Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
6
download

Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 49/2007/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2007 QUY T Đ NH V THÀNH L P B NH VI N QU N PHÚ NHU N TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N PHÚ NHU N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v ban hành Quy ch B nh vi n; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n t i Công văn s 112/UBND ngày 28 tháng 02 năm 2007; c a Giám c S Y t t i Công văn s 1218/SYT-TCCB ngày 05 tháng 3 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 199/TTr-SNV ngày 15 tháng 3 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay thành l p B nh vi n qu n Phú Nhu n tr c thu c y ban nhân dân qu n Phú Nhu n trên cơ s s p x p l i Trung tâm Y t qu n Phú Nhu n. B nh vi n qu n Phú Nhu n là ơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nươc theo quy nh. Tr s tt i s 274 ư ng Nguy n Tr ng, phư ng 8, qu n Phú Nhu n. B nh vi n qu n Phú Nhu n ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n Phú Nhu n và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t . Đi u 2. Ch c năng, nhi m v c a B nh vi n qu n Phú Nhu n 1. C p c u - khám b nh - ch a b nh: a) Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các cơ s y t chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú; b) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a Nhà nư c;
  2. c) Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa; d) T ch c giám nh s c kh e khi có yêu c u; ) T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng c a B nh vi n. 2. ào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng, l p trung h c y t ; b) T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và cơ s y t tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban u. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a) T ch c t ng k t, ánh giá các tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban u; b) Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban u; c) Nghiên c u áp d ng y h c c truy n và phương pháp ch a b nh không dùng thu c. 4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: a) L p k ho ch và ch o y t cơ s th c hi n các phác chNn oán và i u tr ; b) T ch c ch o các phư ng th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban u và th c hi n các chương trình y t a phương. 5. Phòng b nh: a) Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch; b) Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng ng. 6. H p tác qu c t : Tham gia các chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a) Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí; b) T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : vi n phí, b o hi m y t , u tư nư c ngoài, và các t ch c kinh t ;
  3. c) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n. Đi u 3. T ch c b máy c a B nh vi n qu n Phú Nhu n 1. B nh vi n qu n Phú Nhu n do Giám c ph trách, có t hai n ba Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c, Phó Giám c B nh vi n do Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n b nhi m theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n. Giám c B nh vi n qu n Phú Nhu n quy t nh b nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; b) Phòng K ho ch t ng h p; c) Phòng Tài chính - K toán; d) Phòng i u dư ng. 3. Các khoa: a) Khoa khám b nh; b) Khoa H i s c c p c u; c) Khoa N i t ng h p; d) Khoa Ngo i t ng h p; ) Khoa Ph s n; e) Khoa Nhi; g) Khoa Hô h p; h) Khoa ChNn oán hình nh; i) Khoa Dinh dư ng; k) Khoa Xét nghi m; l) Khoa Dư c; m) Khoa Ch ng nhi m khuNn;
  4. n) Liên chuyên khoa Tai mũi h ng - Răng hàm m t - M t. i u 4. V biên ch c a B nh vi n qu n Phú Nhu n do y ban nhân dân qu n Phú Nhu n b trí trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Căn c vào Quy t nh này và Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v ban hành Quy ch B nh vi n, Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n ch o vi c xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n qu n Phú Nhu n phù h p v i tình hình c th t i a phương. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 3818/Q -UB-NCVX ngày 14 tháng 11 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Trung tâm Y t qu n Phú Nhu n. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Th trương các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n, Giám c Trung tâm Y t qu n Phú Nhu n, Giám c B nh vi n qu n Phú Nhu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM.Y BAN NHÂN DÂN CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản