Quyết định số 49/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTC về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban, Văn phòng, Cơ quan đại diện và Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC ngày 14/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ban, văn phòng, cơ quan đại diện và thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 49/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 8 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 02/2008/Q -BTC NGÀY 14/01/2008 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH QUY NNH NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CÁC BAN, VĂN PHÒNG, CƠ QUAN I DI N VÀ THANH TRA U BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 63/2007/Q -TTg ngày 10/5/2007 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 02/2008/Q -BTC ngày 14/01/2008 c a B trư ng B Tài chính quy nh nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các Ban, Văn phòng, Cơ quan i di n và Thanh tra U ban Ch ng khoán Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. B sung quy nh t i m c 12, ph n I, Quy t nh s 02/2008/Q / BTC ngày 14/01/2008 c a B trư ng B Tài chính quy nh nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các Ban, Văn phòng, Thanh tra U ban Ch ng khoán Nhà nư c như sau: Cơ quan i di n U ban Ch ng khoán Nhà nư c t i thành ph H Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con d u và ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, V trư ng V T ch c cán b , Chánh văn phòng B Tài chính và Th trư ng các cơ quan, ơn v và t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 2; - Ki m toán NN - C c Ki m tra văn b n (B TP) - Công báo; Website Chính ph ; - Lưu: VT, TCCB(5b)
  2. Nguy n Công Nghi p
Đồng bộ tài khoản