Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
76
lượt xem
8
download

Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì, Hà Nội (tỷ lệ 1/5000) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 49/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG XÂY D NG HUY N THANH TRÌ, HÀ N I (T L 1/5000) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây D ng; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Ngh nh s 132/2003/N -CP ngày 06/11/2003 c a Chính ph v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành l p các qu n Long Biên, Hoàng Mai, thành l p các phư ng tr c thu c qu n Long Biên, qu n Hoàng Mai, thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/06/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung th ô n năm 2020; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 c a B Xây D ng v vi c hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 1865/Q -UB ngày 18/4/2006 c a UBND thành ph Hà N i v vi c phê duy t Nhi m v thi t k quy ho ch chung xây d ng huy n Thanh Trì; Căn c công văn s 2458/BXD-KTQH ngày 20/11/2006 c a B Xây d ng th ng nh t nguyên t c ngh c a UBND thành ph Hà N i v vi c chuy n i ph n t nông nghi p t i các xã Tây Mô, i M , Xuân Phương - huy n T Liêm và xã Liên Ninh, Ng c H i, Vĩnh Quỳnh, i áng - huy n Thanh Trì sang phát tri n ô th ...; Căn c công văn s 187/TTg-CN ngày 02/02/2007 c a Th tư ng Chính ph ch p thu n v nguyên t c, cho phép i u ch nh c c b m t s khu v c trong Quy ho ch chung thành ph Hà N i như ngh c a UBND thành ph Hà N i t i văn b n s 373/UBND-XD T ngày 18/01/2007; Căn c công văn s 115/TTg-CN ngày 22/01/2008 c a Th tư ng Chính ph ch p thu n v nguyên t c, cho phép i u ch nh c c b m t s khu v c trong Quy ho ch chung thành ph Hà N i như ngh c a UBND thành ph Hà N i t i văn b n s 6517/UBND-XD T ngày 20/11/2007; Căn c công văn s 2626/BXD-KTQH ngày 31/12/2008 c a B Xây d ng v vi c i u ch nh c c b Quy ho ch chung Thành ph Hà N i khu v c H. Gia Lâm và H. Thanh Trì và công văn s 4948/BTNMT-KH ngày 08/12/2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c góp ý i u ch nh c c b Quy ho ch chung thành ph Hà N i (khu v c Thanh Trì và khu v c Gia Lâm); Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 445/TTr-QHKT ngày 26 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH
 2. i u 1. Phê duy t Quy ho ch chung xây d ng huy n Thanh Trì t l 1/5000 do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p tháng 5/2007 v i các n i dung chính như sau: 1. Tên công trình: Quy ho ch chung xây d ng huy n Thanh Trì t l 1/5000. 2. V trí, ranh gi i và quy mô nghiên c u: 2.1. V trí và ranh gi i nghiên c u: Huy n Thanh Trì là huy n ngo i thành phía Nam Th ô Hà N i có trung tâm là th tr n huy n l Văn i n cách trung tâm thành ph kho ng 9,0km theo Qu c l 1A Hà N i - Thành ph H Chí Minh, ư c gi i h n như sau: - Phía B c giáp qu n Hoàng Mai - Phía Tây giáp qu n Thanh Xuân và Hà ông. - Phía ông giáp sông H ng, huy n Gia Lâm và t nh Hưng Yên. - Phía Nam giáp huy n Thư ng Tín, huy n Thanh Oai. 2.2. Quy mô nghiên c u quy ho ch: 2.2.1. Quy mô t ai: T ng di n tích t nghiên c u quy ho ch kho ng 6.292,73ha, trong ó: a/ Khu v c phát tri n ô th có di n tích 2.870ha. b/ Khu v c ngoài ô th có di n tích 3.422,73ha. 2.2.2. Quy mô dân s . Dân s d báo n năm 2020: kho ng 200.300 ngư i, trong ó: Dân s khu v c ô th : 103.500 ngư i Dân s khu v c ngoài ô th : 96.800 ngư i 3. N i dung quy ho ch: 3.1. Tính ch t, m c tiêu: a) Tính ch t: - Huy n Thanh Trì là huy n ngo i thành phía Nam Hà N i, theo nh hư ng Quy ho ch chung Th ô là: Khu v c phát tri n ô th phía Nam Th ô và là trung tâm hành chính - kinh t - xã h i c a huy n; Khu v c t p trung các công trình u m i giao thông và h t ng k thu t c a qu c gia và thành ph , Khu v c phát tri n các cơ s công nghi p quy mô v a và nh , các trung tâm d ch v , thương m i, ào t o ... c a
 3. thành ph và a phương và là khu v c t o vành ai công viên, cây xanh sinh thái và nông nghi p ch t lư ng cao cho Th ô Hà N i. b) M c tiêu: - C th hoá nh ng nh hư ng phát tri n ô th theo i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020, c p nh t và xu t i u ch nh b sung quy ho ch m t s khu ch c năng trên a bàn huy n, nh m ph c v phát tri n kinh t xã h i c a huy n Thanh Trì theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá, phù h p yêu c u th c t c a huy n sau khi tách huy n. - nh hư ng quy ho ch phát tri n các khu ô th , các i m dân cư nông thôn, các cơ s : kinh t , k thu t u m i qu c gia và thành ph trên a bàn huy n, nh m chuy n i cơ c u kinh t , lao ng vi c làm, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a ngư i dân theo hư ng ô th hoá n nh và b n v ng. - nh hư ng phát tri n không gian ô th trên a bàn huy n n năm 2020 g m: các khu v c phát tri n công nghi p, TTCN, làng ngh truy n th ng, các khu hi n có c i t o nâng c p, b o t n tôn t o, chuy n i ch c năng, khu xây d ng m i, khu v c c m xây d ng, khu v c d ki n phát tri n ô th , phù h p theo t ng giai o n, g n li n v i chuy n i cơ c u kinh t lao ng sang công nghi p - TTCN và d ch v thương m i và nông nghi p ch t lư ng cao. - Xác nh h th ng các trung tâm: Hành chính, thương nghi p d ch v công c ng, văn hoá, giáo d c, y t , th d c th thao, công viên cây xanh... Các trung tâm vùng, ti u vùng kinh t xã h i và th t làng xã, làm h t nhân ô th hoá t i ch cho khu v c nông nghi p nông thôn. - nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t ô th trên a bàn huy n: M ng lư i giao thông và u m i giao thông qu c gia và thành ph , các công trình h t ng k thu t ô th . - nh hư ng qu n lý không gian ki n trúc c nh quan cho các khu trung tâm, c a ngõ ô th , các tuy n ph chính, các tr c không gian chính, h th ng di tích l ch s văn hóa, c nh quan môi trư ng sinh thái, không gian cây xanh, m t nư c và các i m nh n chính trong khu v c phát tri n ô th . 3.2. Các ch tiêu quy ho ch n năm 2020: - Di n tích toàn huy n: 6.292,73ha - Dân s toàn huy n (d ki n): 200.300 ngư i 3.2.1. Khu v c phát tri n ô th và các i m dân cư phi nông nghi p: a) Ch tiêu t ai: - t ô th : kho ng 250 - 280m2/ngư i - t dân d ng: kho ng 150 - 170m2/ngư i
 4. b) Nhu c u t xây d ng: + t khu v c ô th : 2.870ha + Dân s khu v c ô th d báo (k c dân cư làng xóm ô th hoá): 103.500 ngư i 3.2.2. Các i m dân cư phi nông nghi p: a) Ch tiêu t ai: - t trung tâm ti u vùng: kho ng 90 - 100m2/ngư i. b) Nhu c u t xây d ng: + t xây d ng các trung tâm ti u vùng: 162,1ha. + Dân s phi nông nghi p t i các trung tâm ti u vùng: kho ng 13.000 ngư i 3.3. nh hư ng phát tri n không gian ki n trúc trên a bàn Huy n: 3.3.1. Quy ho ch phát tri n không gian và s d ng t: Mô hình phát tri n không gian trên a bàn Huy n: Ngoài khu v c phát tri n ô th l n là trung tâm hành chính, chính tr c a huy n, các i m dân cư ô th khác s ư c t ch c theo mô hình có các h t nhân ô th hoá phát tri n phù h p v i quá trình chuy n i cơ c u kinh t , nh m h n ch t p trung quá ông dân cư vào m t khu v c, phát tri n kinh t xã h i c a huy n cân b ng. Quy ho ch phát tri n không gian và s d ng t toàn huy n g m 2 khu v c: Phát tri n ô th và ngoài ô th . T ng di n tích toàn huy n có quy mô: 6292,73 ha ư c phân b như sau: 3.3.1.1. Khu v c phát tri n ô th : có t ng di n tích 2870,0ha g m các khu ch c năng: a) Các khu trung tâm (có t ng di n tích: 79,76 ha) g m: - Khu trung tâm hành chính - chính tr huy n c i t o phát tri n m i t i th tr n Văn i n Các trung tâm công c ng c p khu v c và khu ; phía Nam huy n t i khu v c xã Liên Ninh, trên khu v c ư ng 1A, 1B và d c ư ng 70 k t h p xây d ng các ô t có ch c năng h n h p, Các trung tâm công c ng c p ơn v : bao g m các công trình ph c v c p 1, ư c b trí m b o bán kính ph c v cho ngư i dân trong các ơn v . b) H th ng công trình thương m i, d ch v : - Chuy n i nhà máy Pin và phân lân Văn i n sang xây d ng m t khu trung tâm, văn phòng, thương m i d ch v l n, k t h p gi i thi u s n phNm (có quy mô kho ng: 18,4ha). Hoàn thi n ch u m i, h th ng ch xã. c) H th ng công trình Y t , giáo d c:
 5. + Nâng c p xây d ng, c i t o B nh vi n huy n Thanh Trì, b nh vi n ư ng s t, b nh vi n c a B Nông nghi p ...Tri n khai các d án xây d ng b nh vi n m i như: b nh vi n K, Vi n B ng qu c gia (t i xã Tân Tri u, Thanh Li t), b nh vi n Qu c t H i Châu (t i xã T Hi p)...(có di n tích kho ng:17,96ha) + Nâng c p 02 trư ng THPT hi n có (trư ng Ngô Th Nh m và Ng c H i). Xây d ng m i 4 trư ng THPT t i các khu phát tri n ô th m i theo tiêu chuNn. (có di n tích kho ng: 10,99ha). Hoàn thi n h th ng trư ng h c trong các khu v c dân cư hi n có, xây d ng m i các trư ng ph thông trong các ơn v m i theo quy chuNn, tiêu chuNn. d) Các khu công viên cây xanh, TDTT (có t ng di n tích kho ng: 506,21ha) - Xây d ng các khu công viên c a ô phía Nam, t i Tân Tri u - i Kim, khu tư ng ni m danh nhân Chu Văn An, khu di tích l ch s Ng c H i...t i m Quang Lai (th tr n Văn i n) và t i Liên Ninh. C i t o, m r ng h th ng cây xanh d c theo hai bên sông Nhu , sông Tô L ch, sông Hoà Bình e) Các khu dân cư: - Khu nhà , ơn v : Các khu ch y u ư c phát tri n trên cơ s xây d ng các ơn v g m có: các khu dân cư nông thôn ô th hoá, xây d ng ng b h th ng h t ng xã h i, h t ng k thu t hi n i theo tiêu chuNn c a khu ô th m i (có di n tích kho ng 1418,6 ha) f) Các khu công nghi p kho tàng, cơ s s n xu t: (có t ng di n tích kho ng: 214,01ha) - Các nhà máy xí nghi p n m trong khu v c phát tri n ô th gây nh hư ng môi trư ng i v i khu dân cư như: Pin Văn i n, phân lân Văn i n, gi y Trúc B ch, sơn t ng h p...c n s m có k ho ch di chuy n và chuy n i ch c năng s d ng t. Trư c m t c n có bi n pháp ki m soát ư c môi trư ng-ch t th i (nư c th i, khí th i...). Xây m i các khu công nghi p v a và nh , hoàn thi n, m r ng c m công nghi p Liên Ninh - Ng c H i, xây d ng m i c m công nghi p quy mô v a và nh ph c v cho phát tri n kinh t a phương t i khu v c xã i áng - Ng c H i v i i u ki n ph i m b o v môi trư ng theo quy nh. g) Các khu h n h p, d ch v văn phòng, ào t o: (có t ng di n tích kho ng:176,59 ha): - C i t o nâng c p, xây d ng m i các khu h n h p, cơ quan, văn phòng, thương m i d ch v n m d c tr c qu c l 1A, tr c ư ng 70, cao t ng hi n i, t o b m t ô th , khuy n khích ch c năng ào t o, d y ngh d c tr c ư ng 70. - Xây m i m t s cơ s ào t o trong các khu ô th m i và các trư ng ào t o d y ngh , trư ng cao ng...t i các khu ô th m i C u Bươu, T Hi p, Liên Ninh. h) Các khu t an ninh qu c phòng có t ng di n tích kho ng: 63,48 ha: Th c hi n theo quy nh v b o v công trình an ninh qu c phòng.
 6. 3.3.1.2. Khu v c ngoài ô th : * Vùng ngoài ê sông H ng: Di n tích 1.161,1 ha - Khu làng xóm, dân cư nông thôn: C i t o, ch nh trang, nâng c p h th ng h t ng k thu t và h th ng h t ng xã h i, các khu làng ngh , khu nông nghi p ch t lư ng cao s n xu t rau s ch cung c p cho thành ph khu v c ngoài bãi sông H ng, t i các xã Yên M , Duyên Hà... xây d ng các khu công viên cây xanh, vui chơi gi i trí, TDTT và cây xanh sinh thái nông nghi p ch t lư ng cao. Khai thác ti m năng v t ai và c nh quan thiên nhiên vùng ven sông H ng, t ch c các khu du l ch sinh thái, khu vui chơi gi i trí, phù h p v i quy ho ch cơ b n phát tri n khu v c sông H ng o n qua Hà N i và tuân th Lu t ê i u. *Vùng n m trong ê: Di n tích 2.261,63ha Xây d ng 2 trung tâm ti u vùng t i xã T Thanh Oai, ông M , và th t i áng, có các công trình công c ng, các cơ s s n xu t TTCN, ch bi n nông s n... - Khu v c làng xóm, dân cư nông thôn: c i t o, nâng c p ch nh trang theo hư ng hi n i k t h p truy n th ng và b sung khu dân cư m i ph c v dãn dân, phi nông nghi p. - T ch c các khu TTCN - làng ngh t i các xã H u Hoà, T Thanh Oai, ông M , i áng, Liên Ninh. - T i khu v c có a hình trũng t i các xã i áng, T Thanh Oai phát tri n nông nghi p ch t lư ng cao và các d án: công viên cây xanh du l ch và ngh ngơi gi i trí, t o vành ai sinh thái cho Th ô, k t h p h th ng h i u hoà thoát nư c thành ph , nuôi tr ng thu s n B NG T NG H P T AI QUY HO CH TOÀN HUY N N NĂM 2020 S H ng m c t ai Di n tích (ha) T l (%) TT Khu v c phát tri n ô th 2.870,00 45,6 I t dân d ng 1.762,81 28,0 1 t công trình công c ng thành ph , khu v c 21,67 2 t cây xanh, TDTT thành ph , khu v c 193,61 3 t giao thông 128,91 4 t khu 1.418,62 Công trình công c ng 58,09 t công c ng h n h p 21,66 t trư ng trung h c ph thông 10,99 t cây xanh, TDTT 312,60
 7. t giao thông ( ư ng, qu ng trư ng) 158,68 t ơn v 856,60 II t dân d ng khác 197,36 3,1 1 t h n h p, d ch v văn phòng, ào t o, y t 176,59 2 t di tích l ch s văn hoá 20,77 III t ngoài dân d ng 646,72 10,3 1 t CN, kho tàng 214,01 2 t qu c phòng, an ninh 63,48 3 t công trình u m i HTKT và hành lang b.v 178,90 4 t sông mương thoát nư c và hành lang b o v 45,50 5 t cây xanh cách ly 127,00 6 t nghĩa trang 17,83 IV t d tr phát tri n 263,11 4,2 Khu v c ngoài ô th : 3.422,73 54,4 I Khu v c i m dân cư nông thôn 969,19 15,4 t công trình công c ng (g m: TT hành chính, 1 96,82 văn hoá, d ch v công c ng, TH, nhà tr ..) 2 t cây xanh, TDTT 29,03 3 t giao thông 74,37 4 t 677,62 6 t làng ngh , s n xu t TTCN, kho tàng 68,60 5 t công trình di tích l ch s , tôn giáo tín ngư ng 22,75 II t h n h p, d ch v văn phòng, ào t o, y t 45,92 0,7 III t an ninh, qu c phòng 15,79 0,3 IV M t nư c (sông, mương..) 472,48 7,5 V t nông nghi p, cây xanh du l ch - sinh thái.. 1.769,44 28,1 VI t giao thông qu c gia, thành ph và khu v c 91,59 1,5 VII t nghĩa trang 58,32 0,9 T ng di n tích t toàn huy n 6.292,73 100 3.3.2. T ch c không gian ki n trúc c nh quan: D a trên t ng th không gian chung ô th khu v c c a ngõ phía Nam Thành ph , toàn a bàn huy n Thanh Trì ư c t ch c như sau:
 8. - Tr c không gian ô th chính ư c hình thành trên hư ng tr c 1A g n k t v i tr c ư ng 70. T i ây ư c t h p các khu ch c năng công c ng, h n h p, các trung tâm chính c p thành ph và khu v c v i chi u cao và quy mô l n t i các khu v c có không gian l n và t m nhìn p hình thành b m t ki n trúc chung cho ô th và trên a bàn huy n. - Các vùng cây xanh l n, t p trung ư c k t h p v i các y u t cây xanh, m t nư c hài hoà làm ch o g n k t v i các ch c năng du l ch, công viên sinh thái, vui chơi gi i trí và d ch v ư c hình thành phía Tây (khu v c T Thanh Oai và i áng), khu v c phía ông (khu v c ông M và ph n bãi sông H ng sau khi tr thu ). - Các khu dân cư làng xóm ư c t ch c trên cơ s làng xóm hi n có g n v i các Trung tâm ti u vùng làm h t nhân phát tri n, t i các khu v c này, h n ch t ng cao và m t xây d ng l n gi ư c nét p truy n th ng. Các trung tâm ti u vùng có th xây d ng l n hơn t o i m nh n chung cho khu v c (T Thanh Oai, i áng, Liên Ninh, ông M ). - Các khu ô th m i ư c hình thành d c theo các tr c 1A-1B-70 g n k t hài hoà v i h th ng trung tâm công c ng và các khu v c dân cư làng xóm t o thành nh ng qu n th ki n trúc c trưng c a ngõ phía Nam thành ph . - Hình thành các công viên Thanh Li t, B c T Thanh Oai, Nam Yên S , Tam Hi p...g n k t v i h th ng sông h khu v c t o thành h th ng liên hoàn c i thi n vi khí h u và ph c v t t cho nhu c u s d ng c a ngư i dân. 3.4. Quy ho ch m ng lư i các công trình h t ng k thu t. 3.4.1. Giao thông 3.4.1.1. Các công trình giao thông u m i qu c gia và thành ph . a) ư ng thu : Xây d ng c ng du l ch t i khu v c xã Yên M và V n Phúc khai thác tuy n du l ch ư ng thu d c sông H ng. b) ư ng s t: - Tuy n ư ng s t B c - Nam: t ga Ng c H i vào trung tâm thành ph ư c xây d ng, c i t o thành ư ng ôi, kh ư ng 1435/1000mm (s d ng k t h p gi a ư ng s t Qu c gia và ư ng s t ô th Yên Viên - Ng c H i). Xây d ng và c i t o ga Văn i n là ga ư ng s t ô th . - Xây d ng tuy n ư ng s t vành ai phía ông, ư ng s t ôi, kh ư ng 1435mm. Hư ng tuy n th c hi n theo Quy ho ch phát tri n giao thông V n t i th ô Hà N i ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 90/2008/Q -TTg ngày 9/7/2008 và th c hi n theo d án riêng. - Xây d ng ga Ng c H i có ch c năng là ga u m i c a tuy n ư ng s t ô th Yên Viên - Ng c H i và ư ng s t Qu c gia.
 9. Hư ng tuy n và v trí c a các tuy n ư ng s t Qu c gia, ư ng s t ô th và ga trên a bàn huy n Thanh Trì s ư c xây d ng, c i t o và xác nh c th theo d án riêng ư c c p thNm quy n phê duy t. c) ư ng b : - C i t o, m r ng Qu c l 1A (cũ) là tuy n ư ng chính ô th hư ng tâm phía Nam thành ph , m t c t ngang i n hình r ng B = 46m (quy mô 6 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ, v a hè và các d i phân cách). - C i t o, m r ng ư ng cao t c Pháp Vân - C u Gi (qu c l 1 m i), quy mô 6 - 8 làn xe cao t c, chi u r ng m t c t ngang 70m - 90m, t i nh ng o n i qua khu v c phát tri n ô th và các khu dân cư nông thôn xây d ng ư ng gom hai bên (d án c i t o, m r ng tuy n ư ng này ư c th c hi n theo d án riêng). - ư ng vành ai 3: là ư ng cao t c ô th (phía B c huy n Thanh Trì), m t c t ngang i n hình r ng 68m bao g m 6 - 8 làn xe cao t c, 4 làn ư ng gom, v a hè và các d i phân cách và hành lang tuy n ư ng s t ô th i trene cao r ng 5m (Hành lang xây d ng tuy n ư ng s t ô th trên ư ng Vành ai 3 có th i u ch nh và s ư c nghiên c u, xác nh theo d án riêng). - ư ng H u Hoà - Vĩnh Quỳnh - Ngũ Hi p -C u Thanh Trì: Hư ng tuy n, ch c năng, quy mô c a tuy n ư ng này xác nh theo i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i m r ng n năm 2020 và xa hơn. Quy mô, ch c năng, hư ng tuy n c a tuy n ư ng này s ư c xem xét i u ch nh phù h p và ư c th c hi n theo d án riêng. - Xây d ng, c i t o, m r ng ư ng 70: là ư ng chính ô th , m t c t ngang r ng 50m (4 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ, v a hè và các d i phân cách). - Xây d ng tuy n ư ng chính ô th n i ư ng vành ai 3 và ư ng H u Hoà - Vĩnh Quỳnh - Ngũ Hi p - C u Thanh Trì ( i qua phía ông bãi ăng ten Tri u Khúc m t c t ngang r ng 53,5m (6 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ, v a hè và các d i phân cách). - Xây d ng các nút giao thông khác m c, bao g m: + Nút giao gi a tuy n ư ng cao t c Pháp Vân - C u Gi v i ư ng H u Hoà - Vĩnh Quỳnh - Ngũ Hi p - C u Thanh Trì. + Nút giao gi a ư ng 70 v i qu c l 1A cũ và tuy n ư ng s t Ng c H i - ga Hà N i. + Nút giao gi a ư ng H u Hoà - Vĩnh Quỳnh - Ngũ Hi p - C u Thanh Trì v i qu c l 1A cũ tuy n ư ng s t Ng c H i - ga Hà N i. + Nút giao gi a ư ng 70 v i ư ng Tôn Th t Tùng - Kim Giang kéo dài (B =53,5m). 3.4.1.2. Các tuy n ư ng t i khu v c phát tri n ô th :
 10. * Xây d ng các tuy n ư ng t i các khu v c phát tri n ô th có 6 làn xe và 4 làn xe: + Tuy n ư ng tr c trung tâm khu v c Liên Ninh - Ng c H i: có hư ng ông - Tây m t c t ngang i n hình r ng 50m (6 làn xe, v a hè và d i phân cách). + ư ng phía ông ga Ng c h i: có m t c t ngang r ng 40m (6 làn xe, v a hè và d i phân cách). - Các tuy n ư ng quy mô 4 làn xe có m t c t ngang r ng 30m, 27m và 25m (lòng ư ng r ng 15m, hè hai bên r ng 5 -7,5m). * Xây d ng các tuy n ư ng n i b và ư ng chính khu v c trong các khu, c m công nghi p có m t c t ngang r ng 13,5m; 17,5m; 21,25m và 35m, s ư c c th hoá bư c l p quy ho ch chi ti t t l 1/2.000 và 1/500. 3.4.1.3. Xây d ng và c i t o m r ng các tuy n t nh l và m t s tuy n ư ng quan tr ng khác c a huy n: - ư ng 70B c i t o m r ng trên cơ s ư ng hi n có, m t c t ngang r ng 17,5m. - ư ng ê sông H ng ư c c i t o nâng c p thành ư ng c p III ng b ng, m t ư ng r ng kho ng 7 - 11m. - Tuy n ư ng phía ông mương Hoà Bình m t c t ngang 21,25m. - Tuy n ư ng Liên Ninh - i áng - T Thanh Oai (n i qu c l 1 cũ v i tuy n ư ng d c theo mương Hoà Bình), m t c t ngang r ng kho ng 30m. - Tuy n ư ng hai bên sông Tô L ch m t c t ngang r ng 13,5 -17,5m, lòng ư ng r ng 7,5m, hè hai bên r ng 3¸5m. 3.4.1.4. Giao thông công c ng: - Xây d ng các tuy n ư ng s t ô th : + Tuy n Yên Viên - Ng c H i. + Tuy n Hà N i - Hà ông. + Trên ư ng vành ai 3: ư ng s t ô th d ki n trên ư ng Vành ai 3 có th nghiên c u xây d ng trên tuy n ư ng 2,5. - Xây d ng các tuy n xe buýt công c ng: tuy n xe buýt nhanh, kh i lư ng l n (BRT) trên qu c l 1 cũ, ư ng Nguy n Trãi và ư ng 70. Các tuy n ư ng s t ô th , BRT s ư c nghiên c u xác nh c th theo d án riêng ư c c p thNm quy n phê duy t. 3.4.1.5. Các b n bãi xe và các công trình ph c v giao thông:
 11. Xây d ng các ga ra, bãi xe ô th : Trong các khu cây xanh, hành lang k thu t, g n các nút giao thông chính, phân tán trong các Khu ô th m i, Khu công nghi p, Trung tâm d ch v , thương m i... phù h p v i di n tích, m t dân s , tính ch t c a các khu quy ho ch xây d ng và c i t o m r ng t ng di n tích chi m kho ng 1- 4% qu t ô th Xây d ng các b n bãi xe và các công trình ph c v giao thông chính: b n xe t i Ngũ Hi p, i m u cu i xe buýt Liên Ninh, i m u cu i xe buýt Thanh Li t, bãi xe phía Tây ga Ng c H i...t ng di n tích kho ng 42,95 ha 3.4.1.6. Xây d ng, c i t o và m r ng m ng lư i giao thông nông thôn (các tuy n giao thông liên xã): Các tuy n giao thông liên xã g m 15 tuy n, trong ó có 13 tuy n hi n có và 2 tuy n xây d ng m i là tuy n H u Hoà và T Thanh Oai ư c c u t o nâng c p và xây m i tương ương v i ư ng c p IV ng b ng (m t ư ng r ng 7m, l hai bên r ng 1m) i v i o n ngoài các khu dân cư. Các o n i qua các khu dân cư s m r ng m t ư ng 7,5m, hè hai bên r ng t 3m ¸ 5m. C th s ư c th c hi n trong án quy ho ch chi ti t t l 1/500 các i m dân cư ô th hoá và các i m dân cư nông thôn theo phân c p. 3.4.2. ChuNn b k thu t: a) Thoát nư c mưa: - Nguyên t c xây d ng: h th ng thoát nư c mưa k t h p gi a t ch y và bơm ng l c ra sông Nhu và sông H ng, trên cơ s h th ng th y l i hi n có. Các lưu v c thoát nư c chính như sau: * Lưu v c I: có di n tích kho ng 990ha tiêu thoát nư c ra sông Nhu qua tr m bơm C u Bươu (công su t là 8,33m3/s). Các h i u hoà u m i (c m h Thanh Li t) có di n tích là 32ha; ng th i có th tiêu ra sông Tô L ch phía ông. Các tuy n c ng tròn thoát nư c mưa trong lưu v c có ư ng kính t D800 - D2000mm, các tuy n c ng b n có kích thư c BxH=(0,8-5,0m)x(1,2-2,5m). * Lưu v c II: (lưu v c t Nhu ): có di n tích kho ng 2900ha (thu c a bàn huy n Thanh Trì kho ng 2655 ha) tiêu nư c ra sông Nhu qua các tr m bơm Siêu Qu n. Hoà Bình, i áng, i Thanh và Nh Châu có t ng công su t bơm kho ng 19,87m3/s, trong ó tr m bơm Hoà Bình (công su t 9,66m3/s) là tr m bơm ch l c- Các h i u hoà u m i trong lưu v c t ng di n tích kho ng 83,0 ha. Các tuy n c ng tròn thoát nư c mưa trong lưu v c có ư ng kính t D1000 - D2500mm, các tuy n c ng b n có kích thư c BxH=(0,8-1m)x(1,0-1,5m). * Lưu v c III: di n tích kho ng 1370 ha tiêu ra sông H ng qua tr m bơm ông M , ư c c i t o, nâng công su t lên 13,6m3/s (trư ng h p gi nguyên công su t tr m bơm ông M như hi n nay, c n xây d ng thêm tr m bơm m i t i xã V n Phúc v i công su t là 6,3m3/s). H u m i g n tr m bơm di n tích kho ng 19,0 ha. Các tuy n c ng tròn thoát nư c mưa trong lưu v c có ư ng kính t D800 - D2250mm, các tuy n c ng b n có kích thư c BxH-(1-3m)x(0,8-3m).
 12. * Lưu v c tiêu ra sông Tô L ch: lưu v c này là d i t h p d c hai bên sông Tô L ch (thu c các xã Thanh Li t, Tam Hi p, T Hi p và Th tr n Văn i n), thoát nư c tr c ti p vào h th ng sông Tô L ch - h Yên S . Các tuy n c ng tròn thoát nư c mưa trong lưu v c có ư ng kính t D1000 - D1500mm, các tuy n c ng b n có kích thư c BxH-(2-6m)x2m. * Xã H u Hoà thu c lưu v c h u Nhu : n m ngoài vùng phát tri n ô th nên v n s d ng h th ng thu nông hi n có, tiêu nư c ra sông Nhu thông qua mương và tr m bơm tiêu Phú Di n công su t 1,66m3/s. * Khu v c ngoài bãi sông H ng (kho ng 1098,5ha): trong ph m vi quy ho ch cơ b n phát tri n khu v c sông H ng (h th ng thoát nư c khu v c này s ư c nghiên c u c th phù h p quy ho ch ư c c p thNm quy n phê duy t. b) San n n: * Lưu v c tiêu thoát nư c ra sông Nhu qua tr m bơm C u Bươu: cao kh ng ch n n H = 5,60 - 6,30m. * Lưu v c t Nhu : Cao kh ng ch n n H = 5,10 - 6,30m, (xác nh ch y u trên cơ s cao hi n tr ng các khu v c dân cư, làng xóm hi n có và các công trình ã xây d ng trong khu v c). * Lưu v c tiêu ra sông H ng qua tr m bơm ông M : Cao kh ng ch n n H =5,40 - 6,30m. * Lưu v c tiêu ra sông Tô L ch: Cao kh ng ch n n H = 5,40 - 6,10m. i v i khu v c làng xóm hi n có ngoài khu v c phát tri n ô th , cao san n n xác nh theo nguyên t c m b o phù h p v i cao tiêu n i ng hi n nay. 3.4.3. C p nư c: a) Ngu n nư c: Ngu n nư c c p cho huy n Thanh Trì ch y u t các nhà máy nư c ng m c a Thành ph , ngoài ra còn có th b tr t ngu n cung c p c a các nhà máy nư c khai thác nư c m t sông H ng và sông à (n m ngoài a bàn huy n Thanh Trì). Nhà máy nư c Văn i n và tr m c p nư c trong c m công nghi p Liên Ninh - Ng c H i ti p t c ư c sư d ng. Khi h th ng c p nư c c a Thành ph trên a bàn huy n ư c xây d ng hoàn thi n s ư c s d ng v i ch c năng tr m bơm tăng áp c a khu v c b) Gi i pháp c p nư c * Khu v c phát tri n ô th : ư c cung c p nư c t m ng lư i ư ng ng truy n d n c a Thành ph có ư ng kính t F400 ¸ F800 xây d ng trên các tuy n ư ng chính thành ph và liên khu v c. Các tuy n ng phân ph i có ư ng kính t F100 ¸ F300, xây d ng trên các tuy n ư ng khu v c, phân khu v c và ư ng nhánh c p nư c cho các khu quy ho ch.
 13. * Khu v c dân cư nông thôn (k c các khu ti u th công nghi p) s ư c c p nư c t các tr m c p nư c s ch nông thôn và ư c phân ph i qua m ng lư i ư ng ng d ch v n các h tiêu th . 3.4.4. C p i n: a) Các tuy n dây 110, 220KV: ư c c i t o và xây d ng theo quy ho ch phát tri n c a ngành i n. T ng bư c h ng m các o n tuy n 110, 220KV i qua khu v c phát tri n ô th . b) Ngu n c p: n năm 2020, huy n Thanh Trì ư c c p i n t 2 tr m bi n áp 110/22KV Văn i n 2x63MVA và tr m Ng c H i 2x63MVA. Trong giai o n u các ph t i c a huy n ư c c p i n t tr m bi n áp 110/22KV Văn i n và ư c b sung t các tr m bi n áp 110/22KV Mai ng, Linh àm và Thư ng ình. Vi c c i t o, xây d ng các tr m bi n áp 110/22KV ư c th c hi n theo quy ho ch, k ho ch phát tri n c a ngành i n và phù h p v i yêu c u phát tri n ô th , ư c th c hi n theo d án riêng. c) M ng trung th . - M ng lư i i n trung th thi t k k m ch vòng, v n hành h m b o c p i n an toàn n nh. - C i t o toàn b lư i 6KV và 35 KV thành c p i n áp 22KV. Nâng c p và di chuy n các tuy n trung th hi n có i theo ư ng quy ho ch. Xây d ng m i các tuy n cáp 22KV c p i n cho các ph t i trên a bàn huy n. - i v i khu v c phát tri n ô th , m ng cáp trung th b trí i ng m. Khu v c nông thôn giai o n trư c m t các tuy n ư ng dây trung th có th i n i và s ư c c p thNm quy n xem xét c th trong giai o n l p d án u tư xây d ng. - Tr m bi n áp 22/0,4KV: c i t o, nâng c p các tr m bi n áp 6/0,4KV; 35/0,4KV hi n có lên c p i n áp 22/0,4 KV và xây m i các tr m bi n áp 22/0,4 KV theo nhu c u phát tri n ph t i và m b o phù h p v i quy ho ch. - Xây d ng các tuy n cáp 22 KV liên thông gi a các tr m bi n áp 110/22KV Mai ng, Linh àm, Văn i n và Ng c H i tăng kh năng d phòng và h tr công su t gi a các tr m bi n áp. * Theo Quy ho ch phát tri n i n l c Thành ph Hà N i giai o n 2006-2010 có xét n năm 2015 ã ư c B Công Nghi p phê duy t t i Quy t nh s 3481/Q -BCN ngày 5/12/2006, c p i n cho khu v c phía Tây Nam Thành ph Hà N i có xét n phương án xây d ng 1 tr m bi n áp 110/22KV (tr m Hoàng Mai), d ki n g n khu v c tr m x lý nư c th i Yên Xá. V trí c th , quy mô công su t và qu t xây d ng tr m bi n áp ư c xác nh theo d án riêng ư c c p thNm quy n phê duy t. 3.4.5. Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng 3.4.5.1. Thoát nư c th i.
 14. * i v i khu v c dân cư nông thôn h th ng thoát nư c th i s ư c nghiên c u c th trong các d án riêng. * Khu v c phát tri n ô th , m ng lư i thoát nư c th i: ư c chia ra 4 lưu v c chính như sau: - Lưu v c I: phía Tây B c huy n thoát nư c th i v tr m x lý Yên Xá, công su t kho ng 148.000m3/ngày. êm. - Lưu v c II: khu v c d c hai bên ư ng 70 o n t QL1 n c u Tó, nư c th i ư c thoát v tr m x lý nư c th i Vĩnh Ninh công su t kho ng 10.500 m3/ngày. êm. - Lưu v c III: khu v c phía Nam huy n, phía Tây ga Ng c H i, phía Nam ư ng H u Hoà - Vĩnh Quỳnh - Ngũ Hi p - C u Thanh Trì nư c th i ư c thoát v tr m x lý Liên Ninh công su t kho ng 2.700 m3/ngày. êm. - Lưu v c IV: khu v c phía ông ga Ng c H i và toàn b c m công nghi p Liên Ninh- Ng c H i. Nư c th i ư c thoát v tr m x lý Ngũ Hi p công su t kho ng 16.150 m3/ngày. êm. * Nư c th i c a các khu công nghi p ph i ư c x lý c c b t i các nhà máy và khu công nghi p, sau khi t các tiêu chuNn v sinh môi trư ng m i ư c x vào h th ng thoát nư c th i chung c a ô th . Nư c th i sinh ho t, các công trình công c ng, cơ quan... ph i x lý sơ b trư c khi x ra h th ng c ng thoát nư c th i chung. 3.4.5.2. V sinh môi trư ng: Ch t th i r n ư c x lý theo nguyên t c sau: - Phân lo i rác th i ngay t ngu n - i v i khu v c xây d ng nhà cao t ng c n có h th ng thu gom rác th i t trên cao xu ng b rác cho t ng ơn nguyên. - i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng và khu v c làng xóm ô th hoá: rác th i ư c thu gom b ng các phương ti n chuyên dùng n khu x lý c a Thành ph - i v i khu v c cơ quan, xí nghi p, khu công c ng... rác th i sau khi phân lo i ư c các ơn v ch c năng thu gom, v n chuy n n nơi x lý. - Các nơi công c ng (trung tâm thương m i, khu công viên cây xanh, ư ng tr c chính...) t các thùng rác nh có n p kín thu gom rác th i. Nghĩa trang Văn i n s t ng bư c h n ch , ng ng chôn c t m m i và ư c u tư c i t o môi trư ng. Lưu ý: - Trên a bàn huy n Thanh Trì có m t s công trình an ninh qu c phòng, di tích l ch s ã ư c x p h ng, các công trình u m i giao thông và h t ng k thu t... do các
 15. cơ quan chuyên ngành qu n lý, khi th c hi n d án u tư xây d ng c n có s th ng nh t c a các cơ quan ch qu n, m b o tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - i v i các ô t ch c năng khi tri n khai nghiên c u QHCT trư ng h p có i u ch nh v ch c năng và ch tiêu s d ng t có nh hư ng n quy mô các công trình HTKT u m i thì quy mô v trí các công trình HTKT u m i s ư c xem xét i u ch nh tương ng cho phù h p. 3.5. Quy ho ch s d ng t ai xây d ng t u (giai o n 5 - 10 năm): Quy ho ch s d ng t, phân khu ch c năng và xác nh a i m xây d ng các công trình ch y u. t ai quy ho ch xây d ng ô th t u (giai o n 5 - 10 năm) d ki n như sau: - T ng di n tích t khu v c phát tri n ô th : 1756,75ha (chi m 61,2% t ng di n tích quy ho ch ô th n năm 2020) - Dân s ô th d báo n năm 2015: 69.730 ngư i.(chi m: 67,4% t ng dân s ô th n năm 2020). a) Khu công nghi p, kho tàng (có di n tích kho ng: 202,65ha): Xây d ng m r ng d án khu công nghi p Liên Ninh - Ng c H i lên kho ng 70ha. Xây d ng thêm khu công nghi p m i v i quy mô v a và nh t i khu v c xã Ng c H i - i áng có di n tích kho ng: 70ha. b) Các khu trung tâm y t , ào t o: B nh vi n K, Vi n b ng qu c gia, b nh vi n Qu c t H i Châu... gi l i c i t o ch nh trang (có di n tích kho ng:17,96 ha). Nâng c p 02 trư ng PTTH (trư ng Ngô Thì Nh m t i xã T Thanh Oai và trư ng Ng c H i t i xã Ngũ Hi p), xây d ng thêm 1 s trư ng trong các khu ô th m i m b o quy mô ph c v theo tiêu chuNn ngành giáo d c (có di n tích kho ng: 10,99 ha), c) Các khu b o t n, du l ch: B o t n tôn t o và phát huy giá tr các công trình di tích l ch s - văn hoá - danh nhân Chu Văn An và c m di tích l ch s chi n th ng Ng c H i và các di tích l ch s văn hoá khác, xây d ng khu C a ô phía Nam theo quy ho ch chi ti t. B NG T NG H P T AI XÂY D NG T U KHU V C PHÁT TRI N Ô THN TT H ng m c t ai Di n tích(ha) I t dân d ng 1080,35 1 t công trình công c ng thành ph , khu v c 19,23 2 t cây xanh, TDTT thành ph , khu v c 181,19 3 t giao thông 103,53 4 t khu 776,40 II t dân d ng khác 140,62
 16. 1 t h n h p, d ch v văn phòng, ào t o, y t 129,25 2 t di tích l ch s văn hoá 11,37 III t ngoài dân d ng 482,33 1 t công nghi p, kho tàng 202,65 2 t qu c phòng, an ninh 55,39 3 t công trình HTKT và hành lang b o v 67,27 4 t sông mương thoát nư c 34,90 5 t cây xanh cách ly 104,29 6 t nghĩa trang 17,83 T ng di n tích t ô th giai o n u 1703,30 d) Các công trình h t ng k thu t: Xây d ng các công trình h t ng k thu t ng b , phù h p quy ho ch s d ng t xây d ng t u. i u 2. Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc ch u trách nhi m xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch ư c duy t, ph i h p v i U ban nhân dân huy n Thanh Trì t ch c công b công khai quy ho ch ư c duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Giao Ch t ch UBND huy n Thanh Trì ch trì ph i h p v i các S , ngành ch c năng c a Thành ph t ch c tri n khai th c hi n các d án u tư xây d ng theo quy ho ch. - Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì có trách nhi m ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch, x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thN m quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Giám c các s : Quy ho ch - Ki n trúc; Xây d ng; Giao thông v n t i; K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng; Tài chính, Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì, th trư ng các S , Ban, Ngành các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Th Th o
Đồng bộ tài khoản