Quyết định số 497/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 497/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 497/QĐ-BTC về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá đăng ký mới được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 497/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 497/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá; Căn cứ đề nghị của các tổ chức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá đăng ký mới (đợt 1 năm 2009) được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, các tổ tư vấn định giá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Tổng công ty Nhà nước; - Các tổ chức tư vấn định giá; Trần Xuân Hà - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, website BTC; - Lưu VT, Vụ TCNH. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số 497/QĐ-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 1. Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội; 2. Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (VDSC); 3. Công ty cổ phần chứng khoán Đại Việt (DVSC); 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBS); 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kiểm toán Vạn An (VACA Co., Ltd); 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á (FADACO., Ltd); 7. Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dương (I.A Co., Ltd); 8. Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn thuế A.T.A.X (A.T.A.X Co., Ltd); 9. Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Vũng Tàu (VAC); 10. Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Âu Lạc; 11. Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và dịch vụ tài chính; 12. Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam; 13. Công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Hoàng Quân.
Đồng bộ tài khoản