vay thương 1 (s n xu t máy phát đi n công su t đ n Hà N i 45 45 200 m i 10.000 KW, s n xu t đ ng cơ đi n công
 8. su t đ n 5000 KW) Đ u tư chi u sâu Công ty ch t o đ ng cơ 2 đi n Vi t Nam-Hunggari (s n xu t đ ng Hà N i 45 45 100 V n DN cơ đi n công su t đ n 2.500 KW) D án đ u tư chi u sâu cho cơ s s II Khu CN Lê Minh Vay thương 3 24.000 150 200 300 Công ty Ch t o đi n cơ Xuân, Tp. HCM m i Đ u tư nâng c p Công ty Đi n cơ H i Vay thương 4 Phòng (s n xu t qu t đi n, đ đi n gia H i Phòng 30 20 100 m i đình) Vay thương 5 D án Nhà máy cơ đi n LIDICO TPHCM 50 0 0 m i Nhà máy s n xu t và l p ráp các lo i đ ng Thu n An-Bình 6 1.000 123 0 0 Liên doanh cơ, máy phát đi n công su t đ n 2,5 MW dương Nhà máy l p ráp đ ng cơ đi n phòng n , 7 C m Ph 1.000 70 0 0 Liên doanh công su t t 0,75-30kW Nhà máy s n xu t máy phát th y đi n nh 8 Mi n B c 150 200 0 FDI công su t đ n 10 MW Nhà máy s n xu t đ ng cơ đi n chuyên 9 Mi n Trung 100 350 250 FDI dùng Nhà máy l p ráp máy đi n l n đ n 300 Mi n Nam Vay thương 10 200 400 200 MW Mi n Trung m i Nhà máy l p ráp ti n t i s n xu t máy 11 Mi n Trung 100 200 200 FDI phát đi n gió Nhà máy l p ráp ti n t i s n xu t máy 12 Mi n Nam 100 200 200 FDI phát đi n gió Nhà máy l p ráp ti n t i s n xu t máy 13 Mi n Nam 0 200 200 FDI phát đi n t năng lư ng sinh kh i III Khí c đi n 750 1475 1320
 9. Vay thương 1 Nhà máy ch t o thi t b đi n Thái Nguyên 50 100 70 m i M r ng Công ty thi t b đo đi n, đ u tư Vay thương 2 chi u sâu (Công tơ đi n 1pha, 3 pha TU, Hà N i 55 45 100 m i TI cao th đi n áp 6 – 35 KV) Nhà máy s n xu t thi t b đi u khi n và đo Vay thương 3 Hà N i 150.000 200 200 100 lư ng đi n l c đi n t . m i Nhà máy s n xu t thi t b đi u khi n và đo Sài đ ng B, Hà Vay thương 4 2500 45 100 100 lư ng đi n l c cơ đi n t N i m i Đ u tư chi u sâu công ty khí c đi n I Vay thương 5 Hà N i 30 30 100 (Máy c t 35 KV khí c đi n, t b ng đi n) m i D án đ u tư m i nhà máy s n xu t khí KCN Đông Nam 6 120 200 150 Liên doanh/FDI c đi n (máy ng t, rơle) C Chi KCN Đông Nam Vay thương 7 Nhà máy s n xu t công tơ cơ/đi n t 5.000.000 150 100 100 C Chi m i 8 Nhà máy khí c đi n trung, cao áp Mi n Trung 0 300 200 FDI 9 Nhà máy khí c đi n trung, cao áp Mi n Nam 0 200 200 FDI Vay thương 10 Nhà máy s n xu t, l p ráp t b ng đi n Mi n Nam 100 200 200 m i IV Dây và cáp đi n, v t li u đi n 9235 1550 800 1 Nhà máy dây và cáp đi n ô tô (Sumitomo) H i Dương 345 0 0 FDI Nhà máy s n xu t dây và cáp đi n, thi t b Th a Thiên Hu , Vay thương 2 200.000T 50 100 150 và ph ki n đi n. Bình Đ nh m i D án đ u tư hi n đ i hoá Công ty Vay thương 3 TPHCM 90 200 150 CADIVI m i 4 D án đ u tư m r ng c a Công ty Taya Biên Hoà 45 150 100 FDI 10.000 5 Nhà máy s n xu t dây và cáp đi n TX Hà Tĩnh 25 0 0 Liên doanh/FDI t n/năm
 10. KCN Kim Hoa Nhà máy s n xu t cáp đi n trung, h th , 6 Bình xuyên-Vĩnh 80 0 0 Liên doanh/FDI cáp thông tin Phúc KCN Quang 7 Nhà máy s n xu t cáp quang 80 0 0 FDI Minh-Vĩnh Phúc KCN cao TP 8 Nhà máy s n xu t cáp quang 8000 0 0 FDI HCM KCN Khánh 9 Nhà máy s n xu t dây, cáp đi n các lo i 0 400 0 FDI Hoà-Đà N ng KCN Quang 10 D án s n xu t dây và cáp đi n 0 100 0 FDI Châu-B c Giang Vay thương 11 Nhà máy s n xu t cáp đi n ng m Mi n B c 150 200 150 m i Vay thương 12 Nhà máy s n xu t cáp đi n ng m Mi n Trung 100 100 100 m i Nhà máy s n xu t thi t b đi n cho tàu Vay thương 13 Mi n Trung 70 100 0 thu m i Vay thương 14 Nhà máy s n xu t cáp đi n đ c bi t Mi n Nam 200 200 150 m i Vay thương V Các d án thi t b đi n khác 2605 5130 3170 m i Hi n đ i hóa T ng công ty thi t b k thu t Vay thương 1 Hà N i 200 100 0 đi n m i Mi n B c, Nam 2 200 300 200 V n R&D Trung tâm Thí nghi m đi n cao áp và Trung Nâng c p B môn đào t o K sư ch t o 3 Hà N i, TP.HCM 150 300 200 V n Đào t o thi t b đi n Xây d ng các Trung tâm đào t o nhân l c Mi n B c, Nam 4 200 400 250 ODA công nghi p thi t b đi n và Trung
 11. Vay thương 5 H i Dương 150 300 200 Nhà máy cơ đi n tàu th y . m i 6 Nhà máy cơ đi n hàng không Đà N ng 100 400 300 FDI 7 Nhà máy cơ đi n y t Hà N i, TP.HCM 150 300 200 ODA 8 Trung tâm cơ đi n nông nghi p mi n Nam C n Thơ 150 300 100 ODA 9 Trung tâm cơ đi n Lâm nghi p Tây Nguyên 100 200 200 ODA Nhà máy s n xu t đ đi n - đi n gia d ng 10 Qu ng Ninh 0 300 200 FDI xu t kh u. Dây truy n s n xu t l p ráp đi n dân KCN Vi t Hưng- 11 500.000 0 200 0 FDI d ng, đi n l nh, đi n t Qu ng Ninh 12 Nhà máy s n xu t thi t b đi n KCN Ch n Hưng 80 0 0 FDI Nhà máy s n xu t đ đi n - đi n gia d ng 13 Vĩnh Phúc 0 500 200 FDI xu t kh u. Nhà máy s n xu t, l p ráp thi t b đi n 14 0 80 0 Liên doanh/FDI l nh KCN Đà N ng KCN Bình Xuyên 15 80 0 0 FDI Nhà máy s n xu t pin đ c ch ng –Vĩnh phúc 1.000 Vay thương 16 Công ty C ph n S H i Dương Ha Dương 50 100 70 t n/năm m i 4.000 Vay thương 17 Công ty S Hoàng Liên Sơn Hoàng Liên Sơn 50 150 100 t n/năm m i 600 Vay thương 18 Xí nghi p S thu tinh cách đi n Qu Võ Qu Võ 100 200 150 t n/năm. m i 1.500 Vay thương 19 Công ty S Minh Long II Đ ng Nai 30 0 0 t n/năm m i 3 tri u Vay thương 20 D án nhà máy s n xu t s cách đi n Hu 35 0 0 SP/năm m i
 12. 3.000 Vay thương 21 D án nhà máy s n xu t s cách đi n Lâm Đ ng 70 0 0 t n/năm m i Nhà máy s n xu t và l p ráp các thi t b KCN Khánh 22 500.000 50 50 0 FDI đi n, đi n t và dân d ng Hoà-Đà N ng Vay thương 23 Nhà máy s n xu t, l p ráp pin m t tr i Mi n Trung 150 200 200 m i Vay thương 24 Nhà máy s n xu t, l p ráp pin m t tr i Mi n Nam 150 250 200 m i Xây d ng năng l c th u EPC các nhà Vay thương 25 Hà N i 60 100 150 máy đi n (nhi t đi n, th y đi n) m i M r ng năng l c th u EPC các tr m đi n Vay thương 26 TP. HCM 70 100 70 cao áp m i Xây d ng năng l c th u EPC các công Vay thương 27 Mi n B c 80 100 80 trình cơ đi n công nghi p l n m i Trung tâm nghiên c u và ng d ng các 28 150 200 100 ODA ngu n năng lư ng m i, năng lư ng s ch T ng c ng 13665 11265 8740
Đồng bộ tài khoản