Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
108
lượt xem
6
download

Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thi đua - khen thưởng thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 48/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BAN THI UA - KHEN THƯ NG THU C S N I V THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư s 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S N i v , Phòng N i v thu c UBND c p t nh, c p huy n; Căn c Quy t nh s 04/2008/Q -UBND ngày 28 tháng 8 năm 2008 c a UBND thành ph Hà N i v vi c ban hành Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S N i v thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S N i v thành ph Hà N i t i T trình s 557/TTr-SNV ngày 13 tháng 11 năm 2008 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Thi ua - Khen thư ng tr c thu c S N i v , QUY T NNH i u 1. Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Thi ua - Khen thư ng tr c thu c S N i v thành ph Hà N i như sau: 1. V trí, ch c năng Ban Thi ua - Khen thư ng là cơ quan tương ương Chi c c, tr c thu c S N i v thành ph Hà N i, có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng; ch u s qu n lý, ch o tr c ti p v t ch c, biên ch và công tác c a S N i v ; ng th i, ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương. Ban Thi ua - Khen thư ng có ch c năng tham mưu giúp Giám c S N i v , Ch t ch UBND thành ph và UBND thành ph Hà N i v công tác thi ua, khen thư ng trên a bàn thành ph Hà N i. 2. Nhi m v , quy n h n a. Giúp Giám c S N i v xây d ng chương trình, k ho ch, n i dung thi ua, khen thư ng dài h n, hàng năm, trình UBND thành ph phê duy t và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t.
  2. b. Tham mưu giúp UBND thành ph và Ch t ch UBND thành ph ch o, th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác thi ua, khen thư ng; c th hóa ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v thi ua, khen thư ng phù h p v i tình hình th c t c a thành ph ; làm nhi m v Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng c a thành ph ; c. Tham mưu giúp Ch t ch UBND thành ph và H i ng Thi ua - Khen thư ng thành ph t ch c các phong trào thi ua; sơ k t, t ng k t thi ua; ph i h p v i các cơ quan liên quan tuyên truy n, ph bi n, nhân r ng các i n hình tiên ti n; t ch c th c hi n chính sách khen thư ng c a ng và Nhà nư c; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n k ho ch, n i dung thi ua, khen thư ng trên a bàn thành ph ; th c hi n vi c t ch c và trao t ng các hình th c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. d. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v v công tác thi ua, khen thư ng cho cán b làm công tác thi ua, khen thư ng c a các cơ quan, ơn v ; . Xây d ng, qu n lý và s d ng Qu thi ua, khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý, c p phát, thu h i, c p i hi n v t khen thư ng theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t; e. Th c hi n công tác ki m tra, thanh tra, gi i quy t các khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c các vi ph m pháp lu t v thi ua, khen thư ng; g. Th c hi n công tác h p tác qu c t v thi ua, khen thư ng; h. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t, xây d ng h th ng thông tin lưu tr ph c v công tác thi ua, khen thư ng c a thành ph ; i. Qu n lý cán b , công ch c, tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a Nhà nư c và theo phân c p c a UBND thành ph ; k. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh; l. Th c hi n các nhi m v khác khi ư c Giám c S N i v và UBND thành ph giao. 3. Cơ c u t ch c a. Lãnh o Ban: Lãnh o Ban Thi ua - Khen thư ng có Trư ng ban và các Phó Trư ng ban. Trư ng ban là ngư i ng u Ban, ch u trách nhi m trư c Giám c S N i v , trư c Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Ban và vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao.
  3. Phó Trư ng ban là ngư i giúp Trư ng ban ch o m t s nhi m v c a Ban theo s phân công c a Trư ng ban và ch u trách nhi m trư c Trư ng ban v nhi m v ư c phân công. Vi c b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, t ch c, ngh hưu và th c hi n các ch , chính sách khác i v i Trư ng ban, Phó Trư ng ban th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành. b. Các phòng chuyên môn, nghi p v : b.1. Phòng Hành chính - T ng h p; b.2. Phòng Nghi p v 1; b.3. Phòng Nghi p v 2; 4. Biên ch Biên ch c a Ban Thi ua - Khen thư ng n m trong t ng biên ch hành chính c a S N i v , ư c UBND thành ph giao hàng năm. Vi c b trí cán b , công ch c c a Ban Thi ua - Khen thư ng ph i căn c vào ch c danh tiêu chuNn ng ch công ch c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các S , ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - Ban Thi ua - Khen thư ng TƯ; - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các PCT UBND TP; - oàn BQH TP; - Các Ban H ND TP; Nguy n Th Th o - Như i u 3; - Báo Hà N i m i; - CVP, PVP; Công báo - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu: Văn thư, Chung NC1 (2b)
Đồng bộ tài khoản