intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

Chia sẻ: Trần Thị Bích Thu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

56
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 48/2017/QĐ­UBND Bắc Kạn, ngày 28 tháng 12 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC THÔNG  TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN BAN HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị định số: 09/2017/NĐ­CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi  tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Ủy  ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành cụ thể như sau: 1. Quyết định số: 884/2009/QĐ­UBND ngày 28/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về  việc ban hành Quy chế cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Bắc  Kạn. 2. Quyết định số: 2242/2013/QĐ­UBND ngày 12/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban  hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 3. Chỉ thị số: 14/2012/CT­UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường  công tác quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc  Kạn. 4. Chỉ thị số: 15/2009/CT­UBND ngày 28/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường  ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Lý do bãi bỏ: Do không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2018. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ  trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban  nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải
  2.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2