Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 49/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ, S D NG TI N N P PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG QU N LÝ TR T T XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02/7/2002; Căn c Ngh nh s 124/2005/N -CP ngày 06/10/2005 c a Chính ph v vi c quy nh v biên lai thu ti n ph t và qu n lý, s d ng ti n n p ph t vi ph m hành chính; Căn c Thông tư s 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 v vi c hư ng d n thi hành Ngh nh s 124/2005/N -CP ngày 06/10/2005 c a Chính ph v vi c quy nh v biên lai thu ti n ph t và qu n lý, s d ng ti n n p ph t vi ph m hành chính; Căn c Quy t nh s 08/2007/Q -UBND ngày 05/1/2007 ban hành quy nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu Ngân sách gi a các c p ngân sách ư c hư ng trên a bàn thành ph Hà N i giai o n 2007-2010; Theo ngh c a S Tài chính t i T trình s 2181/STC-NSXP ngày 9/7/2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý, s d ng ti n n p ph t vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 114/2003/Q -UB ngày 25/9/2003 c a UBND thành ph v vi c ban hành quy nh t m th i v qu n lý và s d ng các kho n thu ph t vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn thành ph Hà N i. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n; Th trư ng các ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - /c Bí thư Thành y ( b/c); - TTTU, TTH ND TP ( b/c);
  2. - B Tài chính, B Tư pháp; - /c Ch t ch UBND TP; - Các /c Phó Ch t ch UBND TP; - CPVP, XD, TH, PC, TD, KT; - Lưu VT. Nguy n Văn Khôi QUY NNH V QU N LÝ, S D NG TI N N P PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG QU N LÝ TR T T XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 49/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) i u 1. Ph m vi áp d ng B n quy nh này quy nh vi c qu n lý, s d ng ti n n p ph t vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng c a cơ quan, t ch c x lý vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng thu c trung ương, thành ph và qu n, huy n, xã, phư ng th tr n trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Qu n lý ti n n p ph t vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng 1. Qu n lý ti n n p ph t vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng th c hi n theo úng quy nh t i Ngh nh s 124/2005/N -CP ngày 06/10/2005 c a Chính ph v vi c quy nh v biên lai thu ti n ph t và qu n lý, s d ng ti n n p ph t vi ph m hành chính, Thông tư s 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 v vi c hư ng d n thi hành Ngh nh s 124/2005/N -CP ngày 06/10/2005 c a Chính ph v vi c quy nh v biên l i thu ti n ph t và qu n lý, s d ng ti n n p ph t vi ph m hành chính và Hư ng d n liên ngành s 1488/LN:KBHN-TC ngày 30/10/2006 c a Liên ngành Kho b c Nhà nư c Hà N i và S Tài chính Hà N i v vi c n p, qu n lý, s d ng ti n ph t vi ph m hành chính và các quy nh hi n hành. 2. i tư ng b x ph t có trách nhi m n p k p th i, y các kho n ti n ph t vào Kho b c Nhà nư c ư c ghi trong Quy t nh x ph t. C th : - Quy t nh x ph t do ngư i có thNm quy n x ph t trung ương và thành ph ra quy t nh: n p ti n vào Tài kho n t m gi c a S Tài chính t i Kho b c Nhà nư c Hà N i. - Quy t nh x ph t do ngư i có thNm quy n x ph t thu c c p qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n ra quy t nh: n p ti n vào Tài kho n t m gi c a Phòng Tài chính t i Kho b c Nhà nư c qu n, huy n. H th ng Kho b c Nhà nư c thành ph có trách nhi m t ch c thu ti n tr c ti p t các i tư ng b x ph t và t cơ quan x ph t n p.
  3. 3. S ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng ư c i u ti t như sau: - Quy t nh x ph t do ngư i có thNm quy n x ph t trung ương và thành ph ra quy t nh: i u ti t 100% vào ngân sách thành ph . - Quy t nh x ph t do ngư i có thNm quy n x ph t c p qu n, huy n ra quy t nh: i u ti t 100% vào ngân sách qu n, huy n. - Quy t nh x ph t do ngư i có thNm quy n x ph t c p xã, phư ng, th tr n ra quy t nh: i u ti t 100% vào ngân sách xã, phư ng, th tr n. i u 3. S d ng ngu n ti n n p ph t 1. Các cơ quan, t ch c x lý vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng thu c trung ương và thành ph : - Các cơ quan, t ch c x lý vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng thu c trung ương và thành ph căn c s ti n n p ph t vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng ã n p vào Kho b c Nhà nư c và th c t phát sinh trong quá trình th c hi n x ph t vi ph m hành chính có văn b n ngh S Tài chính xem xét trình UBND thành ph quy t nh h tr kinh phí. - Căn c vào văn b n ngh h tr kinh phí, tính ch t h p lý, h p l c a các kho n chi phí ngh h tr và các ch ng t có liên quan, S Tài chính có trách nhi m ki m tra, xác nh s kinh phí h tr trình UBND thành ph xem xét, quy t nh trong ph m vi ngu n ti n n p ph t vi ph m hành chính do các cơ quan, t ch c x lý vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng thu c trung ương và thành ph ã th c n p vào ngân sách nhà nư c. 2. Các cơ quan, t ch c x lý vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng thu c qu n, huy n, xã, phư ng th tr n: l i 100% s ti n n p ph t vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng cho Ngân sách qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n chi cho ho t ng c a Thanh tra xây d ng qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n v i các n i dung sau: - Chi ph c v công tác chuyên môn. - Chi b i dư ng làm thêm gi , ngày l , t t và ngày ngh . - Chi mua b sung phương ti n, thi t b k thu t ph c v công tác chuyên môn. - Chi khen thư ng. - Các kho n chi khác liên quan tr c ti p n vi c x ph t vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng. * Vi c s d ng kinh phí ph i th c hi n theo úng nh m c, tiêu chuNn ch qu n lý tài chính hi n hành.
  4. i u 4. Qu n lý và quy t toán s d ng ti n n p ph t 1. L p d toán: - Thanh tra xây d ng qu n, huy n, xã phư ng, th tr n căn c vào kh năng thu ti n n p ph t, n i dung chi quy nh t i i u 4, m c chi và ch chi tiêu tài chính hi n hành l p d toán thu ti n ph t và d toán chi t ngu n này cùng v i vi c l p d toán ngân sách hàng năm c a ơn v theo quy nh g i v cơ quan tài chính ng c p t ng h p trình UBND các c p quy t nh giao trong d toán ngân sách hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. - Căn c vào s thu ti n n p ph t hàng quý (ho c hàng tháng) ã ư c Kho b c Nhà nư c xác nh n, Thanh tra xây d ng qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n l p d toán rút kinh phí (nhưng không vư t quá s th c n p vào Kho b c Nhà nư c). 2. C p phát: - Các cơ quan, t ch c x lý vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng thu c trung ương và thành ph : Căn c Quy t nh h tr c a y ban nhân dân thành ph , S Tài chính c p phát cho các cơ quan, t ch c x lý vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng thu c trung ương và thành ph theo úng quy nh. - Thanh tra xây d ng qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n: Căn c d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t và s th c thu n p vào Kho b c Nhà nư c, hàng quý cơ quan tài chính c p phát cho các ơn v theo úng quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c. 3. Quy t toán: - ơn v thu c ngân sách c p nào thì quy t toán vào ngân sách c p ó theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và theo ch qu n lý tài chính hi n hành (Các ơn v thu c thành ph quy t toán v i S Tài chính, các ơn v thu c qu n, huy n quy t toán v i Phòng Tài chính qu n, huy n, các ơn v thu c phư ng, xã, th tr n quy t toán vào Ngân sách phư ng, xã, th tr n và Phòng Tài chính qu n, huy n t ng h p quy t toán qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n g i S Tài chính). - S Tài chính t ng h p báo cáo quy t toán chung trên a bàn thành ph báo cáo UBND thành ph theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. i u 5. Các cơ quan tham gia ph i h p - Cơ quan Tài chính có trách nhi m t ng h p s ti n n p ph t ã n p vào ngân sách các c p; t ng h p d toán chi c a các ơn v ư c phép s d ng ngu n ti n n p ph t trình UBND các c p phê duy t hàng năm, làm căn c c p phát và quy t toán theo úng ch và nguyên t c qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c. - H th ng Kho b c Nhà nư c thành ph có trách nhi m t ch c thu, hư ng d n t ch c thu và qu n lý ti n n p ph t; i chi u xác nh n các kho n thu và s d ng ti n n p ph t theo nh kỳ. i u 6. T ch c th c hi n
  5. Giám c các S , Th trư ng các Ban, Ngành, oàn th thu c thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n; Th trư ng các ơn v và các cá nhân có liên quan v vi ph m hành chính trong qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy nh này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v , cá nhân ph n ánh k p th i v S Tài chính t ng h p báo cáo UBND thành ph xem xét, i u ch nh cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản