Quyết định số 4819/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 4819/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4819/2004/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục các hoạt chất, dạng bào chế không nhận hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại đối với thuốc nước ngoài do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4819/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4819/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 4819/2004/Q -BYT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2004V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC HO T CH T, D NG BÀO CH KHÔNG NH N H SƠ ĂNG KÝ M I VÀ ĂNG KÝ L I I V I THU C NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 11/7/1989. Căn c i u l thu c phòng b nh, ch a b nh ư c ban hành theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24/1/1991 c a H i ng B trư ng nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Căn c Ngh nh 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t . Theo ngh c a Ông C c Trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam-B Y t . QUY T NNH i u 1: Ban hành Danh m c 7 ho t ch t, d ng bào ch không nh n h sơ ăng ký m i và ăng ký l i i v i thu c nư c ngoài (có Danh m c kèm theo). i u 2: Danh m c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này không áp d ng cho nh ng thu c có ho t ch t do chính nhà s n xu t phát minh, có các gi y t liên quan công nh n vi c phát minh. i u 3: Thu c ch a ho t ch t trong Danh m c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này: 1. Dư i d ng ơn ch t hay ph i h p u không nh n h sơ ăng ký. 2. Dư i d ng k t h p m i nhi u ho t ch t, n u có tài li u th lâm sàng ch ng minh tính ưu vi t v tác d ng i u tr c a d ng ph i h p thì coi như là thu c m i, ư c n p h sơ xem xét. 3. Dư i d ng bào ch c bi t mà trong nư c chưa s n xu t ư c: B t ông khô pha tiêm, viên s i, viên tác d ng ch m, viên gi i phóng ho t ch t có ki m soát, thu c t, d ng bào ch c bi t dùng cho tr em ư c n p h sơ xem xét. i u 4: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và hu b Danh m c ho t ch t, d ng bào ch không nh n h sơ ăng ký m i và ăng ký l i i
  2. v i thu c nư c ngoài ban hành theo Quy t nh s S 6075/2003/Q -BYT ngày 24/11/2003 c a B Trư ng B Y t . i u 5: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, C c Trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, V trư ng các V thu c B Y t , Chánh thanh tra; Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t ngành và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký) DANH M C CÁC HO T CH T, D NG BÀO CH KHÔNG NH N H SƠ ĂNG KÝ M I VÀ ĂNG KÝ L I I V I THU C NƯ C NGOÀI (Kèm theo Quy t nh s 4819/2004/Q -BYT ngày 30 tháng12năm 2004) STT Tên ho t ch t D ng bào ch 1 Amoxycillin D ng viên 2 Ampicillin D ng viên, tiêm 3 Glucose, NaCl các n ng Dung d ch tiêm, truy n 4 Cephalexin D ng viên 5 Paracetamol D ng viên 6 Nhóm Vitamin : Vitamin B1, B6, ơn ch t d ng viên : nén, nang, nang C m m 7 Penicillin các mu i D ng viên, tiêm
Đồng bộ tài khoản