Quyết định số 5 / 2004/ QĐ-BXD về TCXDVN 281 2004

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
180
lượt xem
46
download

Quyết định số 5 / 2004/ QĐ-BXD về TCXDVN 281 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hóa thể thao. Chú thích: 1. Nhà văn hóa- thể thao được dùng vào mục đích tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thể thao ở cấp quận, huyện. 2. Đối với nhà văn hóa- thể thao có yêu cầu đặc biệt, khi các cơ quan có thẩm quyền cho phép thì được thiết kế theo yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5 / 2004/ QĐ-BXD về TCXDVN 281 2004

 1. Bé x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè 5 / 2004/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi , ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2004 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr|ëng bé x©y dùng VÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 281: 2004 '' Nhµ v¨n ho¸ thÓ thao - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ '' Bé tr|ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/ 2003/ N§ - CP ngµy 04 / 04 / 2003 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø biªn b¶n sè 09/ BB - H§KHKT ngµy 18 / 1 / 2002 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu tiªu chuÈn '' Nhµ v¨n ho¸ thÓ thao - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ '' - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ ViÖn tr|ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 281: 2004 '' Nhµ v¨n ho¸ thÓ thao - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ '' §iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o . §iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn tr|ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc vµ Thñ tr|ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./. Bé tr|ëng Bé X©y dùng N¬i nhËn : - Nh| ®iÒu 3 - L|u VP&Vô KHCN ®· ký Bé tr|ëng NguyÔn Hång Qu©n
 2. Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN Nhµ v¨n ho¸ -thÓ thao - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ Building for sports-culture- basic principles for design 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o nhµ v¨n ho¸- thÓ thao. Chó thÝch: 1. Nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ®|îc dïng vµo môc ®Ých tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao ë cÊp quËn, huyÖn. 2. §èi víi nhµ v¨n ho¸- thÓ thao cã yªu cÇu ®Æc biÖt, khi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp th× ®|îc thiÕt kÕ theo yªu cÇu, nhiÖm vô thiÕt kÕ riªng. 2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn Quy chuÈn X©y dùng ViÖt Nam. TCVN 2748 - 1991. Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng - Nguyªn t¾c chung. TCXDVN 276: 2002. C«ng tr×nh c«ng céng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n thiÕt kÕ. TCVN 4250-1986. C«ng tr×nh thÓ thao- S©n thÓ thao - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCVN 4529- 1988. C«ng tr×nh thÓ thao- Nhµ thÓ thao - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCVN 4474-1987. Tho¸t n|íc bªn trong nhµ vµ c«ng tr×nh - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCVN 4513-1988. CÊp n|íc bªn trong nhµ vµ c«ng tr×nh - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCVN 2622 -1995. Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh- Yªu cÇu thiÕt kÕ. TCVN 5687- 1991. Th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXD 16- 1986. ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông. TCXD 25-1991 . §Æt ®|êng d©y ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXD 27- 1991. §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng- TiªuchuÈn thiÕt kÕ
 3. 3. Quy ®Þnh chung 3.1. C¨n cø vµo tÝnh chÊt, chøc n¨ng sö dông vµ quy m« c«ng tr×nh, nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ®|îc ph©n lµm hai lo¹i: - Nhµ v¨n ho¸- thÓ thao víi néi dung ho¹t ®éng th«ng th|êng; - Nhµ v¨n ho¸- thÓ thao víi néi dung ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt ®Æc tr|ng cña vïng miÒn. 3.2. Quy m« nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ®|îc tÝnh theo søc chøa cña phßng kh¸n gi¶, th«ng th|êng lÊy tõ 200 ng|êi ®Õn 500 ng|êi. 3.3. Nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ®|îc thiÕt kÕ theo 3 cÊp c«ng tr×nh. ViÖc ph©n cÊp ®|îc ¸p dông theo tiªu chuÈn “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c chung- TCVN 2748- 1991”. 4. Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng vµ tæ chøc quy ho¹ch tæng mÆt b»ng 4.1. §Þa ®iÓm khu ®Êt x©y dùng nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ph¶i n»m trong quy ho¹ch chung ®· ®|îc duyÖt phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi hiÖn t¹i cña ®Þa ph|¬ng vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong t|¬ng lai. 4.2. Khu ®Êt x©y dùng nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - M«i tr|êng s¹ch ®Ñp phï hîp víi c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao, häc tËp, rÌn luyÖn; - Cã hÖ thèng giao th«ng thuËn tiÖn, ®¶m b¶o cho c«ng t¸c x©y dùng vµ ®¸p øng ®|îc yªu cÇu ho¹t ®éng cña nhµ v¨n ho¸ - thÓ thao trong t|¬ng lai; - ThuËn lîi cho viÖc cung cÊp ®iÖn, n|íc, th«ng tin liªn l¹c v.v...; - Khu ®Êt ë vÞ trÝ cao r¸o, tho¸ng m¸t, Ýt tèn kÐm cho biÖn ph¸p xö lý ®Æc biÖt vÒ nÒn mãng c«ng tr×nh hoÆc tho¸t n|íc khu vùc. - Nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ph¶i ®|îc bè trÝ ë khu vùc trung t©m quËn, huyÖn víi b¸n kÝnh phôc vô theo quy ®Þnh trong b¶ng 1.
 4. B¶ng 1- b¸n kÝnh phôc vô cña nhµ v¨n ho¸- thÓ thao Lo¹i nhµ v¨n ho¸- thÓ thao B¸n kÝnh phôc vô (m) §èi víi c¸c quËn Tõ 2000 ®Õn 3500 §èi víi c¸c huyÖn Tõ 3500 ®Õn 5000 4.3. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng nhµ v¨n ho¸- thÓ thao c¨n cø vµo quy m« vµ tÝnh chÊt ®iÓm d©n c| ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng nhµ v¨n ho¸- thÓ thao Tªn gäi Søc chøa cña phßng kh¸n DiÖn tÝch x©y gi¶ (ng|êi) dùng (ha) 1. Nhµ v¨n ho¸- thÓ thao víi néi dung ho¹t ®éng th«ng th|êng - Lo¹i lín Tõ 400 ®Õn 500 Tõ 0,8 ®Õn 1,0 - Lo¹i trung b×nh Tõ 200 ®Õn 300 Tõ 0,6 ®Õn 0,7 - Lo¹i nhá Tõ 100 ®Õn 200 Tõ 0,4 ®Õn 0,5 2. Nhµ v¨n ho¸- thÓ thao víi néi dung ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt ®Æc tr|ng cña vïng miÒn - Lo¹i lín Nhá h¬n 500 Tõ 0,6 ®Õn 0,7 - Lo¹i trung b×nh Nhá h¬n 400 0,5 - Lo¹i nhá Tõ 200 ®Õn 300 Tõ 0,3 ®Õn 0,4 4.4. Nªn bè trÝ nhµ v¨n ho¸- thÓ thao gÇn c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, thÓ thao kh¸c vµ ph¶i tÝnh tíi kh¶ n¨ng phèi hîp gi÷a c¸c c«ng tr×nh ®Ó t¹o thµnh c¸c tæ hîp v¨n ho¸- thÓ thao cña ®« thÞ.
 5. 4.5. Ph¶i triÖt ®Ó h¹n chÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó x©y dùng nhµ v¨n ho¸- thÓ thao. Tr|êng hîp sö dông ®Êt n«ng nghiÖp th× ph¶i ®|îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 4.6. Nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ph¶i ®|îc bè trÝ c¸ch chØ giíi x©y dùng hoÆc ®|êng ®á cña ®|êng giao th«ng chÝnh Ýt nhÊt lµ 6m. Tr|êng hîp ph¶i tæ chøc b·i ®Ó xe trong ph¹m vi c«ng tr×nh th× kho¶ng c¸ch nãi trªn ®|îc phÐp t¨ng lªn. 4.7. Ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ khu b¶o vÖ vµ kho¶ng c¸ch ly an toµn ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nh| ®· nªu trong c¸c ®iÒu tõ ®iÒu 4.5 ®Õn 4.14 cña Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tËp I. Kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh tèi thiÓu cña nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ®|îc quy ®Þnh nh| sau: 2000m- ®èi víi nghÜa trang, b·i r¸c; 1000m - ®èi víi bÖnh viÖn cã ®iÒu trÞ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm; 1000m - ®èi víi nhµ m¸y cã ®é ®éc h¹i cÊp I; 500m - ®èi víi nhµ m¸y cã ®é ®éc h¹i cÊp II; 300m - ®èi víi nhµ m¸y cã ®é ®éc h¹i cÊp III; 100m - ®èi víi nhµ m¸y cã ®é ®éc h¹i cÊp IV; 50m - ®èi víi nhµ m¸y cã ®é ®éc h¹i cÊp V. Chó thÝch: NÕu c«ng tr×nh ë vÞ trÝ cuèi h|íng giã chñ ®¹o so víi nhµ m¸y th× kho¶ng c¸ch nµy cÇn ®|îc tÝnh to¸n cô thÓ cho thÝch hîp. 4.8. H|íng cña c¸c khèi chøc n¨ng chÝnh cña nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ph¶i b¶o ®¶m ®ãn ®|îc giã chñ ®¹o vÒ mïa hÌ. TËn dông ®|îc ¸nh s¸ng tù nhiªn ®Ó chiÕu s¸ng tèi ®a cho c¸c phßng trong c«ng tr×nh. 4.9. ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng nhµ v¨n ho¸- thÓ thao cÇn phï hîp víi c¸c yªu cÇu sau: - Ph©n khu chøc n¨ng râ rµng; - Tæ chøc giao th«ng hîp lý; - Phï hîp víi yªu cÇu sö dông. 4.10. Tû lÖ diÖn tÝch ®Êt x©y dùng cho c¸c khu chøc n¨ng chÝnh cña nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ®|îc tÝnh to¸n nh| sau: - DiÖn tÝch x©y dùng c¸c lo¹i c«ng tr×nh kiÕn tróc Tõ 30% ®Õn 35%
 6. - DiÖn tÝch phÇn s©n tËp ngoµi trêi Tõ 25% ®Õn 30% - DiÖn tÝch c©y xanh, s©n v|ên Tõ 15% ®Õn 20% - DiÖn tÝch ®Êt lµm ®|êng ®i 10% 4.11. Xung quanh khu ®Êt x©y dùng nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ph¶i cã hµng rµo b¶o vÖ vµ nªn trång d¶i c©y xanh ®Ó ch¾n giã, bôi vµ gi¶m tiÕng ån. ChiÒu réng d¶i c©y xanh kh«ng nhá h¬n 5m ®èi víi ®|êng giao th«ng th|êng vµ 10m ®èi víi ®|êng giao th«ng cã mËt ®é lín. 4.12. Tr|íc lèi ra vµo cña nhµ v¨n ho¸- thÓ thao (n¬i cã phßng biÓu diÔn) cÇn cã b·i ®ç xe vµ n¬i tËp kÕt ng|êi, tiªu chuÈn diÖn tÝch lÊy 0,3m2/chç ngåi. ChiÒu réng ®|êng ph©n t¸n kh¸n gi¶ ®|îc quy ®Þnh theo tÝnh to¸n nh|ng kh«ng nhá h¬n 1m/500 kh¸n gi¶. 4.13. Khu ®Êt x©y dùng nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ph¶i cã Ýt nhÊt hai cæng ra vµo cho ng|êi ®i bé vµ xe m¸y, « t«. CÇn cã ®|êng giao th«ng riªng cho khu vùc kho vµ b·i ®Ó xe. 5. Néi dung c«ng tr×nh vµ yªu cÇu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. 5.1. Nhµ v¨n ho¸- thÓ thao bao gåm c¸c khèi chøc n¨ng chÝnh sau ®©y : Khèi ho¹t ®éng quÇn chóng; Khèi häc tËp; Khèi c«ng t¸c chuyªn m«n; Khèi qu¶n lý hµnh chÝnh. 5.2. ChØ tiªu diÖn tÝch x©y dùng cña c¸c khèi chøc n¨ng chÝnh trong nhµ v¨n ho¸ - thÓ thao ®|îc quy ®Þnh nh| sau: - Khèi ho¹t ®éng quÇn chóng 50% - Khèi häc tËp 35% - Khèi c«ng t¸c chuyªn m«n 10% - Khèi qu¶n lý hµnh chÝnh 5% 5.3. Kh«ng gian c¸c phßng chøc n¨ng cña nhµ v¨n ho¸- thÓ thao cÇn cã tÝnh thÝch øng vµ tÝnh linh ho¹t cao vÒ mÆt sö dông. C¸c phßng ph¶i ®|îc bè trÝ sao cho tiÖn vÒ mÆt ph©n khu sö dông vµ thèng nhÊt qu¶n lý.
 7. 5.4. Khi thiÕt kÕ nhµ v¨n hãa- thÓ thao cÇn bè trÝ c¸c phßng ho¹t ®éng riªng cho trÎ em, ng|êi giµ t¹i n¬i cã thÓ ra vµo an toµn, thuËn tiÖn. Phßng ho¹t ®éng cña trÎ em cÇn trang trÝ vui nhén, mµu s¾c t|¬i s¸ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ sù ph¸t triÓn t©m sinh lý trÎ. Chó thÝch : CÇn tÝnh ®Õn nhu cÇu sö dông cña ng|êi tµn tËt trong c«ng tr×nh. Yªu cÇu thiÕt kÕ ®|îc lÊy theo tiªu chuÈn TCXDVN 264: 2002 “Nhµ vµ c«ng tr×nh- Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ng|êi tµn tËt tiÕp cËn sñ dông” 5.6. Néi dung cña khèi ho¹t ®éng quÇn chóng gåm c¸c phßng chÝnh sau: Phßng kh¸n gi¶; Phßng vui ch¬i gi¶i trÝ; Phßng giao tiÕp; Phßng triÓn l·m (phßng tr|ng bµy, phßng truyÒn thèng); Phßng ®äc s¸ch, th| viÖn; Phßng thi ®Êu thÓ thao, s©n thi ®Êu thÓ thao. 5.7. Phßng kh¸n gi¶ : - Phßng kh¸n gi¶ gåm: s¶nh, phßng kh¸n gi¶, s©n khÊu, phßng m¸y chiÕu.; - DiÖn tÝch cña phßng kh¸n gi¶ ®|îc tÝnh cho mét chç ngåi lµ 0,7m2 ®Õn 1 m2/chç ngåi. Chó thÝch: Khi quy m« phßng kh¸n gi¶ lín h¬n 300 chç: viÖc thiÕt kÕ tia nh×n, bè trÝ ghÕ, lèi ®i l¹i, thiÕt kÕ ©m thanh, phßng m¸y chiÕu ph¶i tu©n theo TCVN 5577- 1991. R¹p chiÕu bãng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Khi quy m« phßng kh¸n gi¶ tõ 300 chç trë xuèng cã thÓ thiÕt kÕ thµnh phßng ho¹t ®éng ®a n¨ng víi nÒn ph¼ng. Cèt cao ®é cña s©n khÊu cã thÓ b»ng cèt cao ®é cña phßng kh¸n gi¶. Yªu cÇu vÒ chÊt l|îng ©m thanh ph¶i ®¶m b¶o vÒ ®é râ cña lêi nãi. 5.8. Phßng vui ch¬i gi¶i trÝ. - Phßng vui ch¬i gi¶i trÝ cÇn c¨n cø vµo néi dung ho¹t ®éng vµ nhu cÇu thùc tÕ ®Ó thiÕt kÕ h×nh d¸ng vµ bè côc. Cã thÓ thiÕt kÕ kÌm theo phßng qu¶n lý vµ kho v.v...
 8. - Khi quy m« cña phßng gi¶i trÝ lín th× nªn t¸ch riªng phßng gi¶i trÝ cña trÎ em vµ phßng gi¶i trÝ cña ng|êi lín. Bªn ngoµi phßng gi¶i trÝ trÎ em nªn kÕt hîp khu vùc s©n ch¬i. - DiÖn tÝch cña phßng gi¶i trÝ ®|îc x¸c ®Þnh nh| sau: 70m2 Phßng gi¶i trÝ lo¹i lín 50m2 Phßng gi¶i trÝ lo¹i trung b×nh 30m2 Phßng gi¶i trÝ lo¹i nhá 5.9. Phßng giao tiÕp : - Phßng giao tiÕp bao gåm : phßng khiªu vò, phßng trµ, phßng qu¶n lý, c¨ng tin. - C¹nh phßng khiªu vò cÇn thiÕt kÕ gian göi mò ¸o, gian hót thuèc vµ kho nhá. DiÖn tÝch ho¹t ®éng cña phßng nµy ®|îc tÝnh 2m2/ng|êi. - Phßng khiªu vò cÇn cã 2 cöa më trùc tiÕp víi bªn ngoµi, hoÆc hµnh lang. DiÖn tÝch phßng khiªu vò nªn lÊy tõ 160m2 ®Õn 220m2. - Sµn nhµ cÇn ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng tr¬n tr|ît. Trang trÝ néi thÊt vµ ¸nh s¸ng tèt, ©m thanh kh«ng chãi tai vµ kh«ng ¶nh h|ëng ®Õn c¸c khu vùc kh¸c. - Phßng trµ cÇn cã gian chuÈn bÞ trong ®ã cã bè trÝ chËu röa, thiÕt bÞ ®un n|íc. 5.10. Phßng triÓn l·m: - Phßng liÓn l·m bao gåm : phßng tr|ng bµy, hµnh lang triÓn l·m vµ kho. DiÖn tÝch sö dông cña phßng tr|ng bµy kh«ng nhá h¬n 65m2. - Phßng tr|ng bµy cÇn dïng chiÕu s¸ng tù nhiªn lµ chÝnh vµ cÇn tr¸nh ¸nh s¸ng lo¸ vµ ¸nh s¸ng chiÕu th¼ng. - ChiÒu réng vµ chiÒu cao lèi ra vµo cña phßng tr|ng bµy, hµnh lang cÇn phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ tho¸t ng|êi, ®¶m b¶o an toµn cho viÖc vËn chuyÓn tranh ¶nh vµ ®å triÓn l·m. - §|êng ®i trong c¸c gian tr|ng bµy cÇn bè trÝ thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i. vÞ trÝ ®Æt c¸c tñ tr|ng bµy vµ thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ph¶i ®|îc s¾p xÕp sao cho ®Ó cã tÝnh linh ho¹t cao. 5.11. Phßng ®äc s¸ch: - Phßng ®äc s¸ch bao gåm : phßng ®äc, phßng t| liÖu, kho s¸ch b¸o; - Phßng ®äc s¸ch cÇn ®Æt ë n¬i yªn tÜnh, cã ®ñ ¸nh s¸ng. CÇn tr¸nh ¸nh s¸ng lo¸ vµ ¸nh s¸ng chiÕu th¼ng. Cöa sæ lÊy ¸nh s¸ng nªn cã thiÕt bÞ che n¾ng.
 9. - Khi quy m« cña phßng ®äc s¸ch lín h¬n 50m2 nªn t¸ch phßng ®äc trÎ em riªng. 5.12. Néi dung cña khèi häc tËp gåm c¸c phßng: phßng luyÖn tËp tæng hîp, phßng tËp thÓ thao, s©n tËp thÓ thao, phßng häc nhá, phßng häc lín, phßng d¹y mü thuËt. VÞ trÝ cña khèi häc tËp cÇn bè trÝ ë n¬i yªn tÜnh trong nhµ v¨n ho¸- thÓ thao (trõ phßng luyÖn tËp tæng hîp, phßng tËp thÓ thao, saan thÓ thao). 5.13. Phßng luyÖn tËp tæng hîp. - Phßng luyÖn tËp tæng hîp cÇn ë vÞ trÝ hîp lý ®Ó kh«ng lµm ¶nh h|ëng ®Õn c¸c phßng l©n cËn; - CÇn bè trÝ khu vÖ sinh, nhµ t¾m cho ng|êi ®Õn tËp; Khi cÇn ph¶i thiÕt kÕ c¸c gian, kho; - Trong phßng tËp c¸c m«n nh|: móa, thÓ dôc thÈm mü, thÓ h×nh, thÓ dôc nghÖ thuËt, däc theo t|êng cÇn bè trÝ tay vÞn, lan can ®Ó tËp luyÖn. Trªn mÆt t|êng kh«ng bè trÝ cöa cÇn ®Æt g|¬ng soi toµn th©n; - Tiªu chuÈn diÖn tÝch sö dông cña phßng luyÖn tËp tæng hîp lµ 6m2/ng|êi. Sè ng|êi luyÖn tËp kh«ng nªn lín h¬n 25 ng|êi; - ChiÒu cao phßng cÇn ®|îc x¸c ®Þnh hîp lý dùa trªn yªu cÇu sö dông, nh|ng kh«ng ®|îc thÊp h¬n 3,6m; - NÒn cña phßng luyÖn tËp tæng hîp nªn lµm b»ng gç p¾c kª; - Cöa ra vµo nªn lµm b»ng cöa c¸ch ©m. Chó thÝch : §èi víi phßng thÓ thao, chiÒu cao phßng cÇn phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thÓ thao hiÖn hµnh. 5.14. Mét sè m«n thÓ thao nªn ®|a vµo néi dung ho¹t ®éng cña nhµ v¨n ho¸- thÓ thao nh| : cÇu l«ng, bãng bµn, vËt cæ ®iÓn, vËt tù do, thÓ dôc thÓ h×nh, thÓ dôc thÈm mü. Khi thiÕt kÕ phßng tËp thÓ thao cña c¸c bé m«n ph¶i ®¶m b¶o ®óng kÝch th|íc sµn tËp theo quy ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3. kÝch th|íc sµn tËp cñamét sè m«n thÓ thao trong nhµ v¨n ho¸-thÓ thao M«n thÓ thao KÝch th|íc (m) Sè ng|êi Ghi chó Dµi Réng ChiÒu cao trong 1 th«ng thuû ca tËp
 10. 1) CÇu l«ng 15 8 12 S©n ch¬i ®¬n 13,4x5,18. S©n ch¬i ®«i 15,4x6,1. NÕu bè trÝ 2 s©n liÒn nhau th× kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a chóng lµ 3m 2) Bãng bµn 7,7 4,5 4 8 ng/bµn 3) VËt cæ 24 14 5 12 ®iÓn, tù do 4) ThÓ dôc 50 18 6 thÓ h×nh, thÈm mü Chó thÝch: Tr|êng hîp trong nhµ v¨n ho¸- thÓ thao cã tæ chøc thªm mét sè c¸c ho¹t ®éng thÓ thao kh¸c nh| bãng chuyÒn, bãng ræ, cÇu l«ng, bãng ®¸... th× tiªu chuÈn diÖn tÝch ®|îc lÊy theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4250-1986. C«ng tr×nh thÓ thao- S©n thÓ thao - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ TCVN 4529- 1988. C«ng tr×nh thÓ thao- Nhµ thÓ thao- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. 5.15. Líp häc ®|îc tæ chøc thµnh 2 lo¹i: Líp häc nhá vµ líp häc lín. - Sè ng|êi cña mçi líp häc nhá nªn lÊy kho¶ng 40 ng|êi. Líp häc lín kho¶ng 80 ng|êi. ChØ tiªu tÝnh to¸nd diÖn tÝch sö dông cña líp häc ®|îc tÝnh 1,4m2/ng|êi. Yªu cÇu thiÕt kÕ líp häc ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ tr|êng häc phæ th«ng hiÖn hµnh. 5.16. Líp d¹y mü thuËt. - DiÖn tÝch sö dông cña líp häc mü thuËt ®|îc tÝnh 2,8m2/ng|êi. Mçi líp kh«ng nªn qu¸ 30 ng|êi; - Líp mü thuËt nªn lÊy ¸nh s¸ng tõ cöa sæ phÝa B¾c; - Ngoµi c¸c thiÕt bÞ dïng cho häc tËp, trong líp cÇn ®Æt chËu röa ë bèn gãc phßng. Trªn t|êng cã bè trÝ æ c¾m ®iÖn. 5.17. Néi dung cña khèi c«ng t¸c chuyªn m«n gåm: phßng lµm c«ng t¸c v¨n ho¸ v¨n nghÖ, mü thuËt, ©m nh¹c, móa, kÞch, nhiÕp ¶nh, ghi ©m - h×nh .v.v..., l·nh ®¹o c¸c phßng ban, ban chØ huy thiÕu niªn nhi ®ång, ban nghiªn cøu v¨n ho¸ quÇn chóng.
 11. 5.18. Phßng mü thuËt nªn ®Æt hÖ d©y treo t|êng (treo tranh ¶nh), thiÕt bÞ che ¸nh s¸ng, chËu röa. DiÖn tÝch sö dông tõ 24m2 ®Õn 32m2. 5.19. Phßng ©m nh¹c cÇn bè trÝ tõ 1 ®Õn 2 phßng ®µn. Mçi phßng cã diÖn tÝch sö dông tõ 16m2 ®Õn 32m2 vµ ph¶i tÝnh ®Õn yªu cÇu chÊt l|îng ©m thanh trong phßng vµ c¸ch ©m. 5.20. Phßng nhiÕp ¶nh cÇn bè trÝ phßng chôp ¶nh vµ buång tèi in tr¸ng phim. - Buång tèi cÇn cã thiÕt bÞ che ¸nh s¸ng vµ th«ng giã, trao ®æi khÝ, bµn lµm viÖc, chËu röa; - CÇn bè trÝ gian thùc hµnh trong phßng nhiÕp ¶nh. C¨n cø vµo quy m« cã thÓ bè trÝ tõ 2 ®Õn 4 gian, mçi gian cã diÖn tÝch kh«ng nhá h¬n 4m2. 5.21. Phßng ghi ©m, ghi h×nh cÇn bè trÝ ë n¬i yªn tÜnh trong nhµ v¨n ho¸ - thÓ thao. Yªu cÇu thiÕt kÕ phßng ghi ©m, ghi h×nh ph¶i ¸p dông nh÷ng quy ®Þnh trong TCVN 5577 - 1991. R¹p chiÕu bãng . Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. - Trang trÝ néi thÊt cña phßng ghi ©m, ghi h×nh vµ phßng ®iÒu khiÓn cÇn ®¶m b¶o chÊt l|îng ©m thanh trong phßng; - Trªn t|êng ng¨n gi÷a phßng ghi ©m víi phßng ®iÒu khiÓn cÇn cã cöa quan s¸t c¸ch ©m. 5.22. Néi dung cña khèi qu¶n lý hµnh chÝnh gåm c¸c phßng gi¸m ®èc, phßng lµm viÖc, phßng v¨n th| ®¸nh m¸y, phßng kÕ to¸n, phßng lÔ t©n, phßng trùc ban. VÞ trÝ cña khèi nªn bè trÝ sao cho liªn hÖ víi bªn ngoµi vµ qu¶n lý bªn trong thuËn tiÖn. 5.23. C¸c phßng phô trî cña khèi qu¶n lý hµnh chÝnh bao gåm : kho, phßng kü thuËt ®iÖn, nhµ xe... ®|îc bè trÝ theo yªu cÇu thùc tÕ. DiÖn tÝch c¸c phßng ®|îc lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ trô së c¬ quan hiÖn hµnh. 6.Yªu cÇu vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. 6.1.ThiÕt kÕ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cho nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong “TCVN 2622- 1995. Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh - Yªu cÇu thiÕt kÕ”.
 12. 6.2. BËc chÞu löa cña nhµ v¨n ho¸ - thÓ thao ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 4. BËc chÞu löa cña nhµ v¨n ho¸- thÓ thao Sè tÇng cao BËc chÞu löa Lín h¬n hoÆc b»ng 3 tÇng Lín h¬n hoÆc b»ng bËc II Nhá h¬n 3 tÇng BËc III 6.3. C¸c phßng biÓu diÔn, phßng triÓn l·m, phßng khiªu vò, phßng gi¶i trÝ ... nªn bè trÝ t¹i tÇng 1 vµ cã lèi ra vµo trùc tiÕp an toµn. 6.4. ChiÒu réng th«ng thuû nhá nhÊt cña hµnh lang trong nhµ v¨n ho¸- thÓ thao kh«ng ®|îc nhá h¬n quy ®Þnh trong b¶ng 5. B¶ng 5. ChiÒu réng th«ng thuû nhá nhÊt cña hµnh lang trong nhµ v¨n ho¸- thÓ thao Bé phËn Hµnh lang gi÷a Hµnh lang bªn phßng ®Æt ë 2 bªn phßng ®Æt ë 1 bªn (m) (m) Khèi ho¹t ®éng quÇn chóng 2,1 1,8 Khèi häc tËp 1,8 1,5 Khèi c«ng t¸c chuyªn m«n 1,5 1,2 6.6. TÊt c¶ c¸c cöa trªn lèi tho¸t ng|êi ®Òu ph¶i më ra ngoµi hµnh lang. Kh«ng ®|îc dïng cöa quay, cöa xÕp, cöa ®Èy. 6.7. ChiÒu réng cöa ra vµo chÝnh cña phßng triÓn l·m, phßng khiªu vò, phßng vui ch¬i gi¶i trÝ lín kh«ng ®|îc nhá h¬n 1,5m. 6.8. Nh÷ng n¬i tËp trung ®«ng ng|êi ë s¶nh, cÇu thang, ®|êng tho¸t ng|êi cÇn bè trÝ ®Ìn chiÕu s¸ng sù cè vµ b¶ng hiÖu chØ dÉn ph©n t¸n.
 13. 6.9. 7. Yªu cÇu vÒ cÊp tho¸t n|íc vµ thiÕt bÞ kü thuËt vÖ sinh. 7.1. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc vµ thiÕt bÞ kü thuËt vÖ sinh cho nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “TCVN 4513-1988- CÊp n|íc bªn trong nhµ vµ c«ng tr×nh - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ TCVN 4474-1987- Tho¸t n|íc bªn trong nhµ vµ c«ng tr×nh- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. 7.2. N|íc cÊp cho nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ph¶i ®|îc lÊy tõ hÖ thèng cÊp n|íc chung. Tr|êng hîp ë nh÷ng n¬i kh«ng cã hÖ thèng cÊp n|íc ®« thÞ, cho phÐp tËn dông c¸c nguån n|íc tù nhiªn ®Ó sö dông nh|ng ph¶i ®|îc xö lý b»ng c¸c biÖn ph¸p l¾ng, läc ®¬n gi¶n. 7.3. Khi thiÕt kÕ m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong ph¶i tÝnh theo tæng l|u l|îng dïng n|íc lín nhÊt cña mäi yªu cÇu sö dông. 7.4. Cho phÐp thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc nãng côc bé cho c¸c phßng cã nhu cÇu cÇn thiÕt phôc vô häc tËp. 8. Yªu cÇu vÒ th«ng giã vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. 8.1. Trong nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho nh÷ng phßng cã sè l|îng ng|êi tËp trung ®«ng nh| : phßng kh¸n gi¶, phßng triÓn l·m, phßng khiªu vò, phßng gi¶i trÝ lín v.v... ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh vµ chèng nãng vÒ mïa hÌ. 8.2. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ph¶i b¶o ®¶m nhiÖt ®é tÝnh to¸n trong nhµ cña c¸c phßng theo quy ®Þnh trong b¶ng 6. B¶ng 6. nhiÖt ®é tÝnh to¸n trong mét sè phßng cña nhµ v¨n ho¸- thÓ thao Tªn phßng NhiÖt ®é trong phßng (oC) Phßng kh¸n gi¶, phßng triÓn l·m, phßng khiªu vò, phßng ®äc s¸ch, líp häc, nhµ lµm viÖc chuyªn m«n Tõ 20 ®Õn 25 Phßng gi¶i trÝ
 14. Phßng thÓ thao Tõ 18 ®Õn 20 Phßng luyÖn tËp tæng hîp Tõ 22 ®Õn 25 8.3. C¸c phßng kh¸n gi¶ d|íi 400 chç vµ tÊt c¶ c¸c phßng häc, lµm viÖc ph¶i thiÕt kÕ th«ng giã tù nhiªn vµ cã hÖ thèng qu¹t trÇn. 8.4 C¸c khu vÖ sinh cÇn cã thiÕt bÞ th«ng giã, th¶i khÝ ®éc lËp. 8.5. CÊp tiÕng ån cho phÐp trong c¸c lo¹i phßng kh«ng ®|îc lín h¬n quy ®Þnh trong b¶ng 7. B¶ng 7. CÊp tiÕng ån cho phÐp trong nhµ v¨n ho¸-,thÓ thao Tªn c¸c phßng CÊp tiÕng ån cho phÐp (dB) - Phßng ©m nh¹c (phßng cã yªu cÇu yªn tÜnh cao) 30 - Phßng häc, phßng ®äc s¸ch... 50 - Phong vui ch¬i gi¶i trÝ 55 9. Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng, kü thuËt ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÖn yÕu. 9.1.CÇn tËn dông triÖt ®Ó chiÕu s¸ng tù nhiªn, trùc tiÕp cho c¸c phßng : phßng tËp thÓ thao, phßng häc, phßng triÓn l·m v.v... Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng tù nhiªn cho c¸c phßng nãi trªn cÇn ¸p dông c¸c h×nh thøc chiÕu s¸ng sau : - ChiÕu s¸ng bªn qua cöa sæ c¸c t|êng bao che; - ChiÕu s¸ng bªn qua m¸i, cöa m¸i qua lç lÊy s¸ng ë m¸i vµ c¸c lç s¸ng ë vÞ trÝ cao cña nhµ; - ChiÕu s¸ng hçn hîp (kÕt hîp chiÕu s¸ng bªn vµ chiÕu s¸ng bªn).
 15. 9.2. Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng tù nhiªn cho c¸c phßng ph¶i ®¶m b¶o ®é ®ång ®Òu nhá nhÊt 0,7 cho chiÕu s¸ng bªn vµ 21 cho chiÕu s¸ng hçn hîp (tû sè gi÷a ®é räi lín nhÊt vµ nhá nhÊt). 9.3. C¸c phßng cã chøc n¨ng chÝnh trong nhµ v¨n ho¸- thÓ thao cÇn ®|îc |u tiªn chiÕu s¸ng tù nhiªn. Tû lÖ diÖn tÝch cöa sæ víi diÖn tÝch sµn cña phßng ®ã kh«ng ®|îc nhá h¬n quy ®Þnh trong b¶ng 8. B¶ng 8 Tû lÖ diÖn tÝch cña sæ víi diÖn tÝch sµn ®Ó tÝnh chiÕu s¸ng tù nhiªn Tªn phßng Tû lÖ DT cöa sæ/DT sµn - Phßng triÓn l·m - Phßng ®äc s¸ch 1/3 - Phßng mü thuËt - Phßng vui ch¬i gi¶i trÝ, giao tiÕp - Phßng v¨n nghÖ, ©m nh¹c, móa, kÞch 1/5 - Phßng häc - Phßng luyÖn tËp tæng hîp 9.4. CÇn cã biÖn ph¸p vµ thiÕt bÞ lµm gi¶m chãi hoÆc kh«ng bÞ chãi lo¸ do ¸nh s¸ng trùc tiÕp hay ph¶n chiÕu khi cã mÆt trêi. 9.5. TÊt c¶ c¸c bé phËn trong nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ph¶i ®|îc thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o. §é chiÕu s¸ng nhá nhÊt trªn mÆt ph¼ng tÝnh to¸n quy |íc ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 9. B¶ng 9 . §é räi chiÕu s¸ng nhá nhÊt trªn mÆt ph¼ng tÝnh to¸n Tªn c¸c phßng §é chiÕu s¸ngchó b×nh qu©n ( lux) C¸c phßng - Phßng kh¸n gi¶ 75 ~ 150 S©n khÊu cÇn biÓu diÔn - S©n khÊu 50 ~ 100 cã chiÕu s¸ng - Phßng ho¸ trang 50 ~ 100 lµm viÖc - M¸y chiÕu 20 ~ 50 Phßng gi¶i trÝ Phßng gi¶i trÝ 50 ~ 100
 16. Phßng giao Phßng khiªu vò - phßng 50 ~ 100 tiÕp trµ Phßng triÓn Phßng triÓn l·m - hµnh 75 ~ 150 Nªn ®Æt chiÕu l·m lang s¸ng côc bé C¸c phßng Phßng ®äc 75 ~ 150 Nªn ®Æt chiÕu ®äc s¸ng côc bé C¸c phßng - Phßng lµm viÖc mü 75 ~ 150 - CÇn cã chiÕu häc tËp thuËt 75 ~ 150 s¸ng côc bé - Phßng chôp ¶nh 50 ~ 100 - CÇn cã chiÕu - Phßng ghi ©m 50 ~ 100 s¸ng côc bé - C¸c phßng kh¸c 50~ 100 C¸c phßng - Phßng luyÖn tËp tæng 75 ~ 150 lµm viÖc hîp 75 ~ 150 chuyªn m«n - Líp häc th|êng 75 ~ 150 - Líp häc lín ~ 200 - Líp häc mü thuËt 9.6. MÆt ph¼ng tÝnh to¸n quy |íc ®Ó thiÕt kÕ chiÕu s¸ng lµ mÆt ph¼ng c¸ch sµn 0,8m. 9.7. Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o cho nhµ v¨n ho¸ -thÓ thao ngoµi nh÷ng quy ®Þnh trªn cßn ph¶i tu©n theo TCXD 16 - 1986. ChiÕu s¸ng nh©n t¹o cho c«ng tr×nh d©n dông. 9.8. Kü thuËt ®iÖn vµ ®iÖn yÕu. 9.8.1. ThiÕt bÞ ph©n phèi ®iÖn cÇn bè trÝ ë n¬i dÔ qu¶n lý, ®|êng ra vµo thuËn tiÖn. 9.8.2. ThiÕt kÕ ®iÖn trong c¸c phßng nhµ v¨n ho¸- thÓ thao cÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng c¸c phßng ho¹t ®éng ®a chøc n¨ng vµ t¨ng thªm néi dung thiÕt bÞ. 9.8.3. §|êng d©y ph©n phèi ®iÖn cÇn bè trÝ phï hîp víi c¸c thiÕt bÞ sö dông ®iÖn kh¸c nhau.
 17. 9.8.4. §|êng d©y trong c¸c phßng cÇn ®i ngÇm. ViÖc l¾p ®Æt ®|êng d©y dÉn ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÖn cÇn tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong “TCXD 25-1991. §Æt ®|êng d©y dÉn ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng-Tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ TCXD 27- 1991 §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” 10. Yªu cÇu vÒ c«ng t¸c hoµn thiÖn. 10.1. C«ng t¸c hoµn thiÖn cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “TCVN 5674- 1992. C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng. Tiªu chuÈn thi c«ng nghiÖm thu” vµ ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu thÝch dông, bÒn v÷ng vµ mü thuËt. 10.2. Sµn cña phßng kh¸n gi¶ ph¶i chèng tr¬n, tr|ît vµ quÐt dän dÔ dµng. Trong c¸c phßng kü thuËt th× ®|êng vµ mÆt sµn ph¶i èp vµ l¸t b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 10.3. C¸c phßng ho¹t ®éng quÇn chóng cÇn sö dông vËt liÖu l¸t nÒn dÔ cä röa, lau chïi, chÞu mµi mßn. Phßng ho¹t ®éng cña trÎ vµ ng|êi giµ cÇn sö dông sµn gç ®Ó cã t¸c dông tèt cho søc khoÎ. 10.4. T|êng vµ sµn trong khu vÖ sinh ph¶i cã líp chèng thÊm. ChiÒu cao líp chèng thÊm cña tÇng tÝnh tõ mÆt nÒn hoÆc sµn tõ 0,1m ®Õn 1,2m cho c¸c phßng khu vÖ sinh vµ 1,5m cho phßng t¾m. 10.5. C¸nh cöa vµo phßng kh¸n gi¶, phßng khiªu vò, phßng ghi ©m ë khe cöa ph¶i cã ®Öm c¸ch ©m. Cöa cña khèi ho¹t ®éng quÇn chóng, khèi häc tËp cña nhµ v¨n ho¸ - thÓ thao kh«ng ®|îc lµm ng|ìng cöa. 10.6. C«ng t¸c hoµn thiÖn c«ng tr×nh gåm c¸c viÖc : s¬n, l¸t, tr¸t, èp... ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt vµ sö dông. CÇn kÕt hîp ®ång bé trang trÝ néi thÊt, ngo¹i thÊt, ®|êng x¸, c©y c¶nh, s©n v|ên. 10.7. Khi m¸i cña nhµ v¨n ho¸- thÓ thao ®|îc sö dông lµm n¬i ho¹t ®éng ngoµi trêi th× chiÒu cao lan can b¶o vÖ kh«ng ®|îc nhá h¬n 1,2m. Khi lµm lan can b»ng kim lo¹i th× c¸c chi tiÕt cña lan can kh«ng ®|îc lµm ¶nh h|ëng ®Õn ho¹t ®éng cña ng|êi sö dông. ----------------------------------------
Đồng bộ tài khoản