Quyết định số 4833/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 4833/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4833/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư (30,224ha) phường Bình Khánh, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4833/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 4833/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN (T L 1/500) KHU TÁI NNH CƯ (30,224HA) PHƯ NG BÌNH KHÁNH, QU N 2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 1988/Q -UBND ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng (t l 1/500) khu tái nh cư (32,14ha) phư ng Bình Khánh và An Phú, qu n 2; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 3770/TTr-SQHKT ngày 21 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch chi ti t xây d ng ô th (t l 1/500) khu tái nh cư (30,224ha) phư ng Bình Khánh, qu n 2 ( ính kèm b n ), v i các n i dung ch y u như sau: 1. V trí, quy mô và gi i h n khu t quy ho ch: - V trí: n m phía ông Nam phư ng Bình Khánh, qu n 2. - Quy mô khu t: 302.240m2. V trí, ranh gi i khu t xác nh theo B n v trí s 15175/ B - CNT do Trung tâm o c B n l p ngày 23 tháng 6 năm 2008 và ư c S Tài nguyên và Môi trư ng ki m duy t s 7389- /G -TNMT ngày 25 tháng 6 năm 2008. - Gi i h n c a khu tái nh cư như sau: + Phía ông và ông B c: giáp r ch Gi ng Ông T và r ch nhánh. + Phía Tây: giáp ranh Khu ô th m i Th Thiêm, g n r ch Cá Trê L n. + Phía Nam: giáp sông Sài Gòn. + Phía B c: giáp il ông Tây. 2. Lý do và s c n thi t ph i l p quy ho ch: - y ban nhân dân thành ph ã ch p thu n v ch trương cho Công ty Phát tri n Qu c t Th k 21 hoán i và chuy n m c ích s d ng t c a khu 32,14ha phư ng Bình Khánh và An Phú t ch c năng du l ch - văn hóa - gi i trí chuy n thành khu dân cư ph c v tái nh cư d án Khu ô th m i Th Thiêm và ã duy t nhi m v quy ho ch chi ti t 1/500.
 2. - Ph i nhanh chóng xây d ng khu tái nh cư nh m áp ng s lư ng căn h tái nh cư ph c v d án Khu ô th m i Th Thiêm nhưng ph i m b o quy ho ch và xây d ng khu có ch t lư ng và môi trư ng s ng t t, t tiêu chuNn quy ph m, có y công trình h t ng k thu t và xã h i, công trình công c ng, hài hòa v i không gian Khu ô th m i Th Thiêm, không quá khác bi t khi so sánh v i các khu cao c p. Do ó, án quy ho ch (1/500) nêu trên ư c phê duy t s là cơ s tri n khai thi t k cơ s , phê duy t d án và xây d ng. 3. M c tiêu c a án quy ho ch 1/500: - Xây d ng khu tái nh cư hi n i và ng b nh m áp ng nhu c u v s lư ng căn h ph c v tái nh cư cho d án Khu ô th m i Th Thiêm, có ch t lư ng và môi trư ng s ng t t, t tiêu chuNn quy ph m, có y công trình h t ng k thu t và xã h i công c ng (như: công viên cây xanh, trư ng h c, khu thương m i - d ch v ph c v …), hài hòa v i không gian Khu ô th m i Th Thiêm, không quá khác bi t khi so sánh v i các khu cao c p khác. - Xác l p pháp lý v quy ho ch phù h p nhi m v quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t, làm cơ s cho vi c qu n lý s d ng t và qu n lý xây d ng. - S d ng qu t có hi u qu , khai thác y u t c nh quan do giáp sông, r ch và tr c giao thông chính c a ô th . 4. Cơ c u s d ng t: - Dân s d ki n: kho ng 16.800 ngư i (trung bình 4 ngư i/1 căn h ). - T ng di n tích d án: 302.240m2, phân b theo b ng cơ c u s d ng t sau: Theo án QHCT (1/500) xu t TT Lo i t Ch tiêu s d ng t Di n tích (m2) T l (%) (m2/ng) 1 t nhóm 85.100 28,2 5,1 2 t công trình công c ng, g m: 60.678 20,1 3,6 + Nhà văn hóa, y t 8.453 + Thương m i - d ch v 21.086 + Trư ng h c (c p I + III) 23.032 + Trư ng m m non 8.107 3 t công viên cây xanh, th d c th 64.162 21,2 3,8 thao, r ch 4 t giao thông, sân bãi 87.300 28,8 5,2 5 t h t ng k thu t (tr m x lý nư c 5.000 1,7 0,3 th i) T ng c ng 302.240 100 18 5. Ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: 5.1. Ch tiêu quy ho ch - ki n trúc toàn d án:
 3. TT Lo i ch tiêu ơn v N i dung 1 T ng s căn h chung cư căn t i a 4.200 căn (kho ng 50 -100m2/căn, m t ph n nh >100m2) 2 M t xây d ng (trên lô t) % 30% ÷ 50%, tháp kho ng 30% T ng cao t i a (không k t ng l ng, t ng 21 ÷ 25 t ng (không xây d ng t ng h m gi m xây d ng sân thư ng) chi phí u tư) 3 t i thi u t ng 2 4 S t ng dành cho thương m i -d ch v (k t t ng 2 ÷ 5 t ng (b trí t t ng 1÷5) h p ch c năng ti n ích công c ng, u xe…) 5 S t ng dành cho căn h t ng 16 ÷ 20 6 H s s d ng t (trên t nhóm ) l n FAR = 5,96 (trên 8,51ha) (nhà : 4,95; TMDV: 1,01) 2 7 T ng di n tích sàn xây d ng trên t nhóm m Kho ng 421.000m2 sàn nhà + 86.000m2 sàn (không k h m và mái) thương m i - d ch v , công c ng, u xe 8 H s s d ng t (trên t công trình công l n FAR = 1,94 (trên 6,0678ha) c ng) 9 T ng di n tích sàn xây d ng trên t công m2 Kho ng 117.950m2 trình công c ng (không k h m và mái) 10 Ch u ô tô (ph c v khu , thương m i - ch 2.750 ch (có d ki n m r ng: 4.900 ch ) d ch v và công trình công c ng) 5.2. Ch tiêu quy ho ch - ki n trúc các h ng m c công trình: 5.2.1. Nguyên t c b c c t ng m t b ng: - Các tr c giao thông i b và c nh quan liên k t các phân khu c a khu v c quy ho ch, giao i m b trí các qu ng trư ng nh và ti u c nh. - D c sông và r ch khu quy ho ch xây d ng b kè. Trên hành lang b o v b sông, r ch, b trí ư ng d o và công viên cây xanh công c ng. - m b o hư ng thông thoáng và t m nhìn c a các chung cư ra phía sông, r ch, t ng cao công trình th p d n v phía b sông. - Các công trình cao t ng ư c thi t k t o i m nh n nhìn t il ông Tây. - B trí l i xe cơ gi i ra vào các công trình thu n l i, không giao c t giao thông b hành và khu v c sinh ho t công c ng c a cư dân t i các nhóm nhà . 5.2.2. Ch tiêu quy ho ch - ki n trúc các h ng m c công trình: 5.2.2.1. Công trình công c ng: + Nhà văn hóa (Lô CC1): - Di n tích lô t : 5.793m2. - T ng di n tích sàn : kho ng 12.750m2.
 4. - T ng cao công trình : t i a 05 t ng (không k h m, l ng). - Chi u cao công trình : kho ng 28,8m. -M t xây d ng : t i a 40%. - H s s d ng t : kho ng 2,2. - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách ranh l gi i il ông Tây : kho ng 16m. • Cách công trình t i lô DV2 : kho ng 20m. • Cách chung cư DO5 : kho ng 70m. • Cách mép b cao r ch phía ông : t i thi u 10m. + Tr m y t (ho c phòng khám a khoa) (Lô CC2): - Di n tích lô t : 2.660m2. - T ng di n tích sàn : kho ng 5.850m2. - T ng cao công trình : t i a 05 t ng (không k h m, l ng). - Chi u cao công trình : kho ng 25,4m. -M t xây d ng : t i a 40%. - H s s d ng t : kho ng 2,2. - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách ranh l gi i ư ng D2 : kho ng 15m. • Cách ranh l gi i ư ng N2 : > 6m. • Cách chung cư DO6 phía Tây : kho ng 31m. • Cách chung cư DO7 phía B c : kho ng 17m. + Trư ng h c (Lô CC3): - Di n tích lô t : 23.032m2. - T ng di n tích sàn : kho ng 41.500m2. - T ng cao công trình : t i a 04 t ng (không k h m, l ng). - Chi u cao công trình : kho ng 21,5m. -M t xây d ng : t i a 40%.
 5. - H s s d ng t : kho ng 1,8. - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách mép b cao r ch phía ông : t i thi u 20m. • Cách ranh l gi i ư ng D2 : kho ng 38m. • Cách ranh l gi i ư ng N2 : kho ng 18m. • Cách công trình t i lô DV3 : kho ng 33m. Lưu ý: Di n tích ư c tính toán áp ng cho s lư ng h c sinh ti u h c, trung h c cơ s và ph thông trung h c theo quy mô dân s d án. Tuy nhiên, vi c b trí lo i hình trư ng h c tùy thu c quy ho ch m ng lư i giáo d c c a qu n 2. + Trư ng m m non (Lô CC4): - Di n tích lô t : 8.107m2. - T ng di n tích sàn : kho ng 11.350m2. - T ng cao công trình : t i a 03 t ng (không k h m, l ng). - Chi u cao công trình : kho ng 17,6m. -M t xây d ng : t i a 40%. - H s s d ng t : kho ng 1,4. - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách mép b cao r ch phía ông : t i thi u 20m. • Cách ranh l gi i ư ng N2 : kho ng 20m. • Cách chung cư DO9 phía Tây : kho ng 60m. • Cách chung cư DO10 phía Nam : kho ng 28m. + Công trình thương m i - d ch v (ph c v khu dân cư), g m 3 lô: * Lô DV1: - Di n tích lô t : 6.489m2. - T ng di n tích sàn : kho ng 14.300m2. - T ng cao công trình : t i a 05 t ng (không k h m, l ng). - Chi u cao công trình : t i a 30m. -M t xây d ng : t i a 40%. - H s s d ng t : kho ng 2,2.
 6. - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách ranh l gi i ư ng N1 : t i thi u 6m. • Cách ranh l gi i ư ng D1 : kho ng 45m. • Cách chung cư DO1 phía Tây Nam : kho ng 28m. • Cách ranh ư ng n i b : kho ng 10m. * Lô DV2: - Di n tích lô t : 5.660m2. - T ng di n tích sàn : kho ng 12.500m2. - T ng cao công trình : t i a 05 t ng (không k h m, l ng). - Chi u cao công trình : t i a 30m. -M t xây d ng : t i a 40%. - H s s d ng t : kho ng 2,2. - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách ranh l gi i il ông Tây : kho ng 15m. • Cách ranh l gi i ư ng D1 : kho ng 20m. • Cách chung cư DO3 phía Nam : kho ng 74m. • Cách công trình t i lô CC1 phía ông : kho ng 20m. * Lô DV3: - Di n tích lô t : 8.937m2. - T ng di n tích sàn : kho ng 19.700m2. - T ng cao công trình : t i a 05 t ng (không k h m, l ng). - Chi u cao công trình : t i a 30m. -M t xây d ng : t i a 40%. - H s s d ng t : kho ng 2,2. - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách mép b cao r ch phía ông : t i thi u 20m. • Cách ranh l gi i il ông Tây : kho ng 15m.
 7. • Cách ranh l gi i ư ng D2 : kho ng 20m. • Cách công trình t i lô CC3 : kho ng 25m. + Tr m x lý nư c th i (Lô TN): - Di n tích lô t : 5.000m2. - T ng cao công trình : t i a 2 t ng. - Chi u cao công trình : t i a 10m. -M t xây d ng : t i a 40%. - H s s d ng t : t i a 0,8. - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách mép b cao sông Gi ng Ông T : t i thi u 30m. • Cách mép b cao sông Sài Gòn : t i thi u 50m. • Cách ranh l gi i ư ng D1 : kho ng 30m. • Cách chung cư DO4 : kho ng 50m. Ghi chú: T ng m t b ng và phương án thi t k i v i t ng công trình công c ng s ư c th a thu n c th bư c thi t k cơ s . 5.2.2.2. Chung cư (10 lô): T ng s căn h chung cư: 4.200 căn, ư c phân b như sau: + Lô DO1: - S căn h : kho ng 248 căn. - Di n tích lô t : 5.589m2. - Di n tích xây d ng : kho ng 1.885m2. - T ng di n tích sàn thương m i - d ch v (g m c ti n ích công c ng, u xe) : 5.640m2. - T ng di n tích sàn nhà : 24.900m2. - T ng cao công trình : t i a 21 t ng (không k t ng l ng, sân thư ng). - Chi u cao công trình : kho ng 84m. -M t xây d ng : kho ng 34%.
 8. - H s s d ng t : 5,47 (nhà : 4,46; thương m i - d ch v 1,01). - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách mép b cao sông Sài Gòn : t i thi u 50m. • Cách ranh l gi i ư ng N1 : kho ng 8m. • Cách công trình t i DV1 phía B c : kho ng 30m. • Cách chung cư DO2 phía ông : kho ng 25m. + Lô DO2: - S căn h : kho ng 248 căn. - Di n tích lô t : 5.666m2. - Di n tích xây d ng : kho ng 1.885m2. - T ng di n tích sàn thương m i - d ch v (g m c ti n ích công c ng, u xe) : 5.640m2. - T ng di n tích sàn nhà : 24.900m2. - T ng cao công trình : t i a 21 t ng (không k t ng l ng, sân thư ng). - Chi u cao công trình : kho ng 84m. -M t xây d ng : kho ng 33,3%. - H s s d ng t : 5,39 (nhà : 4,39; thương m i - d ch v : 1). - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách mép b cao sông Sài Gòn : t i thi u 50m. • Cách ranh l gi i ư ng D1 : kho ng 8m. • Cách chung cư DO1 phía Tây : kho ng 25m. + Lô DO3: - S căn h : kho ng 478 căn. - Di n tích lô t : 9.222m2. - Di n tích xây d ng : kho ng 3.163m2. - T ng di n tích sàn thương m i - d ch v
 9. (g m c ti n ích công c ng, u xe) : 9.460m2. - T ng di n tích sàn nhà : 48.000m2. - T ng cao công trình : t i a 23 t ng (không k t ng l ng, sân thư ng). - Chi u cao công trình : kho ng 91,2m. -M t xây d ng : kho ng 34,3%. - H s s d ng t : 6,23 (nhà : 5,2; thương m i - d ch v : 1,03). - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách mép b cao r ch phía ông : kho ng 40m. • Cách ranh l gi i ư ng N2 : kho ng 18m. • Cách ranh l gi i ư ng D1 : kho ng 10m. • Cách công trình t i lô DV2 : kho ng 70m. + Lô DO4: - S căn h : kho ng 406 căn. - Di n tích lô t : 9.445m2. - Di n tích xây d ng : kho ng 3.055m2. - T ng di n tích sàn thương m i - d ch v (g m c ti n ích công c ng, u xe) : 9.140m2. - T ng di n tích sàn nhà : 40.700m2. - T ng cao công trình : t i a 21 t ng (không k t ng l ng, sân thư ng). - Chi u cao công trình : kho ng 84m. -M t xây d ng : kho ng 32,4%. - H s s d ng t : 5,28 (nhà : 4,31; thương m i - d ch v : 0,97). - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách ranh l gi i ư ng D4 : kho ng 8m. • Cách ranh l gi i ư ng D1 : kho ng 18m.
 10. • Cách ranh l gi i ư ng N2 : kho ng 9m. + Lô DO5: - S căn h : kho ng 540 căn. - Di n tích lô t : 9.357m2. - Di n tích xây d ng : kho ng 3.163m2. - T ng di n tích sàn thương m i - d ch v (g m c ti n ích công c ng, u xe) : 9.460m2. - T ng di n tích sàn nhà : 54.100m2. - T ng cao công trình : t i a 25 t ng (không k t ng l ng, sân thư ng). - Chi u cao công trình : kho ng 98,4m. -M t xây d ng : kho ng 33,8%. - H s s d ng t : 6,79 (nhà : 578; thương m i - d ch v : 1,01). - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách ranh l gi i il ông Tây : kho ng 8m. • Cách công trình t i lô CC1 : kho ng 60m. • Cách chung cư DO6 : kho ng 25m. • Cách chung cư DO7 : kho ng 50m. + Lô DO6: - S căn h : kho ng 460 căn. - Di n tích lô t : 8.989m2. - Di n tích xây d ng : kho ng 3.055m2. - T ng di n tích sàn thương m i - d ch v (g m c ti n ích công c ng, u xe) : 9.140m2. - T ng di n tích sàn nhà : 46.100m2. - T ng cao công trình : t i a 23 t ng (không k t ng l ng, sân thư ng).
 11. - Chi u cao công trình : kho ng 91,2m -M t xây d ng : kho ng 35,2%. - H s s d ng t : 6,15 (nhà : 5,13; thương m i - d ch v : 1,02). - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách mép b cao r ch phía Tây : t i thi u 10m. • Cách ranh l gi i ư ng N2 : t i thi u 6m. • Cách chung cư DO5 : kho ng 28m. • Cách công trình t i lô CC2 : kho ng 30m. + Lô DO7: - S căn h : kho ng 540 căn. - Di n tích lô t : 9.341m2. - Di n tích xây d ng : kho ng 3.163m2. - T ng di n tích sàn thương m i - d ch v (g m c ti n ích công c ng, u xe) : 9.460m2. - T ng di n tích sàn nhà : 54.100m2. - T ng cao công trình : t i a 25 t ng (không k t ng l ng, sân thư ng). - Chi u cao công trình : kho ng 98,4m. -M t xây d ng : kho ng 33,9%. - H s s d ng t : 6,23 (nhà : 5,79; thương m i - d ch v : 1,01). - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách ranh l gi i il ông Tây : kho ng 15m. • Cách ranh l gi i ư ng D2 : kho ng 8m. • Cách chung cư DO5 phía Tây : kho ng 45m. • Cách công trình t i lô CC2 : kho ng 17m. + Lô DO8: - S căn h : kho ng 432 căn.
 12. - Di n tích lô t : 9.381m2. - Di n tích xây d ng : kho ng 3.163m2. - T ng di n tích sàn thương m i - d ch v (g m c ti n ích công c ng, u xe) : 9.460m2. - T ng di n tích sàn nhà : 43.200m2. - T ng cao công trình : t i a 21 t ng (không k t ng l ng, sân thư ng). - Chi u cao công trình : kho ng 84m. -M t xây d ng : kho ng 33,7%. - H s s d ng t : 5,62 (nhà : 4,61; thương m i - d ch v : 1,01). - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách mép b cao sông Gi ng Ông T : t i thi u 30m. • Cách mép b cao r ch phía Tây : kho ng 18m. • Cách ranh l gi i ư ng N2 : kho ng 20m. • Cách chung cư DO9 : kho ng 30m. + Lô DO9: - S căn h : kho ng 416 căn. - Di n tích lô t : 8.846m2. - Di n tích xây d ng : kho ng 3.055m2. - T ng di n tích sàn thương m i - d ch v (g m c ti n ích công c ng, u xe) : 9.140m2. - T ng di n tích sàn nhà : 41.700m2. - T ng cao công trình : t i a 21 t ng (không k t ng l ng, sân thư ng). - Chi u cao công trình : kho ng 84m. -M t xây d ng : kho ng 34,5% - H s s d ng t : 5,74 (nhà : 4,71; thương m i - d ch v : 1,03).
 13. - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách l gi i ư ng N2 : kho ng 10m. • Cách chung cư DO8 : kho ng 30m. • Cách mép b cao r ch phía Nam : t i thi u 10m. • Cách công trình t i lô CC4 : kho ng 66m. + Lô DO10: - S căn h : kho ng 432 căn. - Di n tích lô t : 9.264m2. - Di n tích xây d ng : kho ng 3.163m2. - T ng di n tích sàn thương m i - d ch v (g m c ti n ích công c ng, u xe) : 9.460m2. - T ng di n tích sàn nhà : 43.300m2. - T ng cao công trình : t i a 21 t ng (không k t ng l ng, sân thư ng). - Chi u cao công trình : kho ng 84m. -M t xây d ng : kho ng 34,2%. - H s s d ng t : 5,69 (nhà : 4,67; Thương m i - D ch v : 1,02). - Kho ng lùi xây d ng công trình: • Cách mép b cao sông Gi ng Ông T : t i thi u 30m. • Cách mép b cao r ch phía ông : t i thi u 20m. • Cách ranh l gi i ư ng D3 : kho ng 6m. • Cách công trình t i lô CC4 : kho ng 28m. Ghi chú: Phương án thi t k i v i t ng lô chung cư s ư c th a thu n c th bư c thi t k cơ s . 6. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: • Quy ho ch giao thông: + M ng lư i ư ng và hư ng k t n i giao thông v i các khu v c k c n. + ư ng D1 ( ư ng ven sông Sài Gòn) có l gi i 30m v i quy mô m t c t ngang: 4m (v a hè) + 22m (lòng ư ng) + 4m (v a hè).
 14. + ư ng D2, N2 có l gi i 25m v i quy mô m t c t ngang: 5m (v a hè) + 15m (lòng ư ng) + 5m (v a hè). + ư ng D3, N1 có l gi i 18m v i quy mô m t c t ngang: 5m (v a hè) + 8m (lòng ư ng) + 5m (v a hè). + ư ng D4 có l gi i 12m v i quy mô m t c t ngang: 3m (v a hè) + 6m (lòng ư ng) + 3m (v a hè). + Ch gi i xây d ng m b o theo úng yêu c u quy nh. Lưu ý: + Yêu c u k t n i ư ng ven sông Sài Gòn phù h p v i các d án k c n. + C p nh t các thông s k thu t c a i l ông Tây g m: l gi i, quy mô m t c t ngang ư ng và c n có ý ki n chính th c c a Ban Qu n lý d án i l ông Tây v vi c các tr c ư ng c a d án k t n i tr c ti p vào i l ông Tây. + Yêu c u m b o hành lang b o v sông, r ch theo quy nh. + Hành lang b o v c u c n theo chi u ngang c u tính t mép ngoài cùng c a c u tr ra m i bên t i thi u 07m. 6.2. Quy ho ch chuNn b k thu t t xây d ng: * Quy ho ch chi u cao (san n n): + Áp d ng gi i pháp p n n t o m t b ng xây d ng trên toàn b di n tích d án. + Cao n n kh ng ch : Hxd ≥ 2,50m - H cao VN 2000. * Quy ho ch thoát nư c mưa: + Gi i pháp thoát nư c: - H th ng c ng thoát nư c mưa c a d án ư c xây d ng hoàn toàn m i và ư c b trí cl pv ih th ng thoát nư c ô th . - S d ng h th ng thoát riêng nư c bNn và mưa. C ng thoát nư c t ng m, kích thư c c ng tính toán theo chu kỳ tràn c ng T = 3 năm. - B trí c ng thoát nư c d c tr c ư ng giao thông theo hư ng t p trung nhanh nh t v ngu n x (hư ng d c chính). + Hư ng thoát nư c: ra r ch Cá Trê Nh , sông Gi ng Ông T , sông Sài Gòn. + sâu chôn c ng t i thi u Hc ≥ 0,70m; d c c ng t i thi u m b o kh năng t làm s ch c ng. Lưu ý: + V cơ b n, cao k t n i gi a d án và tr c i l ông Tây ư c xu t trong án là h p lý. Tuy nhiên lưu ý d án khi tri n khai thi t k chi ti t c n c p nh t chính xác cao thi t k c a tr c ư ng trên m b o k thu t k t n i.
 15. + Do d án có c i m n n t t nhiên y u, ng th i ch u nhi u tác ng nh hư ng c a h th ng sông, kênh, r ch bao quanh, vì v y tránh s t l và t o n nh n n xây d ng ngh d án lưu ý khi thi t k chi ti t c n ưa ra các gi i pháp k thu t c th b o v cho khu t. + V v trí c a x d n thoát ra sông Sài Gòn: ngh d án xác nh c th trong h sơ thi t k chi ti t thông qua S Giao thông v n t i thNm nh, m b o k thu t xây d ng tránh gây nh hư ng n kè b o v sông. + V i các thông s k thu t như cao áy c ng, d c c ng…, khi tri n khai trong các giai o n thi t k ti p theo c n tính toán ki m tra, m b o các quy nh k thu t thi t k chi ti t theo t ng giai o n. 6.3. Quy ho ch c p i n: + Ch tiêu c p i n: 1.500 - 2.000 kWh/ngư i/năm. + Ngu n c p i n giai o n u l y t tr m 110/15-22kV An Khánh. + Xây d ng 5 tr m bi n áp phân ph i 15-22/0,4kV ki u tr m phòng ho c t trong t ng h m, công su t ơn v ≥ 400kVA. + Phương án quy ho ch lư i phân ph i phù h p: - Xây d ng m i các tuy n 22kV d n d c theo tr c ư ng giao thông chính trong khu dân cư dùng cáp ng 3 lõi cách i n XLPE, ti t di n M-240mm2 chôn ng m. - Chi u sáng giao thông s d ng èn cao áp Sodium 150W÷250W-220V g n trên tr thép m k m cao 7m ÷ 10m. Cáp c p i n cho chi u sáng giao thông s d ng cáp ng M-16mm2, xây d ng ng m. Lưu ý: M ng lư i i n c n k t n i v i khu d án o Kim Cương, phư ng Bình Khánh - Bình Trưng Tây, qu n 2. 6.4. Quy ho ch c p nư c: + Ngu n c p nư c: S d ng ngu n nư c máy thành ph t tuy n ng c p nư c hi n h u Ø600 trên ư ng T nh l 25B. Giai o n hoàn ch nh: d a vào tuy n ng c p nư c d ki n Ø500 trên i l ông Tây. + Tiêu chuNn c p nư c sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày êm và t ng lưu lư ng nư c c p toàn khu: Qmax = 6.582 m3/ngày. + Tiêu chuNn c p nư c ch a cháy: 15 lít/s cho 01 ám cháy, s ám cháy x y ra ng th i cùng lúc là 02 ám cháy. + M ng lư i c p nư c: - u n i m ng lư i bên trong khu quy ho ch v i tuy n ng c p nư c hi n tr ng Ø600 trên ư ng T nh l 25B. - Thi t k m ng lư i c p nư c bên trong d án theo m ng vòng. T ó xây d ng m ng nhánh phân ph i nư c t i nơi tiêu th . Lưu ý: c n xây d ng thêm các tr m bơm tăng áp bi n t n ph c v khu cao t ng. + H th ng c p nư c ch a cháy: d a trên các tuy n ng chính b trí tr c u h a v i bán kính ph c v 100 - 150m. Ngoài ra, c n lưu ý s d ng thêm nư c sông, r ch d phòng công tác c u h a như sông Gi ng Ông T , sông Sài Gòn.
 16. 6.5. Quy ho ch thoát nư c bNn, rác th i và v sinh môi trư ng: a) Thoát nư c bNn: + Tiêu chuNn thoát nư c bNn sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày êm và t ng lưu lư ng nư c bNn toàn khu: Qmax = 5.322 m3/ngày. + Gi i pháp thoát nư c bNn: - Xây d ng h th ng c ng thoát nư c bNn riêng hoàn toàn. Nư c bNn c n ph i ư c x lý sơ b b ng b t ho i trư c khi thoát ra h th ng c ng thoát nư c bNn. - Giai o n u: nư c bNn ư c thu gom v tr m x lý c c b khu quy ho ch. Nư c bNn sau khi x lý ph i t tiêu chuNn TCVN 7222-2002 trư c khi thoát ra môi trư ng t nhiên. Trong giai o n này, tư v n c n lưu ý là nư c bNn sau khi x lý ph i t tiêu chuNn nêu trên ng th i k t h p v i tiêu chuNn TCVN 6772-2002. - Giai o n hoàn ch nh: nư c bNn t tr m x lý c c b ư c thu gom và ưa v nhà máy x lý t p trung c a thành ph . Nư c bNn sau khi x lý ph i t tiêu chuNn TCVN 5945-2005. + M ng lư i thoát nư c bNn: phù h p v i gi i pháp thoát nư c bNn. b) Rác th i và v sinh môi trư ng: + Tiêu chuNn rác th i sinh ho t: 1,3 kg/ngư i/ngày và t ng lư ng rác th i sinh ho t: 22,1 t n/ngày. + Phương án x lý rác th i: - Rác th i ư c phân lo i t ng h dân. - Rác th i ư c thu gom và ưa n i m t p trung rác trong khu quy ho ch. - S d ng xe chuyên dùng ch rác n công trư ng x lý rác thành ph . 6.6. B n t ng h p ư ng dây ư ng ng: Vi c b trí các h th ng h t ng k thu t có th thay i trong các bư c tri n khai thi t k ti p theo (thi t k cơ s , thi t k k thu t thi công c a d án) m b o theo yêu c u k thu t. 6.7. Lưu ý chung: - N i dung chi ti t c a h th ng h t ng k thu t n t ng công trình trong ph m vi ranh d án, ch u tư ch u trách nhi m l p thi t k cơ s , thi t k k thu t, thi công và trình các c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t theo quy nh. - Trong quá trình tri n khai th c hi n d án, ch u tư ch u trách nhi m hoàn thi n các h ng m c công trình c a d án m b o k t n i m ng lư i h t ng k thu t trong khu v c. 7. Lưu ý khi tri n khai thi t k và xây d ng d án theo quy ho ch (1/500): - Yêu c u ch u tư tri n khai thi t k các chung cư cao t ng theo các m u th ng nh t nh m mb o tính ng b và c nh quan ki n trúc ô th . - Ngoài các công trình công c ng ã nêu t i m c 5.2.2.1, thi t k chi ti t ph i b trí y các di n tích công c ng trong t ng kh i chung cư (như: thương m i, y t , khu v c công c ng a năng, qu n lý, b o v , ch u xe…) theo tiêu chuNn thi t k i v i nhà cao t ng. B trí 25m2 ch u xe và ư ng lưu
 17. thông (tương ương 01 ch u ôtô) cho 2 căn h (nhưng có d trù di n tích m r ng tương lai cho 1 căn h /1 ôtô) ho c 100m2 sàn s d ng thương m i, văn phòng. - Tính toán trư ng h c: căn c Quy chuNn quy ho ch xây d ng, tính trên 1.000 dân thì s lư ng h c sinh m u giáo: 50 ch , ti u h c: 65 ch , trung h c cơ s : 55 ch , trung h c ph thông: 40 ch . Theo Quy t nh s 02/2003/Q -UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph , ch tiêu s d ng t giáo d c t i khu v c qu n 2 là 8 ÷ 10m2/ch h c. - Trong trư ng h p ranh t ư c cơ quan thNm quy n giao tri n khai th c hi n d án có s i u ch nh, thay i so v i ranh t c a án quy ho ch (1/500) nêu trên ( ư c xác nh theo B n v trí ư c S Tài nguyên và Môi trư ng ki m duy t s 7389- /G -TNMT ngày 25 tháng 6 năm 2008) d n n thay i các ch tiêu ã ư c th ng nh t t i m c 4 và 5 nêu trên, ch u tư có trách nhi m trình h sơ n S Quy ho ch - Ki n trúc xem xét, thNm nh l i. i u 2. Căn c n i dung phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng ô th (1/500) nêu trên: - Giao Công ty Phát tri n Qu c t Th k 21 hoàn t t và trình duy t h sơ d án phát tri n nhà và thi t k cơ s các h ng m c công trình. - Giao S Xây d ng thNm nh và phê duy t d án phát tri n nhà và thNm nh thi t k cơ s các h ng m c công trình, ng th i hư ng d n ch u tư hoàn t t các th t c kh i công và tri n khai thi công xây d ng. - Giao S Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n ch u tư hoàn t t các th t c pháp lý v s d ng t. - Giao S Giao thông v n t i phê duy t mép b cao sông r ch và thNm nh h sơ thi t k cơ s c a các h th ng h t ng k thu t (như: b kè, ư ng giao thông ven sông và các ư ng n i khu, c u vư t sông Gi ng Ông T và các r ch nhánh, các nút giao thông u n i v i i l ông Tây, h th ng c ng thoát nư c…). - Giao y ban nhân dân qu n 2 xem xét, có ý ki n v vi c b trí lo i hình trư ng h c (ti u h c, ph thông cơ s , ph thông trung h c hay k t h p) và công trình y t t i d án căn c theo quy ho ch m ng lư i giáo d c và y t c a qu n 2. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S : S Xây d ng, S K ho ch và u tư, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Quy ho ch - Ki n trúc, S Giao thông v n t i, Ch t ch y ban nhân dân qu n 2, Trư ng Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm, Công ty Phát tri n Qu c t Th k 21 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản