Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
64
lượt xem
6
download

Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định hoạt động bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 49/2008/Q -UBND Long Xuyên, ngày 23 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH HO T NG B O TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2004; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Lu t Nhà năm 2005; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/04/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06/9/2006 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Quy t nh s 15/2006/Q -BXD ngày 02/06/2006 c a B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh ch b o trì công s các cơ quan hành chính nhà nư c; Căn c Thông tư s 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 c a B Xây d ng v hư ng d n công tác b o trì công trình xây d ng; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i t trình s 70/TTr-SXD ngày 03/11/2008 v vi c ban hành Quy nh ho t ng b o trì công trình xây d ng trên a bàn t nh An Giang, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ho t ng b o trì công trình xây d ng trên a bàn t nh An Giang. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Ch t ch U ban nhân dân huy n, th xã, thành ph và th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH
  2. PHÓ CH TNCH Nơi nh n : - B Xây d ng; - TT.TU, H ND, UBND t nh; - C c ki m tra văn b n-B Tư Pháp; - Website Chính ph ; - Các S , ban, ngành c p t nh; - UBND huy n, th xã, thành ph ; - TT công báo AG, website AG; Ph m Kim Yên - VP.UBND t nh: Lãnh o VP và P.XDCB, TH; - Lưu. QUY NNH HO T NG B O TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 49/2008/Q -UBND ngày 23/12/2008 c a y ban nhân dân t nh An Giang) i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy nh này hư ng d n các t ch c cá nhân có liên quan v n i dung, trình t th c hi n b o trì công trình xây d ng i v i các công trình xây d ng thu c m i ngu n v n, hình th c s h u trên a bàn t nh An Giang i u 2. M c ích c a công tác b o trì Công tác b o trì nh m duy trì nh ng c trưng ki n trúc, công năng công trình, m b o công trình ư c v n hành, khai thác phù h p yêu c u c a thi t k trong su t quá trình khai thác s d ng. i u 3. H sơ, tài li u c n có ph c v công tác b o trì 1. H sơ hoàn công công trình xây d ng (h sơ pháp lý và tài li u qu n lý ch t lư ng); 2. S theo dõi quá trình s d ng, v n hành công trình; 3. Quy trình b o trì công trình; 4. H sơ ki m tra nh kỳ trong quá trình s d ng khai thác công trình; 5. Các Tiêu chuNn, k thu t b o trì công trình. i u 4. C p b o trì công trình xây d ng 1. C p s a ch a l n: ti n hành khi có hư h ng ho c xu ng c p nhi u b ph n công trình nh m khôi ph c ch t lư ng ban u c a công trình.
  3. 2. C p s a ch a v a: ti n hành khi có hư h ng ho c xu ng c p m t s b ph n công trình nh m khôi ph c ch t lư ng ban u c a b ph n công trình ó. 3. C p s a ch a nh : ti n hành khi có hư h ng m t s chi ti t c a b ph n công trình nh m khôi ph c ch t lư ng ban u c a chi ti t ó. 4. C p duy tu, b o dư ng: ư c ti n hành thư ng xuyên phòng hư h ng c a t ng chi ti t, b ph n công trình. i u 5. Ch b o trì công trình xây d ng B o trì là công vi c ư c th c hi n i v i công trình xây d ng nh m phát hi n s xu ng c p và s a ch a k p th i. Vi c b o trì c n ư c duy trì trong su t th i gian s d ng công trình theo 3 ch sau ây: 1. Ch b o trì thư ng xuyên: là quá trình ki m tra, xem xét công trình xây d ng b ng m t và các phương ti n ơn gi n phát hi n k p th i d u hi u xu ng c p, ng th i ti n hành duy tu, b o dư ng ho c s a ch a nh . Ch b o trì thư ng xuyên áp d ng cho c p b o trì duy tu, b o dư ng và c p s a ch a nh . 2. Ch b o trì nh kỳ là quá trình kh o sát công s theo chu kỳ phát hi n các d u hi u xu ng c p c n kh c ph c s m, ng th i ti n hành s a ch a v a ho c s a ch a l n. Ch b o trì nh kỳ áp d ng cho b o trì c p s a ch a v a và c p s a ch a l n. 3. Ch b o trì t xu t là quá trình kh o sát, ánh giá công trình khi có nh ng hư h ng n u không s a ch a ngay s gi m nhanh c p ch t lư ng, làm tăng chi phí b o trì công trình ho c nh ng hư h ng t bi n nh hư ng nghiêm tr ng n an toàn s d ng, v n hành công trình và có kh năng x y ra s c gây th m h a. Ch b o trì t xu t áp d ng cho t t c các c p b o trì. i u 6. Trách nhi m c a các t ch c, cá nhân có liên quan trong công tác b o trì 1. ơn v thi t k : khi l p h sơ thi t k k thu t (b n v thi t k , thi công xây d ng) ph i có quy trình b o trì công trình xây d ng kèm theo bàn giao cho ch s h u, ch qu n lý, s d ng công trình. 2. Ch u tư, ch s h u, ch qu n lý, s d ng công trình: a) Th c hi n theo quy trình b o trì do nhà th u thi t k , nhà s n xu t thi t b l p. b) i v i công trình ang s d ng nhưng chưa có quy trình b o trì ch s h u; ch qu n lý, s d ng công trình ph i thuê t ch c ki m nh ch t lư ng công trình có i u ki n năng l c ki m nh, ánh giá ch t lư ng và l p quy trình b o trì công trình xây d ng. c) i v i các công trình thu c các d ng sau ây: - Công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c;
  4. - Các công trình ư c xây d ng có nh hư ng t i ki n trúc ô th (không phân bi t ngu n v n, hình th c s h u); - Các công trình khi x y ra s c có nguy cơ gây th m h a cho ngư i và tài s n, môi trư ng (không phân bi t ngu n v n, hình th c s h u); d) Ch s h u, ch qu n lý, s d ng công trình ph i th c hi n ch , trình t và t ch c th c hi n công tác b o trì công trình xây d ng theo quy nh t i i u 5 và i u 8 c a Quy nh này. Riêng i v i các công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c, hàng năm g i báo cáo cho cơ quan qu n lý nhà nư c theo phân c p qu n lý t i kho n 3 c a i u này v tình hình th c hi n công tác b o trì công trình xây d ng. 3. Các cơ quan sau ây có trách nhi m tham mưu cho U ban nhân dân t nh qu n lý nhà nư c v ho t ng b o trì công trình xây d ng trên a bàn t nh: a) S Xây d ng: - Tham mưu cho y ban nhân dân t nh ban hành các văn b n hư ng d n tri n khai các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác b o trì xây d ng trên a bàn t nh. - Ph bi n quy nh ho t ng b o trì công trình xây d ng khi ti n hành thNm nh thi t k cơ s ho c c p phép xây d ng các công trình thu c thNm quy n ư c giao (quy nh trong gi y phép xây d ng ho c tài li u thNm nh thi t k cơ s ). - Th c hi n ki m tra vi c tuân th quy nh v công tác b o trì công trình xây d ng i v i các công trình dân d ng và công nghi p t c p I n c p c bi t thu c các d ng sau: các công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c; các công trình ư c xây d ng có nh hư ng t i ki n trúc ô th ; các công trình khi x y ra s c có nguy cơ gây th m h a cho ngư i và tài s n, môi trư ng. - Giúp y ban nhân dân t nh t ng h p, báo cáo B Xây d ng hàng năm v công tác b o trì. b) Các S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành như: S Giao thông V n t i, S Công thương, S Nông nghi p và PTNT: - Th c hi n ki m tra vi c tuân th quy nh v công tác b o trì công trình xây d ng i v i các công trình chuyên ngành giao thông, th y l i, công nghi p không phân bi t ngu n v n trên a bàn t nh. - Hàng năm báo cáo U ban nhân dân t nh và B qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành v công tác b o trì công trình xây d ng chuyên ngành trên a bàn t nh. c) S Văn hoá – Th thao và Du l ch: có trách nhi m ch trì và ph i h p v i S Xây d ng hư ng d n ki m tra ch qu n lý, s d ng công trình th c hi n công tác b o trì các công trình xây d ng ư c công nh n là di tích l ch s , văn hoá qu c gia trên a bàn qu n lý theo quy nh. Hàng năm t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh và B Văn hoá - Th thao và Du l ch v công tác b o trì các công trình theo quy nh. d) y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph :
  5. - Ph bi n quy nh ho t ng b o trì công trình xây d ng khi ti n hành c p phép xây d ng các công trình thu c thNm quy n ư c giao (quy nh trong gi y phép xây). - Th c hi n ki m tra vi c tuân th quy nh v công tác b o trì công trình xây d ng i v i các công trình dân d ng và công nghi p t c p III n c p II thu c các d ng sau: các công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c; các công trình ư c xây d ng có nh hư ng t i ki n trúc ô th ; các công trình khi x y ra s c có nguy cơ gây th m h a cho ngư i và tài s n, môi trư ng thu c thNm quy n c p phép xây d ng. - Tuyên truy n, hư ng d n cho ch s h u, ch qu n lý, s d ng công trình t th c hi n ch , trình t và t ch c th c hi n b o trì công trình xây d ng theo quy nh t i i u 5 và i u 8 c a Quy nh này. - Hàng năm g i báo cáo v S Xây d ng t ng h p, trình y ban nhân dân t nh trong a gi i hành chính do a phương qu n lý. i u 7. Ngu n kinh phí th c hi n b o trì công trình xây d ng 1. i v i các công trình mà ch qu n lý là các cơ quan hành chính công: Kinh phí b o trì l y t chi phí thư ng xuyên thu c ngân sách nhà nư c. 2. i v i các công trình mà ch qu n lý là các cơ quan hành chính s nghi p: Kinh phí b o trì m t ph n ư c l y t chi phí thư ng xuyên thu c ngân sách nhà nư c, m t ph n t ngu n v n t có do ho t ng có thu em l i. 3. Nhà chung cư: ngu n kinh phí b o trì ư c quy nh t i Lu t Nhà và Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06/9/2006 c a Chính ph . 4. Các công trình dân d ng và công nghi p khác: ch s h u, ch qu n lý, s d ng ph i t lo kinh phí th c hi n b o trì. 5. Các công trình chuyên ngành: a) Công trình giao thông: ngu n kinh phí b o trì ư c quy nh t i Ngh nh s 168/2003/N -CP ngày 24/12/2003 c a Chính ph . b) Các công trình chuyên ngành khác do th c hi n theo quy nh c a Chính ph và các B ngành Trung ương. 6. Các công trình s nghi p công l p như: trư ng h c, b nh vi n, nhà tr , tr m xá, các trung tâm nuôi dư ng ngư i già và tr em m côi, các trung tâm ch a b nh, giáo d c lao ng xã h i … kinh phí th c hi n ư c l y t ngu n kinh phí ư c giao hàng năm, trư ng h p thi u kinh phí thì ch qu n lý, s d ng xu t v i cơ quan qu n lý h tr thêm b ng ngân sách nhà nư c. i u 8. Trình t và t ch c th c hi n b o trì công trình 1. Trình t th c hi n công tác b o trì công trình:
  6. Công tác b o trì công trình xây d ng ư c th c hi n theo quy trình b o trì. N i dung quy trình b o trì tuân th các quy nh c a tiêu chuNn v b o trì công trình xây d ng. Trình t th c hi n b o trì bao g m các bư c sau: a) i v i công trình xây d ng có quy trình b o trì: th c hi n theo quy trình b o trì do nhà th u thi t k , nhà s n xu t thi t b công trình l p phù h p v i lo i và c p công trình xây d ng. b) i v i công trình ang s d ng nhưng chưa có quy trình b o trì: ch s h u, ch qu n lý, s d ng công trình th c hi n vi c ki m tra, ánh giá ch t lư ng công trình nh m tránh cho công trình xu ng c p gây nh hư ng n ngư i, tài s n và các công trình lân c n. c) Ki m tra, ánh giá ch t lư ng công trình theo quy trình sau: - Ki m tra thư ng xuyên: do ch s h u, ch qu n lý, s d ng th c hi n phát hi n k p th i d u hi u xu ng c p. - Ki m tra nh kỳ: do các t ch c và chuyên gia chuyên ngành có năng l c phù h p v i lo i, c p công trình th c hi n theo yêu c u c a ch u tư, ch qu n lý s d ng. - Th i gian ph i ki m tra nh kỳ quy nh như sau: + Không quá 03 năm/1 l n i v i các công trình: nhà hát, r p chi u phim, r p xi c, trư ng h c, b nh vi n, sân v n ng, nhà thi u, siêu th và các công trình có ch c năng tương t , các công trình ch u tác ng môi trư ng cao. + Không quá 05 năm/1 l n i v i các công trình: dân d ng (nhà chung cư cao t ng, khách s n, công s , nhà làm vi c) và công trình công nghi p v t li u xây d ng, công trình h t ng ô th . + Không quá 01 năm/1 l n i v i các công trình: di tích văn hoá ã ư c x p h ng c p qu c gia. - Ki m tra t xu t: ư c ti n hành sau khi có s c b t thư ng (lũ l t, h a ho n, ng t, va ch m l n ...). Trư ng h p có nghi ng kh năng khai thác sau khi ã ki m tra chi ti t mà không xác nh rõ nguyên nhân ho c khi c n khai thác v i t i tr ng l n hơn. Công vi c này ph i do các chuyên gia và các t ch c có i u ki n năng l c th c hi n. d) Công tác giám sát, nghi m thu, th i gian b o hành công tác b o trì: - i v i ch s h u, ch qu n lý, s d ng công trình ph i t ch c giám sát thi công và nghi m thu công tác b o trì theo úng quy nh hi n hành. Trong trư ng h p ch s h u, ch qu n lý s d ng không i u ki n, năng l c th c hi n thì ph i thuê t ch c tư v n có i u ki n năng l c th c hi n giám sát. - i v i công trình nhà thì công tác b o trì th c hi n theo i u 75, i u 76, i u 77, i u 78, i u 79, i u 80, i u 81 và i u 82 c a Lu t Nhà .
  7. ) Th i h n b o hành công tác thi công b o trì ư c tính t ngày nghi m thu công tác thi công b o trì công trình xây d ng ư c nghi m thu và ưa vào s d ng. Trư ng h p công trình quá niên h n s d ng nhưng có yêu c u ư c ti p t c s d ng thì ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n xem xét quy t nh cho phép s d ng trên cơ s ki m nh ánh giá hi n tr ng ch t lư ng công trình do t ch c tư v n có năng l c th c hi n. Ngư i quy t nh cho phép ti p t c s d ng công trình xây d ng ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Th i gian b o hành công tác thi công b o trì công trình quy nh như sau: - Th i gian b o hành công tác b o trì không ít hơn 6 tháng i v i công trình th c hi n b o trì c p duy tu b o dư ng và s a ch a nh . - Th i gian b o hành công tác b o trì không ít hơn 12 tháng v i m i công trình th c hi n b o trì s a ch a v a, s a ch a l n. e) Kinh phí b o hành công tác b o trì công trình th c hi n theo i u 29 c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 2. T ch c th c hi n: a) Ch s h u, ch qu n lý, s d ng công trình ph i l p báo cáo kinh t - k thu t khi s a ch a công trình có kinh phí dư i 07 t ng và l p d án u tư khi s a ch a công trình có kinh phí t 07 t ng tr lên trình c p thNm quy n phê duy t. N u không năng l c, ch u tư, ch qu n lý s d ng ph i thuê t ch c tư v n có i u ki n năng l c làm công vi c trên. Riêng i v i công trình ch th c hi n b o trì c p duy tu, b o dư ng thì ch s h u, ch qu n lý s d ng l p d toán phù h p v i ngu n kinh phí b o trì và trình c p có thNm quy n phê duy t. b) i v i công trình có kinh phí b o trì dư i 1 t ng thì ch u tư, ch qu n lý s d ng có th không thành l p Ban qu n lý d án mà s d ng b máy chuyên môn c a mình qu n lý, i u hành d án ho c thuê ngư i có chuyên môn, kinh nghi m giúp qu n lý th c hi n d án. c) Khi th c hi n b o trì công trình mà không làm thay i ki n trúc, k t c u ch u l c và an toàn c a công trình thì ch s h u, ch qu n lý s d ng không ph i xin gi y phép xây d ng. d) Công tác b o trì ph i áp ng các yêu c u v an toàn, v sinh và môi trư ng: - Tuy t i m an toàn cho các công trình lân c n, cho ngư i thi công, cho ngư i s d ng và các phương ti n giao thông v n hành trên công trư ng. - L a ch n các bi n pháp và th i gian thi công h p lý nh m h n ch t i a nh hư ng c a ti ng n, khói, b i, rung ng ... do xe, máy và các thi t b thi công gây ra. - Tuân th các quy nh c a Lu t B o v môi trư ng, các quy ph m an toàn, an toàn lao ng trong thi công, an toàn lao ng trong s d ng máy móc thi t b thi công.
  8. i u 9. i u kho n thi hành Các S , ban, ngành c p t nh, y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph , các ch u tư, các t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m th c hi n b o trì công trình xây d ng theo quy nh này. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c thì ph n nh v S Xây d ng ư c hư ng d n, gi i quy t c th ./.
Đồng bộ tài khoản