Quyết định số 49/2002/QĐ-UB về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 49/2002/QĐ-UB về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 49/2002/qđ-ub về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 cho ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố hồ chí minh do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2002/QĐ-UB về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 49/2002/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2002 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2002 CHO BAN QU N LÝ CÁC KHU CH XU T VÀ CÔNG NGHI P THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Công văn s 15/CP-KCN ngày 14 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v vi c th c hi n thí đi m ch đ t b o đ m kinh phí ho t đ ng c a Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t đ nh s 100/2000/QĐ-TTG ngày 17 tháng 8 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c chuy n giao Ban Qu n lý Khu công nghi p c p t nh tr c thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ; Theo Quy t đ nh s 138/2001/QĐ-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính ban hành quy ch t m th i v ch đ t b o đ m kinh phí ho t đ ng c a Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh ; Căn c Công văn s 131/TCCP-TCCB ngày 29 tháng 5 năm 1999 và công văn s 80/BTCCBCP-TCCB ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Ban T ch c cán b Chính ph giao biên ch cho Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh ; Xét t trình s 1241/TCVG ngày 18 tháng 4 năm 2002 c a S Tài chính-V t giá thành ph v phê duy t d toán thu, chi ngân sách năm 2002 cho Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh; QUY T Đ NH Đi u 1. Giao cho Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh d toán thu, chi ngân sách năm 2002 như sau : T ng s thu : 8.500,00 tri u đ ng T ng s chi : 4.915,00 tri u đ ng S chuy n vào Qu h tr ho t đ ng Khu ch xu t và công nghi p thành ph : 3.585,00tri u đ ng (D toán chi chi ti t theo m c l c ngân sách Nhà nư c ph bi u đính kèm).
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 2. Căn c d toán thu, chi ngân sách năm 2002 nêu trên, Trư ng Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m t ch c th c hi n theo đúng quy đ nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Tài chính-V t giá thành ph , Giám đ c Kho b c Nhà nư c thành ph , Trư ng Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như đi u 3 KT. CH T CH - TTUB : CT, PCT/TT,TM,CNN - Chi c c Tài chính doanh nghi p TP PHÓ CH T CH - VPHĐ-UB : PVP/KT - T TM, CNN - Lưu (TM) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản