Quyết định số 4960/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 4960/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4960/2005/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy trình thanh tra về công bằng trong chăm sóc sức khoẻ tại tuyến y tế cơ sở" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4960/2005/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4960/2005/QĐ-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH "QUY TRÌNH THANH TRA V CÔNG B NG TRONG CHĂM SÓC S C KHO T I TUY N Y T CƠ S ” B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân năm 1989; Căn c Lu t Thanh tra năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo đ ngh c a ông Chánh Thanh tra B Y t và ông V trư ng V Pháp ch B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này "Quy trình thanh tra v công b ng trong chăm sóc s c kho t i tuy n y t cơ s ” Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ban hành. Đi u 3 Các ông/bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch , các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. K.T B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng QUY TRÌNH THANH TRA V CÔNG B NG TRONG CHĂM SÓC S C KH E T I TUY N Y T CƠ S (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4960/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) PH N I QUY Đ NH CHUNG 1. Đ i tư ng, ph m vi áp d ng
 2. Quy trình này qui đ nh các bư c ti n hành và n i dung thanh tra v công b ng trong chăm sóc s c kho t i tuy n y t cơ s (các Tr m Y t xã, phư ng, th tr n). 2. Cơ s pháp lý khi ti n hành thanh tra v công b ng trong chăm sóc s c kho t i tuy n y t cơ s 2.1. Lu t B o v s c kho nhân dân năm 1989. 2.2. Lu t Thanh tra năm 2004. 2.3. Đi u l Thanh Nhà nư c v Y t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 23/HĐBT ngày 24/1/1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ). 2.4. Ngh quy t s 46-NQ-TW ngày 23/02/2005 v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong tình hình m i. 2.5. Ch th s 06/CT-TW ngày 22/01/2002 c a Ban bí thư Trung ương Đ ng v vi c c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s . 2.6. Quy t đ nh s 370/2002/QĐ-BYT ngày 07 tháng 2 năm 2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành "Chu n Qu c gia v y t xã giai đo n 2001 - 2010" 2.7. Quy t đ nh c a T ng Thanh tra Nhà nư c s 1776/TTNN ngày 21/12/1996 v vi c ban hành “Qui ch ho t đ ng c a Đoàn Thanh tra”. 2.8. Các văn b n qui đ nh, hư ng d n c a Chính ph , c a các B , ngành v b o đ m công b ng trong chăm sóc s c kho t i tuy n y t cơ s . PH N II CÁC BU C TI N HÀNH THANH TRA V CÔNG B NG TRONG CHĂM SÓC S C KHO TUY N Y T CƠ S 1. Chu n b thanh tra 1.1. Ti p nh n thông tin t các ngu n - K ho ch thanh tra hàng năm đã đư c c p có th m quy n phê duy t; - Đơn thư ph n nh, khi u n i, t cáo c a công dân; - T các phương ti n thông tin đ i chúng (báo, t p chí, đài phát thanh, truy n hình....); - Ch th , ch đ o, yêu c u c a c p trên ho c đ ngh c a các cơ quan h u quan. 1.2. X lý thông tin - Ch n l c thông tin; - Phân tích thông tin; - Ki m tra thông tin. 1.3. Chu n b cơ s pháp lý
 3. 1.3.1 Ban hành quy t đ nh thanh tra. Quy t đ nh thanh tra ph i ghi rõ: - Căn c pháp lý đ thanh tra; - Đ i tư ng, n i dung, ph m vi, nhi m v thanh tra; - Th i h n ti n hành thanh tra; - Trư ng Đoàn thanh tra và các thành viên khác c a Đoàn thanh tra. 1.3.2 Chu n b các văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c c n thanh tra; các căn c pháp lý c n s d ng cho cu c thanh tra. 1.4. Xây d ng k ho ch thanh tra bao g m các n i dung: - M c đích, yêu c u c a cu c thanh tra; - Th i gian thanh tra; - Đ i tư ng thanh tra; - N i dung (tr ng tâm, tr ng đi m); - Phương pháp ti n hành; - Phân công trách nhi m các thành viên; - Các h sơ liên quan; - Cơ s v t ch t ph c v thanh tra; - Ch đ thông tin báo cáo và d ki n th i h n k t thúc cu c thanh tra. 1.5. T ch c t p hu n - Quán tri t n i dung quy t đ nh thanh tra, k ho ch thanh tra và phương pháp ti n hành cu c thanh tra; - Các ch đ chính sách, cơ ch qu n lý các lĩnh v c liên quan đ n n i dung thanh tra; - N i quy làm vi c c a Đoàn thanh tra (Ch đ k lu t công tác v b o m t, phát ngôn; vi c gi gìn ph m ch t ngư i cán b thanh tra; th c hi n nguyên t c t p trung, dân ch trong toàn Đoàn). 2. Ti n hành thanh tra 2.1. Công b cơ s pháp lý Đoàn Thanh tra ti n hành công b quy t đ nh thanh tra ho c xu t trình th thanh tra viên khi ti n hành thanh tra đ c l p trư c đ i tư ng thanh tra. 2.2. Ki m tra cơ s pháp lý c a đ i tư ng đư c thanh tra - Quy t đ nh thành l p Tr m y t ;
 4. - Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Tr m Y t xã, phư ng; - Ngư i đ i di n h p pháp c a đơn v (Tr m trư ng Tr m y t xã, phư ng); - Danh sách cán b , nhân viên (chính th c, h p đ ng); ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m i cá nhân trong tr m y t xã, phư ng. 2.3. Nêu yêu c u ho c đ cương thanh tra đ đ i tư ng thanh tra báo cáo theo các n i dung đã đư c ghi trong quy t đ nh thanh tra. N u là thanh tra theo k ho ch, Đoàn thanh tra thông báo đ cương ho c yêu c u c a đ t thanh tra đ đ i tư ng thanh tra chu n b báo cáo và cung c p đ y đ h sơ khác có liên quan đ n cu c thanh tra cho Đoàn thanh tra. N u là thanh tra đ t xu t, thanh tra viên nêu các yêu c u c a cu c thanh tra t i th i đi m thanh tra, t i nơi thanh tra và đ i tư ng báo cáo gi i trình ngay b ng l i ho c b ng văn b n. Đ i v i nh ng n i dung ph c t p, Đoàn thanh tra có th yêu c u đ i tư ng thanh tra g i báo cáo gi i trình sau. 2.4. Nghe báo cáo tư ng trình Nghe đ i tư ng thanh tra báo cáo tư ng trình theo đ cương và yêu c u c a Đoàn thanh tra. Báo cáo ph i t p trung vào n i dung thanh tra. Đoàn thanh tra nêu các câu h i đ đ i tư ng thanh tra tr l i, gi i trình, đ i tho i. N i dung báo cáo ho c gi i trình, tr l i câu h i là nh ng tiêu chí đư c quy đ nh t i n i dung thanh tra cho t ng lo i hình. Quá trình nghe báo cáo và tr l i câu h i c a đ i tư ng ph i đư c ghi chép ho c đánh giá theo quy đinh t i N i dung thanh tra. 2.5. Thu th p, nghiên c u, khai thác h sơ Đoàn thanh tra ph i ti n hành ki m tra và thu th p ngay các h sơ liên quan đ n công tác chăm sóc s c kho nhân dân t i Tr m Y t xã phư ng sau đó ti n hành nghiên c u, khai thác h sơ đ xác đ nh nh ng y u t c n thi t cho quá trình thanh tra. 2.6. Thanh tra t i cơ s 2.7. Trưng c u xác minh và