Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 48/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG HO T NG C A CƠ QUAN NHÀ NƯ C GIAI O N 2009 – 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Công ngh thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Lu t Giao d ch i n t ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; Xét ngh c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t K ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c giai o n 2009 – 2010 (g i t t là K ho ch) v i nh ng n i dung ch y u sau: A. M C TIÊU N H T NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2015 I. M C TIÊU N H T NĂM 2010 1. Nâng cao năng l c qu n lý, i u hành c a các cơ quan nhà nư c a) Hư ng t i xây d ng các cơ quan i n t - B o m trung bình 60% (năm 2009 là 30%) các thông tin ch o, i u hành c a lãnh o các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c ưa lên c ng thông tin i n t ho c trang thông tin i n t . - T l trung bình cán b , công ch c s d ng thư i n t cho công vi c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân thành ph tr c thu c Trung ương là 80% (năm 2009 là 70%); y ban nhân dân t nh là 60% (năm 2009 là 50%), trong ó các t nh mi n núi (t i c p huy n) là 30% (năm 2009 là 20%). - T l V , Văn phòng B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Văn phòng y ban nhân dân thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai s d ng ph n m m ng d ng qu n lý văn b n và i u hành trên môi trư ng m ng là 90% (năm 2009 là 80%); Văn phòng y ban nhân dân t nh là 80% (năm 2009 là 70%) và Văn phòng y ban nhân dân c p huy n là 50% (năm 2009 là 30%). - Nâng t l trung bình máy tính trên cán b , công ch c t i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Gi m thi u vi c s d ng gi y t . Khuy n khích cán b , công ch c khai thác thông tin trên môi trư ng m ng ph c v công tác. b) Thông tin liên l c kho ng cách xa, k t n i các cơ quan
  2. Tăng d n và khuy n khích s d ng các hình th c truy n thông cơ b n: thư i n t , i n tho i, fax, h i ngh và h p trên môi trư ng m ng, ưa thông tin lên c ng thông tin i n t ho c trang thông tin i n t trao i thông tin kho ng cách xa. 2. Ph c v ngư i dân và doanh nghi p a) B o m 100% các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có c ng thông tin i n t ho c trang thông tin i n t v i y thông tin theo quy nh t i i u 28 c a Lu t Công ngh thông tin. b) B o m 80% (năm 2009 là 60%) s c ng thông tin i n t ho c trang thông tin i n t c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh và 100% s c ng thông tin i n t ho c trang thông tin i n t c a y ban nhân dân thành ph tr c thu c Trung ương cung c p d ch v công tr c tuy n m c 2 cho ngư i dân và doanh nghi p. c) Ny m nh tri n khai cung c p các d ch v công tr c tuy n m c 3 trên c ng thông tin i n t c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. II. NNH HƯ NG N NĂM 2015 1. ng d ng công ngh thông tin i m i phương th c cung c p thông tin và d ch v công cho ngư i dân và doanh nghi p. Ph n u n năm 2015 cung c p h u h t các d ch v công cơ b n tr c tuy n m c 3 ho c 4, ngư i dân và doanh nghi p có th trao i thông tin, g i, nh n h sơ, thanh toán phí d ch v , nh n k t qu d ch v qua m ng. 2. ng d ng công ngh thông tin i m i phương th c qu n lý tài nguyên thông tin trong các cơ quan nhà nư c. Phát tri n các cơ s d li u qu c gia v con ngư i, t ai, tài chính, kinh t , công nghi p và thương m i t o n n t ng tri n khai Chính ph i n t . T ng bư c tích h p các h th ng thông tin, ti p t c xây d ng và m r ng h th ng thông tin và cơ s d li u ph c v cho ho t ng qu n lý, i u hành chung c a cơ quan nhà nư c và ph c v ngư i dân, doanh nghi p. 3. ng d ng công ngh thông tin trong các cơ quan nhà nư c nh m xây d ng môi trư ng làm vi c i n t gi a các cơ quan nhà nư c trên ph m vi toàn qu c, t o thói quen làm vi c c a cán b , công ch c trên môi trư ng m ng và h th ng thông tin tr giúp, thay th văn b n gi y. B. N I DUNG C A K HO CH I. NÂNG CAO NĂNG L C QU N LÝ, I U HÀNH C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n c i ti n quy trình công vi c, th t c và chuNn hóa nghi p v ; áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001: 2000. 2. Ti p t c xây d ng, hoàn thi n và nâng cao hi u qu ng d ng các h th ng thông tin ph c v s ch o, i u hành và qu n lý c a các cơ quan nhà nư c, bao g m các n i dung ch y u sau: a) H th ng thư i n t ; b) H th ng thông tin qu n lý văn b n và i u hành; c) S hóa ngu n thông tin chưa d ng s theo th t ưu tiên v th i gian và t m quan tr ng; tăng cư ng s d ng văn b n i n t . 3. B o m các cu c h p c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; các cu c h p c a B , cơ
  3. quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v i các cơ quan tr c thu c có th ư c th c hi n t xa. 4. Phát tri n và cung c p thông tin tr c tuy n ph c v cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c: thông tin công khai v tuy n d ng, ch lương, hưu, b o hi m, khen thư ng, k lu t. 5. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p t c xây d ng và tri n khai vi c ng d ng công ngh thông tin vào các ho t ng nghi p v phù h p v i c thù c a t ng cơ quan. II. PH C V NGƯ I DÂN VÀ DOANH NGHI P 1. Xây d ng và hoàn thi n các c ng thông tin i n t ho c trang thông tin i n t c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cung c p thông tin và d ch v công tr c tuy n ph c v ngư i dân và doanh nghi p theo i u 28 c a Lu t Công ngh thông tin. Ti p t c cung c p bi u m u i n t qua c ng thông tin i n t ho c trang thông tin i n t . 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c tình hình th c t ch o tri n khai cung c p d ch v công tr c tuy n m c 3. Trong giai o n 2009 – 2010 ưu tiên tri n khai các nhóm d ch v công tr c tuy n m c 3 sau ây: a) C p gi y ăng ký kinh doanh; b) C p gi y phép u tư; c) C p gi y phép thành l p chi nhánh, văn phòng i di n; d) C p gi y phép xây d ng; ) C p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng; e) C p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t; g) C p gi y ăng ký ô tô, xe máy; h) C p gi y ăng ký t m trú, t m v ng; i) Gi i quy t khi u n i, t cáo; k) C p gi y ăng ký hành ngh y, dư c; l) C p gi y phép ho c d ch v c thù. 3. Hình thành kênh ti p nh n ý ki n góp ý trên môi trư ng m ng, t ch c i tho i tr c tuy n, chuyên m c h i áp tr c tuy n v ho t ng c a các cơ quan nhà nư c ph c v ngư i dân, doanh nghi p. III. XÂY D NG N N T NG PH C V CHÍNH PH I NT 1. Phát tri n h t ng truy n thông a) Hoàn thành vi c xây d ng M ng truy n s li u chuyên dùng c a các cơ quan ng, Nhà nư c. b) Xây d ng và nâng c p các m ng n i b (LAN) và m ng di n r ng (WAN) c a các cơ quan nhà nư c.
  4. 2. Phát tri n cơ s d li u T ng bư c xây d ng cơ s d li u ph c v các nhi m v ng d ng công ngh thông tin nêu trong K ho ch này. T p trung chuNn b u tư và phát tri n các cơ s d li u qu c gia (trong Ph l c I). 3. Xây d ng, ban hành tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia v công ngh thông tin áp d ng trong các cơ quan nhà nư c. 4. Phát tri n mô hình i m Ti p t c nghiên c u, ánh giá và l a ch n mô hình ng d ng công ngh thông tin i n hình c p huy n ph bi n áp d ng r ng rãi. 5. B o m an toàn thông tin a) T ng bư c xây d ng h t ng khóa công khai cho các cơ quan nhà nư c. b) Xây d ng Trung tâm k thu t an toàn m ng qu c gia. c) Hoàn ch nh h th ng cung c p d ch v ch ng th c ch ký s qu c gia (RootCA) và cung c p d ch v ch ng th c ch ký s (CA). d) Xây d ng H th ng xác th c qu c gia. ) Xây d ng Trung tâm ki m th các gi i pháp công ngh thông tin ph c v phát tri n Chính ph i n t . 6. Hoàn ch nh môi trư ng pháp lý a) Ban hành quy nh v s d ng các chương trình ng d ng, h th ng thông tin, c p nh t thông tin trên môi trư ng m ng. b) Xây d ng và ban hành nh m c kinh t k thu t v công ngh thông tin. IV. PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C CÔNG NGH THÔNG TIN 1. Ti p t c xây d ng và phát tri n i ngũ giám c công ngh thông tin; b i dư ng ki n th c công ngh thông tin cho cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c. 2. Nghiên c u xây d ng ch ưu ãi i v i cán b , công ch c chuyên trách v công ngh thông tin. 3. T ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c v qu n lý d án công ngh thông tin. 4. Ny m nh ng d ng ào t o tr c tuy n (online) cho cán b , công ch c. C. KINH PHÍ TH C HI N I. Ngân sách trung ương m b o kinh phí tri n khai th c hi n nh ng d án, nhi m v mang tính qu c gia ph c v cho c h th ng. Ngân sách trung ương h tr m t ph n kinh phí cho các a phương th c s khó khăn, trên cơ s nhu c u c a a phương và kh năng cân i c a ngân sách trung ương. B Thông tin và Truy n thông ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh m c h tr c th . II. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph b o m kinh phí th c hi n các d án, nhi m v ph c v cho ho t ng c a mình t d toán chi ngân sách hàng năm ư c c p có thNm quy n giao và t các ngu n kinh phí h p pháp khác, n u có.
  5. III. Ngân sách a phương b o m th c hi n các d án, nhi m v ph c v cho ho t ng thu c ph m vi c a a phương. D. CÁC GI I PHÁP I. K t h p ch t ch vi c tri n khai K ho ch này v i vi c th c hi n Chương trình c i cách hành chính ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c có tác d ng th c s thúc Ny c i cách hành chính và tăng hi u qu c a ng d ng công ngh thông tin. II. A D NG HÓA CÁC HÌNH TH C NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ NÂNG CAO HI U QU U TƯ 1. Khuy n khích a d ng hóa các hình th c s d ng công ngh thông tin và truy n thông: s d ng i n tho i, thư i n t , nh n tin và các hình th c thông tin liên l c khác cung c p thông tin ph c v ngư i dân và doanh nghi p, không gi i h n ch s d ng Internet, m ng máy tính. 2. i v i các t nh có t l ngư i s d ng Internet th p, c n xem xét k hi u qu s d ng và hi u qu u tư khi chuy n t trang thông tin i n t sang c ng thông tin i n t và xây d ng các d ch v công tr c tuy n. III. LIÊN H GI A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C V I CÁC T CH C, OÀN TH , DOANH NGHI P 1. Tăng cư ng quan h gi a các cơ quan nhà nư c v i các t ch c, oàn th , doanh nghi p th c hi n t t các d ch v tr c tuy n và các h th ng thông tin, b o m vi c ng d ng công ngh thông tin n nh, thư ng xuyên. 2. Tri n khai các hình th c thuê d ch v công ngh thông tin. 3. Khuy n khích t ch c, oàn th , doanh nghi p áp d ng các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia v công ngh thông tin. IV. T ch c tuyên truy n r ng rãi nh m nâng cao hi u bi t, nh n th c và các l i ích trong vi c xây d ng Chính ph i n t cho cán b , công ch c, ngư i dân và doanh nghi p. V. Nghiên c u ti p thu kinh nghi m t t c a các nư c có Chính ph i n t phát tri n; ti p c n ng d ng công ngh , phương th c th c hi n tiên ti n vào i u ki n th c t c a Vi t Nam. i u 2. T ch c th c hi n 1. Căn c vào K ho ch này, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Ch o vi c xây d ng và t ch c thNm nh, phê duy t K ho ch ng d ng công ngh thông tin năm 2009 và năm 2010 c a cơ quan mình và g i B Thông tin và Truy n thông t ng h p, theo dõi, ánh giá vi c th c hi n; b) Các B , cơ quan ngang B ư c giao ch trì th c hi n các d án, nhi m v ng d ng công ngh thông tin nêu trong Ph l c I có trách nhi m xây d ng, thNm nh và phê duy t các d án, nhi m v này theo úng các quy nh hi n hành, g i v B Thông tin và Truy n thông trư c ngày 15 tháng 7 năm 2009 thNm tra, t ng h p trình Th tư ng Chính ph ; c) Các t nh nêu trong Ph l c II có trách nhi m xây d ng, thNm nh và phê duy t các d án, nhi m v ng d ng công ngh thông tin theo úng các quy nh hi n hành, g i v B Thông tin và Truy n thông trư c ngày 15 tháng 7 năm 2009 thNm tra, t ng h p trình Th tư ng Chính ph ;
  6. d) Ki m tra, ánh giá và báo cáo nh kỳ 6 tháng và t xu t tình hình th c hi n K ho ch này theo hư ng d n và yêu c u c a B Thông tin và Truy n thông t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph ; ) B o m kinh phí (chi u tư phát tri n, chi thư ng xuyên) th c hi n các nhi m v , d án ng d ng công ngh thông tin theo k ho ch ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 2. B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m: a) Tăng cư ng ho t ng c a Ban i u hành tri n khai công tác ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c giai o n 2009 – 2010; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u vi c tích h p các chương trình ng d ng, liên k t gi a các m ng, các trung tâm d li u qu c gia và ph bi n các mô hình i m; c) Xây d ng và ban hành nh m c kinh t k thu t v công ngh thông tin; d) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n thí i m vi c thuê d ch v xây d ng và duy trì ho t ng các h th ng thông tin và các ho t ng ng d ng công ngh thông tin; ) Hư ng d n, ki m tra và t ng h p vi c th c hi n k ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giai o n 2009 – 2010; xây d ng báo cáo nh kỳ 6 tháng g i Th tư ng Chính ph , xu t các i u ch nh cho phù h p v i tình hình ng d ng công ngh thông tin trong toàn qu c; e) Hư ng d n các B , cơ quan ngang B xây d ng và tri n khai các d án, nhi m v ng d ng công ngh thông tin nêu trong Ph l c I nh m b o m t ư c m c tiêu c a K ho ch này; g) Hư ng d n các t nh nêu trong Ph l c II xây d ng và tri n khai các d án, nhi m v ng d ng công ngh thông tin b o m t ư c m c tiêu c a K ho ch này; h) ThNm tra các d án, nhi m v do các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân t nh nêu trong Ph l c I và Ph l c II xu t th c hi n K ho ch này v m c tiêu, n i dung chuyên môn, tiêu chuNn k thu t, g i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p, trình Th tư ng Chính ph quy t nh b sung d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 và b trí trong d toán ngân sách nhà nư c năm 2010 cho các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân t nh th c hi n; i) Nghiên c u, xu t phương án nâng c p, m r ng M ng truy n s li u chuyên dùng c a các cơ quan ng, Nhà nư c. Xây d ng và ban hành cơ ch chi phí s d ng M ng truy n s li u chuyên dùng phù h p v i i u ki n c a các cơ quan ng và Nhà nư c; k) T ch c hư ng d n, t p hu n nghi p v tri n khai k ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a các cơ quan nhà nư c. Xây d ng tài li u, t ch c ào t o và t p hu n v qu n lý d án công ngh thông tin; l) T ch c b i dư ng, t p hu n cho giám c công ngh thông tin và cán b , công ch c chuyên trách v công ngh thông tin; m) Ch o, tri n khai công tác tuyên truy n, nâng cao nh n th c v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; n) Xây d ng Chương trình qu c gia v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c giai o n 2011 – 2015 trình c p có thNm quy n phê duy t. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông t ng h p, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c b trí v n s nghi p t ngân sách trung ương cho các d án, nhi m v cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n.
  7. 4. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông t ng h p, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c b trí v n u tư phát tri n t ngân sách trung ương cho các d án, nhi m v cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n. 5. B N i v ch trì nghiên c u xây d ng chính sách ưu ãi thích h p cho cán b , công ch c chuyên trách v công ngh thông tin trong cơ quan nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, c ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b). PH L C I DANH M C CÁC D ÁN NHI M V NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN GIAI O N 2009 – 2010 Ư C NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG B O M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2009/Q -TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) NHÓM A: NGU N V N U TƯ PHÁT TRI N STT Tên d án Th i gian th c ơn v ch trì Ghi chú hi n 1 M r ng H th ng giao ban i n t a phương 2009 - 2010 Văn phòng ti n gi a Th tư ng Chính ph v i các B , Chính ph ngành, a phương 2 Xây d ng H th ng thư i n t qu c gia 2009 - 2011 B Thông tin Năm 2009: và Truy n chuNn b thông u tư 3 Cơ s d li u qu c gia v dân cư 2008 - 2011 B Công an Năm 2008 - 2009:
  8. chuNn b u tư 4 H th ng thông tin giao thông v n t i 2008 – 2010 B Giao thông v nt i 5 H th ng qu n lý thông tin u tư nư c ngoài 2008 – 2011 B K ho ch và u tư 6 H th ng thông tin qu n lý y t d phòng 2008 – 2010 B Yt 7 Xây d ng b nh án i n t và qu n lý h th ng 2009 – 2010 B Yt khám ch a b nh 8 H th ng thông tin qu n lý khi u n i, t cáo 2008 – 2009 Thanh tra Chính ph 9 Cơ s d li u qu c gia qu n lý các d án ng 2008 – 2009 B Thông tin d ng công ngh thông tin và Truy n thông 10 Xây d ng trung tâm ki m th các gi i pháp 2009 – 2010 B Thông tin công ngh thông tin ph c v phát tri n chính và Truy n ph i n t thông 11 Xây d ng cơ s d li u v cán b , công ch c, 2009 – 2010 B N iv viên ch c và cán b , công ch c c p xã 12 M r ng H th ng T ch c cung c p d ch v 2009 – 2011 B Thông tin Năm 2009: ch ng th c ch ký s qu c gia (RootCA) và Truy n chuNn b thông u tư 13 Xây d ng H th ng xác th c qu c gia 2009 – 2011 B Thông tin Năm 2009: và Truy n chuNn b thông u tư 14 Tri n khai h th ng ch ng th c i n t và ch 2009 – 2011 B N iv Năm 2009: ký s trong các cơ quan nhà nư c giai o n chuNn b 2009 – 2010 u tư 15 Phát tri n h th ng thông tin qu n lý văn b n 2009 – 2011 B Thông tin Năm 2009: tích h p trong toàn qu c cho các cơ quan Chính và Truy n chuNn b ph thông u tư 16 Cơ s d li u qu c gia kinh t công nghi p và 2009 – 2011 B Công Năm 2009: thương m i Thương chuNn b u tư 17 Phát tri n h th ng thông tin v văn b n quy 2009 – 2010 B Tư pháp ph m pháp lu t th ng nh t t Trung ương t i các a phương. NHÓM B: NGU N V N S NGHI P STT Tên nhi m v Th i gian th c ơn v ch trì Ghi chú hi n Các nhi m v thư ng xuyên 1 Kinh phí ph c v cho ho t ng c a Ban i u 2009 – 2010 Ban i u hành hành tri n khai công tác ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c 2 Xây d ng danh sách các d ch v công, xác nh 2009 – 2010 B Thông tin các d ch v công cơ b n, các quan h cơ b n và Truy n gi a các cơ quan chính ph thông qua các d ch thông
  9. v công 3 Duy trì c p nh t h th ng các tiêu chuNn, quy 2009 – 2010 B Thông tin chuNn v công ngh thông tin áp d ng trong các và Truy n cơ quan nhà nư c thông 4 Hư ng d n, t p hu n nghi p v tri n khai k 2009 – 2010 B Thông tin ho ch ng d ng công ngh thông tin và qu n lý và Truy n d án công ngh thông tin thông 5 B i dư ng, t p hu n giám c công ngh thông 2009 – 2010 B Thông tin tin và cán b , công ch c chuyên trách v công và Truy n ngh thông tin thông 6 Nghiên c u, ánh giá và l a ch n mô hình ng 2009 – 2010 B Thông tin d ng công ngh thông tin i n hình c p huy n và Truy n ph bi n áp d ng r ng rãi thông PH L C II DANH SÁCH CÁC T NH Ư C XEM XÉT H TR KINH PHÍ T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2009/Q -TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) STT Tên t nh 1 Hà Giang 2 Tuyên Quang 3 Cao B ng 4 L ng Sơn 5 Yên Bái 6 Thái Nguyên 7 B cK n 8 Phú Th 9 B c Giang 10 Hòa Bình 11 Sơn La 12 i n Biên 13 Lai Châu 14 Hưng Yên 15 B c Ninh 16 Hà Nam 17 Nam nh 18 Ninh Bình 19 Thái Bình 20 Thanh Hóa
  10. 21 Hà Tĩnh 22 Qu ng Bình 23 Qu ng Tr 24 Th a Thiên Hu 25 Qu ng Nam 26 Qu ng Ngãi 27 Bình nh 28 Phú Yên 29 Ninh Thu n 30 Bình Thu n 31 k Nông 32 Gia Lai 33 Kon Tum 34 Lâm ng 35 Tây Ninh 36 Bình Phư c 37 Long An 38 Ti n Giang 39 Vĩnh Long 40 H u Giang 41 B n Tre 42 Trà Vinh 43 Sóc Trăng 44 An Giang 45 ng Tháp 46 Kiên Giang 47 B c Liêu 48 Cà Mau
Đồng bộ tài khoản