Quyết định số 482/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định số 482/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 482/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 482/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 482/Q -BTC Hà N i, ngày 21 tháng 03 năm 2008 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH QUY T NNH 11/2008/Q -BTC NGÀY 19/02/2008 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/03/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. ính chính sai sót trong Bi u m c thu phí, l phí trong lĩnh v c gi ng cây tr ng ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2008/Q -BTC ngày 19/02/2008 c a B trư ng B Tài chính do sơ su t trong s a b n in (Chi ti t theo Ph l c ính kèm). i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V Chính sách Thu , Chánh Văn phòng B và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này TUQ. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao - Ki m toán nhà nư c; Nguy n c Chi - Các B , cơ quan ngang B . cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - y ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - C c tr ng tr t (B Nông nghi p và PTNT); - Các ơn v thu c B tài chính; - Website B tài chính;
  2. - Lưu: VT, V CST (CST3) PH L C ÍNH CHÍNH SAI SÓT TRONG BI U M C THU PHÍ, L PHÍ TRONG LĨNH V C GI NG CÂY TR NG BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 11/2008/Q -BTC NGÀY 19/2/2008 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH (Kèm theo Quy t nh s 482/Q -BTC ngày 21/3/2008 c a B trư ng B tài chính) N i dung ã in sai trong Quy t ính chính nh s 11/2008/Q -BTC Stt M c Kho n Ho t ng thu ơn v tính Ho t ng thu ơn v phí phí tính I ính chính v t ng 1 I 1 01 gi ng/02 năm 01 gi ng 2 I 2 01 gi ng/02 v 01 gi ng 3 I 3 01 gi ng/05 năm 01 gi ng 4 I 4 01 gi ng/05 năm 01 gi ng/01 i m 5 I 5 01 gi ng/01 năm 01 gi ng/01 năm/01 i m 6 I 6 01 gi ng/01 v 01 gi ng/01 v / 01 i m 7 I 7 Ki m nh Ki m nh dòng G2 – dòng G2 – SNC cây ng n SNC cây ng n ngày ngày: B ng ho c ít hơn 5 dòng 8 I 8 Ki m nh T 5 n 10 Ki m nh 01 dòng dòng G2 – dòng dòng G2 – SNC cây ng n SNC cây ng n ngày ngày: T dòng th 6 n dòng th 10
  3. 9 I 9 Ki m nh T 11 n 20 Ki m nh 01 dòng dòng G2 – dòng dòng G2 – SNC cây ng n SNC cây ng n ngày ngày: T dòng th 11 n dòng th 20 10 I 10 Ki m nh T 11 n 30 Ki m nh 01 dòng dòng G2 – dòng dòng G2 – SNC cây ng n SNC cây ng n ngày ngày: T dòng th 21 n dòng th 30 11 I 11 Ki m nh T 31 ngày tr Ki m nh 01 dòng dòng G2 – lên dòng G2 – SNC cây ng n SNC cây ng n ngày ngày: T dòng th 31 tr lên 12 I 12 Ki m nh Ki m nh 01 dòng dòng G1 – dòng G1 – SNC cây ng n SNC cây ng n ngày ngày: B ng ho c ít hơn 20 dòng 13 I 13 Ki m nh T 21 n 50 Ki m nh 01 dòng dòng G1 – dòng dòng G1 – SNC cây ng n SNC cây ng n ngày ngày: T dòng th 21 n dòng th 50 14 I 14 Ki m nh T 51 n 100 Ki m nh 01 dòng dòng G1 – dòng dòng G1 – SNC cây ng n SNC cây ng n ngày ngày: T dòng th 51 n dòng th 100 15 I 15 Ki m nh T 101 dòng tr Ki m nh 01 dòng dòng G1 – lên dòng G1 – SNC cây ng n SNC cây ng n ngày ngày: T dòng th 101 tr lên
  4. 16 I 16 Ki m nh Ki m nh ru ng gi ng ru ng gi ng cây ng n ngày cây ng n ngày i v i gi ng i v i gi ng thu n thu n: B ng ho c ít hơn 5 ha 17 I 17 Ki m nh L n hơn 5 ha Ki m nh ha ru ng gi ng ru ng gi ng cây ng n ngày cây ng n ngày i v i gi ng i v i gi ng thu n thu n: L n hơn 5 ha 18 I 18 Ki m nh Ki m nh ru ng gi ng ru ng gi ng cây ng n ngày cây ng n ngày i v i gi ng i v i gi ng lai lai: B ng ho c ít hơn 5 ha 19 I 19 Ki m nh L n hơn 5 ha Ki m nh ha ru ng gi ng ru ng gi ng cây ng n ngày cây ng n ngày i v i gi ng i v i gi ng lai lai: L n hơn 5 ha 20 1 20 m u i m 21 I 28 Ngư i/phòng Phòng/l n 22 II 1 01 gi ng/02 năm 01 gi ng 23 II 2 01 gi ng/02 v 01 gi ng 24 II 3 01 gi ng/05 năm 01 gi ng 25 II 4, g ch 01 gi ng/02 năm 01 gi ng u dòng th nh t 26 II 4, g ch Gi ng/02 v 01 gi ng u dòng th hai 27 II 4, g ch 01 gi ng/05 năm 01 gi ng u dòng th ba
  5. 28 II 8 Gi ng (B c m t này) 29 II 8, g ch (Không có ơn 01 u v tính) gi ng/01 dòng năm 30 II 8, g ch (Không có ơn 01 u v tính) gi ng/01 dòng th năm hai 31 II 8, g ch (Không có ơn 01 u v tính) gi ng/01 dòng th năm ba 32 II 8, g ch (Không có ơn 01 u v tính) gi ng/01 dòng th năm tư 33 II 8, g ch (Không có ơn 01 u v tính) gi ng/01 dòng th năm năm II ính chính v s th t 34 III 3 Nh m th t m c, kho n M c I, kho n 36 35 III 4, 5, 6 S p x p l i s th t c a kho n 3, 4, 5
Đồng bộ tài khoản