Quyết định số 481/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

0
37
lượt xem
6
download

Quyết định số 481/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 481/1999/QĐ-TCHQ về việc Bảng giá mua tối thiểu đối với những mặt hàng nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 481/1999/QĐ-TCHQ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 481/1999/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1999 QUY T Đ NH C A T NG C C T RƯ NG T NG C C H I QU AN S 4 8 1 / 1999/ QĐ- T CHQ NGÀY 29 T HÁNG 12 NĂM 1999 V VI C B NG GI Á MU A T I T HI U Đ I V I NH NG M T HÀNG NH P KH U KHÔNG T HU C D ANH M C M T HÀN G NHÀ NƯ C QU N L Ý GI Á T Í NH T HU T NG C C TRƯ N G T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác đ nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u qui đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 54 /CP ngày 28/8/1993, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997 c a B Tài chính và Thông tư s 92/1999/TT/BTC ngày 24/07/1999 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n áp giá tính thu nh p kh u theo h p đ ng ngo i thương; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 143/TB- VPCP ngày 23 tháng 07 năm 1999 c a Văn phòng Chính ph ; Xét đ ngh c a ông C c trư ng C c ki m tra thu thu xu t nh p kh u QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “B ng giá mua t i thi u đ i v i nh ng m t hàng nh p kh u không thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu ” đ áp giá tính thu trong các trư ng h p sau: 1/ Hàng nh p kh u theo phương th c không ph i là mua bán ho c không có h p đ ng mua bán ngo i thương. 2/ Hàng nh p kh u theo h p đ ng mua bán ngo i thương nhưng h p đ ng không đ đi u ki n quy đ nh t i đi m I Thông tư s : 92/1999/TT/BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 c a B Tài chính ; ho c h p đ ng có đ đi u ki n theo quy đ nh này nhưng giá ghi trên h p đ ng quá th p (th p hơn 70% giá t i thi u quy đ nh t i b ng giá t i thi u do T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành). - Đ i v i các m t hàng có giá ghi trên h p đ ng cao hơn giá t i thi u qui đ nh t i b ng giá này ; ho c m t hàng chưa có qui đ nh giá t i thi u t i b ng giá này thì giá tính thu là giá ghi trên h p đ ng bao g m c phí v n t i và phí b o hi m ho c giá t kê khai c a doanh nghi p. Đi u 2: Giá tính thu đư c xem xét áp d ng theo giá ghi trên h p đ ng ngo i thương đ i v i các trư ng h p sau : 1/ M t hàng nh p kh u có thu su t thu nh p kh u theo bi u thu ưu đãi t 5% tr xu ng và h p đ ng ngo i thương có đ các đi u ki n theo qui đ nh t i đi m I Thông tư 92/1999/TT/BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 c a B Tài chính.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2/ M t hàng nh p kh u là nguyên li u v t tư tr c ti p đưa vào s n xu t, l p ráp n u có đ các đi u ki n theo qui đ nh t i đi m II m c C Thông tư 82/1999/TT/BTC ngày 11 tháng 11 năm 1997 ; đi m II Thông tư 92/1999/TT/BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 c a B Tài chính. Đi u 3: Giá t i thi u đ i v i nh ng m t hàng nh p kh u không thu c danh m c nhà nư c qu n lý giá tính thu s đư c xem xét đi u ch nh khi: - Giá nh p kh u th c t c a kh u có s bi n đ ng t 30% tr lên so v i b ng giá t i thi u thì giao cho C c H i quan đi phương theo dõi có đ xu t m c giá và báo cáo k p th i v T ng c c H i quan đ xem xét đi u ch nh m c giá t i thi u. - Ch hàng có khi u n i, ki n ngh v s b t h p lý c a m c giá t i thi u do T ng c c H i quan qui đ nh thì yêu c u cung c p ch ng t h p l liên quan đ n giá tính thu c a m t hàng đó đ T ng c c H i quan nghiên c u đi u ch nh cho h p lý. Trong các trư ng h p nêu trên, T ng c c H i quan s xem xét gi i quy t c th đ i v i lô hàng nh p kh u đó và t p h p s a đ i b sung thêm các m c giá trong b ng giá đã ban hành. Đi u 4: Giá tính thu nh p kh u hàng đã qua s d ng đư c phép nh p kh u tính b ng 70% (b y mươi ph n trăm) giá hàng m i cùng ch ng lo i. Đi u 5: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 01 năm 2000 và thay th các Quy t đ nh s : 260/1999/QĐ-TCHQ ngày 26 tháng 07 năm 1999 ; Quy t đ nh s : 296/1999/QĐ-TCHQ ngày 19 tháng 08 năm 1999 ; Quy t đ nh s : 381/1999/QĐ-TCHQ ngày 21 tháng 10 năm 1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan . Nh ng qui đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Nguy n Đ c Kiên (Đã ký)
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NG GIÁ M U A T I T HI U Đ I V I N H N G M T H ÀN G N H P KH U KH Ô N G T H U C D AN H M C M T H ÀN G N H À N Ư C Q U N L Ý GIÁ TÍNH THU (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 481/1999/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan ) Giá tính Tên hàng thu ĐVT (USD) Chương 2 * Th t c u đông l nh kg 4,00 * Th t gà đông l nh + Lo i mi ng kg 1,00 + Lo i viên kg 1,80 * M heo tươi đông l nh kg 0,35 * Gan heo tươi đông l nh Kg 0,60 * N ng (cu ng h ng) heo đông l nh Kg 0,55 * Th t bò tươi đông l nh kg 4,00 * Các lo i th t tươi đông l nh khác kg 2,50 * Da trâu, da bò kg 1,00 Chương 3 * Cá tươi đông l nh nguyên con: + Cá h i, cá thu, cá chim, cá nh kg 2,00 + Cá ng , cá n c, và các lo i cá t p khác kg 0,35 * Cá khô tính b ng 200% cá tươi đông l nh nguyên con cùng lo i * Tôm, cua các lo i đã x lý ư p đông, ư p l nh, s y khô, mu i kg 4,00 ho c ngâm nư c mu i, h p chín, lu c chín * Đ ng v t thân m m các lo i (sò, đi p...) ư p kg 3,00 Chương 4 * S a tươi không đư ng, không pha hương li u lít 0,50 * S a tươi không đư ng có pha hương li u lít 0,60 * S a tươi có đư ng không pha hương li u lít 0,60 * S a tươi có đư ng có pha hương li u lít 0,75
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * S a chua lít 0,80 * S a đ c có đư ng đóng h p (lon) kg 1,10 * S a b t thành ph m + Do Trung Qu c s n xu t kg 1,50 + Do các nư c khác s n xu t - Lo i đóng lon,h p kg 3,50 - Lo i đóng trong bao bì khác kg 3,00 * B t váng s a kg 0,65 * S a b t g y nguyên li u kg 1,40 * S a b t nguyên li u khác kg 1,10 * Phomat các lo i kg 2,50 * Bơ : + Bơ (măn, nh t) đóng gói t 1 kg tr xu ng kg 2,00 + Bơ khác kg 1,70 * S a kem kg 2,00 * B t kem kg 3,00 * M t ong kg 2,00 * Tr ng gà kg 1,50 Chương 5 *V yđ im i kg 7,00 * Lông heo làm bàn ch i đánh răng kg 3,00 * Lông vũ kg 2,00 * Lông đuôi con công c ng 0,09 *V c xà c d ng thô kg 0,50 Chương 6 * Hoa tươi c t cành các lo i cành 0,15 * Hoa khô các lo i kg 6,00 * Lá thanh hao hoa vàng (nguyên li u s n xu t thu c s t rét ) kg 0,16 * Cây nho gi ng cây 2,00 * Cây lan gi ng cây 0,20
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 7 1. Rau , c , qu chưa qua ch bi n * Cà chua tươi kg 0,08 * T i khô kg 0,15 * Khoai tây, khoai s kg 0,05 * Hành tây, hành c kg 0,15 * t qu tươi kg 0,18 * Rau c i tươi Kg 0,10 * Măng tươi kg 0,20 * Măng khô: +Lo i măng áo tơi, b kg 0,80 +Lo i măng c kg 1,00 * Đ u xanh h t khô: Kg 0,25 * N m khô kg 3,00 * M c nhĩ khô kg 3,00 * Đ u tương (đ u nành) kg 0,20 * Các lo i rau, c , trái khác chưa đư c qui đinh chi ti t trên kg 0,30 2. Rau, c , trái đã qua ch bi n (đ ng trong h p kim lo i, l thu tinh, h p nh a) * Dưa chu t, dưa c i kg 1,50 * B p(ngô) bao t kg 2,00 * B ch hoa kg 2,00 * Trái ôlive kg 4,00 * Các lo i rau, c , trái khác chưa đư c chi ti t trên kg 1,00 Chương 8 1. Hoa qu do Trung qu c s n xu t : + Cam, quýt, táo, h ng, lê, chanh, m n tươi kg 0,20 + Dưa h u kg 0,07 + Th u d u tươi kg 0,40 + Nho tươi : - Lo i qu to (tương t nho M , úc...) kg 1,20 - Lo i qu nh kg 0,20 + Các lo i qu tươi khác kg 0,20
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + H t dưa khô kg 0,20 + H t bí khô kg 0,25 + Táo tàu khô kg 1,00 + Qu la hán khô đã ch bi n kg 2,00 + Các lo i qu khô khác kg 0,50 2. Hoa qu do các nư c khác s n xu t: + Nho tươi kg 1,20 + Cam, quýt, lê, m n, kiwi, táo, đào tươi kg 0,70 + H ng tươi, anh đào tươi kg 1,50 + Chà là tươi kg 0,50 + Qu s u riêng kg 1,20 + Qu xoài tươi kg 0,50 + Qu măng c t tươi kg 1,20 + Qu v i tươi kg 0,50 + Các lo i qu tươi khác kg 0,80 + Me khô lo i đã l t v đóng bành kg 0,15 + Nho khô kg 2,20 + Chà là khô kg 0,80 + H t sen khô kg 0,50 + Các lo i qu khô khác kg 1,00 Chương 9 * Vani: + Do Trung qu c s n xu t kg 10,00 + Do các nư c khác s n xu t kg 12,00 * Cà phê: + Cà phê hoà tan kg 8,00 + Cà phê h t đã rang kg 4,50 + Cà phê b t kg 6,00 + H n h p cà phê đư ng s a kg 0,70 * Trà (chè): + Trà túi l c các hi u: Lipton, Dilmah, Tetley... kg 5,00 + Trà u ng li n (instance): trà cúc, trà đào, trà chanh, trà g ng và kg 2,00 các lo i trà u ng li n có pha hương li u khác
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Trà xanh đã qua ch bi n s y khô kg 2,00 + Trà tinh chi t (tea extract) kg 8,00 Chương 10 * Lúa m ch t n 210,00 * Y n m ch t n 235,00 *G o t n 230,00 *Thóc t n 150,00 Chương 11 * Malt bia t n 250,00 * B t mỳ t n 170,00 * B t chiên (dùng đ b c tôm, cá...) có tr n gia v t n 600,00 * B t đao ư t t n 45,00 * Tinh b t b p, b t Gluten trích t b p ngô. t n 300,00 Chương 12 * L c nhân kg 0,25 * V ng h t kg 0,50 * H t hư ng dương kg 0,20 * H t su hào gi ng kg 3,00 * H t suplơ gi ng Nh t s n xu t kg 250,00 * H t gi ng chà là kg 7,00 * H t c i gi ng : + H t c i b p (gi ng lai F1) kg 100,00 + H t c i khác kg 1,20 + H t dưa h u gi ng kg 4,00 * G ng tươi kg 0,50 * Hublon: + Lo i tươi kg 2,00 + Lo i khô kg 4,00 + Lo i b t viên kg 5,00
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * V cây b i l i kg 0,15 * Rong (t o) đã ch bi n (Agar, ph tai) kg 0,50 * Sa nhân + Lo i c v kg 2,30 + Lo i đã tách v kg 4,60 * Nguyên li u thu c đông y do Trung qu c s n xu t: + B ch tru t kg 1,50 + B ch thư c kg 1,10 + B ch linh kg 0,80 + Ba kích kg 2,00 + Đ ng sâm kg 1,50 + Đ a c t bì kg 0,50 + Hoàng kỳ kg 0,80 + Cam th o kg 1,00 + Khương ho t kg 1,50 + Ngưu tát kg 0,50 + Phòng phong kg 2,00 + Phòng k kg 0,50 + ý dĩ kg 0,30 + Sơn thù kg 5,00 + Sinh đ a kg 0,80 + Xuyên quy kg 0,80 + Xuyên khung kg 0,80 + Xương tru t kg 0,50 + Xích thư c kg 0,70 +B im u kg 0,60 + C tam th t: - Lo i 1 (dư i 9 c /0,1kg) kg 32,00 - Lo i 2 (t 9 đ n 12 c /0,1kg) kg 25,00 - Lo i 3 (t 13 đ n 20 c /0,1kg) kg 18,00 - Lo i 4 (t 21 đ n 50 c /0,1kg) kg 10,00 * Linh chi d ng c m kg 28,00
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 13 * Cao chi t su t t lúa m ch kg 20,00 * Cao hoa bia kg 10,00 * Cánh ki n + Lo i đ kg 0,70 + Lo i tr ng kg 1,80 * D u chai nư c (chai phà) t n 200,00 * Gum cho k o cao su kg 3,50 Chương 14 * Mây đã l c v t n 400,00 * Song mây b t t n 240,00 Chương 15 * D u c Olein thô t n 490,00 * D u c Stearin t n 400,00 * Shortening đông đ c t n 500,00 * D u v ng tinh luy n T n 1.800,00 * D u th c v t lo i khác: + Lo i thô t n 540,00 + Lo i đã tinh ch t n 750,00 * Bơ magarin t d u th c v t (g c th c v t) t n 990,00 * D u hào (d u ch bi n t con hào) lít 0,60 * D u (m ) g c đ ng v t t n 500,00 * Ch t thay th d u bơ g c đ ng v t t n 700,00 Chương 16 * Th t h p các lo i kg 1,20 * Cá mòi đóng h p kg 0,50 * Cá h p các lo i khác kg 1,20 * Xúc xích, dăm bông kg 3,00 * Patê kg 4,00 * Cua đóng h p kg 3,00
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 17 * M t hoa qu ư t: + Đ ng trong h p s t, l thu tinh kg 2,50 + Đ ng trong bao bì khác kg 2,00 * M t hoa qu khô: + Đ ng trong h p s t, l thu tinh kg 1,80 + Đ ng trong bao bì khác kg 1,20 Chương 18 * B t cacao chưa pha thêm đư ngvà ch t ng t khác kg 0,70 Chương 19 * H n h p cacao đư ng s a (th c u ng b dư ng hi u Milo, kg 2,50 Ovaltine và các d ng tương t ) * H n h p b t b p, b t ngũ c c đã pha đư ng , s a ... kg 1,20 * B t dinh dư ng kg 1,20 * Mì ăn li n + Lo i đóng tô kg 1,00 + Lo i đóng gói kg 0,80 * B t tr n nhão đ ch bi n bánh kg 0,60 * Bún khô, mì khô, mi n khô kg 0,60 * Nguyên li u s n xu t bánh Snack (b t mì, hương li u và gia v ) kg 1,20 * Phù trúc (mì ng ) ch bi n t b t đ u Trung Qu c s n xu t kg 0,70 * Mì ng ( mì spaghetty) kg 1,00 * H dán gi y có ngu n g c t tinh b t kg 0,60 Chương 20 * Bơ đ u ph ng kg 1,00 * Nư c c t d a lít 0,96 * Đay ngâm khô kg 0,20 * Rau câu nư c ăn li n (th ch) kg 0,40 * Đ u nành mu i kg 1,00 * Các lo i dưa, c mu i (k c kim chi) kg 0,80
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * B t cam các hi u kg 2,00 * B t ho c ch t cô đ c t hoa qu các lo i dùng đ pha ch đ kg 2,00 u ng * Trái cây đóng h p các lo i (tr lo i nư c trái cây, nư c qu ép kg 1,50 đóng h p) * Cà chua đóng h p kg 0,30 * Đ u các lo i đóng h p: + Do Trung qu c s n xu t kg 0,50 + Do các nư c khác s n xu t kg 1,00 * N m đóng h p kg 1,50 * H t ngô (b p) đóng h p kg 0,60 * Qu cherry ngâm (đóng l , đóng h p) kg 1,00 * Xí mu i (ômai) Trung qu c s n xu t kg 0,50 * Khoai tây ch bi n d ng lát đóng h p, gói kg 1,50 * Các lo i h t đã qua ch bi n đóng h p ho c gói: + H t đi u, h t d kg 2,00 + L c (đ u ph ng) kg 1,40 + Đ u th p c m kg 2,00 * Rau c i mu i (đóng lon, l ) kg 0,80 * Th c ph m chay làm b ng rau, đ u nành (th t b t, th t b t viên, kg 0,90 tuy t hoa b t ...) Chương 21 * Mì chính (b t ng t) đã đóng gói bán l t n 1.250,00 * Mì chính hi u Boat - Brand do indonexia s n xu t đã đóng gói t n 1,000,00 bán l * Mì chính (b t ng t ) lo i dùng làm nguyên li u cho công nghi p th c ph m (đóng trong bao bì t 25Kg tr lên) tính b ng 80% lo i đóng gói bán l * Tương t kg 0,40 * Nư c s t mayonaise, Barbeoue lít 1,20 * Nư c s t lo i khác lít 0,60 * Nư c tương (magi) lít 0,30 * Nư c m m lít 0,70
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Mù t t đóng trong ng (tuýp) nh 100gr 0,20 * Gia v b t (g ng, h t tiêu, t...) kg 2,00 * B t cary kg 0,60 * B t súp (hương gà, tôm, cua...): + Do Trung qu c s n xu t kg 0,50 + Do các nư c khác s n xu t kg 2,50 *B tn : + Do Trung qu c s n xu t kg 3,00 + Do các nư c khác s n xu t kg 3,20 * Kem ăn thành ph m kg 2,00 * Ch t làm s t dùng trong công nghi p s n xu t kem ăn, Đan kg 23,00 m ch s n xu t * B t màu dùng trong công nghi p ch bi n th c ph m, tr màu kg 4,20 Caramen * Màu caramen kg 0,60 * Thu c b ch bi n t c sâm 100ml 0,40 * Trà sâm kg 21,00 * Trà sâm linh chi (linhzhi ginseng tea) kg 25,00 * Cao sâm đ (h p 50gr) h p 11,00 * Sâm chi t xu t (h p 30gr) h p 6,00 * Sâm c tươi Kg 35,00 * Sâm c t m m t ong Kg 38,00 * Viên ng m sâm (h p 165gr) h p 1,70 * Men bia khô kg 50,00 Chương 22 * D m ăn đóng chai lít 0,80 Chương 23 * Khô d u: + Khô d u đ u tương t n 170,00 + Khô d u các lo i khác t n 110,00 * B t th t làm th c ăn gia súc t n 150,00 * B t cá làm th c ăn gia súc t n 440,00
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Th c ăn gia súc d ng cám t n 200,00 * Nguyên li u s n xu t th c ăn gia súc (Mixed calcium t n 250,00 phosphate) * Tr ng bào xác đã ch bi n dùng làm th c ăn cho thu s n t n 2.000,00 * Men chăn nuôi gia súc do Trung qu c s n xu t t n 250,00 * Th c ăn kích thích tăng tr ng (d ng b t) do Trung qu c s n t n 300,00 xu t * Cám lúa mỳ (ph ph m c a b t mỳ) + Lo i b t t n 60,00 + Lo i viên t n 90,00 * Th c ăn nuôi tôm t n 500,00 + D ng viên hi u CP : t n 900,00 + D ng viên hi u Grobest t n 850,00 + D ng viên hi u khác t n 750,00 * Ch t thay th s a b t dùng làm th c ăn chăn nuôi (skimmed t n 600,00 milk replacer) hi u Lait ecreme, sowlac... * Premix các lo i dùng làm th c ăn gia súc: + Premix 10M kg 1,00 + Premix 10V kg 8,00 + Premix 13V kg 10,00 + Premix 34V kg 6,30 + Premix 44V kg 8,80 + Premix 48V kg 5,50 + Premix 51M kg 1,00 + Premix 51V kg 9,00 + Premix 52V kg 4,80 + Premix 66V kg 8,40 Chương 24 * Thu c lá lá chưa tách c ng : + Do Trung Qu c, Campuchia s n xu t t n 500,00 + Do các nư c khác s n xu t t n 1.000,00 * Thu c lá lá đã tách c ng : + Do Trung Qu c, Campuchia s n xu t t n 1.000,00
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Do các nư c khác s n xu t t n 2.000,00 * Thu c lá s i các lo i : + Do Trung Qu c, Campuchia s n xu t t n 2.000,00 + Do các nư c khác s n xu t t n 4.000,00 * Thu c lá s i lo i v n tính b ng 60% thu c lá s i nêu trên * C ng thu c lá + Do Trung Qu c, Campuchia s n xu t t n 250,00 + Do các nư c khác s n xu t t n 350,00 Chương 25 * V a ch ng th m d ng b t t n 90,00 * Th ch cao + Lo i dùng trong s n xu t xi măng t n 20,00 + Lo i dùng trong s n xu t đ s , m ngh t n 190,00 * Xi măng: + Xi măng đen/xám đã đóng bao: - Lo i P500 (PC 40) t n 40,00 - Lo i P400 (PC30) t n 35,00 - Lo i khác t n 40,00 + Xi măng tr ng đã đóng bao - Lo i PC40 t n 110,00 - Lo i PC 30 t n 100,00 - Lo i PC 25 t n 80,00 - Lo i khác t n 80,00 + Xi măng lo i khác t n 50,00 + Xi măng r i tính b ng 85% giá xi măng cùng lo i đã đóng bao *Clinker s n xu t xi măng t n 24,00 * Ph n vi t b ng không b i (100 viên/h p) h p 1,50 * B t tr l c dùng cho máy l c bia: + Lo i Perlite t n 940,00 + Lo i FW14 t n 890,00 + Lo i Radiolite 700 t n 650,00 * Cao lanh dùng trong s n xu t g m s t n 110,00
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Mu i(NaCl) t n 150,00 Chương 27 * D u g c nguyên li u dùng đ pha ch d u nh n (nh t) + Lo i SN 500 t n 230,00 + Lo i SN 150 t n 220,00 + Lo i J500 t n 230,00 + Lo i SN 50 t n 180,00 + Lo i BS 150 t n 260,00 + Lo i 80 NS t n 190,00 + Lo i khác t n 180,00 * Bình ga dùng cho b p ga du l ch, (lo i dư i 600ml/bình) bình 0,25 * Sáp paraphin t n 430,00 Chương 28, 29 * Hoá ch t ngành sơn: + Toluene t n 330,00 + Xylene t n 335,00 + Acetone t n 445,00 + Butyl acetate t n 650,00 + N- Butyl acetate t n 550,00 * Hoá ch t làm khô dùng trong s n xu t sơn + O/S COBACT 10 (D60) t n 6.400,00 + O/S LEAD 32/33 t n 1.200,00 + O/S CALCIUM 10 t n 1.350,00 + BORCHIGEL D8 t n 11.500,00 * H n h p bitum ch ng th m t n 650,00 * Carbonate canxi có t m axit béo dùng trong công nghi p s n t n 80,00 xu t nh a, sơn * Calcium carbonate (CaCO3) t n 70,00 * Hoá ch t h u cơ Vinyl Acetate t n 800,00 * acid citie mono BP88 t n 840,00 * Hoá ch t NaOH t n 250,00 * oxit s t vàng,đ T n 460,00
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * oxit k m 99% tr lên t n 900,00 * oxit chì đ 98% tr lên t n 750,00 * Dioxit Mangan t n 820,00 * Nitrat, Nitrit Natri t n 260,00 * Clorat Kali 98% tr lên t n 750,00 * axit Photphoric 98% tr lên t n 300,00 * Hoá ch t Sodium, cyclohelamine sufamate (ch t d n xu t c a t n 1.500,00 amit m ch vòng, ch t làm ng t tương t aspartame * M c vi t (tr m c bút bi) 100ml 0,03 * Nguyên li u s n xu t nh a x p Polyurethane + Tolyenne disocyante t n 1.700,00 * Nguyên li u dư c n đ s n xu t + Ampicilin Trihydrate BP 93 kg 39,50 + Amoxilin Trihydrate BP 93 kg 39,50 Chương 30 * Cao xoa gr 0,02 * D u xoa ml 0,02 * Dư c ph m G7 s n xu t + Campofrt, 10 ng/h p h p 2,00 + Nidac viên 0,03 + Novo Salmol 2mg, 1000 viên/chai chai 8,00 + Feldene Cap 20mg, 15 viên/h p h p 7,30 * Dư c ph m Pháp s n xu t: + Adalate 20 mg/viên viên 0,10 + Azantac 150mg/viên viên 0,20 + Augmetine 500mg/viên viên 0,20 + Clamoxyl 500mg/viên, 12 viên/h p h p 2,50 + Cerevoxan 50mg/viên viên 0.05 + D u cá 400mg/viên viên 0,02 + Diamicron 80mg/viên viên 0,05 + Doliprace 125mg/viên viên 0,02 + Doliprane 500mg/viên viên 0,05 + Duxil 40mg/viên viên 0,10
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Elocon 45gr/tuýp tuýp 4,00 + Magnes 36 500mg/viên viên 0,05 + Maalox B 40 viên/h p h p 2,90 + Mopral 20mg/viên viên 0,30 + Opticron 5 ml/chai (nh m t) viên 0,50 + Panamax 500mg/viên viên 0,05 + Pepcil 20mg/viên viên 0,05 + Panadol 500mg/viên viên 0,02 + Tilcotil 20mg/viên viên 0,20 + Thu c nh mũi Rino 15 ml chai 1,50 + Voltaneme 100mg/viên viên 0,05 + UPSA C 1g 10viên/h p h p 0,75 + Zoxirax 200mg/viên viên 0,20 * Dư c ph m Salonpas Nh t s n xu t: + Lo i 120 ml/chai chai 5,00 + Lo i 10 mi ng/h p h p 0,50 * Dư c ph m úc s n xu t: + Clamoxyl 250mg, 12 gói/h p h p 2,00 + Gastrogel 100 viên/h p h p 2,00 + Zandol 10 viên/v v 0,48 * Dư c ph m Canada s n xu t + APO Acetaminophen 325 mg, 1000 viên/chai chai 9,00 + AP Rantidine 150mg, 100 viên/chai chai 8,80 + Novo - pen VK 300mg, 1000 viên/chai chai 30,00 * Dư c ph m n đ s n xu t + Lamoxy 500mg, 100 viên/h p h p 2,80 + Metrogyl 250mg, 10 viên/v , 10 v /h p h p 0,70 + Subsyde - P, 100 viên/h p h p 2,10 + Vemorex tab, 6 viên/v , 24 v /h p h p 1,50 * Dư c ph m do Ba lan s n xu t : + Bisepol 480 - 500mg, 20 viên/v v 0,70 * Dư c ph m Bungari + Analgin 500mg 10viên/v v 0,12
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Dư c ph m asean, Đài loan, Hàn qu c s n xu t + Alaxan 100 viên/h p h p 3,00 + Becombion Syrup, 11ml/chai chai 0,80 + Bocombion tiêm lo i 2ml/ ng, 6 ng/h p h p 1,05 + Ceng Fui Yen, 30viên/h p h p 1,50 + Decolgen Forte 2viên /h p h p 0,03 + Decolgen SP 60ml chai 0,50 + Dexamethasone 0.5mg, 50 viên/h p h p 2,00 + Fucagar 500mg 1 viên/h p h p 0,70 + Garamycin cream 15gr/tuýp tuýp 2,40 + Hemobion cap, 100 viên/h p h p 5,60 +Kremmil S 100 viên/h p h p 2,20 + Motilium 30ml chai 1,16 + Motilium 100viên/h p h p 8,64 + Nevramin, 10 viên/v , 30 v /h p h p 25,00 + Nevramin tiêm, 5 ng/h p h p 3,40 + Nutroplex 60ml/chai chai 0,65 + Nutroplex 120ml/chai chai 0,97 + Nizoral shampoo 50ml/chai chai 2,30 + Nizoral shampoo Sac 6ml gói 0,25 + Nizoral shampoo, 100ml/chai chai 3,98 + Nizoral cream, 5mg/tuýp tuýp 0,87 + Nizoral 200mg 100viên/h p h p 48,44 + Stugeron 25 mg, 250 viên/h p h p 7,90 + Sangobion cap, 250 viên/h p h p 11,00 + Seng Yong Wan, 20 viên/h p h p 0,70 + Septrin Susp 50ml/chai chai 0,37 * Dư c ph m do m s n xu t + Vitamin AD, 100 viên/chai chai 0,63 + Vitamin C 500mg, 10 viên/v v 0,04 + Vitamin BC complex 10 viên/v v 0,06 + Vitamin BC Ex tralysine 100viên/chai chai 0,60 + Vitamin E 400 IU 10viên /v v 0,07
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Thu c b t ng h p (500mg/viên) viên 0,05 Chương 32 * B t t máy photocopy kg 4,00 * Băng m c c a máy ch ch y đi n Chi c 0,80 * Men màu in chai thu tinh t n 4.500,00 * Màu v trên áo, trên v i kg 10,00 * M c bút bi các màu: + Lo i có mùi thơm kg 10,00 + Lo i không có mùi thơm kg 7,00 * Matit trát tư ng kg 0,20 * M c in nhũ các lo i kg 10,00 * M c in thư ng không nhũ kg 3,00 * M c in Roneo kg 10,00 * M c photocopy kg 10,00 Chương 33 1- Tinh d u hương li u: * Tinh d u xoài kg 5,00 * Tinh d u chanh kg 8,00 * Tinh d u làm d u gió, d u xoa d ng l ng kg 6,00 * Tinh d u b c hà d ng tinh th kg 14,00 * Tinh d u đào kg 14,00 * Tinh d u chocolate kg 17,00 * Hương thu c lá kg 7,00 * Hương gà kg 4,00 * Hương xoài kg 5,00 * Hương v i kg 3,50 * Hương cà phê kg 14,00 * Hương d a kg 13,00 * Hương dâu kg 4,00 * Hương chocolate kg 4,00 * Hương d a kg 8,00
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Hương nhài kg 5,00 * Hương rư u Whisky kg 10,00 * Hương rư u Cognac kg 10,00 * Glyxerin dùng trong s n xu t m ph m kg 1,40 2- Ch ph m dùng cho v sinh: * Băng phi n ( long não) 100gr 0,10 * D u thơm x t phòng d ng nư c lít 2,00 * D u x t, lăn nách d ng l ng kh mùi (dùng cho ngư i) lít 6,00 * Nư c thơm đ trong phòng, trong xe ôtô lít 1,00 * Nư c súc mi ng lít 3,00 * Sáp kh mùi (dùng cho ngư i) kg 7,70 * Sáp kh mùi lo i khác (v sinh phòng) kg 2,00 3 - Kem c o râu, kem đánh răng: * Kem c o râu 100gr 0,40 * Kem đánh răng : + Do Trung Qu c s n xu t 100gr 0,12 + Do các nư c khác s n xu t 100gr 0,25 4 - M ph m: a/ M ph m DeBon: * Chì k môi, chân mày...: + Chì k môi Nhãn hi u LacVert cây 1,66 + Chì vi n môi (chì k môi) Nhãn hi u EZ UP Silky cây 1,71 + Chì k chân mày Nhãn hi u essance cây 0,85 * Dung d ch các lo i: + Dung d ch làm s ch da Nhãn hi u LacVert lít 35,00 + Dung d ch làm săn da Nhãn hi u LacVert lít 42,00 + Dung d ch làm mát da Nhãn hi u E.Z up lít 24,00 * D u, tinh d u các lo i: + D u dư ng da Nhãn hi u LacVert lít 141 + D u dư ng da Nhãn hi u essance lít 64,00 + Tinh d u dư ng da 60ml/chai Nhãn hi u E.Z up chai 2,88 * Kem các lo i: + Kem n n Nhãn hi u LacVert lít 15,25
Đồng bộ tài khoản