Quyết định số 50/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 50/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2000/QĐ-BCN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2000/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2000/QĐ-BCN Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T H T HI U L C B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh đ nh s 101/CP ngày 23 tháng 10 năm 1997 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Quy t đ nh s 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban ch đ o c a Chính ph v T ng rà soát và h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t; Theo đ ngh c a Trư ng Ban ch đ o t ng rà soát và h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t B Công nghi p, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay công b danh m c văn b n quy ph m pháp lu t h t hi u l c do các B , T ng C c ti n nhi m và B Công nghi p ban hành (có danh m c kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng và Th trư ng các cơ quan, đơn v tr c thu c B có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Đ ng Vũ Chư - Toà án NDTC, - Vi n Ki m sát NDTC, - Lưu VP, PC. DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B NĂNG LƯ NG BAN HÀNH ĐÃ H T HI U L C TT Hình th c văn b n S , ký hi u văn b n Ngày, tháng, năm ban hành Trích y u n i dung văn b n 1 2 3 4 5
  2. 1 Quy t đ nh 36/NL-TC 10/3/1987 Quy đ nh tên g i c a các CTy, đơn v thu c B 2 Quy t đ nh 63/NL-TC 14/3/1987 H p nh t TT Thông tin và D ch v KHKT B M và Than cũ và Phòng Thông tin KHKT và Kinh t thu c Vi n Năng lư ng và Đi n khí hóa c a B Đi n l c thành TT Thông tin và D ch v KHKT tr c thu c B Năng lư ng 3 Quy t đ nh 60/NL-TCKT 19/3/1987 Quy đ nh t l m c trích n p các qu XN c a các CTy v B 4 Quy t đ nh 97/NL-TC 30/3/1987 Quy t đ nh t m th i xét thư ng hàng tháng đ i v i CBCNV CQ B 5 Quy t đ nh 112/NL-TC 31/3/1987 Quy t đ nh xét thư ng hàng quý đ i v i các Giám đ c CTy tr c thu c B 6 Quy t đ nh 113/NL-TC 31/3/1987 Quy t đ nh t m th i phân c p th c hi n quy n t ch SXKD c a các đơn v kinh t cơ s thu c B NL 7 Quy t đ nh 124/NL-TC 3/4/1987 Quy t đ nh v m t s ch đ v i Giám đ c các CTy tr c thu c B 8 Quy t đ nh 163/NL-KHKT 11/4/1987 Quy đ nh t m th i v qu n lý và s d ng kinh phí Ban Ch nhi m chương trình NCKH 10.A, 12.A 9 Quy t đ nh 324/NL-TCKT 27/5/1987 Quy đ nh phí XK than cho CTy XNK Than và C ng ng v t tư là 1% doanh s bán than XK tính theo giá FOB nhân v i t giá k t toán n i b hi n hành 10 Quy t đ nh 328/NL-TC 28/5/1987 Ban hành Quy đ nh v ký công văn, quy đ nh chu n b đ án trình HĐ B và h i ngh B 11 Quy t đ nh 418/NL-TC 19/6/1987 Cho phép Vi n NL và Đi n khí hóa đư c th c hi n chính th c ch đ h ch toán kinh phí 12 Quy t đ nh 431/NL-TC 22/6/1987 T ch c Ban Đ i di n c a B Năng lư ng t i H i Phòng đ tham gia x lý v t tư t n đ ng c a B t i H i Phòng 13 Quy t đ nh 683/NL-TCKT 10/7/1987 Quy đ nh t m th i m c giá bán m t s SP v t li u XD đư c SX b ng ngu n v t li u t ki m c a CTy Xây l p đi n 1 14 Quy t đ nh 692/NL-TC 10/7/1987 Quy đ nh nhi m v quy n h n và t ch c b ph n công tác HĐKT và tr ng tài KT các CTy, TCTy, các đơn v kinh t cơ s 15 Quy t đ nh 500/NL-TC 18/7/1987 S p x p l i cơ c u t ch c phòng, ban thu c CTy Đi n l c 1 16 Quy t đ nh 521/NL-TC 22/7/1987 Quy đ nh ch c năng nhi m v quy n h n, t ch c các V , Ban, VP B NL 17 Quy t đ nh 563/NL-AT 6/8/1987 Sát h ch ki n th c k thu t an toàn và b o h lao đ ng đ i v i Chánh, Phó giám đ c CTy thu c B 18 Công văn 56/NL-AT 25/8/1987 Tiêu chu n xét thư ng ngành d c thanh tra k thu t an toàn
  3. 19 Quy t đ nh 275/NL-TC 29/8/1987 Sáp nh p 2 Phòng Qu n tr và Đ i ngo i d ch v thành Phòng Qu n tr và D ch v đ i ngo i tr c thu c VP B 20 Quy t đ nh 834/NL-AT 15/10/1987 Ban hành Quy đ nh phân c p công tác thanh tra n i hơi 21 Quy t đ nh 910/NL-KHKT 5/11/1987 Quy t đ nh t m th i khen thư ng sáng ki n c a B 22 Quy t đ nh 945/NL-LĐTL 16/11/1987 Quy t đ nh tuy n ch n ngư i đi h c ngh th c t p nâng cao tay ngh và lao đ ng h p tác nư c ngoài 23 Quy t đ nh 1039/NL-KHKT 10/12/1987 Ban hành t m th i đ nh m c v t tư cơ khí 24 Quy t đ nh 1086/NL-AT 17/12/1987 Ban hành Quy đ nh v nhi m v , quy n h n c a h th ng thanh tra k thu t an toàn 25 Quy t đ nh 1141/NL-TC 25/12/1987 Quy đ nh t ch c b máy Trư ng Công nhân M H u Ngh Vi t Xô 26 Quy t đ nh 1168/NL-HTQT 29/12/1987 Quy t đ nh qu n lý các đoàn nư c ngoài vào nư c ta và các đoàn nư c ta ra nư c ngoài 27 Quy t đ nh 1169/NL-HTQT 29/12/1987 Quy t đ nh qu n lý và s d ng chuyên gia công tác t i B Năng lư ng 28 Quy t đ nh 1178/NL-TCKT 30/12/1987 Quy trình xét duy t quy t toán năm áp d ng trong th m tra xét duy t QT cho các đơn v thu c ngành NL 29 Quy t đ nh 1180/NL-TCKT 30/12/1987 Quy trình t ng h p quy t toán SXKD ngành NL trên máy tính đi n t 30 Quy t đ nh 1187/NL-TCKT2 30/12/1987 Quy trình h ch toán giá thành công trình đư ng dây cho các đơn v thu c B Năng lư ng 31 Quy t đ nh 162/NL-TCKT 30/12/1987 Quy t c l p và xét duy t KH tài chính hàng năm cho các đơn v thu c B NL 32 Quy t đ nh liên t ch 07/NL-KTAT-CĐN 4/1/1988 Quy t đ nh thư ng- ph t v b o h lao đ ng 33 Quy t đ nh 174/TC 22/2/1988 T ch c CTy Xây l p Đi n 3 34 Quy t đ nh 353/TC 31/3/1988 T ch c V T ch c-Cán b - LĐ 35 Quy t đ nh 355/TC 31/3/1988 Quy đ nh t ch c c a VP B 36 Quy t đ nh 357/XDCB 31/3/1988 Đ nh m c LĐ thi công xây l p đư ng dây cao th trên không 37 Quy t đ nh 694/TC 28/5/1988 Quy đ nh cơ c u t ch c và biên ch b máy qu n lý CTy Kh o sát và thăm dò than
  4. 38 Quy t đ nh 733/NL-TC 4/6/1988 Quy đ nh v nhi m v t ch c ho t đ ng c a các Trư ng TH chuyên nghi p 39 Quy t đ nh 766/NL-HĐPP 11/6/1988 Quy t đ nh phân ph i và s a ch a nhà 40 Quy t đ nh 1055/TC 1/8/1988 Đ i tên T p chí Đi n l c thành T p chí Năng lư ng 41 Quy t đ nh 945/NL-TC 5/8/1988 Quy t đ nh thư ng Cán b nghi p v gi i B Năng lư ng 42 Quy t đ nh 962/TC 10/8/1988 Quy t đ nh t ch c và ho t đ ng c a H i đ ng khoa h c và k thu t B Năng lư ng 43 Quy t đ nh 972/NL-KH5 15/8/1988 Ch đ báo cáo th ng kê XDCB c a B NL 44 Quy t đ nh 1043/NL-TC 30/8/1988 Quy t đ nh thi tuy n ch n Giám đ c XN 45 Quy t đ nh 1084/NL-KHKT3 12/9/1988 KH Biên so n VB pháp ch 1988 cho CQ B 46 Quy t đ nh 1127/KHKT 22/9/1988 Quy t đ nh qu n lý và s d ng KP cho H i đ ng KHKT B NL 47 Quy t đ nh 1246/TC 21/10/1988 Quy t đ nh h p đ ng đào t o CNKT gi a các cơ s SXKD v i các trư ng d y ngh 48 Quy t đ nh 1253/TC 24/10/1988 T ch c CTy XL Đi n 1 49 Quy t đ nh 1397/TCKT 10/12/1988 Quy đ nh l i quy n h n và phương th c kinh doanh h ch toán c a XN Thu mua và ph c h i v t tư thi t b 50 Quy t đ nh 1398/TCKT 10/12/1988 Quy đ nh l i quy n h n và phương th c kinh doanh h ch toán c a XN Hóa ch t m 51 Quy t đ nh 1423/XDCB 17/12/1988 B ng giá ca máy các lo i máy và TB thi công xây l p h m lò 52 Quy t đ nh 1451/TC 21/12/1988 Đ nh m c lao đ ng chuyên ngành xây l p h m lò 53 Quy t đ nh 1467/NL-XDCB 26/12/1988 Đ nh m c d toán XDCB h m lò 54 Quy t đ nh 24/NL-TC 10/1/1989 Tiêu chu n Trư ng phòng T ch c CB c a các CTy, Vi n, Trư ng, đơn v thu c B 55 Quy t đ nh 158/NL-XDCB 15/3/1989 Quy t đ nh đi u đ XDCB B NL 56 Quy t đ nh 279/NL-TC 5/5/1989 Quy t đ nh v phân c p th c hi n quy n t ch c a các đơn v thu c ngành NL
  5. 57 Quy t đ nh 295/NL-TC 11/5/1989 Quy đ nh tiêu chu n chuyên viên áp d ng cho cơ quan B 58 Quy t đ nh 310/NL-TC 16/5/1989 Quy t đ nh v công tác qu n lý cán b c a B Năng lư ng 59 Quy t đ nh 526/NL-TCKT 17/8/1989 Quy đ nh giá bán đi n thu b ng ngo i t 60 Quy t đ nh 558/NL-KH 31/8/1989 Quy đ nh công tác k ho ch hóa trong ngành Năng lư ng 61 Quy t đ nh 665/NL-TC 13/10/1989 Duy t Đi u l t ch c và ho t đ ng kinh doanh và d ch v XNK c a CTy Coalimex 62 Quy t đ nh 806/NL-TC 12/12/1989 Đi u l t ch c và ho t đ ng kinh doanh nh p kh u tr c ti p c a công ty Đi n l c 1 63 Quy t đ nh 814/NL-TC 19/12/1989 Đi u l t ch c và ho t đ ng kinh doanh nh p kh u tr c ti p c a công ty Đi n l c 2 64 Quy t đ nh 815/NL-TC 19/12/1989 Đi u l t ch c và ho t đ ng kinh doanh nh p kh u tr c ti p c a công ty Cơ khí M 65 Quy t đ nh 817/NL-TC 22/12/1989 Đi u l t ch c ho t đ ng kinh doanh nh p kh u tr c ti p c a công ty C m Ph 66 Quy t đ nh 823/NL-TC 26/12/1989 Đi u l t ch c và ho t đ ng kinh doanh nh p kh u tr c tiêp c a công ty Đi n l c 3 67 Quy t đ nh 832/NL-TC 27/12/1989 Đi u l t ch c và ho t đ ng kinh doanh nh p kh u tr c ti p c a công ty Than 3 68 Quy t đ nh 833/NL-TC 27/12/1989 Đi u l t ch c ho t đ ng kinh doanh nh p kh u tr c ti p c a công ty Than Hòn Gai 69 Quy t đ nh 834/NL-TC 27/12/1989 Đi u l t ch c ho t đ ng kinh doanh nh p kh u tr c ti p c a công ty Than Uông Bí 70 Quy t đ nh 145/NL-TC 29/12/1989 Quy t đ nh v s ph i h p ho t đ ng gi a B Năng lư ng v i Công đoàn Năng lư ng Vi t Nam 71 Quy t đ nh 87/NL-TC 12/3/1990 Quy t đ nh v vi c xét thư ng hàng quý đ i v i các Giám đ c 72 Quy t đ nh 149/NL-TC 4/4/1990 Đi u l t ch c ho t đ ng kinh doanh xu t nh p kh u c a công ty Thi t b Đi n 73 Quy t đ nh 447/NL-TC 18/9/1990 T ch c Thanh tra B 74 Quy t đ nh 549/NL-VP2 16/11/1990 Quy đ nh vi c xây d ng và ban hành văn b n trong các cơ quan đơn v thu c ngành Năng lư ng 75 Quy t đ nh 586/NL-TC 13/5/1991 Cơ ch qu n lý 1991 B Năng lư ng
  6. 76 Quy t đ nh 239/VP 18/5/1991 Quy t đ nh thư ng 6 tháng đ i v i các đ ng chí Giám đ c công ty tr c thu c B 77 Quy t đ nh 257/XDCB 30/5/1991 Phân c p trách nhi m v công tác PCCC cho các đ/c V trư ng, Trư ng ban, Chánh Văn phòng B , Giám đ c công ty Đi n l c 1 ch u trách nhi m 78 Quy t đ nh 266/KTKH 3/6/1991 Quy đ nh v kinh doanh buôn bán than m th trư ng trong nư c 79 Quy t đ nh 377/TC 20/7/1991 Quy đ nh t m th i thí đi m đ án ti n lương m i trong ngành than 80 Quy t đ nh 560/VP 5/11/1991 Quy t đ nh phân ph i nhà cơ quan B 81 Quy t đ nh 676/TCKT 31/12/1991 Ch đ và quy trình ki m tra tài chính k toán 82 Quy t đ nh 01/NL-TC 2/1/1992 Ban hành t ch c và ho t đ ng thanh tra trong B Năng lư ng 83 Quy đinh 407/NL-TC 18/3/1992 Ban hành cơ ch qu n lý 1992 c a B Năng lư ng 84 Quy đinh 145/NL-TC 21/3/1992 T ch c S Đi n l c Sóc Trăng 85 Quy đinh 146/NL-TC 21/3/1992 T ch c S Đi n l c C n Thơ 86 Quy đinh 147/NL-TC 21/3/1992 T ch c S Đi n l c Bình Thu n 87 Quy đinh 148/NL-TC 21/3/1992 T ch c S Đi n l c Vĩnh Long 88 Quy đinh 149/NL-TC 21/3/1992 T ch c S Đi n l c Trà Vinh 89 Quy đinh 150/NL-TC 21/3/1992 T ch c S Đi n l c Ninh Thu n 90 Quy đinh 637/NL-VP1 22/12/1992 Quy t đ nh làm vi c c a B Năng lư ng 91 Quy đ nh 2389/NL-XDCB 3/2/1993 Quy đ nh t ch c đ u th u cung c p v t tư 92 Quy t đ nh 468/NL-TC 30/6/1993 Thành l p N/m Cơ khí trung tâm C m Ph thu c B NL 93 Quy t đ nh 469/NL-TC 30/6/1993 Thành l p N/m Thi t b đi n m thu c B NL 94 Quy t đ nh 470/NL-TC 30/6/1993 Thành l p XN SX V t li u và than CTy Cơ khí m thu c B NL
  7. 95 Quy t đ nh 471/NL-TC 30/6/1993 Thành l p N/m Cơ khí đ ng l c C m Ph thu c CTy Cơ khí m 96 Quy t đ nh 472/NL-TC 30/6/1993 Thành l p XN V t tư v n t i thu c CTy Cơ khí m 97 Quy t đ nh 473/NL-TC 30/6/1993 Thành l p Vi n Thi t k máy m thu c CTy Cơ khí M 98 Quy t đ nh 474/NL-TC 30/6/1993 Thành l p TT Giao d ch và trao đ i SP cơ khí m thu c CTy Cơ khí M 99 Quy t đ nh 543/NL-TC 30/6/1993 Thành l p Trung tâm Đi u đ h th ng đi n thu c công ty Đi n l c 2 100 Quy t đ nh 643/NL-TC 29/9/1994 Thành l p Ban ch đ o tri n khai thành l p T ng công ty Than Vi t Nam 101 Quy t đ nh 641/NL-TC 14/10/1994 Đi u l ho t đ ng c a Vi n Ngiên c u Khoa h c công ngh M 102 Quy t đ nh 644/NL-TC 17/10/1994 Thành l p Ban ch đ o tri n khai thành l p T ng công ty Đi n l c Vi t Nam 103 Quy t đ nh 696/NL-TCCB-LĐ 3/11/1994 Thành l p trung tâm đi u đ - Thông tin tr c thu c Công ty đi n l c 3 104 Quy t đ nh 107/NL-TC 4/3/1995 Chuy n công ty Xây L p Đi n 3 thu c B Năng lư ng v tr c thu c T ng công ty Đi n l c Vi t Nam 105 Quy t đ nh 135/NL-TC 4/3/1995 Chuy n Trư ng Trung h c K thu t năng lư ng thu c B Năng lư ng v tr c thu c T ng công ty Than VN và đ i tên thành Trư ng Đào t o và b i dư ng Cán b 106 Quy t đ nh 97/NL-TC 4/3/1995 Chuy n công ty Xây l p Đi n 4 thu c B Năng lư ng v thu c T ng công ty Đi n l c VN 107 Quy t đ nh 98/NL-TC 4/3/1995 Chuy n công ty Xây l p Đi n 2 thu c B Năng lư ng v thu c T ng Công ty Đi n l c VN 108 Ch th 71/NL-TCKT 10/30/1987 Ch n ch nh công tác qu n lý và h ch toán ngo i t trong ngành Năng lư ng. 109 Ch th 80/NL-TCKT Ki m tra x lý các qu trái phép trong các đơn v thu c B Năng lư ng. 110 Ch th 64/NL-/NL-LĐT 9/17/1987 T ng danh hi u “th m v vang” 1987 111 Ch th 31/NL-XDCB 10/26/1990 Qu n lý xây d ng cơ b n c a 2 công ty (công ty Đi n l c 3 và Xây l p đi n 3) 112 Ch th 02/NL-XDCB 1/20/1990 V nghiên c u tuy n than. 113 Ch th 21/NL-TCCB-LĐ 8/31/1990 Th c hi n Quy t đ nh s 143/HĐBT ngày 10/5/1990 c a H i đ ng B trư ng.
  8. 114 Ch th 21/NL 5/14/1991 Th c hi n Ngh quy t109/HĐBT ngày 12/4/1991 c a H i đ ng B trư ng. 115 Ch th 22/NL-KHKT 5/23/1991 Giao nhi m v t ch c đánh giá trình đ công ngh s n xu t ngành than. 116 Ch th 27/NL-KTKH 6/25/1991 L p t ng sơ đ phát tri n ngành than giai đo n 2. 117 Ch th 32/NL-KTKH 9/10/1991 Đ m b o ch t lư ng than xu t kh u. 118 Ch th 17/NL-TCKT 5/4/1991 Ch th v/v th c hi n các th t c c n thi t đ vay v n tín d ng đ u tư xây d ng cơ b n trong năm 1991 và các năm sau. 119 Ch th 07/NL-KHKT 3/25/1992 V phòng ch ng bão l t 1992. 120 Ch th 16/NL-KHKT 6/1/1992 V công tác b c đ t đá. 121 Ch th 26/NL-KHKT 10/21/1992 Tăng cư ng qu n lý khai thác tiêu th than. 122 Ch th 01/NL-TCKT 1/20/1992 L p và duy t quy t toán 1991. 123 Ch th 24/NL-TCCB-LĐ 9/16/1992 Nhi m v đào t o năm h c 1992 - 1993. 124 Ch th 09/NL-CT 3/28/1992 Phong trào thi đua lao đ ng s n xu t 1992. 125 Ch th 25/NL-CĐ 1/17/1992 V x lý cán b công nhân viên ăn c p đi n. 126 Ch th 29/NL-TCCB-LĐ 12/17/1992 T ch c phê và t phê trong cán b B Năng lư ng. 127 Ch th 04/NL-XDCB 1/28/1993 Hoàn thành t ng sơ đ phát tri n ngành than và d án quy ho ch vùng Hòn Gai. 128 Ch th 01/NL-TTr 1/5/1993 Th c hi n chương trình hành đ ng ch ng tham nhũng, buôn l u trong B . 129 Ch th 10/NL-XDCB 3/6/1993 Hoàn t t các th t c xây d ng cơ b n các công trình vay v n tín d ng đ u tư 1993. 130 Ch th 26/NL-XDCB 8/11/1993 Hoàn t t các th t c xây d ng cơ b n cho k ho ch 1994 - 1995. 131 Ch th 35/NL-XDCB 10/26/1993 Công tác xây d ng cơ b n. 132 Ch th 30/NL-TCCB-LĐ 9/8/1993 Nhi m v đào t o b i dư ng năm h c 1993 - 1994 c a các Trư ng trong ngành Năng lư ng. 133 Ch th 27/NL-VP2 8/28/1993 Ch n ch nh công tác Văn phòng trong các đơn v thu c B Năng lư ng.
  9. 134 Ch th 02/XDCB 1/21/1994 Th c hi n các kháng ngh c a Vi n ki m sát nhân dân t i cáo đ i v i các vi ph m pháp lu t trong xây d ng cơ b n. 135 Ch th 06/NL-TCKT 2/14/1994 L p và duy t quy t toán năm 1993 136 Ch th 07/VP-TĐ 2/15/1994 T ch c k ni m nh ng ngày l l n trong 2 năm 1994 - 1995. 137 Ch th 09/KHKT 4/1/1994 Tăng cư ng công tác phòng ch ng bão l t và gi m nh thiên tai năm 1994. 138 Ch th 14/XDCB 5/23/1994 Ch th v K ho ch th c hi n các đ tài qu n lý xây d ng cơ b n năm 1994 và soát xét xây d ng đ nh m c, đ nh giá công trình xây d ng cơ b n chuyên ngành năng lư ng. 139 Ch th 22/NL-TCCB-LĐ 9/19/1994 Nhi m v năm h c 1994 - 1995. 140 Ch th 24/NL-TCCB-LĐ 10/17/1994 Tri n khai th c hi n Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph thành l p T ng công ty Than Vi t Nam và T ng công ty Đi n l c Vi t Nam. 141 Thông tư 04/NL-TCKT2 3/18/1987 Hư ng d n thi hành giá bán đi n theo giá đ m b o kinh doanh. 142 Thông tư 05/NL-TCKT 3/29/1987 Hư ng d n trích l p và s d ng qu B trư ng. 143 Thông tư 06/NL-TCKT 3/23/1987 Hư ng d n vi c bán than theo giá kinh doanh thương nghi p. 144 Thông tư 34/NL-TCKT 6/22/1987 Hư ng d n h ch toán và qu n lý ngo i t trong ngành năng lư ng. 145 Thông tư 69/NL-TCKT 10/14/1987 Hư ng d n th c hi n các quy t đ nh v giá đi n. 146 Thông tư 91/NL-TCKT 12/28/1987 Hư ng d n vi c y thác xu t kh u than và nh p kh u v t tư thi t b hàng hóa trong ngành năng lư ng. 147 Thông tư 33/NL-TCKT 8/17/1989 Hư ng d n thu ti n đi n và ti n làm d ch v b ng ngo i t . 148 Thông tư 08/NL-TCKT2 2/3/1989 Hư ng d n th c hi n giá đi n và đ nh m c đi n sinh ho t c a công nhân viên ch c, l c lư ng vũ trang và các đ i tư ng chính sách. 149 Thông tư 13/NL-TCKT 3/28/1989 Hư ng d n quy đ nh thanh toán công n trong ngành năng lư ng. 150 Thông tư 17/NL-TCKT1 4/10/1989 Hư ng d n th c hi n đ i tư ng và đi u ch nh giá bán đi n kinh doanh. 151 Thông tư 05/NL-XDCB 2/11/1991 Hư ng d n thi hành Đi u l qu n lý xây d ng cơ b n ban hành kèm theo Ngh đ nh s 385/HĐBT ngày 07/11/1990
  10. 152 Thông tư 30/NL-TC 11/12/1991 Hư ng d n qu n lý, s d ng v n kh u hao cơ b n đ l i xí nghi p cho đ u tư xây d ng cơ b n thu c ngành năng lư ng. 153 Thông tư 11/NL-KTTC 4/7/1992 Hư ng d n th c hi n k ho ch ti n m t c a ngành năng lư ng 1992 154 Thông tư 05/TCCB 1/5/1994 Hư ng d n t m th i x p h ng các doanh nghi p thu c ngành khai thác khoáng s n và ngành đi n 155 Thông tư 15/NL-TCKT 5/24/1993 Hư ng d n t ch c th c hi n giá cho thuê nhà và đưa ti n nhà vào lương. 156 Công văn 232/NL-VP2 3/12/1991 Th c hi n Quy t đ nh s 24/CT và công văn hư ng d n 55/CV-TCCB c a C c Lưu tr Nhà nư c. 157 Công văn 868/NL-VP2 5/14/1993 Hư ng d n g i công văn, tài li u lên Văn phòng Chính ph và qu n lý văn b n pháp quy. 158 Công văn 1870/NL-VP2 9/29/1993 Quy đ nh vi c s d ng, b o qu n các tài li u Fax.
Đồng bộ tài khoản