Quyết định số 4871/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
61
lượt xem
6
download

Quyết định số 4871/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4871/2004/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4871/2004/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c L p - T Do - H nh Phúc S : 4871/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH Y T . B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn c Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21/10/2004 c a Chính ph v quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; Theo ngh c a C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V khoa h c và ào t o B Y t , QUY T NNH: i u 1:Ban hành kèm theo Quy t nh này 02 Tiêu chuNn ngành y t sau: 1. 52 TCN-TQTP 0008 : 2004 - Thư ng quy k thu t xác nh E.coli 0157 trong th c phNm; 2. 52 TCN-TQTP 0009:2004 - Thư ng quy k thu t nh danh n m m c As - pergillus parasiticus, Aspergillus versi- color trong th c phNm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông, Bà: Chánh Văn phòng Chính Thanh tra, V trư ng các V : Khoa h c và ào t o, Pháp ch – B Y t ; C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm - B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT . B T RƯ NG B Y T T h trư n g T r n Ch í L i êm TIÊU CHU N NGÀNH Y T 52 TCN-TQTP 0008:2004 THƯ NG QUY K THU T XÁC NNH E.COLI 0157 TRONG TH C PH M L i nói u
 2. 52 TCN - TQTP 0008 : 2004 do Vi n Dinh dư ng biên so n, C c An toàn v sinh th c phN m ngh , B trư ng B Y t ban hành theo Quy t nh s 4871/2004/Q -BYT ngày 31 tháng 12 năm 2004. B YT TIÊU CHU N NGÀNH Y T NHÓM TQTP 52 TCN-TQTP 0008:2004 THƯ NG QUY K THU T XÁC Có hi u l c sau 15 ngày, NNH E.COLI 0157 k t ngày ăng Công báo TRONG TH C PH M 1. Ph m vi áp d ng Phương pháp này xác nh E.coli O157 trong th c phN m. 2. Nguyên lý S d ng k thu t làm giàu, xác nh khuN n l c nghi ng E.coli O157 trên th ch SMAC sau khi m 370c trong 24 gi . T nh ng khuN n l c nghi ng , ti n hành ki m tra các tính ch t sinh v t hóa h c và ngưng k t c hi u kh ng nh là E.coli O157. 3. Thi t b , D ng c , Môi trư ng 3.1. Thi t b , d ng c D ng c và thi t b chuyên d ng trong phòng ki m nghi m vi sinh v t. 3.2. Môi trư ng - Canh thang m-EC - Nư c mu i sinh lý 8,50/00 - Kháng huy t thanh E. coli O157 - Th ch SMAC - Th ch CLIG - Th ch thư ng 4. Chu n b môi trư ng và m u th . 4.1. ChuN n b môi trư ng Môi trư ng tăng sinh, nuôi c y và dung d ch c n thi t ư c i u ch theo công th c Các môi trư ng ư c óng s n vào bình c u, bình nón, ng nghi m và ư c h p ti t trùng (1100C/30 phút HO C 1210C/15 phút). 4.2. ChuN n b m u th M u th ư c c t nh ho c xay nhuy n b ng máy trong i u ki n vô trùng cho t i khi ư c th ng nh t. 5. Phương pháp ti n hành 5.l. Bư c 1: Tăng sinh - Ghi ký hi u m u lên bình nón có ch a 225 ml canh thang mc-EC. - Cân chính xác 25 g th c phNm ã chuNn b (ho c dùng pipét vô trùng hút 25 ml th c phNm l ng) cho vào bình nón ã ghi ký hi u m u, l c u r i m 420C/24 gi .
 3. 5.2. Bư c 2: Phân l p - T bình nón canh thang m-EC ã m, dùng que c y vô trùng l y canh khuNn c y phân vùng trên th ch SMAC t o các khuNn l c riêng r . - m 370C/24 gi . Sau m, ánh d u nh ng khuNn l c nghi ng E.coli O157 trên th ch SMAC có c i m: tròn u, m t nh n, kh ng m u, sáng c (vì E.coli O157 không lên men ư ng sorbitol có trong th ch SMAC). Nh ng khuNn l c E.coli khác có m u , vì lên men ư ng sorbitol. 5.3. Bư c 3: Ki m tra tính ch t sinh v t hóa h c. - Dùng que c y nh n u vô trùng l y 1 khuNn l c nghi ng trên th ch SMAC c y vào ng th ch thư ng và ng th ch CLIG như sau: + ng th ch thư ng: c y ria lên m t th ch. + ng th ch CLIJ: * Ph n th ch nghiêng: c y ria lên m t th ch. * Ph n th ch ng: c y âm sâu chính gi a. 0 - m 37 C/24 gi . Sau m c k t qu ki m tra các tính ch t sinh hóa trên ng th ch CLIG: + Ph n th ch nghiêng: gi nguyên m u (cellobiose âm tính) + Ph n th ch ng: chuy n sang m u vàng (lactose dương tính) + Ngay sau ó chi u èn UV có Bư c sóng 365 nmi vào ng th ch CLIG, ng th ch CLIG không phát quang (β- glucuronidase âm tính). Th ch CLIG có pH trung tính nên có m u c a ch th m u phênol. Trong th ch có 2 lo i ư ng: cellobiose (10g/1ít) và lactose (lg/1ít). E.coli O157 không lên men ư ng cellobiose, nhưng lên men ư ng lactose t o xít không bên v ng i v i oxy. Ph n nghiêng c a th ch vì ti p xúc nhi u v i oxy có trong không khí nên pH v n trung tính, nên th ch gi nguyên m u . Còn ph n ng c a th ch vì ít ti p xúc v i không khí nên pH th ch tr thành axit, do ó th ch chuy n sang m u vàng. Lưu ý: M i m u th nên b t 3 khuNn l c nghi ng ki m tra tính ch t sinh hóa. KhuNn l c nghi ng E.coli O157, có tính ch t sinh v t hóa h c c a E.coli O157: cellobiose (-), lactose (+),β- glucuronidase (-), thì ti p t c ki m tra ngưng k t trên lam kính. 5.4. Bư c 4: Ki m tra ngưng k t trên lam kính 5.4.1. Ki m tra hi n tư ng t ngưng k t - Ti n hành: L y 1 lam kính trong, vô trùng, nh 1 gi t nư c mu i sinh lý 8,50/00 vào bên trái lam kính. Dùng que c y vô trùng l y vi khuNn ng th ch thư ng hòa vào gi t nư c mu i. Nghiêng i nghiêng l i nh nhàng lam kính vài l n sao cho vi khuNn hòa u vào gi t nư c mu i sinh lý. - c k t qu : Dùng kính lúp quan sát. N u gi t nư c mu i sinh lý c u (t c không x y ra hi n tư ng ngưng k t), thì ti p t c ki m tra ngưng k t c hi u. 5.4.2. Ki m tra ngưng k t c hi u - Ti n hành: ti p t c nh 1 gi t kháng huy t thanh E.coli O157 lên lam kính.
 4. Dùng que c y vô trùng l y vi khuNn ng th ch thư ng hòa vào gi t kháng huy t thanh E.coli O157. Nghiêng i nghiêng l i nh nhàng lam kính vài lNn sao cho vi khuNn hòa u vào gi t kháng huy t thanh E.coli O157. c k t qu : Dùng kính lúp quan sát. N u gi t kháng huy t thanh E.coli O157 xu t hi n nh ng h t nh (t c ã x y ra hi n tư ng ngưng k t gi a kháng nguyên và kháng th ). Có th i chi u s khác bi t v i gi t nư c mu i bên c nh. Lưu ý: - Ch ư c c k t qu ngưng k t trong vòng t 30 giây n 2 phút. - N u x y ra hi n tư ng ngưng k t v i nư c mu i sinh lý, thì không c n ti p t c ki m tra ngưng k t c hi u (vì có th nư c mu i sinh lý ã h ng ho c vi khuNn phân l p không chính xác). Tiêu chuNn xác nh là E. coli O157: - KhuNn l c tròn u, m t nh n, không m u, sáng c. - Không lên men ư ng cellobiose. - Lên men ư ng lactose. - Không có men β-glucuronidase. - Ngưng k t v i kháng huy t thanh E.coli O157.
 5. PHA CH MÔI TRƯ NG 1. Canh thang m-EC (hãng Merek - co e l.14582)
 6. Peptone 20g Lactose 5g Bile salts 1,12g K2 HPO4 4g KH2 PO4 l,5g NaCL 5g Novobiocin 0,02g pH = 6,9 ± 0,2 Pha ch : Cân chính xác 36,7g b t m-EC, r i pha trong 1000 ml nư c c t. un nóng, khu y u cho tan b t. Rót vào bình nón có dung tíeh 500 ml, m i bình 225 ml canh thang. Ti t khuNn trong n i h p 1210C/15 phút, r i b o qu n trong t l nh không quá 7 ngày. 2. Th ch SMAC (Merck - code l.09207) Bile salts lg Peptone 19g D-sorbitol l0g Nacl 5g Crystal violet 0,001g Netral red 0,03g Th ch 15g pH = 7 ± 0,2 Pha ch : Cân ch nh xác 25g th ch SMAC, r i pha trong 500 ml nư c c t. un nóng, khu y u cho tan th ch. Rót vào bình c u dung tích 250 ml, m i bình 150 ml th ch. Ti t khuNn trong n i h p 1210C/15 phút. Th ch ngu i n 450C, r i rót vào các h p l ng vô trùng, m i h p 15 – 18 ml th ch. ĩa th ch ông t nhiên, b o qu n trong t l nh không quá 15 ngày. 3. Th ch CLIG (kyokuto - Nh t B n - Lot BL.2231) Casein peptone 7,5g Meat peptone 2,5g Lactose lg Cellobiose 10g Tryptophan 0,lg MUG 0,02g NaCL 5g Phenol red 0,02g Th ch 15g ph = 7 ± 0,2
 7. Pha ch : Cân chính xác 4, lg th ch CLIG , r i phá trong 100 ml nư c c t. un nóng, khu y u cho tan th ch. Rót vào ng nghi m Φ = 12mm, m i ng 3 ml th ch. Ti t khuNn trong n i h p nhi t l100C/80 phút, i th ch ngu i, r i ng th ch n m nghiêng (sao cho m t nghiêng dài kh ng 2 cm) cho n khi th ch ông, r i b o qu n trong t l nh không quá 15 ngày. 4. Th ch thư ng Cao th t 1g Peptone 2g NaCL 1g Th ch 3,6g Nư c c t 200ml Pha ch : Cân chính xác cácthành ph n môi trư ng. un nh l a khu y u n khi sôi hòa tan các ch t. i u ch nh pH = 7,4 - 7,6. Rót vào ng nghi m Φ= 16 mm, m i ng 5 ml th ch. Ti t khuNn trong n i h p l100C /30phút, i th ch ngu i r i ng th ch n m nghiêng cho n khi th ch ông, r i b o qu n trong t l nh không quá 30 ngày./. TIÊU CHU N NGÀNH Y T 52 TCN-TQTP 0009: 2004 THƯ NG QUY K THU T NNH DANH N M M C ASPERGILLUS PARASITICUS, ASPERGILLUS VERSICOLOR TRONG TH C PH M L i nói u 52 TCN - TQTP 0009 : 2004 do Vi n Dinh dư ng biên so n, C c An toàn v sinh th c phN m ngh , B trư ng B Y t ban hành theo Quy t nh s 4871/2004/Q BYT ngày 31 tháng 12 năm 2004. B Y TIÊU CHU N NGÀNH Y T NHÓM TQTP T 52 TCN-TQTP 0009:2004 TRƯ NG QUY K THU T NNH Có hi u l c sau 1 5 ngày, DANH k t ngày ăng N M M C ASPERGILLUS Công báo PARASITICUS, ASPERGILLUS VERSICOLOR TRONG TH C PH M 1. Ph m vi áp d ng Phương pháp này nh danh n m m c A.parasiticus, A.versicolor trong các s n phN m l- ương th c th c phN m. 2. Nguyên lý S d ng k thu t ĩa, m khóm n m trên môi trư ng th ch Sabouraud sau khi hi u 0 khí nhi t 28 ± 1 C trong th i gian 5 ngày. S lư ng bào t n m m c có trong 1g (1ml) m u ki m tra ư c tính t s khóm n m m ư c t các ĩa nuôi c y theo các m pha loãng.
 8. Sau ó, xác nh tên ( nh danh) n m m c ( n nhóm) ph i ti n hành qua nh n xét i th v c i m khóm n m m c (colony characters) và nh n xét vi th v hình thái h c c a khóm n m m c (morphology). 3. Thi t b , d ng c , môi trư ng 3.1. Thi t b , d ng c D ng c và thi t b chuyên d ng trong phòng ki m nghi m vi sinh v t. 3.2. Môi trư ng - Th ch Sabouraud - Th ch Czapeck - Nư c th ch 10/00 - Dung d ch Lactofenol Amann 4. Chu n b môi trư ng và m u th 4.1. Chu n b môi trư ng Môi trư ng nuôi c y, nư c pha loãng và dung d ch c n thi t ư c i u ch theo công th c. Các môi trư ng ư c óng s n vào bình c u, bình nón, ng nghi m và ư c h p ti t trùng (1100C/30 phút Ho c 1210C/15 phút). 4.2. Chu n b m u và dung d ch m u th 4.2.1. ChuN n b m u M u th c phN m ư c c t nh ho c xay nhuy n b ng máy trong i u ki n vô trùng cho t i khi ư c th ng nh t. 4.2.2. ChuN n b dung d ch m u th 10-1 Cân chính xác 25g th c phN m ã ư c chuN n b (ho c hút 25ml th c phN m l ng), cho vào bình nón ch a s n 225ml nư c th ch 10/00 . L c u 2 - 3 phút, thu ư c dung d ch m u th 10-1 4.2.3. ChuN n b dung d ch m u th 10-2, 10-3 , 10-4... - Hút chính xác 1 ml dung d ch m u th 10-1 cho sang ng nghi m ch a s n 9 ml nư c th ch 10/00 . L c u trong 2 - 3 phút, thu ư c dung d ch 10-2. - Ti p t c làm tương t như v y, ta thu ư c các dung d ch m u th tương ng 5. Phương pháp ti n hành Bư c 1: Nuôi c y m u - Ghi ký hi u m u và n ng dung d ch m u th lên h p l ng. - Dùng pipet 1 ml vô trùng, hút chính xác 1 ml t dung d ch m u th t ng m cho vào gi a m i h p l ng. M i m u th c phNm ph i ư c nuôi c y ít nh t 8 m pha loãng. M i m pha loãng ph i ư c nuôi c y trong 2 h p l ng vô trùng và dùng 1 pipet 1 ml vô trùng riêng. - un nóng ch y th ch sabouraud, ngu i n 45 ± l0C. Trong i u ki n vô trùng ch nh pH c a th ch n 4,5 ÷ 5,5 b ng dung d ch axit lactic 20%, ho c 40%, hay b ng dung d ch axit citric 20%.
 9. - Rót vào t ng h p l ng 12 ÷ 15 ml th ch sabouraud, tr n u dung d ch m u th v i th ch b ng cách xoay tròn sang ph i và sang trái 3 l n. - các ĩa th ch ông t nhiên trên m t ph ng ngang. Sau ó các ĩa th ch vào t m 28 ± 10C Ho c nhi t phòng thí nghi m tương ng trong 5 ngày. Không l t ngư c các ĩa. Lưu ý: Th i gian t khi b t u pha loãng m u th n khi rót th ch vào h p l ng không ư c quá 30 phút. Bư c 2: Sơ b nh n nh k t qu trên th ch Sabouraud - Ch n các ĩa có không quá 50 khóm n m sơ b c k t qu . - m và ghi l i s khóm n m nghi ng là A.parasiticus (Có m u xanh lá cây, hơi vàng) t ng m . Sau ó dùng que c y nh n u l y m t ít bào t c y ba i m cách u nhau trên ĩa th ch Czapek, m 28 ± 10C trong 5 ngày. Không l t ngư c các ĩa. m và ghi l i s khóm n m nghi ng là A.versicolơr (Có nhi u m u, vi n ngoài m u tr ng r i n m u xanh l c, giũa mNu nâu h ng. ôi khi có m ng m u vàng ho c m u h ng). t ng m . Sau ó dùng que c y nh n u l y m t ít bào t c y ba i m cách u nhau trên (ra th ch Czapek, m 28 + 10c: trong 5 ngày. Không l t ngư c các ĩa. Bư c 3: nh danh xác nh tên n m m c, t nh ng khóm n m trên th ch ezapek ti n hành nh n xét i th , vi th . i th : B ng m t thư ng, hay dùng kính lúp c m tay ta nh n xét v kích thư c, m u s c ... c a khóm n m. Vi th : nh n xét n m m c v vi th ph i làm tiêu b n n m m c, r i quan sát hình thái h c dư i kính hi n vi v t kính 10, 40. Có th ch n 1 trong 2 cách sau làm tiêu b n n m m c: Cách 1: L y m t lam kính s ch, trong, ã s y khô. Nh 1 gi t Lactophenol Amann lên gi a lam kính. Dùng que c y nh n u l y m t ph n khóm n m m c trên ĩa th ch Czapek (c ph n m c trên và dư i m t th ch) vào gi t dung d ch Lactophenol Amann. Dùng kim có cán hay que c y nh n dìm n m vào gi t dung d ch Lactophenol Amann th m ư t. Khi n m b th m ư t hoàn toàn thì ta y lá kính lên trên và ép nh . Lưu ý: - Khi y lá kính ng có b t khí, n u có s g p khó khăn trong khi soi kính. - Khi ép nh lá kính, nên dùng gi y th m b t dung d ch Laetophenol Amann th a dung d ch không tràn lên trên m t lá kính. Cách 2: L y m t lam kính s ch, trong, ã s y khô. L y m t o n băng dính trong có kích thư c r ng kho ng lam, dài kho ng 2-3cm, r i ch m vào khóm n m m c trên ĩa th ch Czapek sao cho l y ư c toàn b hình thái c a n m (t t bào chân n h t ính). Sau ó tr i dài băng dính trong lên lam kính. XÁC NNH TÊNN M M C Tên n m Vi th i th m c Hình Vách Hình Hát ính Th bình d ng Cu ng d ng (conidi)
 10. bông conidi b ng A.parasi Khóm Bông nh Xù xì Hình g n 1 t ng Hình c u n m m c c u ticus Hình c u Vách có có ư ng (Hình 2) kính d = t a tia gai 2-3 cm trên th ch Czapek sau 5 ngày nuôi c y. Khóm n m m c có m u xanh lá cây, hơi vàng. Không bao gi hóa nâu khi già. A. versic Khóm Bông nh Trơn Hình g n 2 Hình c u n m m c c u olor Hình c u t ng Vách có có ư ng (Hình 3) n elíp kính 1-1,5 T a tia gai . cm trên th ch Czapek sau 5 ngày nuôi c y. Khóm n m m c có nhi u m u khác. Ngoài cùng m u tr ng, r i n m u xanh l c, gi a m u nâu h ng. Tùy theo các ch ng khác nhau, ôi khi có m ng m u vàng, m u h ng.
 11. Tính k t qu xác nh t ng s bào t n m m c có trong lg (lml) m u ki m nghi m, ch n nh ng ĩa có không quá 50 khóm n m c a 2 m pha loãng liên ti p. S phân b các khóm n m ph i h p lý: pha loãng càng cao thì s khóm n m càng ít. K t qu ư c tính theo công th c sau: C N = ------------------- (n1 + 0,1 x n2) x d C : S khóm n m m c m ư c trên các ĩa ã ch n. n1, n2: S ĩa 2 m pha loãng liên ti p. d: H s pha loãng c a m pha loãng th p hơn. N: T ng s bào t n m m c có trong lg (1ml) m u th c phNm. 1. N u chênh l ch các giá tr 2 m l n hơn 2 l n thì l y giá tr m pha loãng th p hơn tính k t qu b ng cách tính trung bình c ng. 2. N u 2 ĩa c a m pha loãng ban u có ít hơn 5 khóm n m thì tính k t qu theo trung bình c ng. Hình nh 1: Hình thái h c n m m c APERGLLUS Foot cell: T bào chân Conidiophore stipe: Cu n conidi Vesiele: B ng Metulac, Phialides: Th bình Conidia: H t dính ho c bào t Columnar: Hình c t Radiate: Hình tia Hulle cells: T bào v d y
 12. Pha ch : un nh l a, qu y u n khi sôi hòa tan th ch. Rót vào các bình nón có dung tích 500 ml m i bình 225 ml môi trư ng, vào các ng nghi m 18 m i ng 9 ml môi trư ng. Ti t khuNn trong n i h p nhi t 1200C/15 phút. Môi trư ng ư c b o qu n trong t l nh v i nhi t t n 50C không qua 30 ngày. 2. Th ch Sabouraud Pepton l0g
 13. Glucose 20g Th ch 15-20g Nư c c t 1000 ml Pha ch : un nh l a, qu y u n khi sôi hòa tan các ch t. Rót vào bình c u có dung tích 250 ml m i bình 150 ml môi trư ng. Ti t khuNn trong n i h p nhi t 1100C/30 phút. N u môi trư ng s d ng ngay, ngu i n 45 ± 10C n i cách th y, n u chưa s d ng thì b o qu n trong t l nh v i nhi t t 0 n 50C không quá 30 ngày. 3. Th ch Czapek NANO3 3,5g K2HPO4 l,5g MGSO4 0,5g KCL 0,5g FeSO4 0,lg ư ng kính 80g Th ch 20g Nư c c t l000ml pH = 4,5 ÷ 5,5 Pha ch : un nh l a, qu y u n khi sôi hòa tan các ch t. th ch ngu i n 45 ± 0 1 C r i ch nh pH n 4,5 ÷ 5,5. Rót vào bình c u có dung tích 250 ml m i bình 150 ml môi trư ng. Ti t khuNn trong n i h p nhi t 1100C/30 phút. Th ch ngu i n 45 ± 10C r i vào các h p l ng, m i h p 15 ÷ 18 ml th ch. ĩa th ch ông t nhiên, b o qu n 0 trong t l nh v i nhi t t 0 n 5 C không quá 15 ngày. 4. Dung d ch Lactofenol Amann A xít femc tinh khi t l0g A xít lactic l0g Glyxerin 20g Nư c c t l0g Pha ch : Các thành ph n trên u cân ch không ong. Ta cho xít fenic vào sau khi 3 ch t trên ã tr n u, l c k . Sau ó ch a ng trong l th y tinh có nút mài t i m u, b o qu n nơi khô ráo, trong bóng t i nhi t phòng. Dung d ch Lactofenol Amann khi m i pha thì không m u, nhưng lâu dung d ch chuy n sang m u nâu nhưng v n dùng ư c./.
Đồng bộ tài khoản