Quyết định Số: 48/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 48/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NÔNG MINH DƯƠNG GIỮ CHỨC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG BẢO VỆ, TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 48/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 48/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NÔNG MINH DƯƠNG GIỮ CHỨC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG BẢO VỆ, TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; Căn cứ nhu cầu công tác, xét phẩm chất và năng lực cán bộ; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc gia và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nông Minh Dương, Đội trưởng thuộc Phòng Bảo vệ, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Bảo vệ, Trung tâm Hội nghị quốc gia. Điều 2. Ông Nông Minh Dương được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,4 theo quy định tại văn bản số 1641/BNV-TL ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nội vụ. Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc gia và ông Nông Minh Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Như Điều 3; - BTCN, các PCN; - TTHNQG (3)
  2. - Cổng TTĐTCP; Nguyễn Xuân Phúc - Lưu: VT, TCCB (6). 2
Đồng bộ tài khoản