Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
4
download

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 49/2008/Q -BTTTT Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH PHÁT NGÔN VÀ CUNG C P THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ C A B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh nh s 51/2002/N -CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Báo chí; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và truy n thông; Căn c Quy t nh s 77/2007/Q -TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng, Giám c Trung tâm Thông tin, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí c a B Thông tin và Truy n thông. i u 2. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Thông tin và Truy n thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: Như i u 3; Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng Chính ph ; Các Th trư ng; Lê Doãn H p TT T, Công báo; C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); Lưu: VT, TTTT. QUY CH PHÁT NGÔN VÀ CUNG C P THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ C A B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 49/2008/Q -BTTTT ngày 26/09 /2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v vi c phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí c a B Thông tin và Truy n thông. i u 2. Ngư i phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí 1. Ngư i phát ngôn c a B Thông tin và Truy n thông (sau ây g i là Ngư i phát ngôn) là Chánh Văn phòng B Thông tin và Truy n thông, ngư i ư c B trư ng B Thông tin và Truy n thông giao nhi m v phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí. 2. Trong trư ng h p c n thi t, B trư ng B Thông tin và Truy n thông tr c ti p phát ngôn ho c u quy n cho ngư i khác có trách nhi m thu c B phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí v nh ng v n c th ư c B trư ng giao. 3. Ch nh ng ngư i có thNm quy n phát ngôn quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2 i u này m i ư c nhân danh B Thông tin và Truy n thông phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí. Thông tin do nh ng ngư i này cung c p là thông tin chính th c v ho t ng c a B Thông tin và Truy n thông. 4. Lãnh o các cơ quan, ơn v và cán b , công ch c, viên ch c thu c B Thông tin và Truy n thông không ư c giao nhi m v phát ngôn, cung c p thông tin cho báo chí thì không ư c nhân danh B Thông tin và Truy n thông phát ngôn, cung c p thông tin cho báo chí. 5. Các ơn v có ch c năng ho t ng trong lĩnh v c thông tin, báo chí ư c quy nh trong Quy t nh c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c bao g m: a) C c Báo chí; b) C c Qu n lý phát thanh truy n hình và thông tin i n t ; c) C c Thông tin i ngo i; d) Văn phòng; ) Trung tâm Thông tin; e) Báo Bưu i n Vi t Nam; g) Trung tâm H p tác báo chí và truy n thông qu c t ; h) T p chí Công ngh thông tin và truy n thông; i) ài Truy n hình k thu t s VTC; k) Báo i n t Vietnamnet.
  3. 6. Cán b , công ch c, viên ch c c a B Thông tin và Truy n thông, Lãnh o các ơn v tr c thu c B có th tr l i ph ng v n và cung c p thông tin theo yêu c u báo chí. Nh ng thông tin này ch mang tính ch t cá nhân, ơn v và ph i ch u trách nhi m v n i dung thông tin mà mình cung c p. Chương II. PHÁT NGÔN VÀ CUNG C P THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ i u 3. Phát ngôn và cung c p thông tin nh kỳ 1. Ngư i phát ngôn t ch c cung c p thông tin nh kỳ cho báo chí v các n i dung ch y u sau: a) Ho t ng và các văn b n ch o, i u hành c a Lãnh o B Thông tin và Truy n thông và các cơ quan, ơn v thu c B ; b) Tình hình và k t qu ho t ng c a B Thông tin và Truy n thông trên các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; c) Các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Thông tin và Truy n thông; d) K ho ch, chương trình công tác c a B Thông tin và Truy n thông. 2. Vi c cung c p thông tin nh kỳ cho báo chí c a B Thông tin và Truy n thông ư c th c hi n b ng văn b n thông qua các hình th c sau: a) nh kỳ hàng tháng cung c p thông tin cho báo chí trên Trang tin i n t c a B Thông tin và Truy n thông, Báo Bưu i n Vi t Nam, Báo i n t Vietnamnet, ài truy n hình k thu t s VTC; b) Ba tháng m t l n t ch c h p báo cung c p thông tin nh kỳ cho báo chí. Vi c t ch c h p báo th c hi n theo quy nh hi n hành; c) Trong trư ng h p c n thi t, t ch c cung c p thông tin cho báo chí b ng văn b n ho c thông tin tr c ti p t i cu c h p giao ban báo chí hàng tu n do B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i Ban Tuyên giáo trung ương, H i Nhà báo Vi t Nam t ch c; d) Cung c p thông tin cho C ng thông tin i n t c a Chính ph theo qui nh hi n hành. i u 4. Phát ngôn và cung c p thông tin trong trư ng h p t xu t, b t thư ng 1. Ngư i phát ngôn có trách nhi m phát ngôn và cung c p thông tin k p th i, chính xác cho báo chí trong các trư ng h p t xu t sau ây: a) Khi th y c n thi t ph i thông tin trên báo chí v các s ki n, v n quan tr ng, gây tác ng l n trong xã h i thu c ph m vi qu n lý c a B Thông tin và Truy n thông nh m nh hư ng và c nh báo k p th i trong xã h i v quan i m và cách x lý c a B Thông tin và Truy n thông i v i các s ki n, v n ó; Trư ng h p x y ra v vi c c n có ngay ý ki n ban u c a B Thông tin và Truy n thông thì ngư i phát ngôn có trách nhi m ch ng phát ngôn, cung c p thông tin cho báo chí trong th i gian ch m nh t là hai ngày, k t khi v vi c x y ra; b) Khi cơ quan báo chí ho c cơ quan ch o v báo chí có yêu c u phát ngôn ho c cung c p thông tin v các s ki n, v n thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Thông tin và Truy n thông ư c nêu trên báo chí;
  4. c) Khi có căn c cho r ng báo chí ăng t i thông tin sai s th t v lĩnh v c do B Thông tin và Truy n thông qu n lý, ngư i phát ngôn có trách nhi m yêu c u cơ quan báo chí ó ph i ăng t i ý ki n ph n h i, c i chính theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c t ch c phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí trong trư ng h p t xu t, b t thư ng ư c th c hi n thông qua hình th c sau: a) Thông tin trên Trang tin i n t c a B Thông tin và Truy n thông, Báo Bưu i n Vi t Nam, Báo i n t Vietnamnet, ài truy n hình k thu t s VTC; b) T ch c h p báo; c) Thông tin b ng văn b n ho c b ng hình th c khác cho các cơ quan báo chí. i u 5. Quy n và trách nhi m c a Ngư i phát ngôn 1. Quy n c a Ngư i phát ngôn: a) ư c nhân danh, i di n B Thông tin và Truy n thông phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí; b) nh kỳ ho c t xu t có quy n yêu c u các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan trong B Thông tin và Truy n thông, S Thông tin và Truy n thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cung c p thông tin, chuNn b các n i dung liên quan n vi c phát ngôn theo i u 3, i u 4 c a Quy ch này. c) ư c t ch i, không phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí trong các trư ng h p sau: Nh ng v n thu c bí m t nhà nư c; nh ng v n bí m t thu c nguyên t c và quy nh c a ng; nh ng v n không thu c quy n h n phát ngôn; Các v án ang ư c i u tra ho c chưa xét x , tr trư ng h p các cơ quan hành chính nhà nư c, cơ quan i u tra có yêu c u c n thông tin trên báo chí nh ng v n có l i cho ho t ng i u tra và công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m; Nh ng văn b n chính sách, án ang trong quá trình so n th o mà theo quy nh c a pháp lu t chưa ư c c p có thNm quy n cho phép ph bi n, l y ý ki n r ng rãi trong xã h i; Nh ng v n vư t quá thNm quy n ho c chưa thông tin. 2. Trách nhi m c a Ngư i phát ngôn: a) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và B trư ng B Thông tin và Truy n thông v tính chính xác, trung th c c a n i dung phát ngôn và thông tin cung c p cho báo chí; b) Báo cáo B trư ng B Thông tin và Truy n thông v n i dung phát ngôn, cung c p thông tin cho báo chí i v i nh ng v n ph c t p, nh y c m trư c khi công b ; c) ngh B trư ng y quy n ngư i khác thay th trong th i gian v ng m t ho c các trư ng h p c n thi t khác. Chương III. TRÁCH NHI M C A CÁC ƠN VN TRONG HO T NG PHÁT NGÔN VÀ CUNG C P THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
  5. i u 6. Trách nhi m c a các ơn v , cá nhân liên quan trong vi c phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Thông tin và Truy n thông, Giám c S Thông tin và truy n thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m cung c p y , chính xác, úng th i h n các n i dung thông tin ph c v cho vi c phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí . 2. Trang tin i n t c a B Thông tin và Truy n thông, Báo Bưu i n Vi t Nam, Báo i n t Vietnamnet, ài truy n hình k thu t s VTC có trách nhi m ăng t i n i dung phát ngôn theo yêu c u c a Ngư i phát ngôn. 3. C c Thông tin i ngo i, V H p tác qu c t và các cơ quan, ơn v có liên quan có trách nhi m ph i h p v i Ngư i phát ngôn trong vi c thu th p, x lý thông tin và các ho t ng có liên quan trong trư ng h p Ngư i phát ngôn th c hi n phát ngôn, cung c p thông tin cho báo chí nư c ngoài v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Thông tin và Truy n thông. 4. Trách nhi m c a Văn phòng: a) Ch trì ph i h p v i Trung tâm Thông tin và các cơ quan, ơn v liên quan t ch c h p báo Ngư i phát ngôn cung c p thông tin cho báo chí v ho t ng c a ngành Thông tin và Truy n thông; ki m tra, t ng h p tình hình th c hi n Quy ch , nh kỳ hàng tháng báo cáo B trư ng B Thông tin và Truy n thông; b) Ch trì, ph i h p v i C c Báo chí, C c Qu n lý phát thanh truy n hình và Thông tin i n t , C c Thông tin i ngo i, Trung tâm Thông tin theo dõi, t ng h p và cung c p thông tin trên các phương ti n thông tin i chúng và dư lu n xã h i liên quan t i các lĩnh v c, ho t ng thu c ch c năng qu n lý nhà nư c c a B Thông tin và Truy n thông; c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan chuNn b n i dung c i chính ho c làm rõ thêm nh ng thông tin liên quan n n i dung báo chí nêu và yêu c u cơ quan báo chí c i chính v vi c ăng t i thông tin sai s th t v vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c c a B Thông tin và Truy n thông theo quy nh c a pháp lu t v báo chí; d) T ch c cho báo chí ti p xúc và ph ng v n Lãnh oB . Chương IV T CH C TH C HI N i u 7. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Thông tin và Truy n thông, Giám c S Thông tin và Truy n thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph bi n, quán tri t Quy ch này n cán b , công ch c, viên ch c thu c cơ quan, ơn v mình, k p th i báo cáo B trư ng B Thông tin và Truy n thông nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n. i u 8. Ngư i phát ngôn ph i h p v i Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Thông tin và Truy n thông th c hi n nhi m v phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí theo úng quy nh t i Quy ch này. i u 9. Cán b , công ch c, viên ch c thu c B Thông tin và Truy n thông vi ph m các quy nh t i Quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản