Quyết định số 4827/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 4827/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4827/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu và Nội dung Hợp đồng do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4827/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 4827/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2003 QUY T Đ NH V PHÊ DUY T K T QU U TH U GÓI TH U VÀ N I DUNG H P NG.GÓI TH U S 4 : TƯ V N KI M TOÁN TÀI CHÍNH.THU C D ÁN : V SINH MÔI TRƯ NG THÀNH PH H CHÍ MINH.(LƯU V C NHIÊU L C- THN NGHÈ) CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u ; Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch u th u ; Căn c Quy t nh s 484/Q -TTg ngày 19 tháng 5 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án kh thi Thoát nư c thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c- Th Nghè) ; Căn c Quy t nh s 528/Q -TTg ngày 02 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i i u 1 c a Quy t nh s 484/Q -TTg ngày 19 tháng 5 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Hi p nh Tín d ng phát tri n ư c ký gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Ngân hàng Th gi i ngày 05 tháng 7 năm 2001, kho n tín d ng s 3475-VN ; Căn c Văn b n s 607/CP-CN ngày 03 tháng 7 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph duy t K ho ch u th u giai o n I c a d án V sinh Môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c – Th Nghè) ; Căn c Quy t nh s 4656/Q -UB ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph duy t Danh sách ng n tư v n m i d th u, h sơ m i th u, tiêu chu n ánh giá h sơ d th u gói th u s 4 thu c K ho ch u th u giai o n I c a d án V sinh Môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè) ; Căn c Quy t nh s 22/Q -UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph duy t Tiêu chu n ánh giá chi ti t và T chuyên gia xét th u gói th u s 4 thu c k ho ch u th u giai o n I c a d án V sinh Môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè) ;
  2. Căn c Quy t nh s 973/Q -UB ngày 17 tháng 3 năm 2003 và Quy t nh s 1837/Q -UB ngày 16 tháng 5 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t k t qu ánh giá xu t v k thu t, k t qu ánh giá xu t v tài chính, ánh giá t ng h p và x p h ng nhà d th u gói th u s 4 thu c K ho ch u th u giai o n I c a d án V sinh Môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè) ; Xét T trình s 09/TT-VSMTTP ngày 27 tháng 10 năm 2003 c a Ban Qu n lý d án V sinh Môi trư ng thành ph trình duy t k t qu u th u và d th o H p ng gói th u tuy n ch n tư v n s 4 (Tư v n Ki m toán Tài chính) thu c K ho ch u th u Giai o n I c a d án V sinh Môi trư ng thành ph (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè) ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i Báo cáo th m nh s 4875/KH T- T ngày 31 tháng 10 năm 2003 và ý ki n c a Giám c S Giao thông công chánh t i công văn s 57/GT- T ngày 03 tháng 11 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1. Duy t k t qu u th u gói th u s 4 (Tư v n Ki m toán tài chính) thu c K ho ch u th u Giai o n I c a D án V sinh Môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè), c th như sau : - Tên gói th u : Gói th u s 4 (Tư v n ki m toán Tài chính). - Thu c K ho ch u th u Giai o n I c a D án V sinh Môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè). - Ch u tư : S Giao thông công chánh thành ph H Chí Minh. - i di n ch u tư : Ban Qu n lý d án V sinh Môi trư ng thành ph H Chí Minh. - Tên nhà th u trúng th u : Công ty TNHH PriceWaterHouseCoopers (Vi t Nam). - Giá tr trúng th u : 116.576 USD (m t trăm mư i sáu ngàn năm trăm b y mươi sáu ô la M ). Giá trúng th u này cũng là giá tr c a h p ng (giá khoán g n) và bao g m các lo i thu , các kho n phí, l phí theo Lu t Vi t Nam. - Lo i H p ng : H p ng tr n gói. - Th i gian th c hi n h p ng : T ngày h p ng ư c ký k t n khi th c hi n xong ki m toán tài chính năm tài chính 2007. i u 2. Duy t n i dung chính c a H p ng th c hi n gói th u s 4 (Tư v n Ki m toán tài chính) theo úng n i dung phê duy t k t qu u th u gói th u nêu t i i u 1 c a Quy t nh này. Giám c S Giao thông công chánh và Giám c Ban Qu n lý d án V sinh Môi trư ng thành ph ch u trách nhi m v tính chính xác c a các y u t pháp lý, n i dung
  3. và các s li u trong H p ng và các tài li u trình duy t, ng th i rà soát l i toàn b n i dung H p ng ã ư c thương th o, th ng nh t v i Công ty TNHH PriceWaterHouseCoopers và d th o trình ngày 27 tháng 10 năm 2003, m b o m c cao nh t v tính kh thi, h n ch m c th p nh t r i ro cho ch u tư trong quá trình th c hi n H p ng này. i u 3. Giám c S Giao thông công chánh và Giám c Ban Qu n lý D án V sinh Môi trư ng thành ph ch u trách nhi m t ch c th c hi n các bư c ti p theo ký k t h p ng và theo dõi vi c th c hi n h p ng gói th u s 4 theo úng n i dung nêu trong i u 1, i u 2 c a Quy t nh này, quy nh liên quan c a Ngân hàng Th gi i và quy nh c a Quy ch u th u hi n hành. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Giao thông công chánh, Giám c S Xây d ng, Giám c Ban Qu n lý D án V sinh Môi trư ng thành ph , Giám c Công ty thoát nư c ô th và Th trư ng các s -ngành liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 4 - Văn phòng Chính ph PHÓ CH T CH - B K ho ch và u tư - B Tài chính - Ngân hàng NNVN - TTUB : CT các PCT - VPH -UB : các PVP -T T - Lưu ( T-Ng) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản