Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 49/2009/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2009 QUY T Đ NH V CÔNG B VĂN B N H T HI U L C THI HÀNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph , quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tư pháp t i T trình s 1072/TTr-STP-KTrVB ngày 16 tháng 4 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay công b 672 văn b n do y ban nhân dân thành ph ban hành h t hi u l c thi hành, theo Danh m c đính kèm. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM.Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài DANH M C VĂN B N H T HI U L C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 49/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) NĂM 1977 STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành CH TH 1 03/CT-UB 05/01/1977 V vi c ký k t và th c hi n H p đ ng kinh t đ hoàn thành th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1977 t i
 2. thành ph H Chí Minh. 2 05/CT-UB 15/01/1977 V vi c t ch c T t Nguyên đán. 3 06/CT-UB 31/01/1977 V vi c ngăn ng a l m sát con gi ng. 4 12/CT-UB 14/3/1977 V vi c đ y m nh s n xu t công nghi p, ti u công nghi p th công nghi p, xây d ng cơ b n và giao thông v n t i nh m đ y m nh s n xu t quý I, ph n đ u hoàn thành k ho ch Nhà nư c quý II năm 1977. 5 15/CT-UB 05/4/1977 V phương hư ng k ho ch gi i quy t v n đ t n n xã h i thành ph trong 2 năm 1977 - 1978. 6 22/CT-UB 18/5/1977 V vi c ki m đi m tình hình th c hi n ngân sách 6 tháng đ u năm và d ki n đi u ch nh ngân sách năm 1977. 7 24/CT-UB 25/5/1977 V ngày Qu c t Thi u nhi 1-6 năm nay. 8 25/CT-UB 28/5/1977 V vi c xây d ng k ho ch 5 năm 1976 - 1980 và k ho ch năm 1978. 9 30/CT-UB 10/6/1977 V vi c t ch c th ng kê h , nhân kh u, lao đ ng nông nghi p và máy móc, nông c ph c v nông nghi p. 10 31/CT-UB 13/6/1977 V vi c tăng cư ng công tác v n đ ng nhân dân, cán b , b đ i g i ti n ti t ki m. 11 34/CT-UB 25/6/1977 V k ni m l n th 30 ngày Thương binh li t sĩ toàn qu c. 12 39/CT-UB 16/7/1977 V công tác nghĩa v quân s năm 1977. 13 41/CT-UB 22/7/1977 V vi c ki m tra v t tư thi t b k thu t. 14 42/CT-UB 28/7/1977 V vi c xây d ng k ho ch khoa h c - k thu t 5 năm 1976 - 1980 và năm 1978. 15 43/CT-UB 01/8/1977 V vi c phân ph i lương th c trong nh ng ngày đ u tháng 8/1977. 16 45/CT-UB 10/8/1977 V vi c đ y m nh công tác thu thu công thương nghi p. 17 50/CT-UB 08/9/1977 V vi c l p k ho ch tài chánh 5 năm 1976 -1980 và Ngân sách năm 1978. 18 51/CT-UB 17/9/1977 V vi c nghiên c u quy ho ch phân công qu n lý s xí nghi p s n xu t bao bì và nư c đá. 19 53/CT-UB 30/9/1977 V vi c g p rút đào t o công nhân m t s ngành ngh . 20 57/CT-UB 19/10/1977 V vi c l p k ho ch giá thành và phí lưu thông năm 1978. 21 58/CT-UB 21/10/1977 V vi c l p danh m c thi t b , ph tùng thay th nh p kh u 1978. 22 62/CT-UB 29/10/1977 V vi c t ch c di t chu t toàn thành. 23 68/CT-UB 11/11/1977 V vi c tăng cư ng ki m tra ho t đ ng kinh t m t s cơ s s n xu t và xây d ng trong thành ph .
 3. 24 75/CT-UB 02/12/1977 V vi c tuy n ch n cán b đi h c khóa I v nghi p v qu n lý kinh t theo hình th c t i ch c. 25 78/CT-UB 19/12/1977 V vi c làm các th t c c n thi t đ i v i các xí nghi p c a Pháp t i thành ph H Chí Minh. 26 77/CT-UB 9/12/1977 V vi c g t th ng kê giám đ nh năng su t v lúa mùa năm 1977. 27 78/CT-UB 19/12/1977 V vi c đ y m nh khôi ph c s n xu t và thu h i v t tư thi t b s n xu t công nghi p, xây d ng cơ b n, giao thông v n t i, văn hóa, thông tin còn phân tán không h p lý các cơ quan Nhà nư c. NĂM 1980 CH TH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 28 02/CT-UB 10/01/1980 V vi c t ch c khai trình kinh doanh và c p gi y phép kinh doanh công thương nghi p và d ch v . 29 07/CT-UB 13/02/1980 V vi c ti t ki m đi n trong d p T t Canh Thân. 30 08/CT-UB 13/02/1980 V vi c t ch c cho s đ ng bào s ng ngoài l đư ng ăn T t. NĂM 1984 CH TH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 31 27/CT-UB 22/6/1984 Đ y m nh th c hi n chương trình nhà thành ph NĂM 1989 QUY T Đ NH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 32 483/QĐ-UB 22/8/1989 V vi c ban hành “Quy ch t ch c và ho t đ ng c a Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i tr c thu c y ban nhân dân qu n, huy n”. CH TH 33 11/CT-UB 25/4/1989 V vi c thi hành Quy t đ nh 27/QĐ-UB và Quy t đ nh s 30/QĐ-UB ngày 18 tháng 01 năm 1989 c a y ban nhân dân thành ph . 34 12/CT-UB 28/4/1989 V vi c phát đ ng và đ y m nh phong trào tr ng cây gây r ng năm 1989. 35 15/CT-UB 01/6/1989 V công tác phòng ch ng l t bão năm 1989. 36 16/CT-UB 05/6/1989 V vi c t ch c th c hi n chương trình “Năm du l ch thành ph năm 1990”.
 4. 37 17/CT-UB 21/6/1989 V vi c c i ti n m t s v n đ c n thi t trư c m t trong l l i làm vi c c a y ban nhân dân thành ph . 38 18/CT-UB 29/6/1989 V vi c xây d ng k ho ch kinh t - xã h i năm 1990. 39 19/CT-UB 29/6/1989 V vi c đ y m nh công tác ch nh trang, s a ch a và xây d ng nhà m i, làm đ p thành ph , chào m ng k ni m 100 năm ngày sinh c a H Ch t ch. 40 23/CT-UB 20/7/1989 V vi c thúc đ y ti n đ xây d ng nghĩa trang li t sĩ thành ph . 41 24/CT-UB 22/7/1989 V vi c đ y nhanh ti n đ huy đ ng nghĩa v lao đ ng công ích và trích n p đúng quy đ nh cho các công trình tr ng đi m c a thành ph năm 1989. 42 26/CT-UB 25/8/1989 V vi c t ch c t t cu c b u c đ i bi u H i đ ng nhân dân các c p ngày 19/11/1989. 43 28/CT-UB 09/9/1989 V vi c ki m đi m trách nhi m c a Ch t ch các qu n huy n và th trư ng các s ban ngành trong vi c th c hi n Pháp l nh xét, gi i quy t các khi u n i, t cáo c a công dân. 44 33/CT-UB 18/9/1989 T ch c đón ti p quân tình nguy n Campuchia v thành ph , chăm lo đ i s ng b đ i và ch p hành t t chánh sách h u phương quân đ i. 45 40/CT-UB 26/10/1989 V vi c đ y m nh chương trình tiêm ch ng m r ng. 46 41/CT-UB 31/10/1989 V vi c gi i quy t v n cho m t s đơn v s n xu t, kinh doanh cho 2 tháng cu i năm 1989 và b o đ m cân đ i thu chi ngân sách năm 1989 c a thành ph . 47 42/CT-UB 01/11/1989 V vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t xã h i 5 năm 1991 - 1995. 48 43/CT-UB 01/11/1989 V vi c tăng cư ng công tác t p trung giáo d c c i t o nh ng ph n t có hành đ ng nguy h i cho xã h i trong tình hình m i. 49 46/CT-UB 24/11/1989 V vi c m đ t t n công, truy quét b n t i ph m hình s . 50 47/CT-UB 04/12/1989 V vi c t ch c ph c v T t Nguyên đán Canh Ng năm 1990. NĂM 1990 STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành CH TH 51 02/CT-UB 15/01/1990 V vi c th c hi n ch đ phân ph i l i nhu n năm 1990 đ i v i các đơn v s n xu t kinh doanh thành ph và qu n huy n. 52 03/CT-UB 09/02/1990 V vi c ph i h p v i Công đoàn các c p t ch c Đ i h i công nhân viên ch c 1990. 53 04/CT-UB 10/02/1990 V vi c t ch c ngày Th y thu c Vi t Nam 27/02/1990.
 5. 54 07/CT-UB 23/02/1990 V vi c đ y m nh phong trào tr ng cây gây r ng năm 1990 nhân k ni m 100 năm ngày sinh c a Ch t ch H Chí Minh. 55 11/CT-UB 22/3/1990 V vi c t ch c k ni m l n th 55 ngày thành l p l c lư ng dân quân t v (28/3/1935 - 28/3/1990). 56 12/CT-UB 26/3/1990 V vi c tăng cư ng công tác đăng ký nghĩa v quân s qu n, huy n. 57 13/CT-UB 26/3/1990 Xây d ng chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i thành ph H Chí Minh. 58 15/CT-UB 31/3/1990 V vi c t ch c ho t đ ng hè 1990 cho h c sinh. 59 23/CT-UB 14/5/1990 V vi c đ y m nh cu c v n đ ng xây d ng n p s ng m i và gia đình văn hóa m i. 60 24/CT-UB 14/5/1990 Ti n hành đ t sinh ho t chính tr v nhi m v xây d ng l c lư ng vũ trang nhân dân, c ng c qu c phòng, b o v T qu c, gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. 61 26/CT-UB 23/5/1990 V công tác phòng ch ng l t bão năm 1990. 62 27/CT-UB 22/6/1990 V vi c th c hi n ki m kê và đánh giá l i tài s n trong khu v c hành chánh s nghi p theo Quy t đ nh 160/HĐBT ngày 16/5/1990 c a H i đ ng B trư ng. 63 28/CT-UB 03/7/1990 V vi c xây d ng k ho ch kinh t - xã h i năm 1991. 64 30/CT-UB 02/8/1990 V vi c đi u tra đ i s ng dân cư. 65 32/CT-UB 08/8/1990 V vi c th c hi n xây d ng nhà tình nghĩa năm 1990. 66 35/CT-UB 04/9/1990 V vi c đăng ký, qu n lý phương ti n v n t i, làm đư ng, b c d năm 1990. 67 43/CT-UB 25/10/1990 V vi c t ng k t 3 năm thi hành Lu t Đ t đai t i thành ph H Chí Minh. 68 47/CT-UB 17/11/1990 V vi c phát đ ng phong trào th c hi n 4 cu c v n đ ng l n. 69 51/CT-UB 06/12/1990 V vi c đ y m nh cu c v n đ ng ti t ki m đi n trong mùa khô năm 1991. 70 53/CT-UB 13/12/1990 V vi c t ch c T t Nguyên đán Tân Mùi 1991. NĂM 1991 STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành CH TH 71 01/CT-UB 05/01/1991 V vi c đi u tra bi n đ ng dân s năm 1990. 72 02/CT-UB 14/01/1991 V vi c t ch c “H i kh e Phù Đ ng” các c p năm 1991 - 1992. 73 04/CT-UB 04/02/1991 V vi c xét duy t hoàn thành k ho ch và phân ph i l i nhu n năm 1990 đ i v i các đơn v s n xu t kinh doanh trong khu v c qu c doanh, Công ty h p phát
 6. c a thành ph và qu n huy n. 74 05/CT-UB 05/02/1991 V vi c t ch c H i ch Quang Trung kỳ 30/4/1991. 75 07/CT-UB 06/02/1991 V vi c thanh tra ho t đ ng c a ngành Tài chính. 76 08/CT-UB 06/02/1991 V vi c t ch c ngày Th y thu c Vi t Nam 27/2/1991. 77 10/CT-UB 05/3/1991 V công tác thu thu nông nghi p trên đ a bàn thành ph năm 1991. 78 11/CT-UB 22/3/1991 M Đ i h i công nhân viên ch c năm 1991. 79 12/CT-UB 02/5/1991 V vi c th c hi n công tác tr ng cây, gây r ng, b o v r ng năm 1991. 80 13/CT-UB 20/5/1991 V công tác phòng ch ng l t bão năm 1991. 81 14/CT-UB 25/5/1991 V vi c t ch c sinh ho t hè cho h c sinh năm 1991. 82 41/CT-UB 4/11/1991 V vi c th c hi n Ngh đ nh 241/HĐBT ngày 5/08/1991 c a H i đ ng B trư ng quy đ nh v t ch c và ho t đ ng c a các Ban Thanh tra nhân dân. NĂM 1992 QUY T Đ NH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 83 444/QĐ-UB 20/3/1992 V vi c ban hành Quy ch làm vi c c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. 84 523/QĐ-UB 01/4/1992 V vi c giao ch tiêu biên ch hành chính s nghi p năm 1992. 85 688/QĐ-UB 25/4/1992 V vi c ban hành quy đ nh v qu n lý các ho t đ ng kinh doanh th t heo, trâu, bò trên đ a bàn thành ph . 86 2690/QĐ-UB 14/11/1992 V vi c thành l p Ban ch đ o ch ng tham nhũng. 87 3061/QĐ-UB 07/12/1992 V vi c thay đ i và b sung thêm m t s thành viên Ban ch đ o xóa đói gi m nghèo thành ph đư c thành l p theo Quy t đ nh 539/QĐ-UB ngày 03/4/1992. CH TH 88 01/CT-UB 06/01/1992 V vi c th c hi n bi n pháp tri t đ ti t ki m đi n trong mùa khô năm 1992. 89 03/CT-UB 22/01/1992 V vi c qu n lý gi t m , v n chuy n, kinh doanh th t gia súc (heo, trâu, bò) trên đ a bàn thành ph . 90 05/CT-UB 12/02/1992 V vi c t ch c Ngày Th y thu c Vi t Nam 27/02/1992. 91 07/CT-UB 29/02/1992 V vi c t ch c b máy và ho t đ ng c a y ban B o v và chăm sóc tr em thành ph , qu n huy n, phư ng xã. 92 09/CT-UB 17/3/1992 V vi c th c hi n k ho ch b o v r ng và tr ng r ng năm 1992.