th c hi n các gi i pháp c p bách Khi có khi u n i, t cáo v vi c vi ph m các qui đ nh v khám ch a b nh, chăm sóc b o v s c kho gây h u qu x u đ n s c kho ngư i dân, Đoàn thanh tra c n trưng c u ý ki n c a các cơ quan ch c năng liên quan đ n t ng lĩnh v c (khám ch a b nh, y t d phòng …) đ xác đ nh rõ đúng, sai ph c v quá trình thanh tra. Th c hi n ho c ki n ngh c p có th m quy n th c hi n các gi i pháp c p bách nh m h n ch vi c gây h u qu x u đ n s c kho ngư i dân đ ng th i báo cáo c p có th m quy n xem xét gi i quy t. 3. K t thúc cu c thanh tra 3.1. L p biên b n thanh tra
 5. D a trên n i dung thanh tra, k t qu thanh tra, Đoàn Thanh tra ti n hành l p biên b n thanh tra, nêu c th v t ng n i dung đã ti n hành thanh tra; Xác đ nh rõ tính ch t, m c đ vi ph m (n u có) và nguyên nhân, trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m; Ki n ngh các bi n pháp kh c ph c, x lý. 3.2. Báo cáo k t qu thanh tra K t thúc thanh tra t i cơ s , Trư ng đoàn thanh tra ti n hành l p báo cáo k t qu thanh tra g i cho ngư i ra quy t đ nh thanh tra theo qui đ nh. Báo cáo k t qu thanh tra ph i nêu đư c các n i dung: - K t lu n c th v t ng n i dung đã ti n hành thanh tra; - Xác đ nh tính ch t, m c đ vi ph m, nguyên nhân, trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m (n u có); - Ý ki n khác nhau gi a thành viên Đoàn thanh tra v i Trư ng Đoàn thanh tra v n i dung báo cáo k t qu thanh tra (n u có); - Các bi n pháp x lý theo th m quy n đã đư c áp d ng; ki n ngh các bi n pháp x lý; - Trư ng đoàn thanh tra thông báo d th o k t qu thanh tra cho lãnh đ o đơn v đư c thanh tra (n u c n); - Ch m nh t là 15 ngày, k t ngày k t thúc cu c thanh tra, Trư ng Đoàn thanh tra ph i có văn b n báo cáo k t qu thanh tra g i t i ngư i ra quy t đ nh thanh tra. Trư ng Đoàn thanh tra ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c, khách quan c a báo cáo k t qu thanh tra. Trong trư ng h p ngư i ra quy t đ nh thanh tra là Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c thì báo cáo k t qu thanh tra còn đư c g i cho Th trư ng cơ quan thanh tra cùng c p. 3.3. K t lu n thanh tra Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n đư c báo cáo k t qu thanh tra, ngư i ra quy t đ nh thanh tra ph i ra k t lu n thanh tra. K t lu n thanh tra ph i có các n i dung: - Đánh giá vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a đ i tư ng thanh tra thu c n i dung thanh tra; - K t lu n v n i dung đư c thanh tra; - Xác đ nh rõ tính ch t, m c đ vi ph m, nguyên nhân, trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m (n u có); - Các bi n pháp x lý theo th m quy n đã đư c áp d ng; ki n ngh các bi n pháp x lý. Trong quá trình ra văn b n k t lu n thanh tra, ngư i ra quy t đ nh thanh tra có quy n yêu c u Trư ng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu c u đ i tư ng thanh tra gi i trình đ làm rõ thêm nh ng v n đ c n thi t ph c v cho vi c ra k t lu n thanh tra. 3.4. Công b /g i k t lu n thanh tra. Ngư i ra quy t đ nh thanh tra công b công khai k t lu n thanh tra ho c g i k t lu n thanh tra cho đ i tư ng thanh tra. Trư ng h p c n thi t có th u quy n cho Trư ng Đoàn thanh tra công b k t lu n thanh tra.
 6. K t lu n thanh tra đư c g i t i Th trư ng cơ quan qu n lý cùng c p và đ i tư ng thanh tra. Trư ng h p Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c là ngư i ra quy t đ nh thanh tra thì k t lu n thanh tra còn đư c g i cho Th trư ng cơ quan thanh tra cùng c p. 3.5. Xem xét, x lý k t lu n thanh tra Trong th i h n 15 ngày, k t ngày có k t lu n thanh tra, Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p và ngư i ra quy t đ nh thanh tra có trách nhi m xem xét k t lu n thanh tra; x lý đ i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có vi ph m pháp lu t; áp d ng các bi n pháp theo th m quy n ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có th m quy n áp d ng bi n pháp kh c ph c, hoàn thi n cơ ch , chính sách, pháp lu t. 4. Sau thanh tra 4.1.Theo dõi, giám sát: T ch c ki m tra vi c ch p hành quy t đ nh v x lý, x ph t ho c các ki n ngh c a ngư i ra quy t đ nh thanh tra đ i v i đ i tư ng thanh tra và t ch c, cá nhân có liên quan. 4.2. Phúc tra (n u c n) 4.3. T ng h p báo cáo - lưu h sơ theo quy đ nh. PH N III N I DUNG THANH TRA CÔNG B NG TRONG CHĂM SÓC S C KHO T I TR M Y T XÃ/PHƯ NG A. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên Tr m y t xã, phư ng 2. Đ a ch - Đi n tho i: - Fax: 3. Trư ng Tr m y t xã/phư ng - H , tên: - Trình đ chuyên môn: 4. T ch c, biên ch - T ng s cán b , nhân viên y t : - T l cán b y t /t ng s dân c a xã:…………….. ngư i - T ng s cán b y t (g m c h p đ ng)...................... ngư i 5. Quy mô, v trí 2 - Di n tích m t b ng:…………….m
 7. 2 - Di n tích xây d ng:…………….m - Nhà c p: 2 + C p 4:……….m 2 + C p 3:……....m 2 + C p 2:…...….m 2 + C p 1:…….......m 6. Văn b n pháp lý - Quy t đ nh thành l p Tr m y t xã/phư ng - H p đ ng lao đ ng (n u có ngư i lao đ ng h p đ ng) - Gi y t khác liên quan 7. Thu nh p bình quân c a cán b y t 8. Th i gian làm vi c t ………gi ……… đ n ………. gi ……..... B. N I DUNG THANH TRA, KI M TRA 1. Ngu n nhân l c c a tr m y t xã, phư ng và y t thôn, b n Có STT N i dung Đ t Không Không Nh n xét đ t (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. S Bác s làm vi c t i Tr m y t xã:………………..ngư i - Bác s đa khoa: ……….. ngư i - Bác s chuyên khoa:….. ngư i 2. S Y s làm vi c t i Tr m y t xã: ………...ngư i - Y s đa khoa:.............…. ngư i - Y s chuyên khoa:.......... ngư i 3. S Y tá làm vi c t i Tr m y t xã: ………... ngư i 4. S N h sinh làm vi c t i Tr m y t xã:.………….. ngư i 5. S Lương y làm vi c t i Tr m y t xã: .……………..ngư i 6. S Dư c s đ i h c làm vi c t i Tr m y t xã:………….. ngư i
 8. 7. S Dư c s trung h c làm vi c t i Tr m y t xã:……….. ngư i 8. S Dư c tá làm vi c t i Tr m y t xã: ……………….. ngư i 9. S cán b y t thôn/b n ………..... ngư i 10. S cán b , nhân viên khác …………….. ngư i 2. Ngu n kinh phí, cơ s v t ch t, trang thi t b và phương ti n t i Tr m y t xã/ phư ng Có Đ t Không STT N i dung đ t Không Nh n xét (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. S phòng làm vi c:………phòng 2. Phương ti n làm vi c: - Trang thi t b cơ b n cho cán b y t : - B d ng c khám chuyên khoa: - Trang thi t b khám, đi u tr s n ph khoa: - Trang thi t b ph c v c p c u (n p, băng- ca, cơ s thu c...): 3. Văn b n pháp quy (do cơ quan c p trên cung c p ho c Tr m y t t sưu t m): 4. Sách và tài li u chuyên môn: - Do cơ quan c p trên c p: - Do Tr m y t t trang b : 5. Thu c thi t y u: - Cơ s thu c thi t y u: + Đáp ng đ nhu c u KCB: + Không đáp ng đ nhu c u KCB: - Thu c BHYT: + Đáp ng đ nhu c u KCB: + Không đáp ng đ nhu c u KCB: - Thu c BHYT cho ngư i nghèo: + Đáp ng đ nhu c u KCB: + Không đáp ng đ nhu c u KCB: - Thu c các chương trình y t khác: + Đáp ng đ nhu c u KCB: + Không đáp ng đ nhu c u KCB: 6. Vư n thu c nam:
 9. - Di n tích: - S lo i cây thu c nam: - Trung bình s ngư i đã đư c s d ng trong 1 tháng: 7. Ngu n kinh phí mua thu c: - Ngân sách thư ng xuyên: - Ngân sách chương trình: - Cán b y t xã góp v n: - Ngu n thu khác 3. Công b ng trong ti p c n các d ch v chăm sóc s c kh e Có Đ t Không STT N i dung đ t Không Nh n xét (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Ch đ tr c c p c u? 2. S lư t khám? - Khám đa khoa:……..…..lư t - Khám chuyên khoa:…….lư t - Khám ch a b nh b ng y h c c truy n: ……..lư t 3. - Có khám ch a b nh t i nhà không? - Có thu phí không? 4. Qu n lý s c kh e các đ i tư ng ưu tiên (các b nh xã h i, di n chính sách xã h i) 5. Có qu n lý s c kh e t ng h gia đình không? 6. Có tham gia, tri n khai công tác dân s , k ho ch hóa gia đình? - Qu n lý thai s n? - Khám thai đ nh kỳ? - Tiêm phòng u n ván? - Cung ng các phương ti n tránh thai?
 10. 7. - Có theo dõi qu n lý và tham gia công tác v sinh môi trư ng? - S h gia đình có h xí h p v sinh? - S h gia đình đư c s d ng nư c máy? - Ngu n nư c chính dùng cho sinh ho t trong xã? 8. Theo dõi qu n lý và tham gia công tác v sinh an toàn th c ph m? 9. Theo dõi qu n lý hành ngh y dư c tư nhân? - S b nh vi n tư nhân trong xã? - S phòng khám tư nhân trong xã? - S d ch v y t tư nhân khác? - S hi u thu c tư nhân trong xã? - S đ t ki m tra HNYDTN trong xã/năm......................đ t? 4. Công b ng v tài chính Có STT N i dung Đ t Không Không Nh n xét đ t (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. T l dân s có b o hi m y t :………………% - S th BHYT b t bu c? - S th BHYT t nguy n? - S th BHYT h c sinh? 2. - S ngư i nghèo đư c c p th b o hi m? - T l ngư i nghèo (theo quy đ nh 135,168,186) đư c c p th BHYT:……………..% 3. Bình quân ti n thu c là ......…….đ ng/m t ngư i dân. (ch tính s ti n thu c bán và s d ng t i Tr m y t xã) 4. Thu phí t i Tr m y t xã:
 11. - M c thu cho 1 l n khám đa khoa? - M c thu cho 1 l n khám s n? - M c thu phí chuyên khoa TMH? - M c thu phí chuyên khoa RHM? - M c thu cho 1 l n b t m ch, kê đơn? - M c thu cho 1 l n châm c u? - M c thu ti n giư ng b nh/ ngày? - M c thu ti n 1 ca đ ? 5. Mi n gi m phí KCB cho các đ i tư ng chính sách, tr em, ngư i nghèo: 5. Công b ng trong các ho t đ ng khám ch a b nh Có Đ t Không STT N i dung đ t Không Nh n xét (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. - T ng s lư t KCB t i Tr m y t xã/1 năm:…….…..lư t. Trong đó: + S lư t có thu phí:…..lư t/năm + T ng s ti n thu đư c:…đ/năm + S lư t đư c mi n gi m vi n phí: .......lư t/năm + T ng s ti n mi n gi m.......... đ ng/năm. 2. Ngư i nghèo có đư c khám và c p thu c mi n phí t i Tr m y t xã không? 3. - T ng s ngư i tàn t t trong xã: - T l ngư i tàn t t đư c qu n lý:………..... 4. T l ngư i đư c ph c h i ch c năng t i c ng đ ng:……….% 5. T l tr em đư c tiêm ch ng phòng đ 6 b nh trong chương trình tiêm ch ng m r ng:…………..% 6. T ng s tr m c các b nh trong chương trình tiêm ch ng m r ng c a tr em dư i 15 tu i:…………….tr /năm 7. T ng s tr ch t các b nh trong chương trình tiêm ch ng m r ng c a tr em dư i 15 tu i:…………….tr /năm 8. Tri n khai chương trình CDD
 12. 9. Tri n khai chương trình phòng ch ng suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i? 10. Tri n khai chương trình ARI? 11. Tri n khai chương trình phòng ch ng lao? 12. Tri n khai chương trình phòng ch ng m t h t? 13. Tri n khai chương trình phòng ch ng b nh phong? 14. T ng s ngư i b nh đư c khám và chuy n lên tuy n trên:…. ca/năm 15. T ng s ca đ t i Tr m y t xã trong 1 năm/t ng s tr đư c sinh 1 năm trong xã:……... ca. 16. T l ph n có thai đư c khám thai đ 3 l n………….. T l ph n có thai không đư c khám thai đ 3 l n………….. T l ph n có thai không đư c khám thai l n nào………….. 17. T ng s ngư i m c các b nh lao, tâm th n, phong, mù lòa, s t rét, s t xu t huy t đư c qu n lý:…………..ngư i T l ngư i m c các b nh trên đư c qu n lý: 6. Công b ng trong ch đ chính sách đ i v i cán b y t tuy n y t xã, phư ng Có Đ t Không đ t Không Nh n xét STT N i dung (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. - S cán b y t t i Tr m y t đư c tham d các khoá đào t o l i ................ngư i - S cán b y t t i tr m y t đư c c tuy n h c chuy n ng ch công ch c ................ngư i (ghi rõ t ng trư ng h p) 2. - Th c hi n ch đ ph c p trách nhi m c a lãnh đ o Tr m y t xã
 13. - Th c hi n ch đ ti n tr c cho cán b Tr m y t xã - Th c hi n ch đ ph c p cho y t thôn, b n Th c hi n ch đ ph c p khi tham gia tri n khai các chương trình y t (TCMR...) 3. Đóng b o hi m y t , b o hi m xã h i cho cán b nhân viên 4. Đ m b o đ y đ các ch đ BHYT, BHXH cho các nhân viên h p đ ng theo Lu t Lao đ ng 7. Thanh tra vi c th c hi n các quy ch chuyên môn t i Tr m y t xã, phư ng Có Đ t Không STT N i dung đ t Không Nh n xét (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Quy ch thư ng tr c - T ch c thư ng tr c đ m b o 24/24 gi trong ngày + S lư ng ngư i tr c + Ngư i thư ng tr c luôn có m t t i v trí làm vi c, khi ra kh i Tr m Y t xã ph i có ngư i thay th có trình đ chuyên môn tương đương 2. Quy ch c p c u - Ngư i b nh trong tình tr ng c n c p c u ph i đư c ti n hành khám ngay t i phòng b nh ho c bu ng tr c c p c u - Phương ti n d ng c c p c u s n sàng đ theo cơ s quy đ nh - T thu c t i phòng c p c u: đ theo cơ s quy đ nh, đáp ng phác đ c p c u, thu c đ nhãn, hàm lư ng, đ m b o ch t lư ng, h n dùng; b sung đ y đ , k p th i - Ngư i b nh n m lưu: đư c theo dõi sát theo y l nh, x lí k p th i khi có di n bi n m i x y ra, ghi vào h sơ b nh án - Trư ng h p chuy n b nh nhân lên tuy n
 14. trên nhân viên y t làm h sơ, th t c chuy n vi n theo quy đ nh 3. Quy ch ch n đoán b nh, làm h sơ b nh án và kê đơn đi u tr - H sơ b nh án có ghi đ y đ , đúng c t m c quy đ nh - Tên thu c có ghi rõ ràng, đúng danh pháp, hàm lư ng, li u dùng, đư ng dùng, phù h p v i ch n đoán - Khi thăm khám có ghi ngày, gi khám và di n bi n b nh vào b nh án, ký, ghi rõ h tên, ch c danh - Ngư i b nh có phi u theo dõi, phi u chăm sóc, ghi chép chính xác và đ y đ - Khi ngư i b nh đư c truy n d ch: Th c hi n và theo dõi đúng quy đ nh - Khi tiêm, truy n, châm c u có h p ch ng choáng, đ cơ s c p c u theo quy đ nh. Cán b th c hi n n m v ng phác đ ch ng s c ph n v và x trí choáng - Ngư i b nh có đư c y tá - đi u dư ng hư ng d n cách theo dõi, chăm sóc và đư c giáo d c s c kho khi n m t i Tr m y t xã 4. Quy ch s d ng thu c - Th c hi n các quy đ nh v s d ng thu c h p lý, an toàn, kinh t - Th c hi n đúng phác đ đi u tr theo quy đ nh - Quy ch dư c chính: + Thu c mua v có đư c ki m nh p, ki m tra s lư ng, ch t lư ng, s đăng ký, s ki m soát, nư c s n xu t + Thu c s d ng trong Tr m y t xã có ngu n g c rõ ràng, có hoá đơn, ch ng t h pl + Th c hi n nghiêm ch nh quy ch thu c đ c, thu c hư ng th n
 15. + Y tá- đi u dư ng đ m b o thu c đ n ngư i b nh đúng đư ng dùng, đúng li u + T ch c thông tin, b i dư ng ki n th c s d ng thu c cho th y thu c, y tá- đi u dư ng và ngư i b nh + Thư ng xuyên thông tin thu c m i, phương pháp đi u tr m i trong các sinh ho t chuyên môn t i Tr m y t xã + Trung tâm y t qu n, huy n ho c S Y t t ch c b i dư ng ki n th c v thu c, hư ng d n đi u tr cho cán b y t xã, y t thôn, b n 5. Quy ch ch ng nhi m khu n + D ng c đư c ti t khu n, đ m b o đúng quy đ nh, đ th i gian, nhi t đ , n ng đ dung d ch sát khu n + T ch c nơi t p trung d ng c b n, đ b n ngăn n p, g n gàng; đư c gi i quy t hàng ngày + Các bu ng có đ nư c, phương ti n cho nhân viên r a tay + Các bu ng th thu t, bu ng đ , bu ng tiêm, ph i có n n lát g ch men ho c v t li u tương đương đ m b o nh n, khô, không th m nư c, luôn s ch Bu ng làm vi c (bu ng tiêm, bu ng th thu t) - S ch s , thoáng mát - T đ ng thu c s ch, s p x p thu c đúng qui cách - Có đ d ng c ti t khu n, đúng qui đ nh V sinh ngo i c nh. - Khu v c xung quanh Tr m y t xã s ch s . - Không phơi qu n áo và đ các v t d ng c th a khác hành lang Tr m y t xã. X lý ch t th i : - Ch t th i ph i đư c x lý an toàn tránh nguy cơ gây nhi m b n ho c lây lan cho
 16. ngư i khác, cho c ng đ ng. - Có thu gom và phân lo i và x lý ch t th i đúng theo qui đ nh. - Thu gom và x lý ch t th i s c nh n. - V t s c nh n có đư c x lý an toàn đ tránh nguy cơ m c các b nh nhi m khu n do tai n n ngh nghi p không - Thùng ch a v t s c nh n có đúng tiêu chu n hi n hành ( c ng, khó th ng, m t chi u) - Có v n chuy n v t s c nh n trong thùng, h p c ng không X lý kh khu n d ng c y t . - D ng c đư c làm s ch, kh khu n, c t gi đúng qui đ nh đ tránh lây nhi m chéo. - Có t đ ng các d ng c đã kh khu n. - Các d ng c đã kh khu n đư c đ trong h p ho c túi kín có nhãn ghi rõ ngày ti n hành kh khu n, h n dùng. - Kh khu n b ng hoá ch t ch dùng cho các d ng c không ch u nhi t. - Nhân viên y t đư c t p hu n đ nh kỳ v công tác kh khu n. R a tay thông thư ng - R a tay v i xà phòng ho c dung d ch r a tay nh m làm gi m thi u nguy cơ lây chéo - Có xà phòng, khăn s ch và nơi r a tay đư c b trí thu n l i cho vi c r a tay 6. Qui ch báo cáo - Th i gian báo cáo: + Báo cáo tháng, + Báo cáo quý, + Báo cáo 06 tháng, + 09 tháng,
 17. + 12 tháng - Báo cáo đ t xu t
Đồng bộ tài khoản