Quyết định số 492-TTg/QĐ về việc điều chỉnh dự án cải tạo nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn khẩn cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 492-TTg/QĐ về việc điều chỉnh dự án cải tạo nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn khẩn cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 492-TTg/QĐ về việc điều chỉnh dự án cải tạo nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn khẩn cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 492-TTg/QĐ về việc điều chỉnh dự án cải tạo nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn khẩn cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 492-TTg /Q Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 1996 QUY T NNH V VI C I U CH NH D ÁN C I T O NÂNG C P C NG H I PHÒNG GIAI O N KH N C P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (công văn 1039/KH T ngày 20 tháng 4 năm 1996 và 2048/KH T ngày 22 tháng 7 năm 1996) và ý ki n c a B K ho ch và u tư (công văn s 2651/BKH-VPT ngày 11 tháng 6 năm 1996), QUY T NNH: i u 1. - i u ch nh d án c i t o nâng c p c ng H i Phòng giai o n khNn c p ( ã ư c phê duy t t i quy t nh s 124/TTg ngày 02 tháng 3 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph ) áp ng lư ng hàng thông qua c ng là 6,2 tri u t n/năm v i t ng m c u tư không thay i. N i dung i u ch nh c th theo ngh t i công văn s 1039/KH T ngày 20 tháng 4 năm 1996 c a B Giao thông v n t i và ã ư c B K ho ch và u tư thNm nh t i công văn s 2651/BKH-VPT ngày 11 tháng 6 năm 1996. i u 2. - B trư ng các B : Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , các cơ quan thu c Chính ph có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng và T ng giám c T ng công ty Hàng h i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản