Quyết định số 50/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 50/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 50/1999/qđ-bcn', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/1999/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/1999/Q -BCN Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 60/1999/Q -BCN NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 1999 BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V YÊU C U K THU T CHUNG I V I DÂY CHUY N CÔNG NGH L P RÁP XE G N MÁY HAI BÁNH LO I HÌNH IKD B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 631/CP-KTTH ngày 19 thánh 6 năm 1999 v vi c : tình hình s n xu t và nhu c u s d ng xe g n máy; Trên cơ s ý ki n th ng nh t c a các B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Giao thông v n t i và B Thương m i; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n ph m và V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T NNH i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v yêu c u k thu t chung i v i dây chuy n công ngh l p ráp xe g n máy hai bánh lo i hình IKD". i u 2.- Quy nh có hi u l c t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng C c qu n lý nhà nư c chuyên ngnàh thu c B và các Doanh nghi p có dây chuy n l p ráp xe máy d ng IKD ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Xuân Chu n ( ã ký) B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
  2. QUY NNH V YÊU C U K THU T CHUNG I V I DÂY CHUY N CÔNG NGH L P RÁP XE G N MÁY HAI BÁNH LO I HÌNH IKD (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 60 /1999/Q -BCN,ngày 8 tháng 9 năm 1999 c a B trư ng B Công nghi p) 1. Ph m vi i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i t t c các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , ư c thành l p theo lu t pháp Vi t Nam và ra các yêu c u k thu t chung cho dây chuy n công ngh l p ráp xe g n máy hai bánh (sau ây g i t t là xe máy) t các chi ti t, b ph n nh p khNu m i và các chi ti t, b ph n ư c ch t o trong nư c theo lo i hình s n xu t l p ráp IKD. Quy nh này không áp d ng i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 2. Quy nh chung 2.1. Tiêu chuNn lo i hình s n xu t, l p ráp xe máy trong Quy nh này ư c áp d ng theo Quy t nh s 648/1999/Q -BKHCNMT ngày 17/4/1999 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 2.2. Phương pháp tính t l n i a hoá cho xe máy ư c áp d ng th ng nh t theo Thông tư liên t ch s 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 c a B tài chính, B Công nghiêp và T ng c c H i quan; Thông tư hư ng d n ăng ký xác nh n i u ki n áp d ng thu su t thu nh p khNu theo t l n i a hoá s 01/1999/TT-BCN ngày 12/3/1999 c a B Công nghi p. 3. Các yêu c u ch y u i v i dây chuy n công ngh l p ráp xe máy 3.1. Cơ s ph i có quy trình công ngh l p ráp và ki m tra xe máy phù h p v i lu n ch ng u tư ư c phê duy t và không trái v i Quy nh này. Sơ m t b ng công ngh c a xư ng l p ráp ph i ư c b trí h p lý theo các khu v c: l p c m, l p t ng thành và ki m tra cu i cùng. 3.2. Các thi t b , d ng c , gá ch y u b t bu c ph i u tư cho l p ráp, bao g m: - Dây chuy n l p ráp phù h p v i quy trình công ngh ã ăng ký, - H th ng cung c p khí nén, bao g m máy nén khí, dàn phân ph i khí, - Palăng nâng h , - Súng xi t bulông, ai c b ng khí nén, - Thi t b cân vành,
  3. - Bàn l p ng cơ, - Máy vào l p, - Xe Ny chuyên dùng các lo i, - H th ng èn chi u sáng, qu t ch ng nóng, - Các lo i gá l p công ngh : l p phu c, c m khung, ng cơ vào khung, c m u xe, bình xăng, c m càng trư c, l p t ng thành, ki m tra,v.v... - Các trang b ph và ph c v s a ch a như: êtô, máy mài á, khoan tay, bàn ngu i, máy hàn i n, b d ng c ngh , các lo i giá , khay ng d ng c , chi ti t,v.v... S lư ng c th và c tính k thu t chính cho t ng lo i trang thi t b ch y u c a dây chuy n l p ráp ph i phù h p v i s n lư ng ã ư c duy t trong lu n ch ng u tư và do doanh nghi p t kê khai theo