Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm (tỷ lệ 1/5.000) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 48/2009/QĐ-UBND Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH ĐI U L QU N LÝ XÂY D NG QUY HO CH CHUNG XÂY D NG HUY N GIA LÂM (T L 1/5.000) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c HĐND và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây D ng năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t đ nh s 47/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chung xây d ng huy n Gia Lâm, t l 1/5000; Xét đ ngh c a Giám đ c S Quy ho ch - Ki n trúc, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đi u l qu n lý xây d ng theo đ án Quy ho ch chung xây d ng huy n Gia Lâm, t l 1/5.000. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Giám đ c các S : Quy ho ch - Ki n trúc, K ho ch và Đ u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng; Ch t ch U ban nhân dân huy n Gia Lâm; Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH T CH Nguy n Th Th o ĐI U L QU N LÝ XÂY D NG QUY HO CH CHUNG XÂY D NG HUY N GIA LÂM, T L 1/5000 (Ban hành theo Quy t đ nh s 48/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a Ch t ch UBND Thành ph Hà N i) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đi u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo đúng Quy ho ch chung xây d ng huy n Gia Lâm t l 1/5000 đã đư c phê duy t theo Quy t đ nh s 47/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i. Đi u 2. Ngoài nh ng quy đ nh nêu trong Đi u l này, vi c qu n lý xây d ng trong ranh gi i quy ho ch còn ph i tuân th các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan c a Nhà nư c.
 2. Đi u 3. Vi c đi u ch nh, b sung ho c thay đ i Đi u l ph i đư c U ban nhân dân thành ph xem xét, quy t đ nh. Đi u 4. Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Giám đ c S Quy ho ch - Ki n trúc Thành ph Hà N i và Giám đ c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng trong ranh gi i quy ho ch theo đúng quy ho ch đư c duy t và quy đ nh c a pháp lu t. Chương II QUY Đ NH C TH Đi u 5. V trí, ranh gi i, quy mô 1. V trí: Huy n Gia Lâm (sau khi tách qu n Long Biên) n m t i phía Đông Hà N i, Khu v c nghiên c u quy ho ch bao g m toàn b ph m vi ranh gi i hành chính huy n Gia Lâm hi n nay. 2. Ranh gi i nghiên c u quy ho ch: - Phía Đông, Đông B c giáp t nh B c Ninh. - Phía Nam, Đông Nam giáp t nh Hưng Yên. - Phía Tây giáp qu n Long Biên, qu n Hoàng Mai. - Phía B c, Tây B c giáp huy n Đông Anh, Hà N i. 3. Quy mô đ t quy ho ch: Ph m vi nghiên c u bao g m toàn b đ t đai trong ranh gi i hành chính huy n Gia Lâm, di n tích kho ng 11472,99ha. Đi u 6. Huy n Gia Lâm có di n tích kho ng 11472,99ha, trong đó: - Di n tích đ t phát tri n đô th : 3107,07 ha - Di n tích d ki n phát tri n là 1769,51 ha. - Di n tích đ t các Trung tâm d ch v nông thôn, đi m dân cư nông thôn và đ t nông nghi p còn l i kho ng 659,41ha Trong t ng s 6596,41 ha đ t các trung tâm d ch v nông thôn, đi m dân cư và nông nghi p còn l i, ph n di n tích các trung tâm d ch v nông thôn, khu v c làng xóm hi n có k li n và xen k t t i các khu v c d ki n phát tri n v i quy mô kho ng 800ha s ti p t c đư c đô th hoá cùng v i quá trình đ u tư xây d ng t i các khu v c d ki n phát tri n đô th và quá trình đô th hoá khu v c nông thôn toàn huy n. Đi u 7. Quy ho ch chung xây d ng Gia Lâm đư c phân chia thành các khu v c qu n lý xây d ng như sau: A. Khu v c phát tri n đô th : 1) Khu v c đô th , g m: Khu đô th Yên Viên; Khu đô th Tây B c Yên Viên; Khu đô th Đông Nam Yên Viên và Đô th Trâu Quỳ; 2) Khu v c công viên cây xanh: g m Khu công viên đô th (Công viên X40); Khu công viên l ch s văn hoá Phù Đ ng; Khu công viên ngh ngơi, gi i trí Dương Quang; 3) Các c m công nghi p n m ngoài các khu đô th . B) Khu v c d ki n phát tri n đô th C. Khu v c nông nghi p, nông thôn, g m: 1) Trung tâm d ch v nông thôn 2) Đ t nông nghi p và các đi m dân cư nông thôn, đư c chia thành khu v c trong đê và ngoài đê Cơ c u các khu v c ch c năng theo b ng sau: B NG PHƯƠNG ÁN CƠ C U S D NG Đ T
 3. Phương án 1 (Theo Phương án 2 (Thay QH t l 1/5000 và đ i ch c năng 1/10000 đã đư c phê đư cc p nh t và đ TT Ch c năng s d ng đ t duy t) xu t c a ĐA) Ghi chú Di n tích T l Di n tích T l (ha) (%) (ha) (%) A Khu v c phát tri n đô th 1.492,47 13,01 3107,07 27,08 1 Khu đô th 1.128,02 2307,04 20,11 1.1 Khu đô th Yên Viên 284,30 284,30 1.2 Khu đô th Tây B c Yên Viên 631,53 1.3 Khu đô th Đông Nam Yên 547,49 Viên 1.4 Đô th Trâu Quỳ 843,72 843,72 2 Khu v c công viên đô th 364,45 586,52 5,11 2.1 Khu công viên đô th X40 và 364,45 382,89 nút GT đư ng 5 vành đai 3 2.2 Khu v c m r ng công viên đô 92,01 th X40 2.3 Khu v c CV L ch s văn hoá 40,48 Phù Đ ng 2.4 Khu v c CV ngh ngơi gi i trí 71,14 Dương Quang 3 C m CN, kho tàng 213,51 1,86 Không bao g m các 3.1 C m CN Hapro 70,05 c m CN 3.2 C m CN Ninh Hi p 57,80 n m trong các khu đô 3.3 C m CN Lâm Giang, làng 56,48 th ngh TTCN Kiêu K 3.4 C m CN Bát Tràng 18,50 3.5 Kho xăng d u Phú Th 10,68 B Khu v c d ki n phát tri n đô 1769,51 15,42 th 1 Khu v c d ki n phát tri n 194,49 phía Nam c m CN Ninh Hi p 2 Khu v c d ki n phát tri n 561,85 phía B c CV Phù Đ ng 3 Khu v c d ki n phát tri n đô 183.98 th L Chi - Kim Sơn 4 Khu v c d ki n phát tri n d c 829,19 đư ng HN-HY, đư ng 5 m i (HN - HP) C Khu v c ngoài đô th * 9.980,52 86,99 6596,41 57,50
 4. 1 Trung tâm d ch v nông thôn 231,81 2,02 1.1 Trung tâm d ch v Phù Đ ng 32,31 1.2 Trung tâm d ch v L Chi - 51,44 Kim Sơn 1.3 Trung tâm d ch v Đ ng Xá 38,18 1.4 Trung tâm d ch v Kiêu K 31,05 1.5 Trung tâm d ch v Đa T n 78,83 2 Các đi m dân cư nông thôn và 6364,60 55,47 đ t nông nghi p còn l i 2.1 Khu v c trong đê 3265,63 2.2 Khu v c ngoài đê 3098,97 T ng c ng 11.472,99 100,0 11472,99 100,0 7.1. Khu v c phát tri n đô th có t ng di n tích 3107,07 ha, đư c phân thành các khu v c ch c năng sau: 7.1.1. Khu v c đô th có t ng di n tích 2307,04ha, v i ch tiêu s d ng đ t chung sau: Dân s Di n tích TT Lo i T l (%) (ngàn (ha) ngư i) 1 Khu đô th 2307,04 100,0 127,53 1.1 Khu v c xây d ng công trình d ch v đô th 155,89 6,76 1.2 Khu v c xây d ng nhà 582,56 25,25 Đ t hi n có 388,64 16,85 74,96 Đ t m i 193,92 8,41 52,57 1.3 Khu v c XD các khu CX, công viên, vư n 578,59 25,08 hoa 1.4 Đ t XNCN, kho 178,97 7,76 1.5 Khu v c xây d ng công trình tôn giáo, tín 9,22 0,40 ngư ng 1.6 Khu v c đ t cơ quan, trư ng đào t o 135,32 5,87 1.7 Khu v c xây d ng các công trình đ u m i 119,30 5,17 HTKT 1.8 Đ t quân s , an ninh 12,02 0,52 1.9 Đ t GT t đư ng khu v c r ng 17,5m tr lên 374,72 16,24 1.10 Đ t sông, kênh mương 160,44 6,95 Các yêu c u chung: - Công trình công c ng: xây d ng hoàn ch nh h th ng công trình công c ng, d ch v , h t ng xã h i, đ m b o đáp ng nhu c u phát tri n đô th khu v c. Các công trình công c ng c i t o và xây d ng m i tuân th quy chu n và quy ho ch chi ti t đư c duy t, có thi t k đô th và hình th c ki n trúc hài hoà v i khu v c. Tăng cư ng không gian qu ng trư ng, l i đi b .
 5. - Trong các làng xóm, khu t p th đư c xây d ng, c i t o, hi n đ i hoá cao 2-3 t ng, hình th c nhà vư n, bi t th , nhà m t ph t i đa cao 4 t ng. H n ch gia tăng m t đ xây d ng và chia nh th a đ t, m t đ xây d ng t i đa trong nhóm nhà là 40%. Các đư ng làng ngõ xóm c i t o m r ng, xây d ng m i t i thi u lòng đư ng 5,5 đ i v i ngõ, 7,5m đ i v i đư ng làng chính, đ m b o phòng cháy ch a cháy, c u n n, kho ng lùi công trình xây d ng m i t i thi u 3m. - Các khu v c xây d ng m i tuân th các qui đ nh t i Quy chu n xây d ng Vi t Nam, Tiêu chu n thi t k hi n hành, phù h p c nh quan đô th khu v c. - Khu đ t công nghi p, kho tàng, cơ s s n xu t đơn l hi n có, không gây nh hư ng môi trư ng đư c phép c i t o, ch nh trang, nâng c p công trình và hoàn ch nh h th ng h t ng k thu t. Các nhà máy xí nghi p n m phân tán trong khu v c phát tri n đô th gây nh hư ng môi trư ng đ i v i khu dân cư t ng bư c có k ho ch chuy n đ i ch c năng s d ng đ t sang đ t dân d ng đô th . - C i t o nâng c p xây d ng l i các khu đ t cơ quan, trư ng đào t o hi n có, khi Xây d ng m i c n hi n đ i h p kh i, ti t ki m đ t xây d ng, phù h p v i ch c năng s d ng, t o b m t ki n trúc đô th . T o các qu ng trư ng, không gian đi b , ch đ xe, tuân th các tiêu chu n thi t k v cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng đào t o. - Đ t an ninh Qu c phòng: Th c hi n theo d án riêng đư c c p th m quy n phê duy t Các yêu c u c th : 1) Khu đô th Yên Viên: Di n tích 284,30 ha, quy mô dân s d ki n vào kho ng 16,91 ngàn ngư i, phân thành các lo i đ t theo b ng sau: TT Ch c năng s d ng đ t Di n T l chi m Dân s (ngàn Ghi chú tích (ha) đ t (%) ngư i) 1 Khu đô th Yên Viên 284,30 100,0 16,91 168,11m2/ng 1.1 Khu v c xây d ng công trình 23,05 8,11 d ch v đô th 1.2 Khu v c xây d ng nhà 69,19 24,34 16,91 40,91m2/ng Đ t hi n có 60,01 14,29 Đ t m i 9,18 2,62 1.3 Khu v c XD các khu CX, công 26,83 9,44 viên, vư n hoa 1.4 Khu công nghi p, kho tàng 21,31 7,50 1.5 Khu v c xây d ng công trình tôn 0,66 0,23 giáo, tín ngư ng 1.6 Khu v c đ t cơ quan, trư ng 5,27 1,85 đào t o 1.7 Khu v c xây d ng các công trình 69,00 24,27 đ u m i HTKT 1.8 Đ t quân s , an ninh 1,25 0,44 1.9 Đ t GT t đư ng khu v c r ng 60,35 21,23 17,5m tr lên 1.10 Đ t sông (sông Đu ng), kênh 7,39 2,60 mương - Tính ch t c a khu đô th : C a ngõ phía Đông B c c a Hà N i, đ u m i giao thông; trung tâm d ch v v n t i, khu dân cư đô th .
 6. - C u trúc phát tri n đô th : H th ng công trình công c ng: đư c phân thành hai c p: c p đô th và c p đơn v . Khu dân cư đư c phân thành 2 đơn v v i h th ng các công trình công c ng đ ng b kèm theo - C u trúc phát tri n đô th : H th ng công trình công c ng: đư c phân thành hai c p: c p đô th và c p đơn v . Khu dân cư đư c phân thành 2 đơn v v i h th ng các công trình công c ng đ ng b kèm theo - Đ nh hư ng t ch c không gian: . Tr c không gian ch y u c a khu đô th Yên Viên phát tri n d c qu c l 1A, n i v i T Sơn, t nh B c Ninh t i phía B c. Do Khu đô th Yên Viên đư c hình thành trên cơ s th tr n Yên Viên cũ nên v cơ b n ch y u là c i t o ch nh trang. B m t ki n trúc c nh quan c a khu đô th t p trung ch y u t i khu v c trung tâm m i (phía B c Yên Viên) v i các công trình cao t ng. . Các khu nhà máy, nhà xư ng hi n có t i Yên Viên n m li n k , xen k v i khu dân cư. Trư c m t v n có th khai thác s d ng v i đi u ki n đ m b o yêu c u v v sinh môi trư ng, song v lâu dài c n di d i vào các khu công nghi p, chuy n đ i ch c năng. 2) Khu đô th Tây B c Yên Viên: di n tích 631,53 ha, g m m t ph n đ t c a xã Yên Thư ng, Yên Viên. Dân s kho ng 19.270 ngư i. Di n T l chi m Dân s (ngàn TT Ch c năng s d ng đ t Ghi chú tích (ha) đ t (%) ngư i) 2 Khu đô th Tây B c Yên Viên 631,53 100,0 19,27 327,7m2/ng 2.1 Khu v c xây d ng công trình 26,06 4,13 d ch v đô th 2.2 Khu v c xây d ng nhà 106,29 16,83 19,27 55,2m2/ng Đ t hi n có 87,61 14,60 Đ t m i 18,68 4,67 2.3 Khu v c XD các khu CX, công 224,59 35,56 viên, vư n hoa 2.4 Khu công nghi p, kho tàng 11,90 1,88 2.5 Khu v c xây d ng công trình tôn 5,10 0,81 giáo, tín ngư ng 2.6 Khu v c đ t cơ quan, trư ng 64,03 10,14 đào t o 2.7 Khu v c xây d ng các công trình 4,30 0,68 đ u m i HTKT 2.8 Đ t quân s , an ninh 3,90 0,62 2.9 Đ t GT t đư ng khu v c r ng 71,68 11,35 17,5m tr lên 2.10 Đ t kênh mương 113,68 18,00 - Tính ch t c a khu đô th : Trung tâm d ch v đào t o, y t , ngh ngơi gi i trí, công viên và khu dân cư đô th . - C u trúc phát tri n đô th : H th ng công trình công c ng: đư c phân thành hai c p: c p đô th và c p đơn v . Khu dân cư đư c phân thành 2 đơn v v i h th ng các công trình công c ng đ ng b kèm theo - Đ nh hư ng t ch c không gian:
 7. . Khu đô th đư c thi t k g n li n v i khu công viên, cây xanh, m t nư c. . Tr c không gian ch y u c a khu đô th phát tri n d c theo tr c đư ng r ng 40 m n i khu đô th v i khu đô th Yên Viên t i phía Đông Nam và khu v c đô th hoá t i huy n Đông Anh và khu di tích C Loa t i phía Tây B c. Tr c không gian c a các ô đ t hư ng v phía công viên đô th . . Các khu v c xây d ng m i, ch y u là nhà th p t ng v i m t đ xây d ng th p, công trình xây d ng tuân th các qui đ nh t i Quy chu n xây d ng Vi t Nam, Tiêu chu n thi t k hi n hành, phù h p c nh quan đô th khu v c. . Các XNCN riêng l n m xen k khu dân cư: Trư c m t v n có th khai thác s d ng v i đi u ki n đ m b o yêu c u v v sinh môi trư ng, song v lâu dài c n di d i vào các khu công nghi p (đ c bi t là các XNCN gây tác h i v m t môi trư ng), chuy n đ i ch c năng. 3) Khu đô th Đông Nam Yên Viên: di n tích 547,49ha, g m m t ph n đ t c a xã Yên Thư ng, Đình Xuyên, Ninh Hi p, Dương Hà, dân s kho ng 32.050 ngư i. Di n T l chi m Dân s (ngàn TT Ch c năng s d ng đ t Ghi chú tích (ha) đ t (%) ngư i) 3 Khu đô th Đông Nam Yên Viên 547,49 100,0 32,05 170,8m2/ng 3.1 Khu v c xây d ng công trình 28,2 5,15 d ch v đô th 3.2 Khu v c xây d ng nhà 170,31 31,11 32,05 53,1m2/ng Đ t hi n có 109,53 16,85 Đ t m i 60,78 15,20 3.3 Khu v c XD các khu CX, công 199,60 36,46 viên, vư n hoa 3.4 Khu công nghi p, kho tàng 18,92 3,46 3.5 Khu v c xây d ng công trình tôn 1,93 0,35 giáo, tín ngư ng 3.6 Khu v c đ t cơ quan, trư ng 6,03 1,10 đào t o 3.7 Khu v c xây d ng các công trình 4,50 0,82 đ u m i HTKT 3.8 Đ t quân s , an ninh 6,51 1,19 3.9 Đ t GT t đư ng khu v c r ng 77,08 14,08 17,5m tr lên 3.10 Đ t kênh mương 34,41 6,29 - Tính ch t c a khu đô th : Khu dân cư, c m công nghi p, công viên có ch c năng n i k t các khu v c đã phát tri n hi n có v i khu đô th Yên Viên. - C u trúc phát tri n đô th : H th ng công trình công c ng: đư c phân thành hai c p: c p đô th và c p đơn v . Khu dân cư đư c phân thành 2 đơn v v i h th ng các công trình công c ng đ ng b kèm theo. - Đ nh hư ng t ch c không gian: . Tr c không gian ch y u c a khu đô th Đông Nam Yên Viên phát tri n d c tr c đư ng chính khu v c có m t c t ngang r ng 40m và không gian c nh quan sông Thiên Đ c. . T ch c m t tr c không gian cây xanh n i t khu v c xã Đình B ng B c Ninh ra không gian m t nư c sông Đu ng.
 8. 4) Đô th Trâu Quỳ: có di n tích 843,72 ha, g m m t ph n đ t c a th tr n Trâu Quỳ hi n t i và m t ph n đ t c a các xã C Bi, Đ ng Xá, Phú Th , Dương Xá, Đông Dư và Đa T n. Dân s kho ng 63.390 ngư i. Di n T l chi m Dân s (ngàn TT Ch c năng s d ng đ t Ghi chú tích (ha) đ t (%) ngư i) 4 Đô th Trâu Quỳ 843,72 59,30 142,3m2/ng 4.1 Khu v c xây d ng công trình 78,58 9,31 d ch v đô th 4.2 Khu v c xây d ng nhà 236,77 28,06 59,30 39,9m2/ng Đ t hi n có 131,49 29,22 Đ t m i 105,28 30,08 4.3 Khu v c XD các khu CX, công 127,57 15,12 viên, vư n hoa 4.4 Khu công nghi p, kho tàng 126,84 15,03 4.5 Khu v c xây d ng công trình tôn 1,53 0,18 giáo, tín ngư ng 4.6 Khu v c đ t cơ quan, trư ng 59,99 7,11 đào t o 4.7 Khu v c xây d ng các công trình 41,50 4,92 đ u m i HTKT 4.8 Đ t quân s , an ninh 0,36 0,04 4.9 Đ t GT t đư ng khu v c r ng 165,62 19,63 17,5m tr lên 4.10 Đ t kênh mương 4,96 0,59 - Tính ch t c a đô th : th tr n huy n l c a huy n Gia Lâm, đô th c p IV. - C u trúc phát tri n đô th : H th ng công trình công c ng đư c phân thành hai c p: c p đô th và c p đơn v . Khu dân cư đư c phân thành 7 đơn v v i h th ng các công trình công c ng đ ng b kèm theo. - Đ nh hư ng t ch c không gian: . Đô th Trâu Quỳ phát tri n hai bên tr c đư ng 5 n i trung tâm Hà N i v i khu công nghi p Như Quỳnh, Hưng Yên. M i quan h gi a hai khu v c b c và Nam đư ng 5 qua các tuy n đư ng c u vư t đư ng 5. . Đô th Trâu Quỳ là đô th huy n l . Các công trình công c ng c p đô th ch y u đã có: Nhà thi đ u. D ki n đ u tư xây d ng sân th thao, b nh vi n đa khoa... Trung tâm hành chính c a đô th đ t t i phía Nam đư ng. Các công trình công c ng c i t o và xây d ng m i tuân th quy chu n và quy ho ch chi ti t đư c duy t, có thi t k đô th và hình th c ki n trúc hài hoà v i khu v c. . Khu v c trung tâm huy n đư c gi l i nâng c p, c i t o, ch nh trang theo quy ho ch. Các công trình cao t ng - chung cư, văn phòng (7-15 t ng) b trí d c theo đư ng 5 và th p d n vào phía trong. Công trình xây d ng tuân th các qui đ nh t i Quy chu n xây d ng Vi t Nam, Tiêu chu n thi t k hi n hành, phù h p c nh quan đô th khu v c. 7.1.2. Khu công viên cây xanh đô th có t ng di n tích 586,52m2, có ch tiêu s d ng đ t chung sau:
 9. Dân s TT Lo i Di n tích (ha) T l (%) (ngàn ngư i) Công viên đô th 586,52 2,31 1 Đ t công viên, cây xanh, m t nư c 496,20 2 Đ t hi n có 10,39 2,31 3 Khu v c đ t cơ quan, trư ng đào t o 4,77 4 Khu v c xây d ng các công trình đ u m i 27,84 HTKT 5 Đ t quân s , an ninh 2,19 6 Đ t giao thông qu c gia, đô th , khu v c 45,13 Các yêu c u chung: G n k t chung v i cây xanh khu v c ph c n, d i cây xanh d c các sông, mương và vành đai cây xanh sinh thái ngoài đô th thành m t h th ng hoàn ch nh, góp ph n c i thi n môi trư ng, ph c v các ho t đ ng vui chơi gi i trí, văn hoá th thao, ngh dư ng và m quan đô th . Ph i có b c c không gian ki n trúc, tính ch t phù h p v i truy n th ng, t p quán c ng đ ng c a đô th , k t h p hài hoà v i m t nư c và môi trư ng xung quanh. Xây d ng theo quy ho ch chi ti t, thi t k c nh quan, d án đư c c p th m quy n phê duy t. Các yêu c u c th : 1) Khu công viên đô th (Khu công viên X40 và ph n m r ng): - Trong Quy ho ch t ng th , công viên này đư c ký hi u công viên X40) g m: ph n di n tích theo quy ho ch t ng th kho ng 383,89ha (bao g m c ph n di n tích nút giao thông đư ng 5 và đư ng vành đai 3) và ph n m r ng có di n tích 92,01ha. - Tính ch t: Khu Công viên đô th là công viên ngh ngơi gi i trí l n c a Hà N i, ch c năng đa d ng, g n v i ho t đ ng c a Trư ng ĐHNN 1 và Viên Nghiên c u Rau qu trung ương. T o thành tr c không gian xanh n i không gian sông H ng v i sông Đu ng. - Phân khu ch c năng và đ nh hư ng t ch c không gian: H đóng vai trò là h đi u hoà và t o c nh quan cho khu v c. C nh quan ch đ o c a công viên là các h nư c và tuy n sông C u Bây. Khu v c dân cư hi n có ch s d ng t m th i, khi tri n khai xây d ng công viên theo qui ho ch s di chuy n và b trí tái đ nh cư t i đ a đi m phù h p qui ho ch. 2) Khu công viên văn hoá l ch s Phù Đ ng: có di n tích kho ng 40,48 ha. - Tính ch t: Khu công viên ph c v du l ch, ngh ngơi gi i trí g n v i khu di tích Phù Đ ng - Thánh Gióng. - Phân khu ch c năng và đ nh hư ng t ch c không gian: Cùng v i Trung tâm d ch v thương m i, du l ch Phù Đ ng t o thành m t khu v c phát tri n m i t i xã Phù Đ ng. C nh quan ch đ o c a công viên là các h nư c, cây xanh và g n v i ki n trúc c nh quan c a làng xóm ven sông Đu ng, g n v i tuy n t ch c l h i Phù Đ ng - Thánh Gióng ngoài đê sông Đu ng. 3) Khu công viên sinh thái Dương Quang: có di n tích kho ng 71,14ha. - Tính ch t: Công viên sinh thái, k t h p d ch v ngh ngơi cu i tu n. - Phân khu ch c năng và đ nh hư ng t ch c không gian: đư c t ch c trên cơ s khai thác c nh quan t nhiên sông Thiên Đ c. C nh quan ch đ o c a công viên là các h nư c, cây xanh và g n v i ki n trúc c nh quan c a các di tích l ch s và làng xóm ven sông. Khu v c công viên đư c th c hi n theo d án riêng, song ph i đ m b o m t đ xây d ng trong công viên không quá 5% và quy mô di n tích h đi u hoà.
 10. Trong quá trình l p quy ho ch chi ti t chú ý đ m b o tr c không gian n i không gian sông H ng v i sông Đu ng và c nh quan d c sông C u Bây. Ch tiêu đ t đai c a t ng công viên theo b ng sau: Di n T l chi m Dân s (ngàn TT Ch c năng s d ng đ t Ghi chú tích (ha) đ t (%) ngư i) Khu công viên 586,52 2,31 1 Khu công viên đô th X40 382,89 2,31 1.1 Khu v c công viên 364,45 Đ t công viên, cây xanh, m t 305,26 nư c Đ t hi n có 10,39 2,31 Khu v c đ t cơ quan, trư ng đào 4,77 t o Khu v c xây d ng các công trình 19,00 đ u m i HTKT Đ t quân s , an ninh 2,19 Đ t đư ng cao t c HN-HP, đư ng 22,84 s t 1.2 Đ t nút giao thông đư ng 5 - 18,44 đư ng vành đai 3 2 Khu v c m r ng công viên đô th 92,01 X40 Đ t công viên, cây xanh, m t 80,72 nư c Khu v c xây d ng các công trình 7,84 đ u m i HTKT Đ t đư ng Hà N i - Hưng Yên 3,45 3 Khu v c CV L ch s văn hoá Phù 40,48 Đ ng Đ t công viên, cây xanh, m t 39,48 nư c Khu v c xây d ng các công trình 1,00 đ u m i HTKT 4 Khu v c CV ngh ngơi gi i trí 71,14 Dương Quang Đ t công viên, cây xanh, m t 70,74 nư c Đ t giao thông khu v c 0,40 7.1.3. C m công nghi p, kho tàng, ti u th công nghi p, làng ngh : Các c m công nghi p, kho tàng, ti u th công nghi p, làng ngh n m tách bi t v i các khu đô th có t ng di n tích 213,51 ha, g m: C m công nghi p Ninh Hi p (công nghi p đa ngành); C m công nghi p Hapro - L Chi, Kim Sơn (công nghi p th c ph m); C m công nghi p Bát Tràng
 11. (g m, s ...); C m công nghi p Lâm Giang, ti u th công nghi p Kiêu K (công nghi p đa ngành); Kho xăng d u Phú Th Các c m công nghi p, ti u th công nghi p, làng ngh đư c th c hi n theo d án riêng. Các khu công nghi p d ki n xây d ng m i trên đ a bàn huy n là khu công nghi p v i các ngành công nghi p có hàm lư ng ch t xám cao, như đi n t , vi n thông, cơ khí chính xác. M t đ xây d ng t i đa trong các xí nghi p 60%. Khu đ t công nghi p, kho tàng, cơ s s n xu t đơn l hi n có, không gây nh hư ng môi trư ng đư c phép c i t o, ch nh trang, nâng c p công trình và hoàn ch nh h th ng h t ng k thu t. Các nhà máy xí nghi p n m phân tán trong khu v c phát tri n đô th gây nh hư ng môi trư ng đ i v i khu dân cư t ng bư c có k ho ch chuy n đ i ch c năng s d ng đ t sang đ t dân d ng đô th . Đ i v i c m ti u th công nghi p g n v i b o t n phát tri n giá tr văn hoá truy n th ng, c i t o c nh quan k t h p gi a s n xu t và d ch v du l ch. Các làng ngh truy n th ng t ng bư c chuy n khu s n xu t ra kh i khu dân cư đ m b o v sinh môi trư ng. Các ch tiêu v t ng cao và m t đ xây d ng theo d án đư c duy t, tuân th Quy chu n xây d ng Vi t Nam. Đi u 8. Khu v c d ki n phát tri n đô th có t ng di n tích 1769,51ha, g m: - Khu v c d ki n phát tri n phía Nam c m công nghi p Ninh Hi p, di n tích kho ng 194,49 ha. - Khu v c d ki n phát tri n phía B c công viên Phù Đ ng, di n tích kho ng 561,85 ha. - Khu v c d ki n phát tri n đô th L Chi - Kim Sơn (c m công nghi p Hapro), di n tích kho ng 183,98ha. - Khu v c d ki n phát tri n d c đư ng Hà N i - Hưng Yên, đư ng 5, di n tích 829,19ha. Các khu v c d ki n phát tri n trên, hi n tr ng ch y u là đ t ru ng. S dân cư d ki n khi khu v c này phát tri n vào kho ng 8 - 10 v n ngư i. Các khu công nghi p d ki n xây d ng m i trong các khu d ki n phát tri n trên là các xí nghi p công nghi p thu c ngành có hàm lư ng ch t xám cao, như đi n t , vi n thông, cơ khí chính xác... Các khu v c d ki n phát tri n đô th s đư c th c hi n theo d án riêng v i c u trúc đô th bao g m c các khu dân cư nông thôn lân c n. Các yêu c u v không gian quy ho ch ki n trúc đô th s đư c xác đ nh theo nhu c u phát tri n c a Thành ph . Đi u 9. Khu v c nông nghi p, nông thôn: là khu v c ngoài đô th t ng di n tích 6596,41ha, g m các khu v c ch c năng sau: 9.1. Khu v c xây d ng các trung tâm d ch v có t ng di n tích 231,81ha, có ch tiêu s d ng đ t chung sau: Dân s TT Lo i Di n tích (ha) T l (%) (ngàn ngư i) Khu trung tâm d ch v nông thôn 231,81 100,0 11,82 1 Đ t công c ng d ch v 71,81 30,98 2 Đ t 59,26 25,57 Đ t hi n có 19,71 8,50 3,03 Đ t m i 39,55 17,06 8,79 3 Đ t cây xanh, m t nư c 57,84 24,95 4 Khu v c đ t cơ quan, trư ng đào t o 3,92 1,69
 12. 5 Khu v c xây d ng các công trình c u m i 1,00 0,43 HTKT 6 Khu v c xây d ng công trình tôn giáo, tín 1,18 0,51 ngư ng 7 Đ t giao thông khu v c 36,80 15,87 Các yêu c u chung: Khuy n khích xây d ng c i t o nhà hi n có cao 2-3 t ng, hình th c nhà vư n, bi t th , nhà m t ph t i đa cao 4 t ng. H n ch gia tăng m t đ xây d ng và chia nh th a đ t, m t đ xây d ng t i đa trong nhóm nhà là 40%. Trong các làng xóm khuy n khích cao t i đa 3 t ng d ng nhà vư n bi t th t i đa cao 4 t ng; m t đ xây d ng m t nhóm nhà là 35%. Các khu đ t dãn dân, di dân gi i phóng m t b ng, tái đ nh cư, đ t xây d ng m i trong khu v c các xã, trung tâm xã, đi m dân cư nông thôn cao t i đa 3 t ng, m t đ xây d ng nhóm nhà t i đa 53%, kho ng lùi t i thi u 3m so v i ch gi i đư ng vào nhà. C i t o m r ng xây d ng m i các đư ng làng ngõ xóm, t i thi u lòng đư ng 5,5 đ i v i ngõ, 7,5m đ i v i đư ng làng chính, đ m b o phòng cháy ch a cháy, c u n n, kho ng lùi công trình xây d ng m i t i thi u 3m. Các yêu c u c th . 1) Trung tâm d ch v Phù Đ ng: di n tích 32,31ha, có ch c năng d ch v thương m i, du l ch văn hoá, l h i, g n li n v i công viên văn hoá l ch s Phù Đ ng. Các công trình công c ng d ch v trong trung tâm có vai trò h tr cho các ho t đ ng d ch v thương m i, giáo d c cho 2 xã Phù Đ ng và Trung Màu. Ngoài đ t công c ng d ch v , trong trung tâm b trí các khu đ t xây d ng công trình s d ng h n h p (nhà , hành chính, d ch v ...; trong quá trình tính toán cơ c u s d ng đ t và nhu c u h t ng k thu t, đ t xây d ng công trình s d ng h n h p quy đ i đ t chi m 50%.) Trong trư ng h p khi khu d ki n phát tri n đô th t i phía B c đư c tri n khai, trung tâm d ch v Phù Đ ng tr thành m t khu v c ch c năng c a đô th . 2) Trung tâm d ch v L Chi - Kim Sơn: di n tích 51,44ha, ch c năng ch y u là d ch v thương m i, nhà . T i đây b trí các công trình d ch v công c ng, các công trình d ch v h tr cho các trung tâm xã L Chi, Kim Sơn và Dương Quang. 3) Trung tâm d ch v Đ ng Xá: di n tích 38,18 ha, ch c năng ch y u là d ch v thương m i, du l ch. T i đây b trí ch đ u m i c ng sông Đ ng Xá; đi m trung chuy n du l ch d c sông Đu ng; các công trình d ch v công c ng h tr cho các trung tâm xã C Bi, Đ ng Xá, Phú Th . 4) Trung tâm d ch v Kiêu K : di n tích 31,05ha, ch c năng ch y u là d ch v thương m i, nhà . T i đây b trí các công trình d ch v công c ng, nhà cho công nhân c m công nghi p Kiêu K ; các công trình d ch v công c ng h tr cho các trung tâm xã Kiêu K , Dương Xá. Trong tương lai khi các khu v c d ki n phát tri n đô th d c đư ng 5 đư c tri n khai, trung tâm d ch v Kiêu K tr thành m t khu ch c năng c a đô th . 5) Trung tâm d ch v Đa T n: di n tích 78,83ha, ch c năng ch y u là d ch v thương m i. T i đây b trí các t h p thương m i d ch v c p đô th , ch đ u m i, nơi gi i thi u các s n ph m g m, s ...; các công trình d ch v công c ng h tr cho các trung tâm xã Đa T n, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đ c. Trong tương lai khi các khu v c d ki n phát tri n đô th d c đư ng Hà N i - Hưng Yên đư c tri n khai, trung tâm d ch v Đa T n tr thành m t khu ch c năng c a đô th . Ch tiêu đ t đai c a t ng trung tâm d ch v nông thôn theo b ng sau: Di n T l chi m Dân s (ngàn TT Ch c năng s d ng đ t Ghi chú tích (ha) đ t (%) ngư i) Khu v c xây d ng các trung tâm 231,81 11,82 d ch v 1 Trung tâm d ch v Phù Đ ng 32,31 1,69
 13. 1.1 Đ t công c ng d ch v 14,32 1.2 Đ t m i 7,60 1,69 1.3 Đ t cây xanh, m t nư c, mương 4,14 1.4 Đ t công trình đ u m i HTKT 1,00 1.5 Đ t giao thông khu v c 5,25 2 Trung tâm d ch v L Chi - Kim 51,44 3,44 Sơn 2.1 Đ t công c ng d ch v 12,42 2.2 Đ t 16,38 3,44 Đ t hi n có 2,92 0,45 Đ t m i 13,46 2,99 2.3 Đ t cây xanh, m t nư c, mương 8,88 2.4 Đ t giao thông khu v c 13,76 3 Trung tâm d ch v Đ ng Xá 38,18 1,90 3.1 Đ t công c ng d ch v 14,90 3.2 Đ t m i 8,57 1,90 3.3 Đ t cây xanh, m t nư c, mương 7,28 3.4 Khu v c đ t cơ quan, trư ng đào 2,34 t o 3.5 Đ t giao thông khu v c 5,09 4 Trung tâm d ch v Kiêu K 31,05 1,69 4.1 Đ t công c ng d ch v 12,85 4.2 Đ t 7,98 1,69 Đ t hi n có 1,25 0,19 Đ t m i 6,73 1,50 4.3 Đ t cây xanh, m t nư c, mương 5,01 4.4 Đ t giao thông khu v c 5,21 5 Trung tâm d ch v Đa T n 78,83 3,10 5.1 Đ t công c ng d ch v 17,32 5.2 Đ t 18,74 3,10 Đ t hi n có 15,54 2,39 Đ t m i 3,20 0,71 5.3 Đ t cây xanh, m t nư c 32,53 5.4 Khu v c đ t cơ quan, trư ng đào 1,58 t o 5.5 Khu v c xây d ng công trình tôn 1,18 giáo, tín ngư ng
 14. 5.6 Đ t giao thông khu v c 7,48 9.2. Khu v c các đi m dân cư nông thôn và đ t nông nghi p: có di n tích kho ng 6364,60ha, là ph n di n tích còn l i ngoài khu v c d ki n phát tri n đô th . Đ n năm 2020 s dân cư t i các khu dân cư nông thôn huy n Gia Lâm đ t vào kho ng 181,26 ngàn ngư i, đư c phân thành khu v c trong đê và khu v c ngoài đê. Khu v c nông nghi p, nông thôn phân thành các lo i đ t sau: Di n tích T l chi m Dân s (ngàn TT Ch c năng s d ng đ t (ha) đ t (%) ngư i) Khu v c nông nghi p, nông thôn 6364,60 181,26 1 Khu v c trong đê 3265,63 100,0 149,96 1.1 Đ t công c ng 164,98 5,05 1.2 Đ t cơ quan, trư ng đào t o 20,52 0,63 1.3 Đ t 1032,43 31,62 149,96 Đ t hi n có 901,22 27,60 125,10 Đ t m i 131,21 4,02 24,86 1.4 Đ t công viên, cây xanh 259,54 7,95 1.5 Đ t an ninh qu c phòng 40,97 1,25 1.6 Đ t tôn giáo tín ngư ng 32,45 0,99 1.7 Đ t s n xu t TTCN, Công nghi p, kho tàng 75,87 2,32 1.8 Đ t giao thông 383,02 11,73 1.9 Đ t công trình đ u m i h t ng k thu t 39,80 1,22 1.10 Đ t CX cách ly, đ t nông nghi p và đ t khác 1216,05 37,24 2 Khu v c ngoài đê 3098,97 100,0 31,30 2.1 Đ t công c ng 20,31 0,66 2.2 Đ t cơ quan, trư ng đào t o 0,00 0,00 2.3 Đ t 239,82 7,74 31,30 Đ t hi n có 226,43 7,31 28,80 Đ t m i 13,39 0,43 2,50 2.4 Đ t công viên, cây xanh 21,68 0,70 2.5 Đ t an ninh qu c phòng 1,51 0,05 2.6 Đ t tôn giáo tín ngư ng 2,01 0,06 2.7 Đ t s n xu t TTCN, công nghi p, kho tàng 0,00 0,00 2.8 Đ t giao thông 25,59 0,83 2.9 Đ t công trình đ u m i h t ng k thu t 10,00 0,32 2.10 Đ t sông H ng, sông Đu ng và bãi ngoài sông 2703,52 87,24 Sông H ng và bãi ngoài sông H ng 1014,74 32,74 Sông Đu ng và bãi ngoài sông Đu ng 1688,78 54,49
 15. 2.11 Đ t CX cách ly, đ t nông nghi p và đ t khác 74,53 2,41 - Khu v c làng, xã hi n có c i t o ch nh trang: Th c hi n theo tinh th n Quy t đ nh s 23/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005 c a UBND Thành ph Hà N i và tuân th theo Quy chu n xây d ng Vi t Nam. Phát tri n các di n tích đ t m i v i quy mô chi m kho ng 10-15% đ t hi n t i, v a đáp ng nhu c u c a vi c gia tăng dân s , v a t o đi u ki n cho vi c xây d ng các d án đ u th u v đ t đ l y kinh phí xây d ng h th ng h t ng. Đ t xen k t s d ng cho m c đích chung ph c v nhu c u c ng đ ng, như: làm sân chơi, th d c th thao, cây xanh, bãi đ xe...Các h ao có di n tích t 1000m2 tr lên không đư c t ý san l p, đ s d ng thoát nư c chung, b o v c nh quan và c i t o vi khí h u cho khu v c. - Đ t công trình di tích, tôn giáo, danh lam th ng c nh: quy mô di n tích đư c xác đ nh trên cơ s ranh gi i hi n đang qu n lý s d ng. Vi c l p d án c i t o, xây d ng trong các khu v c này đư c th c hi n theo d án riêng, tuân th Lu t Di s n Văn hoá, Ngh đ nh s 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph . B o t n tôn t o các công trình tôn giáo, di tích l ch s văn hoá cùng h th ng không gian m t nư c cây xanh và không gian sinh ho t công c ng, các giá tr văn hóa phi v t th . Các công trình xây d ng lân c n ti p giáp ranh gi i hành lang b o v di tích không xây d ng cao t ng, ph i đư c c p th m quy n xem xét đ không nh hư ng đ n ki n trúc c nh quan khu v c - Khu v c làng c Bát Tràng t i xã Bát Tràng đư c b o t n, tôn t o ph c v du l ch. - Đ m b o vi c tri n khai các công trình đ u m i h t ng k thu t qu c gia và đô th trên đ a bàn theo các quy ho ch đư c phê duy t. - H th ng các sông, h đư c gi l i, c i t o ch nh trang, thi t l p các hành lang b o v t i các sông, kênh, mương ch ng l n chi m và đ m b o c nh quan môi trư ng. - Các khu v c nghĩa đ a, nghĩa trang hi n có (tr các nghĩa đ a n m trong các khu đô th ) v cơ b n đư c gi l i, d ki n là đ t cây xanh sinh thái. Vi c di d i s c th tuỳ s xác đ nh theo nhu c u c a quá trình đô th hoá. Trong di n tích khu v c nông nghi p, nông thôn trên, di n tích các khu trung tâm d ch v đô, khu v c làng xóm hi n có k li n và xen k t t i các khu v c d ki n phát tri n v i quy mô kho ng 800ha s đư c đô th hoá cùng v i quá trình đ u tư xây d ng t i các khu v c d ki n phát tri n đô th . Đi u 10. Đ t qu c phòng do B Qu c phòng qu n lý đư c th c hi n riêng theo Quy t đ nh s 611/TTg ngày 05/8/1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t đ t qu c phòng do quân đ i qu n lý trên đ a bàn Quân khu Th đô; vi c xây d ng c n th c hi n theo d án riêng tuân th Lu t Xây d ng và các văn b n pháp lu t khác có liên quan đ n b o v an ninh qu c phòng, c n ph i đ m b o các yêu c u ki n trúc c nh quan đô th . Các khu t p th gia đình c n đư c xác đ nh, t ng bư c bàn giao cho các cơ quan qu n lý chuyên ngành. Đi u 11. Đ t an ninh do B Công an qu n lý đư c th c hi n riêng theo Quy t đ nh s 566/QĐ- TTg ngày 22/6/2000 c a Th tư ng chính ph v vi c phê duy t quy ho ch đ t an ninh do B Công an qu n lý trên đ a bàn 61 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Vi c xây d ng đư c th c hi n theo d án riêng, đư c c p có th m quy n phê duy t đ m b o các yêu c u v an ninh qu c phòng và đ m b o các yêu c u ki n trúc c nh quan đô th . Các khu t p th gia đình đư c B Qu c phòng qu n lý rà soát theo quy ho ch, t ng bư c bàn giao cho các cơ quan qu n lý chuyên ngành. Đi u 12. Khu v c ngoài đê (xã Kim Lan, Văn Đ c và m t ph n xã Đông Dư, Bát Tràng, Phù Đ ng, C Bi, Đ ng Xá, Trung Màu, Dương Hà, Yên Viên): Vi c đ u tư xây d ng c i t o xây d ng các công trình trong khu v c đư c th c hi n theo d án riêng, tuân th Lu t Đê đi u và quy ho ch chi ti t phòng ch ng lũ và các quy ho ch liên quan; Khai thác ti m năng v đ t đai và c nh quan thiên nhiên vùng ven sông, t ch c các khu du l ch sinh thái, khu vui chơi gi i trí, d ch v du l ch... Đi u 13. H th ng giao thông: 1) Các công trình giao thông đ u m i qu c gia và thành ph .
 16. a) Đư ng s t qu c gia và đư ng s t đô th : - Các tuy n đư ng s t qu c gia Hà N i - H i Phòng, Hà N i - L ng Sơn s đư c c i t o nâng c p thành đư ng s t đôi, s d ng k t h p v i đư ng s t đô th (tuy n s 1). Xây d ng m i đo n đư ng s t Yên Viên - Đông Anh vòng tránh khu di tích C Loa. - Xây d ng đư ng s t vành đai và đ u m i đư ng s t phía Đông c a Thành ph . - C i t o, nâng c p và xây d ng m i các ga: Yên Viên (ga l p tàu hàng và t u khách), C Bi (ga hàng hoá) và m t s ga tránh. Vi c đ u tư xây d ng, c i t o nâng c p h th ng đư ng s t qu c gia và đư ng s t đô th s đư c xác đ nh c th theo các d án riêng đư c c p th m quy n phê duy t. b) H th ng đư ng b : Xây d ng, c i t o, nâng c p m r ng các tuy n qu c l hư ng tâm hi n có và đư ng vành đai sau: - Qu c l 5 có m t c t ngang đi n hình r ng 60m. - Qu c l 1A, đo n qua khu đô th Yên Viên m t c t ngang đi n hình r ng 48m - Đư ng liên t nh Hà N i - Hưng Yên m t c t ngang đi n hình r ng 40m. - Đư ng Vành đai 3 quy mô 6-8 làn xe (không bao g m các đư ng gom 2 bên) - Đư ng cao t c Hà N i - H i Phòng quy mô 6-8 làn xe (không bao g m các đư ng gom 2 bên). - Đư ng liên vùng Văn Giang (t nh Hưng Yên) - Kiêu K - Dương Quang - Phú Th - Phù Đ ng - Khu đô th , công nghi p và d ch v B c Ninh quy mô 6 - 8 làn xe. - Xây d ng các nút giao khác m c gi a các tuy n cao t c, qu c l hư ng tâm, đư ng Vành đai v i các tr c giao thông chính c a huy n. - Xây d ng các công trình đ u m i giao thông đư ng b (quy mô m i công trình 5-10 ha): Bãi đ xe t i, Bãi đ xe và b n xe buýt Yên Viên; Bên xe t i Trâu Quỳ, Ninh Hi p, c ng thông quan t i C Bi... Vi c đ u tư xây d ng, c i t o, nâng c p m r ng các tuy n qu c l hư ng tâm hi n có, các công trình đ u m i giao thông đư ng b , đư ng vành đai và các nút giao khác m c s đư c xác đ nh c th theo các d án riêng đư c c p th m quy n phê duy t. c) Đư ng thu : Xây d ng c ng hàng hoá Phù Đ ng trên sông Đu ng t i khu v c C Bi, Đ ng Xá. C i t o, nâng c p m t s c ng sông ph c v du l ch t i các xã Kim Lan, Văn Đ c, Bát Tràng và chuyên dùng ph c v khai thác và v n chuy n v t li u cây d ng trên sông H ng và sông Đu ng. Các c ng sông đư c th c hi n theo d án riêng, tuân th Lu t Đê đi u, đ m b o yêu c u thoát lũ và phù h p v i quy ho ch cơ b n hai bên b sông H ng, sông Đu ng đư c c p th m quy n phê duy t. 2) Các tuy n đư ng t i khu v c phát tri n đô th , liên huy n, liên xã: Các tuy n đư ng chính đô th , đư ng liên khu v c, đư ng chính khu v c có m t c t ngang đi n hình r ng 40m, 30m, 22-23m bao g m: - Đư ng Đông Dư - Dương Xá - Đư ng Yên Thư ng - Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đ ng - Trung Màu - Đư ng tr c khu đô th Yên Viên - Đư ng tr c khu đô th Trâu Quỳ - Kiêu K M t s tuy n đư ng khu v c, đư ng liên xã có m t c t ngang đi n hình r ng 17,5m s đư c xác đ nh c th trong các đ án quy ho ch chi ti t. Tuy n đư ng đê sông H ng, sông Đu ng đư c c i t o, nâng c p tăng cư ng kh năng phòng ch ng lũ l t và k t h p ph c v giao thông trên đ a bàn huy n. Khi l p d án đ u tư xây d ng ph i có ý ki n th ng nh t c a cơ quan qu n lý đê đi u.
 17. 3) Các bãi đ xe. Khu v c phát tri n đô th : xây d ng các bãi đ xe t p trung theo tiêu chu n xác đ nh t i Quy t đ nh s 165/2003/QĐ-UB ngày 02/12/2003 c a UBND Thành ph Hà N i phê duy t quy ho ch m ng lư i các đi m đ xe và bãi đ xe công c ng thành ph đ n năm 2020. Các trung tâm dân cư khu v c nông thôn: xây d ng bãi đ xe t p trung ph c v yêu c u s n xu t và sinh ho t, s đư c xác đ nh theo d án riêng. Đi u 14. Chu n b k thu t: a) Gia c đê và cao đ đ nh đê phòng ch ng lũ: Nâng c p toàn b các tuy n đư ng - đê sông H ng, sông Đu ng hi n t i t m t đê r ng 6 - 10m thành đư ng có 2-3 làn xe v a là tr c giao thông v n chuy n liên xã, liên huy n v a góp ph n gia c đê. Trên m t đê xây d ng các tư ng ch n bêtông đ đ m b o cao đ đ nh đê c n thi t phòng lũ l t, đ m b o cao đ đ nh c a h th ng đê ch n d c sông H ng ph i đ t t i cao đ kho ng 16m và đ i v i sông Đu ng cao đ đ nh đê ch n vào kho ng 15m. b) H th ng thoát nư c mưa: Xây d ng h th ng thoát nư c mưa k t h p gi a t ch y và tr m bơm đ ng l c thoát ra sông Đu ng, sông H ng, sông B c Hưng H i. Khai thác s d ng h th ng thu l i hi n có. Các lưu v c thoát nư c chính như sau: - Khu v c B c Đu ng: . Lưu v c 1 (di n tích kho ng l052ha), g m xã Yên Thư ng và m t ph n xã Yên Viên, thoát ra sông Ngũ Huy n Khê qua tr m bơm Liên Đàm (công su t 3,4m3/s). Xây d ng các h đi u hoà có t ng di n tích kho ng 85ha và các tuy n c ng thoát nư c mưa có đư ng kính D 800- 2000mm, mương thoát nư c B= 12-20m H= 3-3,5m. . Lưu v c 2 (di n tích kho ng 1181 ha), g m: khu đô th Yên Viên, m t ph n xã Yên Viên và các xã Đình Xuyên, Ninh Hi p, Phù Đ ng, Dương Hà, thoát ra sông Đu ng qua tr m bơm Dương Hà (công su t: 10,6m3/s). Xây d ng các h đi u hoà có t ng di n tích kho ng 49ha và các tuy n c ng thoát nư c mưa có đư ng kính D800-2000mm, mương thoát nư c B= 12-20m, Htb= 3- 3,5m. . Lưu v c 3 (di n tích kho ng 913ha), g m xã Trung Màu và m t ph n các xã Ninh Hi p, Phù Đ ng, thoát ra sông Đu ng qua các tr m bơm Phù Đ ng, Th nh Liên (công su t:9,7m3/s). Xây d ng các h đi u hoà di n tích kho ng 48ha và các tuy n c ng thoát nư c mưa có đư ng kính D800-1750mm, mương thoát nư c B= 12-20m, Htb= 3-3,5m. - Khu v c Nam Đu ng: . Lưu v c 1 (có di n tích kho ng 2384ha), là lưu v c có di n tích đ t phát tri n đô th l n nh t, g m khu đô th Trâu Quỳ, khu công viên đô th , m t ph n di n tích qu n Long Biên (phía Đông đư ng vành đai 3) và các xã Đông Dư, Đa T n, thoát ra sông sông C u Bây, d n v 2 tr m bơm xây d ng m i: Tr m bơm Đông Dư (công su t 8-10 m3/s) và Xuân Thu (công su t: 10-12m3/s) đ bơm ra sông H ng và sông B c Hưng H i. Xây d ng các h đi u hoà có t ng di n tích kho ng 156ha và các tuy n c ng thoát nư c mưa có đư ng kính D 800-2500mm, mương thoát nư c B= 12-20m, Htb= 3-3,5m. Riêng đ i v i sông C u Bây s đư c c i t o, m r ng m t c t ngang 40m đ đ m b o yêu c u thoát nư c t ch y cho qu n Long Biên và m t ph n huy n Gia Lâm (khi m c nư c sông B c Hưng H i < 3,0m). - Lưu v c 2 (có di n tích kho ng 3170ha), g m các xã Dương Xá, xã Đ ng Xá, Kim Sơn, L Chi, Dương Quang, xã Kiêu K , chia thành ti u lưu v c: Ti u lưu v c sông Giàng - B c H i (di n tích kho ng 2520ha) ra c ng Li u Khê vào sông Đ u; Ti u lưu v c mương Kiên Thành (di n tích kho ng 251ha) ra công Tân Quang vào sông B c Hưng H i; Ti u lưu v c c ng Hoàng Xá (di n tích kho ng 406ha) ra c ng Hoàng Xá vào sông B c H i. Đ ch đ ng tiêu nư c, tr m bơm Đông Dư và Xuân Thu có công su t đ m b o có th h tr tiêu nư c cho toàn b ti u lưu v c mương Kiên Thành và ti u lưu v c c ng Hoàng Xá.
 18. - Khu v c ngoài đê sông H ng: Bao g m xã Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đ c và m t ph n xã Đông Dư thu c ph m vi quy ho ch cơ b n phát tri n sông H ng, h th ng thoát nư c s đư c nghiên c u c th phù h p quy ho ch đư c c p th m quy n phê duy t. H th ng thoát nư c trong các khu đô th , các tuy n đư ng đã có quy ho ch (ho c d án đ u tư xây d ng) đư c c p th m quy n phê duy t s th c hi n theo d án riêng. Đ i v i các khu v c d ki n phát tri n đô th khi tri n khai quy ho ch chi ti t t l 1/2000, 1/500, thì di n tích h đi u hoà n m trong h th ng thoát nư c đô th c n đ m b o t l t 4% đ n 5% so v i di n tích đ t phát tri n đô th . Đ i v i khu v c dân cư làng xóm: c i t o và xây d ng hoàn thi n h th ng thoát nư c hi n có và đư c th c hi n theo d án riêng. H th ng thoát nư c mưa chính, cao đ san n n và cao đ c ng trong quy ho ch ch mang tính đ nh hư ng. Khi tri n khai QHCT t l 1/2000, 1/500 có th đư c xem xét đi u ch nh b sung phù h p đi u ki n th c t và đư c c p th m quy n phê duy t. b) San n n: Cao đ san n n khu v c phát tri n đô th : Cao đ san n n khu đô th Yên Viên: Cao đ n n trung bình kho ng 6,6 - 8,6m, Cao đ san n n khu công viên đô th : Cao đ n n trung bình kho ng 4,5 - 5,9m; Cao đ san n n đô th Trâu Quỳ: Cao đ n n trung bình kho ng 4,5-5,9m; Cao đ san n n khu B c Đu ng 1: Cao đ n n trung bình kho ng 5,5 - 7,6m; Cao đ san n n khu B c Đu ng 2: Cao đ san n n trung bình kho ng 5,6 - 7,5m; Cao đ san n n khu Nam Đu ng 1A: Cao đ san n n trung bình kho ng 5,5 - 6,7m; Cao đ san n n khu Nam Đu ng 1B: Cao đ san n n trung bình kho ng 5,5 - 6,7m; Cao đ san n n khu Nam Đu ng 2: Cao đ san n n trung bình kho ng 4,5 - 5,7m. Các khu v c đã có quy ho ch chi ti t và d án đư c c p th m quy n phê duy t th c hi n theo d án riêng. Khi l p d án đ u tư xây d ng phát tri n đô th ph i có gi i pháp san n n đ m b o tương quan phù h p v i cao đ n n khu v c dân cư hi n có cũng như các quy ho ch chi ti t, các d án đã đư c c p th m quy n phê duy t và đ m b o yêu c u thoát nư c. Đi u 15. C p nư c: 1) Ngu n c p nư c: Ngu n nư c c p cho huy n Gia Lâm ch y u khai thác, s d ng nư c ng m. V lâu dài có th xây d ng b sung 2 nhà máy c p nư c m t đ c p nư c cho huy n Gia Lâm và m t ph n qu n Long Biên v i quy mô công su t kho ng 250.000m3/ngày.đêm. D ki n xây d ng t i khu v c phía Nam xã Phù Đ ng và t i xã Đông Dư (trong khu công viên cây xanh h đi u hoà). 2) Gi i pháp c p nư c: - Nhà máy nư c Yên Viên (công su t d ki n 32.000m3/ngày.đêm) c p nư c sinh ho t cho khu đô th Yên Viên, khu đô th Tây B c Yên Viên, khu đô th Tây Nam Yên Viên, các khu dân cư nông thôn ti p giáp v i các khu đô th và khu v c d ki n phát tri n Nam Ninh Hi p nhu c u 3404 m3/ngđ) - Nhà máy nư c Trâu Quỳ công su t d ki n 50.000m3/ngày.đêm c p nư c sinh ho t cho đô th Trâu Quỳ, khu công viên đô th , các khu dân cư nông thôn lân c n và khu v c d ki n phát tri n d c đư ng 5 (nhu c u 14.500 m3/ngày.đêm). - Các tr m c p nư c c c b : Tr m Phù Đ ng công su t kho ng 10.000m3/ngày.đêm; Tr m t i xã L Chi công su t kho ng 5000m3/ngày.đêm; Tr m Kim Sơn: 1000m3/ngày.đêm (đ c p cho c khu v c d tr phát tri n đô th Kim Sơn - L Chi); Tr m Đa T n: 1000m3/ngày đêm; Tr m Kim Lan: 2000m3/ngày.đêm); tr m Văn Đ c: 2000m3/ngày.đêm) c p nư c cho các trung tâm d ch v , công viên, đi m dân cư nông thôn t p trung xa các khu đô th . - Nhà máy c p nư c m t t i Phù Đ ng công su t 150.000m3/ngày đêm d ki n c p cho khu v c d tr phát tri n đô th t i Nam Ninh Hi p và B c Công viên Phù Đ ng (v i t ng nhu c u kho ng 14.000m3/ngày đêm).
 19. - Nhà máy c p nư c m t t i Đông Dư công su t 100.000m3/ngày.đêm c p nư c b sung cho qu n Long Biên và cho khu v c d ki n phát tri n đô th d c đư ng 5 v i nhu c u c p nư c d ki n kho ng 14.500m3/ngày.đêm. - Đ i v i khu v c d ki n phát tri n đô th B c công viên Phù Đ ng giai đo n trư c m t khi chưa xây d ng đư c nhà máy nư c m t có th xem xét xây d ng tr m c p nư c c c b T ng công su t c a các nhà máy c p nư c và tr m c p nư c kho ng 126.000m3/ngày.đêm. V trí và công su t c th c a các nhà máy nư c, các tr m c p nư c s đư c xác đ nh và th c hi n theo d án riêng. - Xây d ng m ng lư i các tuy n ng truy n d n, phân ph i chính đư ng kính D100-400mm trên các tr c đư ng quy ho ch, t o m ch vòng c p nư c an toàn, liên t c. Đ i v i khu v c phát tri n đô th , khi xây d ng b sung 2 nhà máy c p nư c m t m t s tuy n ng truy n d n, phân ph i chính có th s đư c xem xét c i t o, đi u ch nh phù h p v i vi c phân b l i ngu n c p nư c. Đi u 16. C p đi n: 1) Ngu n c p đi n. C p đi n cho huy n Gia Lâm t các tr m 110/22KV Gia Lâm (E2) và xây d ng m i tr m bi n áp 110/22KV Gia Lâm 2 công su t d ki n 2x63MVA đ t t i Phú Th , đ ng th i đư c h tr c p đi n t tr m 110/22KV Sài Đ ng B (E.15); Sài Đ ng A. V lâu dài s xây d ng t tr m 110/22KV Gia Lâm 3 công su t d ki n 2x63MVA t i xã Phù Đ ng. C i t o, nâng c p 2 tuy n dây 110KV Gia Lâm - Sài Đ ng B - Ph N i đ nâng cao kh năng c p đi n cho các ph t i. V trí, quy mô công su t và qu đ t xây d ng các tr m bi n áp 110/22KV và các hư ng tuy n đư ng dây 220, 110KV d ki n c th s do cơ quan qu n lý chuyên ngành đi n quy t đ nh và đư c th c hi n theo d án riêng. Các tuy n đư ng dây 220, 110KV hi n có v lâu dài đ đ m b o an toàn và m quan đô th d ki n h ng m theo đư ng quy ho ch. 2) Tuy n dây trung th : C i t o và xây d ng m i các tuy n 22KV t Tr m 110/22KV Gia Lâm (E2) và t tr m 110/22KV Gia Lâm 2. Trong các khu v c phát tri n đô th , xây d ng các tuy n cáp ng m trung th 22KV d c theo đư ng quy ho ch. 3) Tr m bi n th 22/0,4KV: Xây d ng các tr m bi n th 22/0,4KV đ m b o yêu c u c p đi n an toàn, theo yêu c u ph t i c a các khu v c. V trí, quy mô công su t và qu đ t xây d ng c th c a các tr m bi n áp s đư c xác đ nh giai đo n l p quy ho ch chi ti t và d án đ u tư xây d ng. Đi u 17. Quy ho ch h th ng thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: 1) H th ng thu gom và x lý nư c th i a) H th ng thu gom và x lý nư c th i t i khu đô th : Xây d ng h th ng nư c th i riêng g m có: - Xây d ng 03 tr m x lý: Tr m Tây B c Yên Viên t i xã Yên Thư ng (công su t 6.000m3/ngày.đêm, di n tích kho ng 1,5 ha) ph c v cho khu đô th Tây B c Yên Viên và khu dân cư nông thôn lân c n; Tr m Đông Nam Yên Viên t i xã Yên Viên (công su t 17.000m3/ngày đêm, di n tích 2,5ha) ph c v cho Khu đô th Yên Viên và Khu đô th Đông Nam Yên Viên; khu dân cư nông thôn lân c n và cho khu v c d ki n phát tri n t i Nam Ninh Hi p; Tr m Trâu Quỳ t i xã Đông Dư (công su t 61.000m3/ngày đêm, di n tích 9ha) ph c v cho đô th Trâu Quỳ, công viên đô th , trung tâm d ch v Đa T n, khu dân cư nông thôn lân c n, m t ph n c a qu n
 20. Long Biên (kho ng 34.000 ngày đêm) và khu v c d ki n phát tri n d c Đư ng cao t c Hà N i - H i Phòng. - Xây d ng m ng lư i thoát nư c th i g m các tuy n c ng (có áp và không áp) D300-D700 ch y d c theo các tuy n đư ng quy ho ch và các tr m bơm chuy n b c. b) H th ng thu gom va x lý nư c th i t i khu v c nông thôn: - Xây d ng 04 tr m x lý nư c th i t i khu v c t p trung phát tri n, như các trung tâm d ch v , các khu công viên và khu v c t p trung dân cư, g m: Tr m Phù Đ ng t i xã Phù Đ ng (công su t 10.000m3/ngày đêm, di n tích 2 ha) ph c v Trung tâm d ch v Phù Đ ng và Công viên văn hóa l ch s Phù Đ ng, khu dân cư lân c n và khu v c d ki n phát tri n B c Công viên Phù Đ ng; Tr m Đ ng Xá t i xã Đ ng Xá (công su t 4.000m3/ngày đêm, di n tích 1,3 ha) ph c v Trung tâm d ch v thương m i c ng sông Đ ng Xá và khu dân cư lân c n; Tr m Kim Sơn t i xã Kim Sơn (công su t 6.000m3/ngày đêm, di n tích 1,5 ha) ph c v Trung tâm d ch v Kim Sơn (Khu d ch v thương m i Hapro), Công viên ngh ngơi gi i trí Dương Quang, khu dân cư lân c n và khu v c d ki n phát tri n đô th L Chi - Kim Sơn; Tr m Kiêu K , t i xã Kiêu K (công su t 2000m3/ngày đêm, di n tích 1ha) ph c v Trung tâm d ch v thương m i c m CN Kiêu K , khu dân cư lân c n. - Xây d ng m ng lư i thoát nư c th i g m các tuy n c ng (có áp và không áp) D300-D500 ch y d c theo các tuy n đư ng quy ho ch và các tr m bơm chuy n b c 2) V sinh môi trư ng. a) Ch t th i r n - Rác th i đư c thu gom phân lo i ngay t i ngu n. Đ i v i rác th i công nghi p rác th i b nh vi n đ c h i đư c x lý theo các yêu c u riêng phù h p v i t ng lo i rác th i - Xây d ng nhà máy x lý rác th i Phù Đ ng - Trung M u. Xây d ng nhà máy x lý rác th i Phù Đ ng - Trung M u. Đ i v i bãi rác và khu x lý rác Kiêu K hi n có, khi xây d ng đư ng cao t c Hà N i - H i Phòng và phát tri n đô th t i khu v c này, s xem xét di chuy n ho c thay đ i công ngh đ đ m b o đi u ki n v sinh môi trư ng chung cho khu v c. b) Quy ho ch h th ng nhà tang l , nghĩa trang, nghĩa đ a: - Nghĩa trang, nghĩa đ a: đ i v i các khu nghĩa trang, nghĩa đ a phân tán hi n có trên đ a bàn các xã n m trong khu v c phát tri n đô th giai đo n đ u s h n ch không chôn c t thêm và s d ng là nghĩa trang cát táng, lâu dài s t ng bư c đư c di chuy n v nghĩa trang chung Thành ph - Nhà tang l : xây d ng 02 nhà tang l k t h p v i các b nh vi n xây d ng m i t i Trâu Quỳ và b nh vi n khu đô th Tây B c Yên Viên. c) Quy ho ch nhà v sinh công c ng. - Trên các tr c ph chính, khu thương m i, công c ng, ch , b n bãi đ xe ph i b trí các nhà v sinh công c ng. Chi ti t s đư c xác đ nh trong giai đo n l p quy ho ch chi ti t và d án. Đi u 18. Các quy đ nh khác v công trình h t ng k thu t - Quy ho ch chung xây d ng huy n Gia Lâm đ nh hư ng các công trình h t ng k thu t chính (đư c l p trên b n đ t l 1/5000, đo đ c tháng 8/2006). Khi l p quy ho ch chi ti t, d án đ u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t (đư c l p trên b n đ t l 1/2000, 1/500, đo đ c t i th i đi m l p quy ho ch chi ti t và d án), đ phù h p hi n tr ng xây d ng th c t , quy ho ch chung xây d ng huy n Gia Lâm có th đư c nghiên c u, b sung, đi u ch nh phù h p và s đư c c p có th m quy n xem xét c th khi phê duy t quy ho ch chi ti t và d án đ u tư - Trên đ a bàn huy n Gia Lâm hi n có m t s tuy n ng xăng d u đ t ng m. Vì v y, các tuy n đư ng và công trình h t ng k thu t n m trong (ho c c t qua) hành lang tuy n ng xăng d u hi n có, khi l p d án đ u tư xây d ng, c n kh o sát hi n tr ng và có s tho thu n c a cơ quan qu n lý công trình xăng d u, cơ quan phòng cháy ch a cháy, đ m b o an toàn, tuân th các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c.
Đồng bộ tài khoản