Quyết định số 49/2003/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 49/2003/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2003/QĐ-BQP về việc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được mang thêm phiên hiệu: Viện Nghiên cứu Khoa học Y - Dược Lâm sàng 108 thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ Quốc Phòng ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2003/QĐ-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2003/Q -BQP Hà N i, ngày 08 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V VI C B NH VI N TRUNG ƯƠNG QUÂN I 108 Ư C MANG THÊM PHIÊN HI U: VI N NGHIÊN C U KHOA H C Y - DƯ C LÂM SÀNG 108 THU C B QU C PHÒNG. B TRƯ NG B QU C PHÒNG Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c i u 38 Lu t Giáo d c ngày 11 tháng 12 năm 1998; Căn c Ngh nh s 41/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Qu c phòng; Căn c Quy t nh s 68/TTg ngày 26 tháng 1 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao nhi m v ào t o trên i h c cho Vi n Quân y 108; Xét ngh c a ng chí T ng Tham mưu trư ng, QUY T NNH: i u 1. B nh vi n Trung ương Quân i 108, B Qu c phòng ư c mang thêm phiên hi u: Vi n Nghiên c u Khoa h c Y - Dư c Lâm sàng 108 thu c B Qu c phòng (có con d u riêng). i u 2. Vi n Nghiên c u Khoa h c Y - Dư c Lâm sàng 108, B Qu c phòng th c hi n nhi m v có liên quan n các chuyên ngành ào t o ã ư c Th tư ng Chính ph giao t i Quy t nh s 68/TTg ngày 04 tháng 9 năm 1993 và Quy t nh s 954/GD- T ngày 21 tháng 3 năm 1995 c a B Giáo d c và ào t o. i u 3. Ch c danh c a Vi n Nghiên c u Khoa h c Y - Dư c Lâm sàng 108 g m có: 1. Vi n trư ng do Giám c B nh vi n kiêm, 2. Phó vi n trư ng do Phó Giám c B nh vi n kiêm, 3. Các ch c danh khác ư c áp d ng phiên ngang tương ng trên cơ s bi u.t ch c biên ch mang s hi u 0980 do B T ng tham mưu ban hành, nhưng không tăng t ch c biên ch . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  2. i u 5. Các ng chí T ng Tham mưu trư ng, Ch nhi m T ng c c Chính tr , Ch nhi m T ng c c H u c n, Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Khoa h c Y - Dư c Lâm sàng 108 và th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Phùng Quang Thanh
Đồng bộ tài khoản