m u Ph l c 1 kèm theo công văn s 479/BKHCNMT-T C ngày 25/02/1999 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 3.3. Thi t b , d ng c ch y u ư c trang b cho ki m tra 3.3.1. Cơ s l p ráp ph i có y thi t b ki m tra các ch tiêu ch t lư ng xu t xư ng cho lo i xe ã ăng ký. Các thi t b ki m tra t i thi u ph i ư c u tư ki m tra các ch tiêu ch t lư ng sau ây: - trùng v t bánh xe, - Hi u qu phanh, - ng h t c , - èn chi u sáng (cư ng , to ch m ánh sáng), - N ng khí th i (CO và HC), - n. i v i nh ng cơ s có s n xu t, l p ráp ng cơ, c m i n, khung xe, gi m xóc trư c và sau, thì b t bu c ph i trang b các thi t b chuyên dùng ki m tra ch t lư ng c a các c m chi ti t ó. Ngoài ra ph i trang b d ng c ki m tra c n thi t như c lê l c, ng h o áp su t l p, panme, thư c c p,v.v... Danh m c trang thi t b , d ng c cho ki m tra do doanh nghi p t kê khai theo m u Ph l c 2 kèm theo công văn s 479/BKHCNMT-T C ngày 25/02/1999. 3.3.2. Phương pháp ki m tra, ánh giá các ch tiêu ch t lư ng c a xe xu t xư ng ư c áp d ng theo ch d n c a nhà cung c p thi t b o và ph i phù h p v i các tiêu chuNn hi n hành c a nhà nư c. 3.3.3. Yêu c u l p t, v n hành thi t b ki m tra
  4. i v i các thi t b ki m tra ch t lư ng xe xu t xư ng ư c ch t o trong nư c, thì ch có các cơ s ư c cơ quan có thNm quy n c p Gi y phép hành ngh và ch ng nh n ch t lư ng m i ư c ch t o và cung c p thi t b o ki m. T t c các thi t b o ki m ph i ư c l p t b o m tin c y, chính xác, an toàn theo thi t k và ch d n c a nhà cung c p.Vi c ki m nh và hi u chuNn các thi t b o ph i ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a nhà nư c. 3.4. Các quy nh khác 3.4.1. Nhà xư ng, kho bãi, văn phòng ph i áp ng các yêu c u v an toàn lao ng, v sinh môi trư ng sau ây: - Có h th ng thông gió và chi u sáng phù h p v i các ch tiêu v sinh công nghi p và an toàn lao ng ư c quy nh trong các Tiêu chuNn Vi t Nam tương ng (TCVN 3288-79 H th ng thông gió, TCVN3743-83 Chi u sáng, TCVN3985-85 Ti ng n, TCVN 5738-93 H th ng báo cháy-Yêu c u k thu t). - Có bi n pháp lo i tr khí th i ra kh i nhà xư ng. - Trang b b o h lao ng cho ngư i lao ng như: qu n áo, mũ, t thu c y t , d ng c phòng cháy n ,... 3.4.2. Cơ s l p ráp ph i có l c lư ng cán b , công nhân k thu t áp ng cho các ho t ng qu n lý và các công o n l p ráp, ki m tra. Khi làm vi c, cán b công nhân c a xư ng ph i m c ng ph c và eo phù hi u ghi rõ tên, ch c danh. 3.4.3. Các doanh nghi p l p ráp xe máy ph i thi t l p m ng lư i theo dõi ch t lư ng s n phNm và b o hành xe sau bán hàng. 3.5. Vi c ánh giá năng l c công ngh , yêu c u k thu t chung i v i dây chuy n l p ráp xe máy ư c th c hi n theo phương pháp chuyên gia và theo quy nh t i m c 4.2 ư i ây. 4. i u kho n thi hành 4.1. Doanh nghi p có các i u ki n nêu t i m c 2 và 3 và ã ư c lãnh o B Công nghi p ch p thu n v nguyên t c trư c khi có công văn s 631/CP-KTTH ngày 19/6/1999 u có th g i h sơ kèm theo công văn ăng ký v B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng), B Công nghi p (V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n phNm) và B Giao thông v n t i (C c ăng ki m Vi t Nam) ngh xác nh n năng l c dây chuy n công ngh l p ráp xe máy lo i hình IKD. N i dung b h sơ ăng k ư c quy nh t i công văn s 479/BKHCNMT-T C ngày 25/02/1999. 4.2. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì ph i h p v i B Công nghi p và B Giao thông v n t i t ch c ki m tra và thông báo xác nh n năng l c dây chuy n công ngh l p ráp xe máy lo i hình IKD cho các doanh nghi p theo các tiêu chuNn t i Quy nh này.
  5. 4.3. Các doanh nghi p có dây chuy n l p ráp xe máy lo i hình IKD ã ư c liên B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Công nghi p và B Giao thông v n t i ki m tra ánh giá trư c khi Quy nh này ư c ban hành u có trách nhi m b sung hoàn thi n trang thi t b cho dây chuy n l p ráp c a mình và th c hi n các yêu c u k thu t phù h p v i Quy nh này.
Đồng bộ tài khoản