Quyết định số 49/2007/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
100
lượt xem
44
download

Quyết định số 49/2007/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2007/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2007/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2007/Q -BTC Hà N i, ngày 15 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C THU TR C THU C T NG C C THU B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86 /2002/N -CP, ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP, ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 76/2007/Q -TTg ngày 28/5/2007 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Thu tr c thu c B Tài chính; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng C c Thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là C c Thu ) là t ch c tr c thu c T ng c c Thu , có ch c năng t ch c th c hi n công tác qu n lý thu , phí, l phí và các kho n thu khác c a Ngân sách nhà nư c (sau ây g i chung là thu ) trên a bàn c a t nh, thành ph theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v , quy n h n và trách nhi m C c Thu th c hi n nhi m v , quy n h n, trách nhi m theo quy nh c a Lu t Qu n lý thu , các lu t thu , các quy nh pháp lu t có liên quan khác và nh ng nhi m v , quy n h n, trách nhi m c th sau ây: 1. T ch c, ch o, hư ng d n và tri n khai th c hi n th ng nh t các văn b n quy ph m pháp lu t v thu , quy trình nghi p v qu n lý thu trên a bàn t nh, thành ph ; 2. Phân tích, t ng h p, ánh giá công tác qu n lý thu ; tham mưu v i c p u , chính quy n a phương v l p d toán thu ngân sách Nhà nư c, v công tác qu n lý thu trên a bàn; ph i h p ch t ch v i các ngành, cơ quan, ơn v liên quan th c hi n nhi m v ư c giao. 3. Qu n lý thông tin v ngư i n p thu ; xây d ng h th ng d li u thông tin v ngư i n p thu ;
  2. 4. Th c hi n nhi m v c i cách h th ng thu theo m c tiêu nâng cao ch t lư ng ho t ng, công khai hoá th t c, c i ti n quy trình nghi p v qu n lý thu và cung c p thông tin t o thu n l i ph c v cho ngư i n p thu th c hi n chính sách, pháp lu t v thu ; 5. T ch c th c hi n công tác tuyên truy n, hư ng d n, gi i thích chính sách thu c a Nhà nư c trên a bàn t nh, thành ph ; 6. T ch c th c hi n công tác h tr ngư i n p thu trên a bàn th c hi n nghĩa v n p thu theo úng quy nh c a pháp lu t; 7. T ch c th c hi n d toán thu thu hàng năm ư c giao, các bi n pháp nghi p v qu n lý thu ; tr c ti p th c hi n vi c qu n lý thu i v i ngư i n p thu thu c ph m vi qu n lý c a C c Thu theo quy nh c a pháp lu t và các quy nh, quy trình, bi n pháp nghi p v c a B Tài chính, T ng c c Thu ; 8. Hư ng d n, ch o, ki m tra các Chi c c Thu trong vi c t ch c tri n khai nhi m v qu n lý thu ; 9. Tr c ti p thanh tra thu , ki m tra, giám sát vi c kê khai thu , hoàn thu , mi n, gi m thu , n p thu , quy t toán thu và ch p hành chính sách, pháp lu t v thu iv i ngư i n p thu ; t ch c và cá nhân qu n lý thu thu ; t ch c ư c u nhi m thu thu thu c thNm quy n qu n lý c a C c trư ng C c Thu . 10. T ch c th c hi n ki m tra vi c ch p hành nhi m v , công v c a cơ quan thu , c a công ch c thu thu c thNm quy n qu n lý c a C c trư ng C c Thu . 11. Gi i quy t khi u n i, t cáo v thu , khi u n i, t cáo liên quan n vi c ch p hành trách nhi m công v c a cơ quan thu , công ch c thu thu c quy n qu n lý c a C c trư ng C c thu theo quy nh c a pháp lu t; X lý vi ph m hành chính v thu , l p h sơ ngh cơ quan có thNm quy n kh i t các t ch c, cá nhân vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t thu . 12. T ch c th c hi n th ng kê, k toán thu , qu n lý biên lai, n ch thu ; l p báo cáo v tình hình k t qu thu thu và báo cáo khác ph c v cho vi c ch o, i u hành c a cơ quan c p trên, c a U ban nhân dân ng c p và các cơ quan có liên quan; t ng k t, ánh giá tình hình và k t qu công tác c a C c Thu ; 13. Ki n ngh v i T ng c c trư ng T ng c c Thu nh ng v n vư ng m c c n s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t v thu , các quy nh c a T ng c c Thu v chuyên môn nghi p v và qu n lý n i b ; k p th i báo cáo v i T ng c c trư ng T ng c c Thu v nh ng vư ng m c phát sinh, nh ng v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a C c Thu ; 14. Quy t nh ho c ngh c p có thNm quy n quy t nh mi n, gi m, hoàn thu , gia h n th i h n khai thu , gia h n th i h n n p ti n thu , truy thu ti n thu , xoá n ti n thu , mi n x ph t ti n thu theo quy nh c a pháp lu t; 15. ư c quy n yêu c u ngư i n p thu , các cơ quan Nhà nư c, các t ch c, cá nhân có liên quan cung c p k p th i các thông tin c n thi t cho vi c qu n lý thu thu ;
  3. ngh cơ quan có thNm quy n x lý các t ch c, cá nhân không th c hi n trách nhi m trong vi c ph i h p v i cơ quan thu thu thu vào ngân sách Nhà nư c; 16. ư c quy n n nh thu , th c hi n các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh hành chính thu theo qui nh c a pháp lu t; ư c quy n thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng i v i ngư i n p thu vi ph m pháp lu t thu ; 17. B i thư ng thi t h i cho ngư i n p thu ; gi bí m t thông tin c a ngư i n p thu ; xác nh n vi c th c hi n nghĩa v thu c a ngư i n p thu khi có ngh theo quy nh c a pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a C c Thu ; 18. Giám nh xác nh s thu ph i n p c a ngư i n p thu theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; 19. T ch c ti p nh n và tri n khai ng d ng ti n b khoa h c, công ngh thông tin và phương pháp qu n lý hi n i vào các ho t ng c a C c Thu ; 20. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , cán b , công ch c, viên ch c, lao ng c a C c Thu ; t ch c ào t o, b i dư ng i ngũ công ch c, viên ch c c a C c Thu theo quy nh c a nhà nư c và c a ngành; 21. Qu n lý, lưu gi h sơ, tài li u, n ch thu và kinh phí, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; 22. Th c hi n các nhi m v khác ư c giao. i u 3. Lãnh o C c Thu : 1. C c Thu có C c trư ng và các Phó c c trư ng. C c trư ng ch u trách nhi m toàn di n trư c B Tài chính, T ng c c Thu v toàn b ho t ng c a C c Thu . Phó C c trư ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng v nhi m v ư c phân công ph trách. 2. Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c lãnh o C c Thu th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và quy nh v phân c p qu n lý cán b c a B trư ng B Tài chính. i u 4. Cơ c u t ch c c a C c Thu g m: 1. Các phòng ch c năng thu c C c Thu th c hi n nhi m v tham mưu giúp vi c C c trư ng: a) i v i C c Thu TP.Hà N i và C c Thu TP.H Chí Minh, cơ c u b máy g m các phòng: 1. Phòng Tuyên truy n - H tr ngư i n p thu . 2. Phòng kê khai và k toán thu .
  4. 3. Phòng Qu n lý n và cư ng ch n thu . 4. Phòng Thanh tra thu . 5. Phòng Ki m tra thu . 6. Phòng Qu n lý thu Thu nh p cá nhân. 7. Phòng T ng h p - Nghi p v - D toán. 8. Phòng Pháp ch . 9. Phòng Ki m tra n i b . 10. Phòng T ch c cán b . 11. Phòng Hành chính - Lưu tr . 12. Phòng Qu n tr - Tài v - n ch . 13. Phòng Tin h c. Quy nh v cơ c u, s lư ng Phòng Ki m tra thu và Phòng Thanh tra thu như sau: - i v i C c Thu TP.H Chí Minh, ư c t ch c: + Không quá 05 Phòng Ki m tra thu ; + Không quá 04 Phòng Thanh tra thu . Trong ó, có 01 Phòng Thanh tra thu iv i doanh nghi p có quy mô l n, ho t ng a ngành, a lĩnh v c, có ph m vi kinh doanh liên quan n nhi u a bàn t nh, thành ph ; 02 Phòng Thanh tra thu i v i ngư i n p thu do Chi c c Thu qu n lý và 01 Phòng Thanh tra thu i v i các doanh nghi p còn l i thu c C c thu qu n lý. - i v i C c Thu TP.Hà N i, ư c t ch c: + Không quá 04 Phòng Ki m tra thu ; + Không quá 03 Phòng Thanh tra thu . Trong ó, có 01 Phòng Thanh tra thu iv i doanh nghi p có quy mô l n, ho t ng a ngành, a lĩnh v c, có ph m vi kinh doanh liên quan n nhi u a bàn t nh, thành ph ; 01 Phòng Thanh tra thu i v i ngư i n p thu do Chi c c Thu qu n lý và 01 Phòng Thanh tra thu i v i các doanh nghi p còn l i thu c C c thu qu n lý. b) i v i C c Thu các t nh, thành ph còn l i, cơ c u b máy g m các phòng: 1. Phòng Tuyên truy n - H tr ngư i n p thu . 2. Phòng Kê khai và k toán thu .
  5. 3. Phòng Qu n lý n và cư ng ch n thu . 4. Phòng Ki m tra thu . 5. Phòng Thanh tra thu . 6. Phòng Qu n lý thu Thu nh p cá nhân 7. Phòng T ng h p - Nghi p v - D toán. 8. Phòng Ki m tra n i b . 9. Phòng T ch c cán b . 10. Phòng Hành chính - Qu n tr - Tài v - n ch . 11. Phòng Tin h c. Quy nh v cơ c u, s lư ng Phòng Ki m tra thu và Phòng Thanh tra thu như sau: - i v i C c Thu t nh, thành ph l n (có s thu hàng năm t trên 3.000 t /năm tr lên tr thu t d u thô và ti n thu v t, ho c qu n lý thu t 2.000 doanh nghi p tr lên) ư c t ch c: + Không quá 03 Phòng Ki m tra thu ; + Không quá 02 Phòng Thanh tra thu . Trong ó, có 01 Phòng Thanh tra thu iv i doanh nghi p có quy mô l n, ho t ng a ngành, a lĩnh v c, có ph m vi kinh doanh liên quan n nhi u a bàn t nh, thành ph ; 01 Phòng Thanh tra thu i v i ngư i n p thu do Chi c c Thu qu n lý và các doanh nghi p còn l i thu c C c thu qu n lý. - i v i C c Thu t nh, thành ph lo i v a (có s thu hàng năm t 1.000t n dư i 3.000 t /năm tr thu t d u thô và ti n thu v t, ho c qu n lý thu t 2.000 doanh nghi p tr xu ng) ư c t ch c: + Không quá 02 Phòng Ki m tra thu ; + 01 Phòng Thanh tra thu . Riêng i v i C c thu các t nh mi n núi, trung du, ng b ng có quy mô nh (có s thu hàng năm tr ti n thu v t và d u thô dư i 1.000 t ng), tuỳ theo th c t nhi m v qu n lý thu t i a phương, có th s p x p t ch c s phòng ít hơn so v i quy nh nhưng v n ph i m b o th c hi n y các ch c năng qu n lý ch y u: tuyên truy n-h tr , x lý t khai, qu n lý thu n , thanh tra, ki m tra. T ng c c trư ng T ng c c Thu quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng thu c C c Thu và căn c tình hình c th c a t ng a phương quy t nh cơ c u, s lư ng phòng c th c a t ng C c Thu ; quy t nh vi c vi c sáp nh p, gi i th các phòng thu c C c Thu m b o th c hi n hoàn thành t t nhi m v qu n lý thu ư c giao.
  6. 2. Chi c c Thu qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c C c Thu . T ng c c trư ng T ng c c Thu quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m và cơ c u t ch c c a Chi c c Thu tr c thu c C c Thu . i u 5. C c Thu là t ch c có tư cách pháp nhân, có tr s , con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. Kinh phí ho t ng c a C c Thu ư c c p t ngu n kinh phí c a T ng c c Thu . C c trư ng C c Thu có trách nhi m l p d toán chi và trình T ng c c trư ng T ng c c Thu t ng h p vào d toán chung c a T ng c c Thu . i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, thay th Quy t nh s 189/2003/Q -BTC ngày 14/11/2003 c a B trư ng B Tài chính quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Thu tr c thu c T ng c c Thu . i u 7. T ng c c trư ng T ng c c Thu , C c trư ng C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài v qu n tr , Chánh Văn phòng B Tài chính ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Lãnh o B ; - Như i u 7; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Website Chính ph ; - Công báo; - C c Thu các t nh, thành ph ; - S Tài chính, KBNN t nh, thành ph ; - Lưu: VT, TCCB. Vũ Văn Ninh
Đồng bộ tài khoản