Quyết định số 4840/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 4840/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4840/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung thành viên ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4840/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 4840/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 13 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C THAY I, B SUNG THÀNH VIÊN BAN QU N LÝ D ÁN H TR PHÁT TRI N H TH NG Y T D PHÒNG T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 2785/Q -BYT ngày 10/8/2005 c a B Y t v vi c phê duy t báo cáo nghiên c u kh thi d án h tr phát tri n h th ng Y t d phòng; Căn c Quy t nh s 3246/Q -UBND ngày 19/9/2007 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh v vi c thành l p Ban Qu n lý d án h tr phát tri n h th ng Y t d phòng t nh Ninh Thu n; Xét ngh c a S Y t t i T trình s 1866/TTr-SYT ngày 31/10/2007, QUY T NNH: i u 1. Thay i, b sung thành viên Ban Qu n lý d án h tr phát tri n h th ng Y t d phòng t nh Ninh Thu n, c th như sau: 1. C ông Nguy n Văn Phư c, Phó Giám c Trung tâm Y t d phòng t nh, y viên Ban Qu n lý d án làm Phó Giám c Thư ng tr c d án thay th ông Nguy n Văn Tu n, Giám c Trung tâm Y t d phòng t nh. Lý do: ông Nguy n Văn Tu n i h c t p trung t i Trư ng i h c Y Dư c thành ph H Chí Minh. 2. B sung ông Lê Tr ng Lưu, Phó Phòng Nghi p v Y c a S Y t Ninh Thu n: y viên. i u 2. Trư ng Ban Qu n lý d án có trách nhi m phân công l i nhi m v c th cho t ng thành viên Ban Qu n lý d án. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/10/2007 và b sung Quy t nh s 3246/Q -UBND ngày 19/9/2005 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Thu n. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, các Ông có tên t i i u 1 và th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Nguy n c Thanh
Đồng bộ tài khoản