Quyết định số 49/1999/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 49/1999/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/1999/QĐ-BVHTT về việc thành lập Công ty phát hành sách Khu vực II do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/1999/QĐ-BVHTT

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 49/1999/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH KHU VỰC II BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá-Thông tin; Căn cứ thông báo số 607/ĐMDN ngày 4/2/1997 của Chính phủ về việc thành lập Tổng Công ty Phát hành sách Việt Nam; Căn cứ vào quyết định số 3944/TC-QĐ ngày 19-12-1997 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin về việc “Thành lập Tổng Công ty Phát hành sách Việt Nam”. Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát hành sách Việt Nam. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Công ty Phát hành sách Khu vực II là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Phát hành sách Việt Nam hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập. - Công ty Phát hành sách Khu vực II là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại khoa bạc Nhà nước và Ngân hàng. Điều 2. Công ty Phát hành sách Khu vực II có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh dài hạn và hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch đã được xây dựng về công tác phát hành các loại sách, VHP xuất bản ở trong nước, các loại giấy tờ quản lý kinh tế, quản lý hànhc hính xã hội thông dụng và một số mặt hàng văn hoá thông tin khác do Bộ Văn hoá-Thông tin cho phép (địa bàn hoạt động từ Đà Nẵng vào đến Cà Mau). Điều 3. Công ty Phát hành sách Khu vực II có trụ sở tại 140B Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Điều 4. Những ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Phát hành sách Khu vực II. - Là đơn vị làm nhiệm vụ điều tiết phát hành xuất bản phẩm (bao gồm sách và văn hoá phẩm) trong phạm vi các tỉnh, thành phố phía Nam).
  2. - Liên doanh, liên kết với các tổ chức xuất bản để tạo nguồn hàng kinh doanh, sản xuất kinh doanh các mặt hàng sách, văn hoá phẩm, các sản phẩm mỹ nghệ, mỹ thuật. - In ấn và phát hành các giấy tờ quản lý, biểu mẫu và các ấn phẩm hợp pháp khách. - Tổ chức đào tạo, nâng cao nghề nguyên ngành phát hành sách theo nhiệm vụ được Tổng Công ty phát hành sách VN giao. - Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. Điều 5. Công ty Phát hành sách Khu vực II được giao vốn và tài sản theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm về vốn và tài sản do Công ty quản lý. Điều 6. Công ty Phát hành sách Khu vực II có trách nhiệm xây dựng và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát hành sách Việt Nam điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trên cơ sở điều lệ mẫu ban hành kèm theo Nghị định 39/CP ngày 27/6/1995 của Chính phủ. Điều 7. Công ty Phát hành sách khu vực II tiến hành đăng ký kinh doanh theo điều 17 của Luật doanh nghiệp Nhà nước. Điều 8. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 9. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Cục trưởng Cục Xuất bản, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát hành sách VN và Giám đốc Công ty Phát hành sách Khu vực II chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ-THÔNG Nơi nhận: TIN - Như điều 9 - Ban đổi mới DNNN - VPCP - Lưu VP, Vụ TCCB Nguyễn Khoa Điềm
Đồng bộ tài khoản