intTypePromotion=1

Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
2
download

Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 49/2008/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày 15 tháng 5 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa và Thông tin. Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên. Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Sở Văn hóa và Thông tin thực hiện việc bàn giao chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản cho Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định pháp luật. Điều 4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này. Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Hoàng Quân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2