 7. 93 12/CT-UB 11/4/1992 V công tác thu thu nông nghi p trên đ a bàn thành ph năm 1992. 94 13/CT-UB 13/4/1992 V vi c t ch c m ng lư i thu thu ngoài qu c doanh. 95 16/CT-UB 22/4/1992 V vi c t ng k t 10 năm th c hi n công tác đ ng viên quân đ i. 96 17/CT-UB 23/4/1992 V k ho ch ho t đ ng k ni m ngày thương binh li t sĩ l n th 45 (27/7/1947 - 27/7/1992). 97 19/CT-UB 05/5/1992 V t ch c b u c Qu c h i khóa IX. 98 22/CT-UB 28/5/1992 V vi c hoàn t t thanh toán công n giai đo n 1 đ n ngày 05/6/1992. 99 24/CT-UB 04/6/1992 V vi c t ch c sinh ho t hè cho h c sinh năm 1992 “Hè v ngu n”. 100 25/CT-UB 06/6/1992 V vi c ki m kê qu nhà c a thu c Nhà nư c qu n lý trên đ a bàn thành ph . 101 28/CT-UB 01/7/1992 V công tác phòng ch ng bão l t và gi m nh thiên tai năm 1992. 102 32/CT-UB 03/8/1992 V vi c xây d ng k ho ch kinh t - xã h i năm 1993. 103 34/CT-UB 27/8/1992 V vi c đ y m nh chương trình tiêm ch ng m r ng và thanh toán b nh b i li t trên đ a bàn thành ph . 104 45/CT-UB 17/10/1992 V vi c hư ng d n sơ k t th c hi n Quy t đ nh s 231/QĐ-UB ngày 24/7/1991 c a y ban nhân dân thành ph . 105 46/CT-UB 20/10/1992 V vi c tri n khai các bi n pháp phòng ch ng cơn bão s 6 và mưa bão cu i v . NĂM 1993 CÔNG VĂN STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 106 3645/UB-QLĐT 5/7/1993 V vi c đi u ch nh giá nư c máy thu b ng ngo i t . NĂM 1994 QUY T Đ NH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 107 1009/QĐ-UB-VX 08/4/1994 V vi c thành l p H i đ ng B o h lao đ ng thành ph H Chí Minh. 108 2921/QĐ-UB 08/9/1994 Quy ch t m th i v quy t toán v n đ u tư xây d ng cơ b n. 109 2955/QĐ-UB-KT 10/9/1994 V vi c qu n lý, b o v đ ng v t r ng t i thành ph H Chí Minh. CÔNG VĂN
 8. 110 1416/UB-QLĐT 05/4/1994 V vi c bán nhà xư ng thu c s h u Nhà nư c t i thành ph . 111 3079/UB-VX 07/7/1994 V vi c đ y m nh th c hi n Ch th 54/CT-UB ngày 06/11/1993 c a y ban nhân dân thành ph v xây d ng nhà tình nghĩa. 112 4317/UB-QLĐT 16/9/1994 Xác đ nh ph m vi quy ho ch không bán nhà thu c s h u nhà nư c. NĂM 1995 QUY T Đ NH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 113 3325/QĐ-UB-KT 06/5/1995 V vi c s a đ i B n quy đ nh v qu n lý các ho t đ ng kinh doanh th t heo, trâu, bò trên đ a bàn thành ph ban hành kèm theo Quy t đ nh s 688/QĐ-UB ngày 25/4/1992 c a y ban nhân dân thành ph . 114 7402/QĐ-UB-KT 30/10/1995 V vi c ban hành B ng giá chu n tính l phí trư c b các lo i xe, ghe tàu, súng săn, súng hơi trên đ a bàn thành ph . 115 7596/QĐ-UB- 06/11/1995 V vi c thành l p Đoàn thanh tra liên ngành, l p l i NCVX m t bư c tr t t , k cương trong ho t đ ng qu ng cáo, d ch v Video, Karaoke, ho t đ ng kinh doanh Cafevideo, nhà hàng trên đ a bàn thành ph . CH TH 116 03/CT-UB-THĐN 16/01/1995 V vi c t ch c ki m tra vi c ch p hành ch đ niêm y t giá và bán đúng giá niêm y t trong d p T t nguyên đán t H i. 117 19/CT-UB-KT 06/5/1995 V vi c tri n khai th c hi n k ho ch ch n ch nh ho t đ ng gi t m , kinh doanh gia súc (heo - trâu - bò) t i thành ph H Chí Minh. 118 22/CT-UB-KT 23/5/1995 V vi c t ng đi u tra cơ s kinh t , hành chánh s nghi p t i thành ph H Chí Minh th i đi m 01/7/1995. 119 24/CT-UB-KT 29/5/1995 V vi c t p trung thu thu đ t còn đ ng năm 1994 và phát sinh năm 1995. 120 25/CT-UB-KT 03/6/1995 V công tác phòng, ch ng l t, bão và gi m nh thiên tai năm 1995. 121 27/CT-UB-NCVX 08/6/1995 V vi c thi hành Ch th s 323/TTg ngày 27/5/1995 c a Th tư ng Chính ph các ngành, các c p chính quy n trong vi c th c hi n Ngh quy t 8B c a Ban Ch p hành Trung ương Đ ng (khóa VI) v “Đ i m i công tác qu n chúng c a Đ ng, tăng cư ng m i quan h gi a Đ ng và dân”. 122 28/CT-UB-NCVX 09/6/1995 V vi c sơ k t th c hi n chương trình hành đ ng vì tr em thành ph H Chí Minh 1993 -1995. 123 29/CT-UB-NCVX 17/6/1995 V vi c l p l i tr t t an toàn giao thông đư ng th y
 9. trên đ a bàn thành ph . 124 30/CT-UB-NCVX 19/6/1995 V vi c t ch c l c lư ng di u binh k ni m 50 năm thành l p nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i Hà N i. 125 35/CT-UB-KT 11/7/1995 V vi c xây d ng k ho ch kinh t - xã h i năm 1996. 126 42/CT-UB-NCVX 11/8/1995 V vi c ch n ch nh ho t đ ng kinh doanh lĩnh v c nhà tr , ăn u ng, ca nh c, karaoke, s n xu t và cung ng băng nh c, băng hình trên đ a bàn thành ph . 127 45/CT-UB-QLĐT 26/8/1995 V vi c th c hi n quy ch qu n lý và s d ng nhà làm vi c c a các cơ quan hành chánh s nghi p. 128 46/CT-UB-NCVX 28/8/1995 V vi c m cu c v n đ ng không hút thu c lá. 129 48/CT-UB-KT 11/9/1995 V vi c ti p t c đ y m nh công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t trên đ a bàn thành ph . 130 55/CT-UB-NCVX 16/11/1995 V vi c qu n lý các lo i vũ khí thô sơ và công c h tr . 131 58/CT-UB-NCVX 02/12/1995 V vi c t ch c t t T t nguyên đán 1996. CÔNG VĂN 132 951/UB-KT 14/4/1995 T m th i không gi i quy t h p th c hóa, giao đ t, thuê đ t hai bên đư ng Hà N i. 133 2275/UB-KT 14/8/1995 V vi c kê khai cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c. NĂM 1996 QUY T Đ NH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 134 11/QĐ-UB 02/01/1996 Cho phép m t s phương ti n chuyên dùng v n chuy n rác ban ngày và ban đêm trong thành ph . 135 1084/QĐ-UB-KT 11/3/1996 V vi c giao ch tiêu k ho ch chính th c năm 1996. 136 1104/QĐ-UB-KT 11/3/1996 V vi c đi u ch nh s a đ i b sung b ng giá chu n tính l phí trư c b các lo i xe, ghe tàu, súng săn, súng hơi trên đ a bàn thành ph H Chí Minh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 7402/QĐ-UB ngày 30/10/1995 c a y ban nhân dân thành ph . 137 1680/QĐ-UB-KT 30/3/1996 V vi c duy t k ho ch c i t o lư i đi n thành ph H Chí Minh năm 1996. 138 2365/QĐ-UB-KT 11/5/1996 V vi c giao ch tiêu k ho ch năm 1996 cho các ch d án 327 và 773. 139 2366/QĐ-UB- 11/5/1996 V vi c phê duy t k ho ch s d ng đ t năm 1996 QLĐT các huy n và qu n 1, 3, 6, 8, 10, Tân Bình, Bình Th nh, Gò V p, n i thành. 140 2541/QĐ-UB-KT 24/5/1996 V vi c cho phép tri n khai công tác thi t k quy ho ch thu c k ho ch 1996 c a Ki n trúc sư trư ng thành ph .
 10. 141 2683/QĐ-UB-NC 31/5/1996 V vi c giao ch tiêu biên ch - qu ti n lương hành chính s nghi p năm 1996. 142 2812/QĐ-UB- 10/6/1996 V vi c Ban hành quy đ nh t m th i v công tác khen NCVX thư ng thi đua t i thành ph H Chí Minh. 143 2973/QĐ-UB-KT 21/6/1996 V vi c giao ch tiêu k ho ch b sung năm 1996 v xây d ng cơ b n và s a ch a l n. 144 3226/QĐ-UB-KT 06/7/1996 V vi c giao k ho ch vay tín d ng đ u năm 1996. 145 3925/QĐ-UB-KT 27/8/1996 V vi c giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1996. 146 4269/QĐ-UB-NC 18/9/1996 V vi c ban hành Quy đ nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a S Du l ch thành ph H Chí Minh. 147 4607/QĐ-UB-KT 09/10/1996 V vi c t ch c thu ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t trên đ a bàn thành ph H Chí Minh theo Ngh đ nh 89/CP ngày 17/8/1994 và Ngh đ nh 18/CP ngày 13/02/1995 c a Chính ph . 148 4609/QĐ-UB-KT 09/10/1996 V vi c giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v đào t o năm 1996. 149 5168/QĐ-UB-NC 08/11/1996 V vi c bãi b , s a đ i m t s đi m trong B n quy đ nh t m th i ban hành kèm theo Quy t đ nh s 552/QĐ-UB ngày 19/8/1991 c a y ban nhân dân thành ph v l phí đăng ký, c p phát gi y t h t ch trên đ a bàn thành ph . 150 5310/QĐ-UB- 15/11/1996 V vi c giao ch tiêu đi u ch nh v n đ u tư xây d ng QLĐT cơ b n và s a ch a l n năm 1996. 151 5736/QĐ-UB- 09/12/1996 V vi c s a đ i gi cao đi m, gi i h n đ a bàn, xe t i NCVX lưu thông thành ph . 152 5737/QĐ-UB- 09/12/1996 V vi c giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư QLĐT xây d ng cơ b n và s a ch a ngành Nhà đ t năm 1996. 153 5793/QĐ-UB-KT 13/12/1996 V vi c giao ch tiêu b sung v n s a ch a l n năm 1996 cho huy n C n Gi . 154 5808/QĐ-UB-KT 14/12/1996 V vi c đi u hòa ch tiêu v n đ u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1996. 155 5809/QĐ-UB-KT 14/12/1996 V vi c giao ch tiêu k ho ch b sung năm 1996 v v n đ u tư s a ch a l n. 156 5810/QĐ-UB-KT 14/12/1996 V vi c giao ch tiêu k ho ch b sung năm 1996 v xây d ng cơ b n. 157 5887/QĐ-UB- 18/12/1996 V vi c giao ch tiêu k ho ch b sung năm 1996 v QLĐT xây d ng cơ b n. 158 6090/QĐ-UB-QLĐ 26/12/1996 V vi c b sung ch tiêu v n đ u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1996. 159 6189/QĐ-UB- 31/12/1996 V vi c đi u ch nh cơ c u v n đ u tư k ho ch xây QLĐT d ng cơ b n năm 1996. 160 6193/QĐ-UB- 31/12/1996 V vi c đi u ch nh cơ c u v n đ u tư tàu tu n tra bi n
 11. QLĐT C n Gi năm 1996 c a B đ i biên phòng thành ph . CH TH 161 03/CT-UB-KT 01/02/1996 V vi c t ch c ki m tra vi c ch p hành ch đ niêm y t giá và bán đúng giá niêm y t trong d p T t nguyên đán Bính Tý. 162 05/CT-UB-NCVX 04/3/1996 V vi c t p trung th c hi n m t s vi c c p bách hoàn thành nhi m v g i công dân nh p ngũ năm 1996. 163 10/CT-UB-NCVX 15/4/1996 V vi c tham gia cu c v n đ ng ng h nhân dân Cu Ba. 164 12/CT-UB-KT 25/4/1996 Ti p t c đ y m nh công tác xóa đói gi m nghèo thành ph năm 1996 và nh ng năm ti p theo. 165 13/CT-UB-KTNN 26/4/1996 V công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai. 166 18/CT-UB-KT 21/5/1996 V vi c tăng cư ng các bi n pháp huy đ ng v n đ u tư phát tri n cơ s h t ng. 167 22/CT-UB-NCVX 07/6/1996 V vi c tăng cư ng các bi n pháp phòng cháy, ch a cháy. 168 24/CT-UB-NC 19/6/1996 V vi c nghiên c u xây d ng các chương trình, đ án tr ng đi m đ tri n khai th c hi n Ngh quy t Đ i h i Đ ng b thành ph l n th VI. 169 28/CT-UB-KT 13/8/1996 V nh ng nhi m v , bi n pháp c n t p trung th c hi n trong 6 tháng cu i năm 1996 và xây d ng k ho ch kinh t - xã h i, d toán ngân sách năm 1997. 170 30/CT-UB-NCVX 10/9/1996 V vi c ti p t c t ch c ki m đi m đánh giá 5 năm thi hành Lu t B o v chăm sóc giáo d c tr em 1991 - 1995. 171 32/CT-UB-TH 18/9/1996 V nh ng bi n pháp c n t p trung th c hi n trong 3 tháng cu i năm 1996. 172 37/CT-UB-NC 16/11/1996 V vi c đăng ký nghĩa v quân s năm 1997. 173 42/CT-UB-KT 21/12/1996 V vi c ch ng hành vi nâng giá, gây đ t bi n giá trên đ a bàn thành ph trong d p T t nguyên đán Đinh S u 1997. 174 43/CT-UB-KT 30/12/1996 V vi c t ch c T t Nguyên đán Đinh S u (06 - 10/02/1997). CÔNG VĂN 175 3018/UB-KT 5/9/1996 Yêu c u kê khai đăng ký đ t đúng th i gian quy đ nh. NĂM 1997 QUY T Đ NH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 176 1157/QĐ-UB-KT 15/3/1997 V duy t k ho ch c i t o lư i đi n thành ph H Chí Minh năm 1997.
 12. 177 1214/QĐ-UB- 19/3/1997 V giao ch tiêu k ho ch nghĩa v lao đ ng công ích NCVX năm 1997. 178 1292/QĐ-UB-KT 22/3/1997 V vi c t p trung gi t m trâu, bò t i Nhà máy Vissan. 179 1475/QĐ-UB-KT 02/4/1997 V vi c giao k ho ch tín d ng đ u tư năm 1997. 180 1516/QĐ-UB-KT 04/4/1997 V vi c đi u ch nh k ho ch đi n nông thôn năm 1996 - quý I/1997. 181 1647/QĐ-UB-NC 10/4/1997 V vi c thành l p H i đ ng xét duy t b nhi m ng ch Thanh tra viên các c p thành ph H Chí Minh. 182 2279/QĐ-UB-KT 10/5/1997 V vi c t p trung gi t m heo t i thành ph . 183 2525/QĐ-UB- 20/5/1997 V đi u ch nh ch tiêu k ho ch nghĩa v lao đ ng NCVX công ích năm 1997. 184 2847/QĐ-UB-KT 07/6/1997 V vi c giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n (ngu n v n thu ti n bán nhà và thuê nhà s h u Nhà nư c) năm 1997 cho các qu n 2, 7, 9, 12, Th Đ c và các huy n Hóc Môn, Nhà Bè. 185 2856/QĐ-UB-KT 09/6/1997 V vi c giao ch tiêu k ho ch thu năm 1997 cho 7 qu n, huy n m i thành l p. 186 4662/QĐ-UB-NC 01/9/1997 V giao ch tiêu biên ch hành chính s nghi p năm 1997. 187 5518/QĐ-UB- 10/10/1997 V giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư xây QLĐT d ng cơ b n và s a ch a l n/1997 thu c ngu n v n bán nhà s h u Nhà nư c. 188 6355/QĐ-UB-KT 07/11/1997 V vi c giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n cho công tác chu n b đ u tư đ thu hút v n ngoài ngân sách/1997 (ngu n v n ngân sách y thác Qu Đ u tư Phát tri n đô th ). 189 6472/QĐ-UB-KT 12/11/1997 V vi c giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư xây d ng (ngu n v n ngân sách thành ph ) năm 1997. 190 6927/QĐ-UB-KT 02/12/1997 V vi c giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư xây d ng (ngu n ngân sách) năm 1997. 191 7505/QĐ-UB-KT 31/12/1997 V vi c t m giao ch tiêu k ho ch v n đ u tư năm1998. CH TH 192 04/CT-UB-TH 29/01/1997 V vi c t p trung ch đ o t ch c th c hi n nhi m v kinh t - xã h i năm 1997. 193 06/CT-UB-NC 24/02/1997 V vi c k ni m 35 năm ngày Ch t ch H Chí Minh ký l nh công b Pháp l nh v C nh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/1997). 194 07/CT-UB-KT 26/3/1997 V vi c tăng cư ng qu n lý thu n p ngân sách và ch ng th t thu thu năm 1997. 195 10/CT-UB-KT 08/4/1997 Đ y m nh phong trào tr ng cây, gây r ng, b o v cây xanh.
 13. 196 12/CT-UB-NCVX 16/4/1997 V vi c t ch c h c t p quán tri t và tri n khai th c hi n Ngh quy t Trung ương 2, Ngh quy t c a Ban Ch p hành Thành y và Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân thành ph v công tác giáo d c và đào t o trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n đ i hóa và nhi m v đ n năm 2000. 197 14/CT-UB-NC 08/5/1997 V t ch c b u c đ i bi u Qu c h i khóa X và b u c b sung đ i bi u H i đ ng nhân dân thành ph , qu n - huy n, phư ng - xã nhi m kỳ 1994 - 1999. 198 21/CT-UB-KT 02/8/1997 V công tác phòng, ch ng l t, bão gi m nh thiên tai năm 1997. 199 27/CT-UB-NC 17/9/1997 V vi c t ch c k ni m 300 năm thành l p thành ph Sài Gòn - nay là thành ph H Chí Minh (1698 - 1998). 200 29/CT-UB-NC 22/9/1997 V vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t H i đ ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p th 11 v vi c đi u ch nh m c thu h c phí và th ng nh t qu n lý các ngu n thu c a Ngành Giáo d c và Đào t o thành ph . 201 31/CT-UB-NCVX 30/9/1997 V vi c t ch c chi n d ch SABIN năm 1997. 202 34/CT-UB-NC 23/10/1997 V vi c t ch c tri n khai pháp l nh v l c lư ng d b đ ng viên. 203 38/CT-UB-NC 01/12/1997 V vi c đăng ký nghĩa v quân s năm 1998. 204 42/CT-UB-KT 06/12/1997 V vi c tăng cư ng công tác qu n lý thu - thu n p ngân sách tháng 12/1997. 205 44/CT-UB-NCVX 11/12/1997 V vi c gi i quy t tình tr ng ngư i lang thang xin ăn trên đ a bàn thành ph . 206 47/CT-UB-KT 22/12/1997 V vi c t ch c T t M u D n năm 1998. CÔNG VĂN 207 207/UB-QLĐT 18/01/1997 V vi c ch p thu n cho Công ty D ch v công c ng và các Xí nghi p công trình đô th qu n, huy n lưu thông trư c 1 gi bu i chi u gi cao đi m 16h - 19h c a ngày. 208 3583/UB-QLĐT 23/9/1997 V vi c b o v tuy n ng c p nư c thành ph . 209 3664/UB-QLĐT 27/9/1997 V vi c ch đ o gi i quy t các vư ng m c trong vi c c p gi y ch ng nh n QSHNƠ-QSDĐƠ đ i v i nhà mua tr góp sau ngày 30/4/1975. NĂM 1998 QUY T Đ NH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 210 499/1998/QĐ-UB- 02/02/1998 V vi c phân b h n m c g r ng t nhiên trong KT nư c đ s n xu t s n ph m g m ngh xu t kh u năm 1997. 211 723/1998/QĐ-UB- 14/02/1998 V vi c giao ch tiêu k ho ch nghĩa v lao đ ng công
 14. NCVX ích năm 1998. 212 935/1998/QĐ-UB- 25/02/1998 V vi c duy t k ho ch c i t o lư i đi n thành ph H KTCN Chí Minh năm 1998. 213 1225/1998/QĐ-UB- 10/3/1998 V vi c duy t k ho ch chi tiêu năm 1998 cho D án KT “Nâng cao năng l c qu n lý và quy ho ch đô th t i thành ph H Chí Minh” - VIE/95/051. 214 1304/1998/QĐ-UB- 13/3/1998 V vi c giao ch tiêu k ho ch năm 1998. KT 215 2399/1998/QĐ-UB- 07/5/1998 V vi c phê duy t Đi u l t ch c và ho t đ ng H i NC lương th c - th c ph m thành ph H Chí Minh. 216 2670/1998/QĐ-UB 21/5/1998 V giao k ho ch tín d ng đ u tư ưu đãi năm 1998. 217 2816/QĐ-UB-KT 28/5/1998 V giao ch tiêu k ho ch chính th c v n đ u tư năm 1998. 218 4843/QĐ-UB-NC 17/9/1998 V vi c thành l p Ban ch đ o phòng ch ng ma túy thành ph . 219 6320/QĐ-UB- 21/11/1998 V giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư năm QLDA 1998. 220 6982/QĐ-UB-TH 24/12/1998 V ban hành K ho ch tri n khai công tác ph bi n giáo d c pháp lu t năm 1999 trên đ a bàn thành ph . 221 7071/QĐ-UB-TH 28/12/1998 V giao ch tiêu k ho ch đi u hòa v n đ u tư ngu n ngân sách t p trung năm 1998. CH TH 222 05/1998/CT-UB- 16/01/1998 V vi c t p trung th c hi n công tác tuy n và giao NC quân năm 1998. 223 10/1998/CT-UB- 25/3/1998 V vi c t ch c th c hi n Ch th 06/1998/CT-TTg v NCVX “tăng cư ng công tác b o v tr em, ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b l m d ng s c lao đ ng”. 224 14/1998/CT-UB-VX 17/4/1998 V vi c tri n khai th c hi n tháng hành đ ng “Toàn dân làm s ch đ p thành ph ”. 225 17/1998/CT-UB-KT 09/5/1998 V đ y m nh phong trào tr ng cây, gây r ng, b o v cây xanh thành ph H Chí Minh. 226 21/1998/CT-UB-VX 22/5/1998 V t ch c các kỳ thi qu c gia năm h c 1997 - 1998 t i thành ph H Chí Minh. 227 23/1998/CT-UB- 09/6/1998 V t ch c sơ k t 5 năm th c hi n Ch th s 58/TTg NC ngày 15/02/1993 c a Th tư ng Chính ph . 228 36/1998/CT-UB-VX 28/9/1998 V vi c t ch c chi n d ch u ng v c xin Sabin năm 1998. 229 42/1998/CT-UB- 30/11/1998 V đăng ký nghĩa v quân s năm 1999. NC 230 44/1998/CT-UB-KT 12/12/1998 V tri n khai công tác phòng - ch ng cơn bão s 8. 231 46/1998/CT-UB- 22/12/1998 V vi c tuy n ch n và g i thanh niên nh p ngũ năm NC 1999.
 15. CÔNG VĂN 232 327/UB-QLĐT 02/02/1998 V vi c xác đ nh đ nh m c đ t đ i v i các qu n m i thành l p. NĂM 1999 QUY T Đ NH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 233 1060/1999/QĐ-UB- 23/02/1999 V giao ch tiêu k ho ch năm 1999. KT 234 1181/QĐ-UB-KT 27/02/1999 V vi c phân chia t l ph n trăm (%) thu ngân sách năm 1999 đ i v i các qu n, huy n, phư ng, xã. 235 2380/QĐ-UB- 27/4/1999 V duy t công tác quy ho ch phát tri n m ng lư i QLDA trư ng h c thu c ngành giáo d c và đào t o thành ph H Chí Minh đ n năm 2020. 236 2564/QĐ-UB- 06/5/1999 V duy t công tác quy ho ch phát tri n m ng lư i QLDA ngành y t thành ph H Chí Minh đ n năm 2020. 237 2646/1999/QĐ-UB- 08/5/1999 V ban hành quy đ nh phân công nhi m v các s , QLDA ngành thành ph qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) t i thành ph H Chí Minh. 238 3399/1999/QĐ-UB- 12/6/1999 V giao ch tiêu k ho ch đ u tư và xây d ng năm KT 1999. 239 3729/1999/QĐ-UB- 28/6/1999 V đi u ch nh m c tr c p thư ng xuyên cho đ i VX tư ng xã h i do phư ng - xã qu n lý. 240 3970/QĐ-UB-VX 09/7/1999 V vi c phê duy t Đi u l t ch c và ho t đ ng c a H i B o tr Tr em thành ph H Chí Minh. 241 3999/1999/QĐ-UB- 12/7/1999 V giao ch tiêu k ho ch cho vay v n đ u tư năm KT 1999. 242 4055/QĐ-UB- 15/7/1999 V đi u ch nh ch tiêu k ho ch năm 1999 c a QLDA Chương trình m c tiêu qu c gia. 243 4960/1999/QĐ-UB- 30/8/1999 V giao ch tiêu thu Qu phòng, ch ng l t, bão thành KT ph năm 1999. 244 5203/QĐ-UB 10/9/1999 V giao ch tiêu k ho ch b sung v n đ u tư năm 1999. 245 5831/1999/QĐ-UB- 01/10/1999 V giao ch tiêu k ho ch b sung v n đ u tư năm KT 1999 (ngu n v n ngân sách t p trung) cho B Ch huy Quân s thành ph . 246 6031/1999/QĐ-UB- 12/10/1999 V giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh cho vay v n đ u KT tư năm 1999. 247 6138/1999/QĐ-UB- 14/10/1999 V vi c đi u ch nh ch tiêu k ho ch đào t o công VX nhân k thu t năm 1999. 248 6424/1999/QĐ-UB- 26/10/1999 V vi c giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư KT năm 1999.
 16. 249 6779/QĐ-UB- 09/11/1999 V vi c duy t công tác quy ho ch phát tri n m ng QLDA lư i ngành th d c th thao thành ph H Chí Minh đ n năm 2020. 250 6922/1999/QĐ-UB- 10/11/1999 V giao k ho ch đi u ch nh v n đ u tư năm 1999 KT ngu n ti n bán và cho thuê nhà s h u Nhà nư c, kh u hao cơ b n và ph thu ti n đi n. 251 6967/QD-UB-TM 16/11/1999 V vi c ban hành đ nh m c s d ng xe ôtô t 15 ch ng i tr xu ng trong các cơ quan hành chánh s nghi p thành ph , qu n, huy n. 252 6992/1999/QĐ-UB- 16/11/1999 V giao ch tiêu biên ch s nghi p giáo d c -đào t o VX năm 1999. 253 7116/QĐ-UB-KT 19/11/1999 V vi c phê duy t và ban hành “Quy ch làm vi c t m th i c a Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph H Chí Minh”. 254 7605/1999/QĐ-UB- 13/12/1999 V giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư năm KT 1999 c a Chương trình nư c sinh ho t nông thôn thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph . 255 7873/1999/QĐ-UB- 22/12/1999 V t m giao ch tiêu k ho ch đ u tư năm 2000. TH 256 7908/1999/QĐ-UB- 23/12/1999 V phân b h n m c g r ng t nhiên trong nư c đ CNN s n xu t s n ph m g m ngh xu t kh u năm 1999. 257 8060/1999/QĐ-UB- 29/12/1999 V t m giao ch tiêu d toán thu chi ngân sách năm TH 2000. 258 8112/1999/QĐ-UB- 30/12/1999 V giao k ho ch đi u ch nh v n đ u tư năm 1999 QLDA cho Công ty Thanh niên Xung phong t ngu n v n ng trư c c a t p đoàn DAEWOO. CH TH 259 04/1999/CT-UB- 25/01/1999 V t ch c T t K Mão năm 1999. TM 260 08/1999/CT-UB-VX 13/4/1999 V vi c tri n khai th c hi n “Tháng hành đ ng làm xanh - s ch - đ p môi trư ng và an toàn lao đ ng”. 261 10/1999/CT-UB 16/4/1999 V t ng k t 5 năm th c hi n Ngh đ nh s 19/CP ngày 12/3/1994 c a Th tư ng Chính ph . 262 12/1999/CT-UB- 18/5/1999 V vi c t ch c tri n khai và hư ng ng cu c v n TM đ ng mua công trái xây d ng t qu c năm 1999. 263 13/1999/CT-UB-VX 20/5/1999 V vi c t ch c các kỳ thi qu c gia năm h c 1998 - 1999 t i thành ph H Chí Minh. 264 14/1999/CT-UB-VX 12/6/1999 V đ y m nh phong trào thi đua t nay đ n tháng 12 năm 2000. 265 18/1999/CT-UB-VX 06/7/1999 V vi c tăng cư ng công tác b o đ m ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m. 266 25/1999/CT-UB- 24/8/1999 V t ch c b u c đ i bi u H i đ ng nhân dân các NC c p nhi m kỳ 1999 - 2004. 267 26/1999/CT-UB- 25/8/1999 V vi c t ch c t ng phúc tra quân nhân d b toàn
 17. NC thành ph năm 1999. 268 30/1999/CT-UB-VX 30/9/1999 V vi c t ch c th c hi n chi n d ch “Nh ng ngày tiêm ch ng b sung” năm 1999. 269 38/1999/CT-UB- 13/12/1999 V t ch c T t Canh Thìn năm 2000. TM CÔNG VĂN 270 50/CV-UB-VX 06/01/1999 V vi c công nh n “Công s văn minh s ch đ p, an toàn”. NĂM 2000 QUY T Đ NH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 271 01/2000/QĐ-UB- 19/01/2000 V vi c t ch c l i H i đ ng xác đ nh giá tr doanh CNN nghi p Nhà nư c thành ph c ph n hóa. 272 04/2000/QĐ-UB- 21/01/2000 V t m giao ch tiêu k ho ch v kinh phí và danh TH m c các đ tài nghiên c u khoa h c năm 2000. 273 07/2000/QĐ-UB 1/2/2000 V vi c ban hành K ho ch tri n khai công tác ph bi n giáo d c pháp lu t năm 2000 trên đ a bàn thành ph . 274 08/2000/QĐ-UB- 01/02/2000 V giao ch tiêu k ho ch đ u tư năm 2000 ngu n v n DA 200 t đ ng do B Tài chính cho mư n. 275 11/2000/QĐ-UB- 03/3/2000 V t m giao ch tiêu k ho ch đ u tư năm 2000 ngu n TH thu qu ng cáo đư c đ l i và ngu n v n huy đ ng, phát hành vé s . 276 13/2000/QĐ-UB 03/4/2000 V phân c p qu n lý v n đ u tư và xây d ng năm 2000 cho y ban nhân dân các qu n -huy n. 277 19/2000/QĐ-UB 03/5/2000 V phân chia t l ph n trăm (%) thu ngân sách năm 2000 đ i v i các qu n - huy n, phư ng - xã. 278 22/2000/QĐ-UB 10/5/2000 V giao ch tiêu k ho ch đ u tư b sung năm 2000. 279 23/2000/QĐ-UB 10/5/2000 V giao ch tiêu k ho ch năm 2000. 280 40/2000/QĐ-UB 23/6/2000 V giao ch tiêu k ho ch chương trình Bi n Đông - H i đ o năm 2000 cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph . 281 43/2000/QĐ-UB 30/6/2000 V giao ch tiêu k ho ch b sung năm 2000. 282 45/2000/QĐ-UB- 19/7/2000 V vi c giao ch tiêu k ho ch b sung năm 2000. TH 283 46/2000/QĐ-UB- 24/7/2000 V giao ch tiêu k ho ch đ u tư b sung năm 2000 TH (ngu n v n huy đ ng, phát hành vé s ). 284 47/2000/QĐ-UB- 25/7/2000 V giao ch tiêu d toán thu, chi và n p ngân sách NN năm 2000 cho Chi c c Thú y thành ph thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph . 285 48/2000/QĐ-UB- 02/8/2000 V vi c đi u ch nh m c ph c p đ i v i Công an viên
 18. NC công tác xã và p. 286 59/2000/QĐ-UB- 26/10/2000 V ban hành b ng giá chu n t i thi u tính l phí trư c TM b các lo i xe hai bánh g n máy trên đ a bàn thành ph . 287 60/2000/QĐ-UB- 06/11/2000 V vi c giao ch tiêu đi u ch nh d toán thu chi ngân TH sách năm 2000. 288 66/2000/QĐ-UB- 30/11/2000 V giao ch tiêu thu Qu Phòng, ch ng l t, bão thành CNN ph năm 2000. 289 72/2000/QĐ-UB- 25/12/2000 V vi c giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư TH và xây d ng năm 2000 ngu n v n ngân sách t p trung. 290 73/2000/QĐ-UB- 25/12/2000 V phân b h n m c g r ng t nhiên trong nư c đ CNN làm hàng g xu t kh u thu c ch tiêu năm 2000. 291 74/2000/QĐ-UB 27/12/2000 V vi c giao k ho ch đ u tư và xây d ng năm 2001 ngu n v n ngân sách t p trung. CH TH 292 01/2000/CT-UB-VX 20/01/2000 V vi c ti p t c tri n khai cu c v n đ ng tr ng cây xanh và t ch c H i thi “Môi trư ng Xanh - S ch - Đ p” thành ph H Chí Minh năm 2000. 293 04/2000/CT-UB-KT 23/02/2000 Tri n khai chương trình “H tr doanh nghi p hi n đ i hóa v i chi phí th p, t o ưu th c nh tranh t ng h p và đ y m nh xu t kh u” năm 2000 - 2003. 294 12/2000/CT-UB 10/5/2000 V vi c ch n ch nh ho t đ ng kinh doanh d ch v karaôkê trên đ a bàn thành ph . 295 14/2000/CT-UB-ĐT 24/5/2000 V vi c ch n ch nh các ho t đ ng qu ng cáo ngoài tr i trên đ a bàn thành ph . 296 18/2000/CT-UB-TĐ 10/7/2000 V t ch c L Qu c khánh 2/9 và Đ i H i thi đua c p thành ph năm 2000. 297 19/2000/CT-UB- 01/8/2000 V t ch c t p trung hu n luy n N dân quân l c NC lu ng vũ trang thành ph H Chí Minh tham gia di u binh k ni m ngày Qu c khánh 02/9/2000 t i Hà N i. 298 26/2000/CT-UB-ĐT 19/10/2000 V t m ng, thanh toán v n đ u tư năm 2000. CÔNG VĂN 299 3742/UB-NC 29/9/2000 V vi c ch đ o th c hi n các bi n pháp công tác phòng cháy ch a cháy khu dân cư trên đ a bàn thành ph . NĂM 2001 QUY T Đ NH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 300 07/2001/QĐ-UB 19/01/2001 V vi c giao ch tiêu k ho ch đ u tư và xây d ng năm 2001. 301 08/2001/QĐ-UB 19/01/2001 V vi c giao ch tiêu k ho ch năm 2001.
 19. 302 09/2001/QĐ-UB 08/02/2001 V vi c giao b sung ch tiêu k ho ch đ u tư và xây d ng năm 2001 ngu n v n ngân sách t p trung. 303 11/2001/QĐ-UB 12/02/2001 V vi c phê duy t chương trình gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi c a thành ph t năm 2001 đ n năm 2005. 304 12/2001/QĐ-UB 16/02/2001 V vi c giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v nghiên c u khoa h c cho S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng năm 2000. 305 16/2001/QĐ-UB 27/02/2001 V vi c giao k ho ch chương trình m c tiêu Qu c gia và các ch tiêu kinh t - xã h i năm 2001. 306 18/2001/QĐ-UB 05/3/2001 V h p nh t Ban Kinh t Thành y vào Vi n Kinh t thành ph . 307 20/2001/QĐ-UB 05/3/2001 V vi c giao ch tiêu k ho ch v kinh phí và danh m c các đ tài nghiên c u khoa h c năm 2001. 308 23/2001/QĐ-UB 23/3/2001 V giao ch tiêu thu th y l i phí năm 2001. 309 25/2001/QĐ-UB 27/3/2001 Giao ch tiêu d toán thu chi ngân sách năm 2001. 310 26/2001/QĐ-UB 27/3/2001 V vi c đi u ch nh m c ph c p đ i v i Công an viên công tác xã và p. 311 30/2001/QĐ-UB 04/4/2001 V phân chia t l ph n trăm (%) thu ngân sách năm 2001 đ i v i qu n - huy n, phư ng - xã và th tr n. 312 33/2001/QĐ-UB 06/4/2001 V vi c giao k ho ch đ u tư và xây d ng năm 2001 ngu n v n ngân sách t p trung. 313 37/2001/QĐ-UB 27/4/2001 V vi c ban hành K ho ch th c hi n Năm tr t t đô th - 2001. 314 45/2001/QĐ-UB 31/5/2001 V giao ch tiêu thu Qu phòng, ch ng l t, bão đ i v i công dân trên đ a bàn thành ph năm 2001. 315 52/2001/QĐ-UB 19/6/2001 V giao ch tiêu k ho ch b sung năm 2001. 316 55/2001/QĐ-UB 03/7/2001 V đi u ch nh đ nh m c giao khoán kinh phí qu n lý hành chính cho y ban nhân dân các qu n 1, 3, 5, 11 và y ban nhân dân các huy n Bình Chánh, Nhà Bè, C Chi. 317 56/2001/QĐ-UB 03/7/2001 V đi u ch nh đ nh m c giao khoán kinh phí qu n lý hành chính cho S Tư pháp thành ph , S Giao thông Công chánh thành ph , S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i thành ph . 318 57/2001/QĐ-UB 05/7/2001 V vi c ban hành K ho ch th c hi n Chương trình ch ng ng p trong mùa mưa và x lý môi trư ng nư c thành ph , giai đo n 2001 - 2005. 319 59/2001/QĐ-UB 17/7/2001 V vi c giao ch tiêu cho vay, thu h i v n t ngu n Qu Qu c gia h tr vi c làm năm 2001. 320 60/2001/QĐ-UB 19/7/2001 V thay đ i m t s thành viên và phân công nhi m v c a Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão thành ph . 321 63/2001/QĐ-UB 23/7/2001 V vi c ban hành K ho ch th c hi n Chương trình x lý rác 2001 - 2005. 322 66/2001/QĐ-UB 01/8/2001 V giao b sung ch tiêu k ho ch năm 2001 cho Qu
 20. Đ u tư Phát tri n đô th thành ph . 323 80/2001/QĐ-UB 18/9/2001 V giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư và xây d ng năm 2001. 324 85/2001/QĐ-UB 27/9/2001 V giao ch tiêu đi u ch nh k ho ch đào t o năm 2001. 325 87/2001/QĐ-UB 01/10/2001 V giao ch tiêu đi u ch nh k ho ch đào t o năm 2001. 326 90/2001/QĐ-UB 05/10/2001 V vi c ban hành K ho ch th c hi n Chương trình ch ng k t xe n i th giai đo n 2001 - 2005. 327 93/2001/QĐ-UB 15/10/2001 V vi c ban hành K ho ch th c hi n Chương trình nư c s ch cho nhân dân n i thành và ngo i thành, giai đo n 2001 - 2005. 328 102/2001/QĐ-UB 01/11/2001 V giao b sung ch tiêu k ho ch năm 2001 cho Qu Đ u tư phát tri n đô th . 329 105/2001/QĐ-UB 02/11/2001 V giao ch tiêu đi u ch nh k ho ch v n đ u tư và xây d ng năm 2001. 330 109/2001/QĐ-UB 06/11/2001 V t m giao k ho ch đ u tư xây d ng năm 2002 ngu n v n ngân sách t p trung. 331 112/2001/QĐ-UB 14/11/2001 V vi c giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v nghiên c u khoa h c và các d án công ngh thông tin cho S Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng năm 2001. 332 113/2001/QĐ-UB 26/11/2001 V giao ch tiêu d toán thu, chi và n p ngân sách năm 2001 cho Chi c c Thú y thành ph thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 333 120/2001/QĐ-UB 11/12/2001 V đi u ch nh l i các ch c danh khác thu c y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n. 334 122/2001/QĐ-UB 12/12/2001 V giao d toán thu, chi ngân sách năm 2001 cho Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph H Chí Minh. 335 126/2001/QĐ-UB 21/12/2001 V giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư xây d ng năm 2001. 336 127/2001/QĐ-UB 24/12/2001 V giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư xây d ng năm 2001. 337 132/2001/QĐ-UB 28/12/2001 V giao ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư xây d ng năm 2001. CH TH 338 01/2001/CT-UB 27/02/2001 V vi c đ y m nh phong trào tr ng cây gây r ng nhân k ni m ngày sinh Bác H 19/5 và t ch c H i thi “Môi trư ng Xanh - S ch - Đ p” trên đ a bàn thành ph H Chí Minh t năm 2001 - 2005. 339 05/2001/CT-UB 02/5/2001 V vi c áp d ng m c lương t i thi u đ i v i các doanh nghi p Nhà nư c ho t đ ng công ích. 340 10/2001/CT-UB 12/6/2001 V tăng cư ng lãnh đ o, ch đ o th c hi n Ngh đ nh s 19/CP ngày 12/3/1994 c a Chính ph v công tác qu c phòng trong tình hình m i.
Đồng bộ tài khoản