Quyết định số 4951/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
6
download

Quyết định số 4951/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4951/QĐ-BCT về việc thành lập Ban điều hành và Tổ công tác dự án “Nghiên cứu Tổng sơ đồ tiết kiệm năng lượng Việt Nam” do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4951/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 4951/Q -BCT Hà N i, ngày 11 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN I U HÀNH D ÁN “NGHIÊN C U T NG SƠ TI T KI M NĂNG LƯ NG VI T NAM” B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Hi p nh h p tác k thu t gi a hai Chính ph Vi t Nam – Nh t B n ngày 20 tháng 10 năm 1998; Căn c Biên b n ghi nh gi a Văn phòng Ti t ki m năng lư ng, B Công Thương và Cơ quan h p tác qu c t Nh t B n ngày 14 tháng 11 năm 2007 v D án “Nghiên c u T ng sơ ti t ki m năng lư ng Vi t Nam”; V is ng ý tham gia T công tác c a các Chuyên gia trong và ngoài B ; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban i u hành và T công tác d án “Nghiên c u T ng sơ ti t ki m năng lư ng Vi t Nam”. i u 2. Ban i u hành và T công tác d án có nhi m v ph i h p các cơ quan liên quan c a Vi t Nam và Nh t B n giám sát quá trình th c hi n, ánh giá k t qu d án. Ban i u hành và T công tác d án t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V ch c năng, T ng giám c T p oàn i n l c Vi t Nam, T ng giám c T p oàn D u khí Vi t Nam, T ng giám c T p oàn công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam, và các thành viên Ban i u hành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu: VT, KHCN H u Hào
  2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN I U HÀNH D ÁN NGHIÊN C U T NG SƠ TI T KI M NĂNG LƯ NG VI T NAM (kèm theo Quy t nh 4951/Q -BCT ngày 11 tháng 9 năm 2008) TT H và tên Nơi công tác Ch c danh 1. Nguy n ình Hi p Phó V trư ng, V Khoa h c và Trư ng ban Công ngh - Chánh văn phòng TKNL B Công Thương 2. Nguy n Trung Hòa V trư ng, V KHCN&MT, B Xây Thành viên d ng 3. Nguy n Phúc Khanh Phó v trư ng v KHCN, B Giáo Thành viên d c và ào t o 4. Tr nh Ng c Khánh Phó trư ng ban Kinh Doanh và i n Thành viên Nông thôn. 5. Nguy n Thanh Hương Phó Trư ng ban Khí i n, T p oàn Thành viên D u khí Vi t Nam. 6. Nguy n Ti n Ch nh Trư ng ban Khoa h c, công ngh và Thành viên chi n lư c, T p oàn công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam. 7. ng H i Dũng Văn phòng Ti t ki m năng lư ng – Thành viên B Công Thương Thư ký DANH SÁCH THÀNH VIÊN T CÔNG TÁC D ÁN NGHIÊN C U T NG SƠ TI T KI M NĂNG LƯ NG VI T NAM (kèm theo Quy t nh 4951/Q -BCT ngày 11 tháng 9 năm 2008) TT H và tên Nơi công tác Ch c danh 1. ng H i Dũng Chuyên viên, V Khoa h c và Công T trư ng ngh - B Công Thương 2. Ph m Minh Hùng CV, V Kinh t Công nghi p. B K Thành viên ho ch và u tư 3. Phương Hoàng Kim Chuyên viên, V Khoa h c và Công Thành viên ngh - B Công Thương 4. Nguy n H u Ti n CV, V Khoa h c và Công ngh , B Thành viên Giao thông v n t i. 5. Nguy n Công Th nh V Khoa h c, Công ngh và Môi Thành viên trư ng – B Xây d ng
  3. 6. Ngô c Tr ng Chuyên viên, C c i u ti t i n l c Thành viên – B Công Thương 7. Phí Th Hương Nga T ng c c Th ng kê, B K ho ch và Thành viên u tư 8. Lê c Quang Chuyên viên ban Khí i n, T p oàn Thành viên D u khí Vi t Nam. 9. Vũ Th Nam Phòng s d ng năng lư ng Ti t ki m Thành viên hi u qu , Vi n khoa h c công ngh m , T p oàn công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam. 10. Bùi Th Như Trang Chuyên viên, V Khoa h c và Công Thành viên ngh , B Công Thương 11. ào H ng Thái Giám c, Trung tâm Ti t ki m năng Thành viên lư ng Hà N i 12. Phan Sĩ Bình Minh Chuyên viên, Ban Kinh doanh và Thành viên i n Nông thôn – T p oàn i n l c Vi t Nam. 13. Nguy n Anh Tu n Trư ng phòng Kinh t K ho ch, Thành viên Công ty Chi u sáng và Thi t b ô th 14. Nguy n Quang Vi t Phó Trư ng ban KHCN&MT – T p Thành viên oàn i n l c Vi t Nam. 15. Nguy n Duy Sơn Chuyên viên, V hành chính s Thành viên nghi p – B Tài chính 16. Nguy n Văn Long Chuyên viên, V Khoa h c và Công Thành viên ngh - B Công Thương
Đồng bộ tài khoản