Quyết định số 4892/QĐ-UBND

Chia sẻ: Lưu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 4892/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4892/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng người nghèo trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4892/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH NINH THUẬN NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 4892/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2007 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo; Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BHYT-BTC của Bảo hiểm Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế bắt buộc; Theo Báo cáo số 56/BC-SLĐTBXH ngày 24/10/2007 về xác định hộ/khẩu nghèo đầu năm 2007; Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1866/TTr-SYT ngày 09/11/20007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt số lượng người nghèo trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế năm 2007, cụ thể như sau: - Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 12.935 người; - Huyện Ninh Phước: 22.724 người; - Huyện Ninh Hải: 9.257 người; - Huyện Thuận Bắc: 12.625 người; - Huyện Ninh Sơn: 19.837 người; - Huyện Bác Ái: 17.357 người; Điều 2. Giao Thường trực Ban Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo (Sở Y tế) triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BHYT-BTC của Bảo hiểm Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
  2. Bảo hiểm Y tế bắt buộc và Quy chế quản lý Quỹ của Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Ninh Thuận. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Thanh
Đồng bộ tài khoản