Quyết định số 492/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định số 492/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 492/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 492/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc --------- --------------- S : 492/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V CÁC ƠN VN S NGHI P THU C VĂN PHÒNG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 33/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Các ơn v s nghi p thu c Văn phòng Chính ph , bao g m: 1. Nhà khách 37 Hùng Vương. 2. Trung tâm H i ngh Qu c t . 3. Trung tâm H i ngh Qu c gia. 4. Nhà khách La Thành. 5. H i trư ng Th ng Nh t. 6. Nhà khách Tao àn. i u 2. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p m i, i tên, sáp nh p, gi i th i v i các ơn v s nghi p thu c Văn phòng Chính ph . i u 3. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v s nghi p t i i u 1 Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký; bãi b Quy t nh s 170/1998/Q -TTg ngày 09 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v các ơn v s nghi p có thu thu c Văn phòng Chính ph và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này.
  2. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKT CKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (5b) - Lưu: VT, TCCV (5b)
Đồng bộ tài khoản