Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NG THÁP c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 49/2008/Q -UBND Thành ph Cao Lãnh, ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V TH T C VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C THEO CƠ CH M T C A T I S GIAO THÔNG V N T I Y BAN NHÂN DÂN T NH NG THÁP Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i các cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Xét ngh c a Giám c S Giao thông v n t i t i văn b n s 275/TTr.SGTVT ngày 29/9/2008; Theo ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v th t c và trình t gi i quy t công vi c theo cơ ch m t c a t i S Giao thông v n t i. i u 2. Giám c S Giao thông v n t i có trách nhi m tri n khai, t p hu n cho cán b , công ch c c a ngành, ph bi n cho cán b , công ch c, viên ch c và nhân dân trong t nh bi t, th c hi n úng th t c, trình t gi i quy t công vi c theo cơ ch m t c a t i S Giao thông v n t i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 4. Th trư ng các s , ban, ngành t nh và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph thu c t nh ng Tháp ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph (I,II); - B Giao thông v n t i; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - TT.TU; TT.H ND t nh; - oàn i bi u Qu c h i t nh; - Ch t ch và Phó Ch t ch UBND t nh; Trương Ng c Hân - Các cơ quan, ban ng c a t nh; - M t tr n và các oàn th t nh; - VP oàn BQH và H ND t nh; - Công báo t nh;
 2. - Lưu VT, SNV, SGTVT, NC. QUY NNH V TH T C VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C THEO CƠ CH M T C A T I S GIAO THÔNG V N T I (Ban hành kèm theo Quy t nh s :49/2008/Q -UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh ng Tháp) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh th t c và trình t gi i quy t công vi c theo cơ ch m t c a thu c lĩnh v c giao thông v n t i t i S Giao thông v n t i. i u 2. Các th t c hành chính th c hi n theo cơ ch m t c a 1. Lĩnh v c giao thông ư ng b : a) C p gi y ch ng nh n ăng ký xe máy chuyên dùng. b) ThNm nh h sơ thi t k c i t o và Ki m tra c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o. c) C p gi y phép lưu hành i v i xe quá t i, quá kh , xe bánh xích. d) C p gi y phép liên v n Vi t – Lào. ) C p gi y ch p thu n tham gia khai thác tuy n liên t nh c nh b ng xe ôtô. e) C p phù hi u v n t i: “xe ch y tuy n c nh”, “xe h p ng”, “xe v n chuy n khách du l ch”, “chuy n xe ch t lư ng cao”, s nh t trình ch y xe. g) C p phù hi u xe taxi. 2. Lĩnh v c ào t o và c p gi y phép lái xe: a) C p Gi y phép ào t o lái xe môtô. b) C p gi y phép xe t p lái. c) Sát h ch c p m i Gi y phép lái xe và ph c h i Gi y phép lái xe. d) Di chuy n Qu n lý Gi y phép lái xe.
 3. )C p i Gi y phép lái xe. 3. Lĩnh v c giao thông ư ng th y: a) C p gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n th y n i a. b) C p, i gi y phép ho t ng b n th y n i a, b n khách ngang sông. c) C p, i b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n và m nhi m ch c danh thuy n viên phương ti n th y n i a. 4. Lĩnh v c xây d ng cơ b n: a) ThNm nh thi t k cơ s ; thi t k b n v thi công (thi t k m t bư c) và góp ý chuyên ngành. b) ThNm nh thi t k b n v thi công và d toán. c) ThNm nh d toán. d) C p gi y phép thi công các công trình thi t y u trong ph m vi t c a ư ng b , hành lang an toàn ư ng b . ) Quy nh th a thu n các i u ki n l p và th c hi n d án xây d ng công trình có liên quan n giao thông ư ng th y n i a thu c thNm quy n. Chương II TH T C VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C M c 1. LĨNH V C GIAO THÔNG Ư NG B i u 3. Th t c c p Gi y ch ng nh n ăng ký xe máy chuyên dùng 1. i u ki n c p ăng ký: a) Ch c p ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng cho các i tư ng là t ch c có tr s ho c cá nhân có h khNu thư ng trú t i t nh ng Tháp, tr các ơn v tr c thu c B Giao thông V n t i. Quy nh này không áp d ng i v i xe máy chuyên dùng c a B Qu c phòng và B công an s d ng vào m c ích qu c phòng và an ninh. b) Ch s h u ho c ngư i ư c y quy n n làm th t c c p ăng ký, bi n s ph i mang theo Gi y gi i thi u (n u là cơ quan, t ch c) ho c Ch ng minh nhân dân và S h khNu (n u là cá nhân). 2. H sơ c p ăng ký l n u (01 b ): a) T khai c p ăng ký, bi n s (theo m u ph l c 1 kèm theo hư ng d n s 285/PTNL ngày 15/2/2005 c a C c ư ng b Vi t Nam).
 4. b) T khai h i quan i v i xe máy chuyên dùng nh p khNu ho c Phi u ch ng nh n xu t xư ng i v i xe máy chuyên dùng s n xu t, l p ráp trong nư c. c) Hóa ơn tài chính: - B n chính có th trư ng ơn v bên bán ký tên óng d u. - Ph i ghi rõ lo i xe, hi u xe, s máy, s khung. N u mua bán qua nhi u l n ph i có ch ng t liên t c các l n mua bán (b n chính ho c b n sao có ch ng th c). 3. i v i xe máy chuyên dùng ang s d ng không có h sơ ho c h sơ g c không , h sơ ăng ký l n u (01 b ) g m: a) T khai c p ăng ký, bi n s (theo m u ph l c 1 kèm theo hư ng d n s 285/PTNL ngày 15/2/2005 c a C c ư ng b Vi t Nam). b) B n cam k t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung liên quan n quy n s h u xe chuyên dùng c a ch s h u. N u cá nhân cam k t ph i có ch ng th c c a chính quy n a phương (theo m u ph l c 3 kèm theo hư ng d n s 285/PTNL ngày 15/2/2005 c a C c ư ng b Vi t Nam). c) Ch ng ch ki m nh (01 b n sao). Lưu ý: Sau khi nh n các lo i gi y t trên, S Giao thông v n t i s ra thông báo công khai v vi c xe máy chuyên dùng không có h sơ g c t ch c, cá nhân bi t nh m tránh x y ra tranh ch p sau khi xe máy chuyên dùng ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký, bi n s . Ch phương ti n có trách nhi m ph i h p v i cơ quan c p ăng ký th c hi n thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng. Các ch ng t thông báo ư c lưu gi cùng v i h sơ c p ăng ký, bi n s . Sau 7 ngày k t ngày ăng thông báo n u không có tranh ch p, cơ quan c p ăng ký s làm th t c c p ăng ký, bi n s . i v i xe máy chuyên dùng này, trong th i h n 01 năm k t ngày c p gi y ch ng nh n ăng ký, ch s h u không ư c sang tên i ch , như ng bán, c m c , th ch p. 4. H sơ chuy n quy n s h u (01 b ): a) Trư ng h p chuy n quy n s h u trong t nh: - T khai c p ăng ký, bi n s (theo m u ph l c 1 kèm theo hư ng d n s 285/PTNL ngày 15/2/2005 c a C c ư ng b Vi t Nam). - Hóa ơn tài chính ho c h p ng mua bán ho c gi y chuy n như ng theo quy nh c a pháp lu t (b n chính). - Gi y ch ng nh n ăng ký xe máy chuyên dùng cũ (b n chính). b) Trư ng h p chuy n quy n s h u khác t nh, thành ph :
 5. - T khai c p ăng ký, bi n s (theo m u ph l c 1 kèm theo hư ng d n s 285/PTNL ngày 15/2/2005 c a C c ư ng b Vi t Nam). - Hóa ơn tài chính ho c h p ng mua bán ho c gi y chuy n như ng theo qui nh c a pháp lu t (b n chính). - H sơ c p ăng ký, bi n s l n u theo qui nh. - Phi u sang tên, di chuy n (theo m u ph l c 4 kèm theo hư ng d n s 285/PTNL ngày 15/2/2005 c a C c ư ng b Vi t Nam). 5. H sơ c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký, bi n s (01 b ): a) T khai c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho c bi n s b m t do ch s h u l p theo m u quy nh (01 b n chính). b) B n cam k t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung liên quan n quy n s h u xe máy chuyên dùng c a ch s h u (theo m u ph l c 3 kèm theo hư ng d n s 285/PTNL ngày 15/2/2005 c a C c ư ng b Vi t Nam). 6. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Giao thông v n t i. 7. Th i h n gi i quy t: 15 ngày k t ngày nh n h sơ h p l . 8. L phí: a) C p m i kèm theo bi n s 150.000 ng/l n/phương ti n. b) C p l i ho c i gi y ăng ký kèm theo bi n s 150.000 ng/l n/ phương ti n. c) C p l i ho c i gi y ăng ký nhưng không kèm theo bi n s 30.000 ng/l n/phương ti n. d) C p gi y ăng ký kèm theo bi n s t m th i 50.000 ng/l n/phương ti n. ) óng l i s khung, s máy 50.000 ng/l n/phương ti n. i u 4. Th t c v th m nh h sơ thi t k c i t o và Ki m tra c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o 1. Th t c thNm nh h sơ thi t k c i t o phương ti n cơ gi i ư ng b (01 b ): a) T p thuy t minh tính toán và các b n v k thu t thi t k c i t o xe cơ gi i (t i thi u 03 b n chính). b) Gi y phép ăng ký kinh doanh d ch v thi t k phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (01 b n sao có ch ng th c).
 6. c) Ch ng ch hành ngh thi t k phương ti n cơ gi i ư ng b c a ngư i thi t k (01 b n sao có ch ng th c). d) T trình thNm nh thi t k (theo m u ph l c 1 kèm theo hư ng d n s 231/ K ngày 23/3/2005 c a C c ăng ki m Vi t Nam). ) Các gi y t khác liên quan n ngu n g c và k thu t c a phương ti n (b n sao). 2. Ki m tra c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o: a) i u ki n phương ti n ư c ki m tra: Các phương ti n cơ gi i ư ng b ã th c hi n thi công c i t o xong t i các cơ s có ch c năng thi công c i t o xe cơ gi i theo úng h sơ thi t k c i t o c a cơ quan ch c năng thNm nh. b) H sơ g m có (01 b ): - Văn b n ngh c a cơ s thi công c i t o. - Biên b n nghi m thu xu t xư ng (KCS) c a cơ s thi công s n phNm i v i s n phNm c n nghi m thu (theo m u ph l c 3 kèm theo hư ng d n s 231/ K ngày 23/3/2005 c a C c ăng ki m Vi t Nam). - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a cơ s thi công (01 b n sao có ch ng th c). - H sơ thi t k ã ư c thNm nh (01 b n chính). - Gi y ch ng nh n ăng ký ho c gi y ch ng nh n ch t lư ng xe cơ gi i nh p khNu ã qua s d ng ư c phép nh p khNu (01 b n sao). 3. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Giao thông v n t i. 4. Th i gian gi i quy t: a) ThNm nh thi t k : 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . b) Ki m tra c p Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o: 03 ngày làm vi c k t ngày ki m tra phương ti n. 5. L phí: a) ThNm nh thi t k : 200.000 ng/l n/m u. b) Ki m tra c p gi y ch ng nh n: 200.000 ng/l n/m u. i u 5. Th t c c p Gi y lưu hành i v i xe quá t i, quá kh , xe bánh xích.
 7. 1. Trư ng h p áp d ng: Cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan n vi c v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b ng phương ti n cơ gi i trên ư ng b , lưu hành xe bánh xích gây hư h i m t ư ng, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n an toàn c a ư ng b . 2. H sơ g m có (01 b ): a) ơn ngh c p Gi y phép lưu hành xe bánh xích, xe quá t i, quá kh (theo m u Ph l c 1, Ph l c 2 kèm theo Quy t nh s 63/2007/Q -BGTVT ngày 28/12/2007 c a B Giao thông v n t i). Kèm theo ơn có v sơ xe ghi y , chính xác các kích thư c bao ngoài (n u xe ch hàng ph i ghi y , chính xác các kích thư c bao ngoài khi ã x p hàng hóa lên xe ho c lên rơ moóc, sơ mi rơ moóc: chi u cao, chi u r ng, chi u dài), kho ng cách các tr c xe, chi u dài uôi xe. ơn ngh c p Gi y phép lưu hành là b n chính, rõ ràng, y , không ư c tNy xóa; t ch c, cá nhân ng ơn ngh ph i là ch phương ti n ho c ch hàng ho c ngư i i u khi n phương ti n. T ch c, cá nhân ng ơn ngh ph i ký, ghi rõ h , tên và óng d u ( i v i cơ quan, t ch c); trư ng h p ơn ngh c p Gi y phép lưu hành không có d u thì ngư i ng ơn (ch phương ti n ho c ch hàng ho c ngư i i u khi n phương ti n) ph i tr c ti p n làm th t c và ph i xu t trình thêm gi y phép lái xe ho c ch ng minh thư nhân dân c a ngư i ng ơn. b) Gi y ăng ký ho c gi y ăng ký t m th i ( i v i phương ti n m i nh n) xe, u kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (01 b n sao). c) S ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (01 b n sao). Trư ng h p phương ti n m i nh n ch c n b n ch p tính năng k thu t c a xe (do nhà s n xu t g i kèm theo xe). Ngư i n làm th t c c p Gi y phép lưu hành ph i mang theo các b n chính c a các b n ch p nêu trên i chi u. 3. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Giao thông v n t i. 4. Th i gian gi i quy t: 02 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . Lưu ý: Trư ng h p c n ph i ki m nh l i c u, ư ng nh m xác nh kh năng quy nh i u ki n i ho c gia c c u, ư ng thì th i gian gi i quy t là 02 ngày làm vi c k t khi có k t qu ki m nh ho c sau khi ã hoàn thành vi c gia c c u, ư ng b o m cho xe i an toàn. 5. L phí: Không l phí. i u 6. Th t c c p Gi y phép liên v n Vi t – Lào. 1. i v i phương ti n v n t i thương m i:
 8. a) i u ki n: - Các ơn v kinh doanh v n t i có tr s óng t i t nh ng Tháp và có Gi y ăng ký kinh doanh (ho c Gi y ch ng nh n u tư i v i doanh nghi p có v n u nư c ngoài). - Các doanh nghi p v n t i c a quân i và công an làm kinh t th c hi n theo quy nh c a B Qu c phòng và B Công an. - Phương ti n v n t i hành khách theo tuy n c nh gi a Vi t Nam và Lào do C c ư ng b Vi t Nam qu n lý tuy n và c p gi y phép. b) H sơ g m có (01 b ): - ơn ngh c p Gi y phép liên v n Vi t - Lào c a ơn v kinh doanh v n t i kèm theo danh sách phương ti n (theo ki u mác xe, tr ng t i và bi n ăng ký xe) ăng ký tham gia v n t i qu c t Vi t – Lào (theo m u s 01 c a Ph l c kèm theo Thông tư 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 c a B Giao thông v n t i). - T khai ngh c p Gi y phép liên v n Vi t - Lào cho m i phương ti n (theo m u s 02 c a Ph l c kèm theo Thông tư 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 c a B Giao thông v n t i). - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n u tư (01 b n sao có ch ng th c). - Gi y ch ng nh n ăng ký c a các phương ti n có trong danh sách (01 b n sao). Phương ti n ph i mang bi n ăng ký t i a phương nơi ơn v kinh doanh v n t i ăng ký kinh doanh. - Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng (01 b n sao) c a các phương ti n trong danh sách ăng ký. - Gi y phép lái xe phù h p v i lo i xe ngh c p phép (01 b n sao) - Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a các phương ti n (01 b n sao). c) Th i h n c p phép: Gi y phép liên v n Vi t-Lào c p cho phương ti n v n t i ư ng b tham gia v n t i qu c t Vi t - Lào ư c qua l i nhi u l n v i th i h n t i a là 01 năm. Tùy theo m c ích công vi c, th i h n c p có th dư i 01 năm n u ơn v kinh doanh v n t i ho c ch phương ti n yêu c u b ng văn b n. 2. i v i phương ti n v n t i phi thương m i: a) Xe công v , h sơ g m có (01 b ): - ơn ngh c p gi y phép liên v n Vi t – Lào (theo m u s 01 c a Ph l c kèm theo Thông tư s 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 c a B Giao thông V n t i).
 9. - T khai ngh c p gi y phép liên v n Vi t - Lào cho m i phương ti n (theo m u s 02 c a Ph l c kèm theo Thông tư 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 c a B Giao thông V n t i). - Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n (01 b n sao). - Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n (01 b n sao). - Gi y phép lái xe phù h p v i lo i xe ngh c p phép (01 b n sao). - Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s (01 b n sao). * Th i h n c p phép: Th i h n c p gi y phép liên v n Vi t – Lào b ng th i gian ghi trong ơn ngh c p gi y phép liên v n Vi t - Lào, nhưng không quá 01 năm. b) Xe cá nhân, h sơ g m có (01 b ): - ơn ngh c p gi y phép liên v n Vi t - Lào có xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n nơi cá nhân ăng ký h khNu thư ng trú (theo m u s 01 c a Ph l c kèm theo Thông tư s 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 c a B Giao thông V n t i). - T khai ngh c p gi y phép liên v n Vi t - Lào cho m i phương ti n (theo m u s 02 c a Ph l c kèm theo Thông tư s 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 c a B Giao thông V n t i). - Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n (01b n sao). - Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n (01 b n sao). - Gi y phép lái xe phù h p v i lo i xe ngh c p phép (01 b n sao). - Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s (01 b n sao). * Th i h n c p phép: Th i h n c p gi y phép liên v n Vi t - Lào cho xe cá nhân i vi c riêng t i a không quá 01 tháng. Cơ quan c p phép tùy theo m c ích chuy n i c a cá nhân c p phép v i th i gian phù h p. 3. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Giao thông v n t i. 4. Th i gian gi i quy t: 05 ngày làm vi c t khi nh n h sơ h p l . 5. L phí: 50.000 ng/l n/phương ti n.
 10. i u 7. Th t c c p Gi y ch p thu n tham gia khai thác tuy n liên t nh c nh b ng xe ôtô. 1. i u ki n: a) Các ơn v kinh doanh v n t i có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và có i u ki n kinh doanh v n t i khách theo quy nh t i i u 5 Quy t nh s 16/2007/Q -BGTVT ngày 26/3/2007 và kho n 1 i u 1 Quy t nh s 07/2008/Q - BGTVT ngày 29/4/2007 c a B Giao thông v n t i u ư c ăng ký khai thác v n t i khách trên các tuy n c nh ã ư c công b và trên các tuy n c nh m i m . b) i v i các tuy n c nh ang khai thác và tuy n h t th i h n ch y th ã ư c C c ư ng b Vi t Nam công b tuy n: ơn v kinh doanh v n t i có th ăng ký tham gia khai thác tuy n l n u ho c ăng ký c p gi y ch p thu n tham gia khai thác tuy n khi gi y ch p thu n cũ h t h n; ăng ký b sung xe ho c ăng ký thay xe khai thác tuy n ph i làm h sơ ăng ký g i cơ quan qu n lý tuy n theo quy nh. 2. H sơ g m có: a) ăng ký khai thác tuy n l n u g m có (01 b ): - Gi y ăng ký khai thác v n t i khách ô tô theo tuy n c nh (theo m u ph l c 10 kèm theo Quy t nh s 16/2007/Q -BGTVT ngày 26/3/2007 c a B Giao thông v n t i). - Phương án ho t ng (theo m u ph l c 1 kèm theo Quy t nh s 16/2007/Q - BGTVT ngày 26/3/2007 c a B Giao thông v n t i). - Gi y ch ng nh n ăng ký c a nh ng xe trong danh sách ăng ký (b n sao). i v i xe ăng ký thu c s h u c a xã viên h p tác xã kèm theo gi y gi i thi u c a h p tác xã, quy t nh k t n p xã viên theo quy nh c a pháp lu t (01 b n sao có ch ng th c); cam k t kinh t gi a xã viên và h p tác xã, trong ó có quy nh v quy n, trách nhi m và nghĩa v qu n lý, s d ng, i u hành c a h p tác xã i v i xe ô tô thu c s h u c a xã viên h p tác xã (01 b n sao có ch ng th c). - S ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a nh ng xe trong danh sách ăng ký (b n sao). - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a ơn v kinh doanh v n t i, trong ó có ngành ngh kinh doanh phù h p (b n sao có ch ng th c). b) ăng ký c p gi y ch p thu n tham gia khai thác tuy n khi gi y ch p thu n cũ h t h n (01 b ) g m có: H sơ gi ng như ăng ký khai thác tuy n l n u và Gi y ch p thu n tham gia khai thác tuy n ã h t h n. c) H sơ ăng ký b sung xe vào tuy n g m có (01 b ):
 11. - Gi y ăng ký b sung xe vào tuy n (theo m u ph l c 11 kèm theo Quy t nh s 16/2007/Q -BGTVT ngày 26/3/2007 c a B Giao thông v n t i). - Phương án ho t ng (theo m u ph l c 1 kèm theo Quy t nh s 16/2007/Q - BGTVT ngày 26/3/2007 c a B Giao thông v n t i). - Văn b n ch p thu n tham gia khai thác tuy n v n t i liên t nh c nh b ng ô tô (01 b n sao). - Gi y ch ng nh n ăng ký c a nh ng xe trong danh sách ăng ký b sung (b n sao). i v i xe ăng ký thu c s h u c a xã viên h p tác xã kèm theo gi y gi i thi u c a h p tác xã, quy t nh k t n p xã viên theo quy nh c a pháp lu t (01 b n sao có ch ng th c); cam k t kinh t gi a xã viên và h p tác xã, trong ó có quy nh v quy n, trách nhi m và nghĩa v qu n lý, s d ng, i u hành c a h p tác xã i v i xe ô tô thu c s h u c a xã viên h p tác xã (01 b n sao có ch ng th c). - S ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a nh ng xe trong danh sách ăng ký b sung (b n sao). d) H sơ ăng ký thay xe khai thác tuy n (01 b ): - Thông báo thay xe c a ơn v kinh doanh v n t i. - Văn b n ch p thu n tham gia khai thác tuy n v n t i liên t nh c nh b ng ô tô (01 b n sao). - Gi y ch ng nh n ăng ký c a nh ng xe trong danh sách ăng ký thay m i (b n sao). i v i xe ăng ký thu c s h u c a xã viên h p tác xã kèm theo gi y gi i thi u c a h p tác xã, quy t nh k t n p xã viên theo quy nh c a pháp lu t (01 b n sao có ch ng th c); cam k t kinh t gi a xã viên và h p tác xã, trong ó có quy nh v quy n, trách nhi m và nghĩa v qu n lý, s d ng, i u hành c a h p tác xã i v i xe ô tô thu c s h u c a xã viên h p tác xã (01 b n sao có ch ng th c). - S ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a nh ng xe trong danh sách ăng ký (b n sao). Trư ng h p c n thay xe t xu t trong th i h n không quá 30 ngày thì ch ơn v kinh doanh v n t i quy t nh và có trách nhi m xác nh n vào “S nh t trình ch y xe” c a xe ư c thay th . ) Trư ng h p m tuy n m i: - Khai thác th : S Giao thông v n t i xác nh n vào Gi y ăng ký m tuy n v n t i khách b ng xe ô tô theo tuy n c nh, ơn v kinh doanh v n t i g i h sơ yêu c u C c ư ng b Vi t Nam ra ch p thu n khai thác th . - Công b tuy n: S Giao thông v n t i xác nh n vào ơn ngh công b tuy n v n t i khách c nh b ng xe ô tô sau th i gian khai thác th , ơn v kinh doanh v n t i g i h sơ yêu c u C c ư ng b Vi t Nam công b tuy n v n t i. - H sơ m tuy n m i (01 b ) g m có:
 12. + Gi y ăng ký m tuy n v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c nh kèm Phương án ho t ng v n t i khách b ng ô tô (theo m u ph l c 1 kèm theo Quy t nh s 16/2007/Q -BGTVT ngày 26/3/2007 c a B Giao thông v n t i) ho c Gi y ngh công b tuy n v n t i khách c nh sau th i gian khai thác th (theo m u ph l c 6 kèm theo Quy t nh s 16/2007/Q -BGTVT ngày 26/3/2007 c a B Giao thông v n t i). + Gi y ch ng nh n ăng ký c a nh ng xe trong danh sách ăng ký (b n sao). i v i xe ăng ký thu c s h u c a xã viên h p tác xã kèm theo gi y gi i thi u c a h p tác xã, quy t nh k t n p xã viên theo quy nh c a pháp lu t (01 b n sao có ch ng th c); cam k t kinh t gi a xã viên và h p tác xã, trong ó có quy nh v quy n, trách nhi m và nghĩa v qu n lý, s d ng, i u hành c a h p tác xã i v i xe ô tô thu c s h u c a xã viên h p tác xã (01 b n sao có ch ng th c). + S ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a nh ng xe trong danh sách ăng ký (b n sao). + Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a ơn v kinh doanh v n t i, trong ó có ngành ngh kinh doanh phù h p (01 b n sao có ch ng th c). 3. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Giao thông v n t i. 4. Th i h n gi i quy t: 05 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 5. L phí: Không thu l phí. i u 8. Th t c c p Phù hi u v n t i: “xe ch y tuy n c nh”, “xe h p ng”, “xe v n chuy n khách du l ch”, “chuy n xe ch t lư ng cao”, s nh t trình ch y xe. 1. Th t c c p s nh t trình ch y xe, phù hi u “xe ch y tuy n c nh”, “chuy n xe ch t lư ng cao” a) i v i xe ư c ch p thu n khai thác tuy n s ư c c p “S nh t trình ch y xe” và phù hi u “xe ch y tuy n c nh” ho c phù hi u “chuy n xe ch t lư ng cao”. b) H sơ g m có (01 b ): - B n sao Gi y ch p thu n khai thác tuy n khách liên t nh c nh b ng ôtô. - B n sao ăng ký xe trong danh sách ăng ký. - B n sao S ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a nh ng xe trong danh sách ăng ký. * Lưu ý:
 13. + i v i nh ng xe ư c b sung vào khai thác tuy n ph i có thêm thông báo b sung xe (b n sao). + i v i chuy n xe ch t lư ng cao, ơn v kinh doanh v n t i ph i ăng ký v i cơ quan qu n lý tuy n v ch t lư ng phương ti n và các d ch v ph c v khách trên su t hành trình theo dõi trong quá trình th c hi n. + Các xe ã ư c c p “s nh t trình ch y xe” và phù hi u “xe ch y tuy n c nh” ho c phù hi u “chuy n xe ch t lư ng cao” khi s ư c s d ng h t ho c phù hi u h t h n ngh c p l i ph i n p s ho c phù hi u c . + Phù hi u có giá tr 06 tháng. 2. Th t c c p phù hi u “xe h p ng”, “xe v n chuy n khách du l ch” a) ơn v kinh doanh v n t i và h kinh doanh có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n t i b ng ôtô và m b o i u ki n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t u ư c kinh doanh khai thác v n t i khách b ng ôtô theo h p ng. Xe ôtô ăng ký nư c ngoài không ư c khai thác v n t i khách theo hình th c h p ng trên lãnh th Vi t Nam. b) H sơ g m có (01 b ): - Gi y ngh khai thác v n t i khách b ng xe ôtô theo h p ng (theo m u ph l c 21 kèm theo Quy t nh s 16/2007/Q -BGTVT ngày 26/3/2007 c a B Giao thông V n t i) ho c Gi y ngh v n t i khách du l ch b ng ô tô (theo m u ph l c 23 kèm theo Quy t nh s 16/2007/Q -BGTVT ngày 26/3/2007 c a B Giao thông v n t i). - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a ơn v kinh doanh v n t i ho c h kinh doanh cá th , trong ó, có ngành ngh ăng ký kinh doanh v n t i khách b ng ôtô theo h p ng (01 b n sao có ch ng th c ho c b n sao kèm b n chính i chi u). - Gi y ch ng nh n ăng ký c a nh ng xe trong danh sách ăng ký (01 b n sao). - S ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a nh ng xe trong danh sách ăng ký (01 b n sao). - Văn b n xác nh n tiêu chuNn xe v n chuy n khách du l ch ( i v i xe v n chuy n khách du l ch). * Lưu ý: + Xe ã ư c c p phù hi u “xe h p ng”, “xe v n chuy n khách du l ch” h t h n ngh c p l i ph i n p phù hi u c , phù hi u có giá tr 06 tháng. + Nh ng xe ã ăng ký khai thác tuy n c nh, n u có nhu c u v n chuy n khách theo h p ng c n thêm các gi y t sau: Gi y gi i thi u và Gi y xác nh n c a B n xe không có tài chuy n trong th i gian ch y h p ng; H p ng v n chuy n hành khách; Phù hi u ch có giá tr s d ng theo h p ng v n chuy n.
 14. 3. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Giao thông v n t i. 4. Th i h n gi i quy t: 01 ngày làm vi c. 5. L phí: Không thu l phí, ch thu ti n in n phù hi u. i u 9. Th t c c p Phù hi u xe taxi 1. i u ki n xe ôtô ư c c p phù hi u: a) Xe ăng ký thu c s h u c a ơn v kinh doanh v n t i ho c s h u chi nhánh ơn v kinh doanh v n t i, bi n s xe ư c ăng ký t i a phương nơi ơn v kinh doanh v n t i ho c chi nhánh t tr s . b) Xe ăng ký thu c s h u c a ơn v có ch c năng cho thuê tài chính kèm theo h p ng cho thuê tài chính gi a ơn v v n t i và ơn v cho thuê tài chính (b n sao có ch ng th c); bi n s xe ư c ăng ký t i a phương nơi ơn v cho thuê tài chính t tr s . c) Xe ăng ký thu c s h u c a t ch c, cá nhân có ch c năng cho thuê tài s n kèm theo ăng ký kinh doanh cho thuê tài s n (b n sao có ch ng th c), h p ng thuê tài s n gi a ơn v v n t i và ơn v , h kinh doanh cho thuê tài s n (b n sao có ch ng th c); bi n s xe ư c ăng ký t i a phương nơi t ch c, cá nhân ăng ký kinh doanh cho thuê tài s n. d) Xe ăng ký thu c s h u c a xã viên h p tác xã kèm theo cam k t kinh t gi a xã viên và h p tác xã, trong ó, có quy nh v quy n, trách nhi m và nghĩa v qu n lý, s d ng, i u hành c a h p tác xã i v i xe ôtô thu c s h u c a xã viên h p tác xã (b n sao có ch ng th c). ) Th i h n s d ng c a xe không quá 12 năm k t ngày s n xu t. e) Xe ăng ký bi n s nư c ngoài không ư c ăng ký v n t i khách b ng taxi trên lãnh th Vi t Nam. 2. H sơ g m có (01 b ): a) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a ơn v kinh doanh v n t i, trong ó có lo i hình kinh doanh v n t i b ng taxi (01 b n sao có ch ng th c). b) Phương án ho t ng v n t i khách b ng taxi (theo m u ph l c 1 kèm theo Quy t nh s 17/2007/Q -BGTVT ngày 26/3/2007 c a B Giao thông V n t i). c) Gi y ngh c p phù hi u cho xe taxi c a ơn v kinh doanh v n t i kèm theo danh sách xe ôtô ư c c p phù hi u (theo m u ph l c 2 kèm theo Quy t nh s 17/2007/Q -BGTVT ngày 26/3/2007 c a B Giao thông V n t i).
 15. d) Gi y ch ng nh n ăng ký và S ki m nh c a các phương ti n trong danh sách ngh c p phù hi u taxi (b n sao). * Lưu ý: Trư ng h p ơn v kinh doanh v n t i b sung ho c thay th xe ho c ng ng ho t ng ph i có gi y ngh kèm theo danh sách phương ti n (theo m u ph l c 2 kèm theo Quy t nh s 17/2007/Q -BGTVT ngày 26/3/2007 c a B Giao thông V n t i) g i S Giao thông v n t i ng Tháp ư c c p phù hi u m i và thu h i phù hi u i v i phương ti n b thay th ho c ng ng ho t ng. Phù hi u có giá tr 12 tháng. 3. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Giao thông v n t i. 4. Th i h n gi i quy t: 01 ngày làm vi c. 5. L phí: Không thu l phí, ch thu ti n in n phù hi u. M c 2. LĨNH V C ÀO T O VÀ C P GI Y PHÉP LÁI XE i u 10. Th t c c p Gi y phép ào t o lái xe môtô 1. i tư ng: Các ơn v , t ch c, cá nhân trên a bàn t nh ng Tháp có năng l c v cơ s v t ch t, i ngũ giáo viên, xe t p lái,… có nhu c u ào t o lái xe. 2. H sơ c p Gi y phép ào t o g m có (01 b ): a) Văn b n ngh c p Gi y phép ào t o lái xe. b) Các Báo cáo v cơ s v t ch t, xe t p lái, trình chuyên môn nghi p v , giáo viên … (b n chính). 3. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Giao thông v n t i. 4. Th i gian gi i quy t: 07 ngày làm vi c t khi nh n h sơ h p l . 5. L phí: Không thu l phí. i u 11. Th t c c p Gi y phép xe t p lái (ô tô) 1. i tư ng: Ch c p Gi y phép xe t p lái cho xe ô tô c a các cơ s ào t o lái xe trên a bàn t nh ng Tháp. 2. H sơ g m có (01 b ):
 16. a) Công văn ngh c p Gi y phép xe t p lái. b) Danh sách các xe ngh c p gi y phép. c) Gi y ch ng nh n ăng ký các xe trong danh sách ngh (b n sao) thu c ch quy n c a cơ s ào t o. Trư ng h p xe thuê ph i có h p ng thuê gi a ch xe v i cơ s ào t o, th i h n c a h p ng t 01 năm tr lên (b n sao). d) S ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a các xe trong danh sách có ghi rõ: “H th ng phanh ph có hi u l c”. ) B o hi m trách nhi m dân s c a các xe (b n sao). 3. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Giao thông v n t i. 4. Th i gian gi i quy t: 02 ngày làm vi c t khi nh n h sơ h p l . 5. L phí: 30.000 ng/l n c p/phương ti n. i u 12. Th t c sát h ch c p m i Gi y phép lái xe và ph c h i Gi y phép lái xe. 1. i tư ng: S Giao thông V n t i t ch c sát h ch c p Gi y phép lái xe cho các i tư ng có các i u ki n sau: a) i v i ngư i Vi t Nam: - Có gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u còn giá tr s d ng. - Có tu i theo quy nh (tính n ngày sát h ch) cho t ng h ng Gi y phép lái xe: + H ng A1, A2, A3, A4, B1, B2: 18 tu i; + H ng C, D: 21 tu i; + H ng E: 25 tu i. - Có s c kh e phù h p v i “Tiêu chuNn s c kh e ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i theo quy nh c a B Y t ”. - ã hoàn thành khóa h c theo chương trình quy nh c a B Giao thông V n t i t i cơ s ào t o lái xe; ư c c p ch ng ch ngh ho c gi y ch ng nh n t t nghi p. -N p h sơ th t c, phí sát h ch và l phí c p gi y phép lái xe theo quy nh hi n hành c a B Tài chính.
 17. b) i v i ngư i nư c ngoài: Ngoài các tiêu chuNn c a i m a i u này, c n thêm các i u ki n sau: - ư c phép cư trú ho c ang làm vi c, h c t p t i Vi t Nam t 03 tháng tr lên và ư c xác nh n b i cơ quan có thNm quy n. - Ph i c, hi u và vi t ư c ti ng Vi t. 2. H sơ d sát h ch g m có (01 b ): a) ơn ngh h c, sát h ch c p GPLX (theo m u ph l c 3 kèm theo công văn hư ng d n s 120/C BVN-QLPTNL ngày 09/01/2008 c a C c ư ng b Vi t Nam). Riêng i v i ngư i nư c ngoài, ơn ngh d h c và thi ph i ư c xác nh n b i các cơ quan: Th trư ng các t ch c kinh t xã h i nơi ngư i nư c ngoài h c t p, làm vi c và công an nơi t m trú. b) Gi y ch ng nh n s c kh e do b nh vi n a khoa t c p huy n tr lên c p (th i h n không quá 01 năm). c) B n sao gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u n u là ngư i nư c ngoài. Khi i thi ph i mang theo b n chính gi y ch ng minh nhân dân (ho c h chi u) ki m tra i chi u. d) 04 nh màu (2x3). 3. Trình t gi i quy t: a) Công dân n p h sơ thi và nh n k t qu t i các cơ s ào t o lái xe. b) S Giao thông v n t i ng Tháp ch nh n h sơ d sát h ch c p m i và ph c h i Gi y phép lái xe t các cơ s ào t o qua ư ng công văn ho c t i B ph n Ti p nh n h sơ và Tr k t qu . H sơ ph i ư c g i n trư c kỳ sát h ch 04 ngày ( i v i Gi y phép lái xe h ng A1, A2) ho c 07 ngày ( i v i Gi y phép lái xe các h ng còn l i), g m: - Báo cáo ngh t ch c sát h ch lái xe và danh sách ngư i d sát h ch (theo m u ph l c 6, 6a và 6b kèm theo công văn hư ng d n s 120/C BVN-QLPTNL ngày 09/01/2008 c a C c ư ng b Vi t Nam). - H sơ d thi c a các thí sinh có trong danh sách. 4. Th i gian gi i quy t: 10 ngày làm vi c k t ngày có quy t nh trúng tuy n sát h ch. 5. L phí: Theo thông tư s 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 c a B Tài chính. i u 13. Th t c v di chuy n qu n lý Gi y phép lái xe.
 18. 1. H sơ Gi y phép lái xe do S Giao thông v n t i ng Tháp c p di chuy n qu n lý sang t nh, thành khác. a) i tư ng: Các cá nhân có Gi y phép lái xe do S Giao thông v n t i ng Tháp c p nay có nhu c u di chuy n qu n lý v S Giao thông v n t i t nh, thành khác khi chuy n công tác, nơi . b) i u ki n: Gi y phép lái xe còn th i h n s d ng, không b tNy xóa, rách nát ho c có s khác bi t v nh n d ng. c) H sơ g m có (01 b ): - Gi y ngh di chuy n qu n lý Gi y phép lái xe. - Gi y phép lái xe còn h n s d ng (b n sao kèm theo b n chính i chi u) - H sơ lái xe g m: Ch ng ch t t nghi p khóa ào t o và Biên b n ch m thi. - H khNu thư ng trú nơi chuy n n ho c Gi y chuy n công tác (01 b n sao) 2. Di chuy n qu n lý Gi y phép lái xe v S Giao thông v n t i ng Tháp a) i tư ng: - Cá nhân có h khNu thư ng trú t i ng Tháp, có Gi y phép lái xe do S Giao thông V n t i các t nh, thành ph khác c p có nhu c u chuy n h sơ qu n lý v S Giao thông v n t i ng Tháp. b) i u ki n: - Có h khNu thư ng trú ho c chuy n công tác v t nh ng Tháp. - Gi y phép lái xe còn th i h n s d ng, không b tNy xóa, rách nát ho c có s khác bi t v nh n d ng. c) H sơ g m có (01 b ): - Gi y di chuy n qu n lý Gi y phép lái xe c a cơ quan qu n lý cũ còn th i h n (06 tháng k t ngày ký). - Gi y phép lái xe còn h n s d ng (b n sao kèm theo b n chính i chi u) - H sơ lái xe g m: Ch ng ch t t nghi p khóa ào t o và Biên b n ch m thi. - B n sao h khNu thư ng trú ho c gi y xác nh n chuy n công tác nơi n.
 19. * Lưu ý: N u th i h n Gi y phép lái xe chuy n v còn ít hơn 60 ngày s d ng thì ư c i Gi y phép lái xe m i và thêm các gi y t sau: + ơn ngh i Gi y phép lái xe (theo m u ph l c 2 kèm theo Công văn hư ng d n s 119/C BVN-QLPTNL ngày 09/01/2008 c a C c ư ng b Vi t Nam). + Gi y ch ng nh n s c kh e do b nh vi n a khoa t c p huy n tr lên c p (th i h n không quá 01 năm). + 03 nh màu 2x3. 3. Trình t th c hi n: N p h sơ t i B ph n ti p nh n và tr k t qu S Giao thông v n t i. 4. Th i gian gi i quy t: 05 ngày làm vi c t khi nh n h sơ h p l . 5. L phí: 10.000 ng/l n. i u 14. Th t c c p i Gi y phép lái xe. 1. i Gi y phép lái xe do ngành Giao thông v n t i c p. a) i u ki n i Gi y phép lái xe m i: - Gi y phép lái xe do S Giao thông v n t i c p và qu n lý, trong th i gian 60 ngày trư c khi h t h n và 30 ngày sau khi h t h n ư c làm th t c i Gi y phép lái xe m i. - Gi y phép lái xe b hư h ng có h sơ g c thì ư c xét i l i Gi y phép lái xe m i. - Không nh n h sơ i n u Gi y phép lái xe có bi u hi n tNy xóa, rách nát không còn các y u t c n thi t i l y Gi y phép lái xe ho c có s khác bi t v nh n d ng; h sơ lái xe không có trong “S qu n lý lái xe” lưu t i S Giao thông v n t i. b) H sơ g m có (01 b ): - ơn ngh i Gi y phép lái xe (theo m u ph l c 2 kèm theo Công văn hư ng d n s 119/C BVN-QLPTNL ngày 09/01/2008 c a C c ư ng b Vi t Nam). - H sơ lái xe phù h p v i Gi y phép lái xe ngh i (g m: Biên b n t ng h p k t qu sát h ch lái xe, Ch ng ch ngh ho c gi y t t nghi p khóa ào t o c a h ng Gi y phép lái xe ang s d ng). - Gi y ch ng nh n s c kh e do b nh vi n a khoa t c p huy n tr lên c p (th i h n không quá 01 năm). - B n photocopy Gi y phép lái xe c n i.
 20. - 03 nh màu 2x3. - Khi n p h sơ i Gi y phép lái xe, ngư i n p xu t trình Gi y phép lái xe b n chính và gi y ch ng minh nhân dân i chi u. * Lưu ý: + N u Gi y phép lái xe b hư h ng ( nh, nhàu nát, …): Ph i n p b n sao Gi y Ch ng minh nhân dân (xu t trình b n chính i chi u). + N u thay i a ch thư ng trú, t m trú: Ph i n p b n sao h khNu kèm theo. + N u thay i h tên, ngày, tháng, năm sinh: tùy theo trư ng h p c th s ph i b túc các gi y t h p pháp i u ch nh. 2. i Gi y phép lái xe do ngành công an c p. a) i u ki n: - Cán b , chi n sĩ Công an có Gi y phép lái xe do ngành Công an c p còn giá tr s d ng, khi chuy n ngành (chuy n công tác n cơ quan, t ch c, doanh nghi p, thôi vi c …), n u có nhu c u s ư c i Gi y phép lái xe do ngành Giao thông v n t i c p. - Không nh n h sơ i Gi y phép lái xe do ngành Công an c p ã h t giá tr s d ng ho c có hi n tư ng tNy xóa, rách nát không còn các y u t c n thi t i Gi y phép lái xe ho c có s khác bi t v nh n d ng. b) H sơ g m có (01 b ): - ơn ngh i Gi y phép lái xe (theo m u ph l c 2 kèm theo Công văn hư ng d n s 119/C BVN-QLPTNL ngày 09/01/2008 c a C c ư ng b Vi t Nam). - Quy t nh chuy n ngành c a c p có thNm quy n. - Gi y ch ng nh n s c kh e do b nh vi n a khoa t c p huy n tr lên c p (th i h n không quá 01 năm). - Gi y phép lái xe c a ngành Công an c p còn giá tr s d ng (b n g c). - Gi y gi i thi u c a cơ quan c p Gi y phép lái xe thu c ngành Công an. - 03 nh màu 2x3. * Lưu ý: + Khi n n p h sơ i Gi y phép lái xe, ngư i n p ph i xu t trình Ch ng minh nhân dân i chi u.
Đồng bộ tài khoản