Quyết định số 4895/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
82
lượt xem
5
download

Quyết định số 4895/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4895/2002/QĐ-BYT về việc công bố 01 chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4895/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4895/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH V VI C CÔNG B 1 CH PH M DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T Ư C C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 3486/2001/Q -BYT ngày 13/8/2001 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch Qu n lý hóa ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Xét ngh c a H i ng th m nh, xét duy t hóa ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Theo ngh c a V trư ng V Y t d phòng - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Nay công b ch phNm di t khuNn CLINCARE (tên chung và hàm lư ng: 0,5% Chlorhexidine gluconate + 0,5%α- Terpineol) ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam v i s ăng ký lưu hành VNDP-HC-119-12-02. i u 2. Công ty c ph n Dư c li u Trung ương 2 là ơn v có ch phNm CLINCARE ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam ph i in s ăng ký ã c p lên nhãn, n i dung nhãn ph i theo úng n i dung ã ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành và ph i ch p hành úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan t i vi c qu n lý hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 3577/2001/Q -BYT ngày 20/8/2001 c a B trư ng B Y t v vi c công b 1 ch phNm di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam. i u 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Y t d phòng và V trư ng các v thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam; C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; Th trư ng các ơn v tr c thu c B ; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v có hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ư c
  2. c p Gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Nguy n Văn Thư ng
Đồng bộ tài khoản